Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 384/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Chẩu Văn Lâm
Ngày ban hành: 30/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 384/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1299/QĐ-TTG NGÀY 04 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT "ĐỀ ÁN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI"

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi";

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 103/TTr-STP ngày 25/9/2014 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ; (Báo cáo)
- Bộ Tư pháp; (Báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2 (thực hiện);
- Trang Thông tin điện tử tỉnh;
- Trưởng Phòng Văn xã;
- Trưởng phòng NC;
- Phòng TH&CB;
- Lưu: VT-NC (P.Hà).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI “ĐỀ ÁN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI”
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 384/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Đảm bảo nội dung, tiến độ, chất lượng, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

1.2. Xác định rõ trách nhiệm, nội dung công việc, thời hạn và tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp thực hiện.

2. Yêu cầu

2.1. Các hoạt động triển khai Quyết định số 1299/QĐ-TTg phải đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời, đồng bộ và hiệu quả;

2.2. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức các hoạt động truyền thông

Tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của việc thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg , Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (sau đây gọi là TTLT) trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh như: Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố bằng các hình thức phù hợp.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Tổ chức thực hiện sau khi Thông tư liên tịch được ký ban hành

2.1. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

- Cấp tỉnh:

+ Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp là đơn vị đầu mối, phối hợp với Sở Y tế tỉnh, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, các đơn vị có liên quan tổ chức các hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý; cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành Tư pháp, Y tế, Công an, Bảo hiểm xã hội thuộc cấp huyện.

+ Thời gian thực hiện: Tháng 11 năm 2014

- Cấp huyện:

+ Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp xã liên quan đến việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính thuộc cấp xã.

+ Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2014

2.2. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tỉnh, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị có liên quan trong kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính; đồng thời phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2.3. Báo cáo tình hình tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Định kỳ 6 tháng và hàng năm Sở Y tế tỉnh, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo kết quả tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch gửi Sở Tư pháp để tổng hợp.

Sở Tư pháp có trách nhiệm xây dựng báo cáo của tỉnh gửi Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 10/6 và ngày 10/12 hàng năm

2.4. Tổ chức sơ kết việc thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Y tế Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh tham mưu tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm 2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

1.1. Chủ trì phối hợp với sở Y tế, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 1299/QĐ-TTg và Kế hoạch này.

1.2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này; đề xuất các biện pháp cần thiết để bảo đảm Kế hoạch được thực hiện đồng bộ, hiệu quả và đúng tiến độ.

2. Sở Y tế, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh

2.1. Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trong phạm vi do ngành mình quản lý; đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện;

2.2. Phối hợp thực hiện kiểm tra liên ngành việc triển khai liên thông các thủ tục hành chính trên thực tế, làm cơ sở cho việc đề xuất các biện pháp chấn chỉnh hoặc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh;

2.3. Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo Công an, Bảo hiểm các huyện, thành phố trong việc tổ chức triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính ở địa phương.

3. Sở Thông tin và truyền thông

Tổ chức thông tin, tuyên truyền; phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo triển khai thực hiện liên thông trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.

4. Sở Tài chính

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc bảo đảm ngân sách nhà nước triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính theo quy định.

5. Sở Nội vụ

5.1. Phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

5.2. Chỉ đạo phòng Nội vụ các huyện, thành phố tham mưu cho UBND cấp huyện bố trí đủ số lượng cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

6. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1299/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này để tổ chức triển khai thực hiện.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao, các đơn vị có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính gửi cấp có thẩm quyền để xem xét bố trí kinh phí thực hiện; đồng thời có thể huy động kinh phí từ nguồn tài trợ của các tổ chức theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời tổng hợp, phản ánh về Sở Tư pháp để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 384/QĐ-UBND ngày 30/09/2014 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1299/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi" do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.589

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249