Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 383/QĐ-UBND năm 2012 về giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính năm 2012 do tỉnh Hòa Bình ban hành

Số hiệu: 383/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Bùi Văn Tỉnh
Ngày ban hành: 03/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 383/QĐ-UBND

Hoà Bình, ngày 3 tháng 4 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2012

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về biên chế công chức năm 2011 của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2183/QĐ-BNV ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc giao bổ sung biên chế công chức năm 2011 - 2012 trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hòa Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 230/TTr-SNV ngày 17/02/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu biên chế công chức đối với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2012 là 2.342 biên chế, cụ thể như sau:

- Cấp tỉnh: 1.264 biên chế;

- Cấp huyện: 1.078 biên chế.

(có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ:

- Thông báo chỉ tiêu biên chế công chức năm 2012 và hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện;

- Tổng hợp tiến độ thực hiện kế hoạch biên chế của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; định kỳ hàng quý báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Giao Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chỉ tiêu được giao và hướng dẫn của Sở Nội vụ, chủ động xây dựng phương án để thực hiện kế hoạch biên chế năm 2012.

Điều 4. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh

 


GIAO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số: 383 /QĐ-UBND ngày 4 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

TT

Tên cơ quan

Chỉ tiêu biên chế năm 2011

Giao chỉ tiêu biên chế năm 2012

Phân bổ chỉ tiêu biên chế tăng thêm

TỔNG SỐ

2,295

2,342

 

I

Cơ quan hành chính cấp tỉnh

1,239

1,264

 

1

Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND

31

31

 

2

Văn phòng UBND tỉnh

49

49

 

3

Sở Nội vụ

54

60

Bổ sung 3 chỉ tiêu để kiện toàn Chi cục Văn thư - Lưu trữ mới được thành lập; 03 chỉ tiêu để bổ sung cho Phòng Công tác thanh niên mới được thành lập

4

Sở Tư pháp

29

29

 

5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

43

48

Bổ sung cho Phòng Hợp tác đầu tư, Phòng Xây dựng - Công nghiệp - Giao thông, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Xúc tiến đầu tư; Thanh tra mỗi phòng 01 chỉ tiêu để đáp ứng khối lượng công việc tăng thêm.

6

Sở Tài chính

67

67

 

7

Sở Công thương

119

119

 

8

Sở Nông nghiệp và PTNT

306

311

Bổ sung 5 chỉ tiêu cho Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản Thủy sản mới được thành lập

9

Sở Giao thông vận tải

62

68

Bổ sung cho Phòng Kết cấu hạ tầng giao thông; Phòng Quản lý vận tải, Phòng Pháp chế và An toàn giao thông mỗi phòng 01 chỉ tiêu và Thanh tra giao thông 3 chỉ tiêu để đáp ứng khối lượng công việc tăng thêm.

10

Sở Xây dựng

42

42

 

11

Sở Tài nguyên và Môi trường

59

59

 

12

Sở Thông tin và Truyền thông

25

25

 

13

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

58

58

 

14

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

51

51

 

15

Sở Khoa học và Công nghệ

37

37

 

16

Sở Giáo dục và Đào tạo

57

57

 

17

Sở Y tế

63

63

 

18

Thanh tra tỉnh

39

39

 

19

Ban Dân tộc

31

34

Bổ sung 3 chỉ tiêu cho Phòng Kế hoạch - Tổng hợp mới được thành lập.

20

Ban Quản lý dự án các khu công nghiệp

12

12

 

21

Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng

5

5

 

II

UBND các huyện, thành phố

1,056

1,078

 

1

UBND huyện Mai Châu

99

101

- Bổ sung cho Phòng Nội vụ và Phòng dân tộc của Ủy ban nhân dân 10 huyện, thành phố 22 chỉ tiêu (mỗi phòng 01 chỉ tiêu) để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại Phòng Nội vụ và tăng cường cho Phòng Dân tộc mới được tách ra.  - Riêng đối với UBND huyện Kim Bôi do số đơn vị hành chính giảm so với trước nên giữ nguyên số biên chế được giao năm 2011 để đảm bảo tương quan giữa các huyện có số đơn bị hành chính tương đương. Tăng 02 chỉ tiêu được bổ sung của UBND huyện Kim Bôi cho UBND huyện Lương Sơn để đáp ứng khối lượng công việc được giao.

2

UBND huyện Tân Lạc

95

97

3

UBND huyện Lạc Sơn

100

102

4

UBND huỵên Lạc Thuỷ

90

92

5

UBND huyện Yên Thuỷ

92

94

6

UBND huyện Đà Bắc

96

98

7

UBND huyện Kỳ Sơn

86

88

8

UBND huỵên Cao Phong

88

90

9

UBND huyện Lương Sơn

93

97

10

UBND huyện Kim Bôi

103

103

11

UBND thành phố Hoà Bình

114

116

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 383/QĐ-UBND năm 2012 về giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính năm 2012 do tỉnh Hòa Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.894
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.100.123