Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3819/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông, không liên thông trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định

Số hiệu: 3819/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Phi Long
Ngày ban hành: 16/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3819/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 16 tháng 09 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG, KHÔNG LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 805/TTr-STNMT ngày 08 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết 07 thủ tục hành chính liên thông, 03 thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường (có Phụ lục I kèm theo).

Điều 2. Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4719/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 và Quyết định 845/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông và không liên thông trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này .

Điều 3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này thiết lập quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- VNPT Bình Định;
- TT TH-CB, P. HCTC;
- Lưu: VT, KSTT, K10.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phi Long

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 07 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG, 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành theo Quyết định số:   /QĐ-UBND ngày    /    /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG ĐƯỢC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

STT

STT QTNB giải quyết TTHC tại Phụ lục kèm theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết TTHC theo quy định (ngày)

Thời gian thực hiện TTHC của từng cơ quan (ngày)

Quy trình các bước giải quyết TTHC

TTHC được công bố tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

1

-

Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ

- Thời hạn trả lời tính hợp lệ của hồ sơ: trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ

- Thời hạn thẩm định, ban hành quyết định cấp phép: trong thời hạn 30 ngày, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ

0,5 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp

nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 25/8/2020

4,5 ngày

Bước 2. Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, kiểm tra hồ sơ, cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Kiểm soát ô nhiễm thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường phân công thụ lý: 0,5 ngày.

2.2. Chuyên viên giải quyết: 02 ngày.

2.3. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 0,5 ngày

2.4. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 0,5 ngày.

2.5. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua kết quả: 0,5 ngày.

2.6. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, văn thư vào sổ, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 0,5 ngày. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, chuyển bước tiếp theo.

17 ngày

Bước 3. Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

3.1. Chuyên viên Phòng Kiểm soát ô nhiễm giải quyết: 03 ngày.

3.2. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 01 ngày

3.3. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 0,5 ngày.

3.4. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định: 0,5 ngày.

3.5. Văn thư vào sổ,chuyển kết quả đến các thành viên Hội đồng thẩm định: 0,5 ngày.

3.6. Các thành viên Hội đồng thẩm định nhận xét hồ sơ, tiến hành họp và chuyển trả kết quả lại cho Sở Tài nguyên và Môi trường: 05 ngày.

3.7. Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả thẩm định, giải quyết cụ thể:

3.7.1. Chuyên viên Phòng Kiểm soát ô nhiễm giải quyết: 04 ngày.

3.7.2. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 01 ngày

3.7.3. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 0,5 ngày.

3.7.4. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký thông báo kết quả thẩm định: 0,5 ngày.

3.7.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến chủ dự án: 0,5 ngày.

(Ghi chú:

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung theo ý kiến Hội đồng thẩm định, thời gian này không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính.)

7,5 ngày

Bước 4. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tiếp tục giải quyết, cụ thể:

4.1. Chuyên viên Phòng Kiểm soát ô nhiễm thuộc Chi cục bảo vệ môi trường được phân công thụ lý tiếp tục giải quyết: 04 ngày.

4.2. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 01 ngày

4.3. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 01 ngày.

4.4. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt: 01 ngày.

4.5. Văn thư vào sổ, chuyển trả kết quả cho Chủ dự án hoặc chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày.

(Ghi chú: Trường hợp hồ sơ cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung, vì chủ dự án chưa hoàn thiện sửa đổi theo ý kiến Hội đồng thẩm định, chủ dự án hoàn thiện và nộp lại Sở Tài nguyên và Môi trường, thời gian này không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính.)

05 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

2

-

Cấp giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học

60 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

0,5 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 25/8/2020

4,5 ngày

Bước 2. Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, kiểm tra hồ sơ, cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Kiểm soát ô nhiễm thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường phân công thụ lý: 0,5 ngày.

2.2. Chuyên viên giải quyết: 02 ngày.

2.3. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 0,5 ngày

2.4. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 0,5 ngày.

2.5. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua kết quả: 0,5 ngày.

2.6. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, văn thư vào sổ, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 0,5 ngày. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, chuyển bước tiếp theo.

30 ngày

Bước 3. Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

3.1. Chuyên viên Phòng Kiểm soát ô nhiễm giải quyết: 08 ngày.

3.2. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 01 ngày

3.3. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 01 ngày.

3.4. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định: 01 ngày.

3.5. Văn thư vào sổ,chuyển kết quả đến các thành viên Hội đồng thẩm định: 0,5 ngày.

3.6. Các thành viên Hội đồng thẩm định nhận xét hồ sơ, tiến hành họp và chuyển trả kết quả lại cho Sở Tài nguyên và Môi trường: 10 ngày.

3.7. Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả thẩm định, giải quyết cụ thể:

3.7.1. Chuyên viên Phòng Kiểm soát ô nhiễm giải quyết: 05 ngày.

3.7.2. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 01 ngày

3.7.3. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 01 ngày.

3.7.4. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký thông báo kết quả thẩm định: 01 ngày.

3.7.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến chủ dự án: 0,5 ngày.

(Ghi chú: Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung theo ý kiến Hội đồng thẩm định, chủ dự án hoàn thiện và nộp lại Sở Tài nguyên và Môi trường, thời gian này không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính.)

19,5 ngày

Bước 4. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tiếp tục giải quyết, cụ thể:

4.1. Chuyên viên Phòng Kiểm soát ô nhiễm thuộc Chi cục bảo vệ môi trường được phân công thụ lý tiếp tục giải quyết:13 ngày.

4.2. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 02 ngày

4.3. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 02 ngày.

4.4. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt: 02 ngày.

4.5. Văn thư vào sổ, chuyển trả kết quả cho Chủ dự án hoặc chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày.

(Ghi chú: Trường hợp hồ sơ cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung, vì chủ dự án chưa hoàn thiện sửa đổi theo ý kiến Hội đồng thẩm định, chủ dự án hoàn thiện và nộp lại Sở Tài nguyên và Môi trường, thời gian này không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính.)

05 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

3

STT 12, Quyết định 845/QĐ-UBND ngày 12/3/2020

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/ báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại

50 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thuộc Phụ lục II và loại hình thuộc Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP .

0,5 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 25/8/2020

4,5 ngày

Bước 2. Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, kiểm tra hồ sơ, cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường phân công thụ lý: 0,5 ngày.

2.2. Chuyên viên giải quyết: 02 ngày.

2.3. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 0,5 ngày

2.4. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 0,5 ngày.

2.5. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua kết quả: 0,5 ngày.

2.6. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Văn thư vào sổ, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 0,5 ngày. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, chuyển bước tiếp theo.

25 ngày

Bước 3. Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

3.1. Chuyên viên giải quyết: 6,5 ngày.

3.2. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 01 ngày

3.3. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 01 ngày.

3.4. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký quyết định thành lập hội đồng thẩm định: 01 ngày.

3.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến các thành viên Hội đồng thẩm định: 0,5 ngày.

3.6. Các thành viên Hội đồng thẩm định nhận xét hồ sơ, tiến hành họp và chuyển trả kết quả lại cho Sở Tài nguyên và Môi trường: 10 ngày.

3.7. Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả thẩm định, giải quyết cụ thể:

3.7.1. Chuyên viên giải quyết: 03 ngày.

3.7.2. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 0,5 ngày

3.7.3. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 0,5 ngày.

3.7.4. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký thông báo kết quả thẩm định: 0,5 ngày.

3.7.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến chủ dự án: 0,5 ngày.

Trong thời hạn không quá 12 tháng kể từ ngày nhận được thông báo kết quả thẩm định, chủ dự án phải hoàn thiện và gửi cơ quan thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính)

10 ngày (trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện)

Bước 4.1. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tiếp tục giải quyết, cụ thể:

4.1.1. Chuyên viên Phòng Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường thuộc Chi cục bảo vệ môi trường được phân công thụ lý tiếp tục giải quyết: 6,5 ngày.

4.1.2. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 01 ngày

4.1.3. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 01 ngày.

4.1.4. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt: 01 ngày.

4.1.5. Văn thư vào sổ, chuyển trả kết quả cho Chủ dự án: 0,5 ngày.

14,5 ngày (trường hợp hồ sơ đủ điều kiện)

Bước 4.2. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tiếp tục giải quyết, cụ thể:

4.2.1. Chuyên viên Phòng Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường thuộc Chi cục bảo vệ môi trường được phân công thụ lý tiếp tục giải quyết: 11 ngày.

4.2.2. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 01 ngày

4.2.3. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 01 ngày.

4.2.4. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt: 01 ngày.

4.2.5. Văn thư vào sổ, chuyển chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày.

Trường hợp hồ sơ cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung theo ý kiến Hội đồng thẩm định, chủ dự án hoàn thiện và nộp lại Sở Tài nguyên và Môi trường; chủ dự án phải hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn không quá 12 tháng kể từ ngày nhận được thông báo kết quả thẩm định, thời gian này không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính

05 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thuộc Phụ lục II nhưng loại hình không thuộc Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP .

0,5 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Tài nguyên và Môi trường

4,5 ngày

Bước 2. Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, kiểm tra hồ sơ, cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường phân công thụ lý: 0,5 ngày.

2.2. Chuyên viên giải quyết: 02 ngày.

2.3. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 0,5 ngày

2.4. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 0,5 ngày.

2.5. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua kết quả: 0,5 ngày.

2.6. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Văn thư vào sổ, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 0,5 ngày. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, chuyển bước tiếp theo.

20 ngày

Bước 3. Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

3.1. Chuyên viên giải quyết: 03 ngày.

3.2. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 0,5 ngày

3.3. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 0,5 ngày.

3.4. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký quyết định thành lập hội đồng thẩm định: 0,5 ngày.

3.5. Văn thư vào sổ,chuyển kết quả đến các thành viên Hội đồng thẩm định: 0,5 ngày.

3.6. Các thành viên Hội đồng thẩm định nhận xét hồ sơ, tiến hành họp và chuyển trả kết quả lại cho Sở Tài nguyên và Môi trường: 10 ngày.

3.7. Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả thẩm định, giải quyết cụ thể:

3.7.1. Chuyên viên giải quyết: 03 ngày.

3.7.2. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 0,5 ngày

3.7.3. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 0,5 ngày.

3.7.4. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký thông báo kết quả thẩm định: 0,5 ngày.

3.7.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến chủ dự án: 0,5 ngày.

Trong thời hạn không quá 12 tháng kể từ ngày nhận được thông báo kết quả thẩm định, chủ dự án phải hoàn thiện và gửi cơ quan thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính)

10 ngày (trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện)

Bước 4.1. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tiếp tục giải quyết, cụ thể:

4.1.1. Chuyên viên Phòng Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường thuộc Chi cục bảo vệ môi trường được phân công thụ lý tiếp tục giải quyết: 6,5 ngày.

4.1.2. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 01 ngày

4.1.3. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 01 ngày.

4.1.4. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt: 01 ngày.

4.1.5. Văn thư vào sổ, chuyển trả kết quả cho Chủ dự án: 0,5 ngày.

14,5 ngày (trường hợp hồ sơ đủ điều kiện)

Bước 4.2. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tiếp tục giải quyết, cụ thể:

4.2.1. Chuyên viên Phòng Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường thuộc Chi cục bảo vệ môi trường được phân công thụ lý tiếp tục giải quyết: 11 ngày.

4.2.2. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 01 ngày

4.2.3. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 01 ngày.

4.2.4. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt: 01 ngày.

4.2.5. Văn thư vào sổ, chuyển trả kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày.

Trường hợp hồ sơ cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung theo ý kiến Hội đồng thẩm định, chủ dự án hoàn thiện và nộp lại Sở Tài nguyên và Môi trường; chủ dự án phải hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn không quá 12 tháng kể từ ngày nhận được thông báo kết quả thẩm định, thời gian này không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính

05 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với hình thức thẩm định thông qua việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức liên quan đối với các báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 40/2019/NĐ-CP bao gồm các dự án thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.

0,5 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Tài nguyên và Môi trường

4,5 ngày

Bước 2. Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, kiểm tra hồ sơ, cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường phân công thụ lý: 0,5 ngày.

2.2. Chuyên viên giải quyết: 02 ngày.

2.3. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 0,5 ngày

2.4. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 0,5 ngày.

2.5. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua kết quả: 0,5 ngày.

2.6. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Văn thư vào sổ, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 0,5 ngày. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, chuyển bước tiếp theo.

15 ngày

Bước 3. Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

3.1. Chuyên viên giải quyết: 01 ngày.

3.2. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 0,5 ngày

3.3. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 0,5 ngày.

3.4. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký quyết định phê duyệt danh sách cơ quan, tổ chức, chuyên gia được lấy ý kiến thẩm định: 0,5 ngày.

3.5. Văn thư vào sổ,chuyển kết quả đến cơ quan, tổ chức, chuyên gia được lấy ý kiến: 0,5 ngày.

3.6. Cơ quan, tổ chức, chuyên gia có ý kiến thẩm định bằng văn bản gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường: 07 ngày.

3.7. Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả thẩm định, giải quyết cụ thể:

3.7.1. Chuyên viên giải quyết: 03 ngày.

3.7.2. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 0,5 ngày

3.7.3. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 0,5 ngày.

3.7.4. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký thông báo kết quả thẩm định: 0,5 ngày.

3.7.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến chủ dự án:0,5 ngày.

Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung theo ý kiến Hội đồng thẩm định, chủ dự án hoàn thiện và nộp lại Sở Tài nguyên và Môi trường; chủ dự án phải hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn không quá 12 tháng kể từ ngày nhận được thông báo kết quả thẩm định, thời gian này không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính

10 ngày (trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện)

Bước 4.1. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tiếp tục giải quyết, cụ thể:

4.1.1. Chuyên viên Phòng Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường thuộc Chi cục bảo vệ môi trường được phân công thụ lý tiếp tục giải quyết: 6,5 ngày.

4.1.2. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 01 ngày

4.1.3. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 01 ngày.

4.1.4. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt: 01 ngày.

4.1.5. Văn thư vào sổ, chuyển trả kết quả cho Chủ dự án: 0,5 ngày.

14,5 ngày (trường hợp hồ sơ đủ điều kiện)

Bước 4.2. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tiếp tục giải quyết, cụ thể:

4.2.1. Chuyên viên Phòng Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường thuộc Chi cục bảo vệ môi trường được phân công thụ lý tiếp tục giải quyết: 11 ngày.

4.2.2. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 01 ngày

4.2.3. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 01 ngày.

4.2.4. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt: 01 ngày.

4.2.5. Văn thư vào sổ, chuyển trả kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày.

Trường hợp hồ sơ cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung theo ý kiến Hội đồng thẩm định, chủ dự án hoàn thiện và nộp lại Sở Tài nguyên và Môi trường; chủ dự án phải hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn không quá 12 tháng kể từ ngày nhận được thông báo kết quả thẩm định,thời gian này không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

05 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án khai thác đất (công suất dưới 100.000 m3/năm), cát (công suất dưới 50.000 m3/năm) phục vụ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh

25 ngày

0,5 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Tài nguyên và Môi trường

4,5 ngày

Bước 2. Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, kiểm tra hồ sơ, cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường phân công thụ lý: 0,5 ngày.

2.2. Chuyên viên giải quyết: 02 ngày.

2.3. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 0,5 ngày

2.4. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 0,5 ngày.

2.5. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua kết quả: 0,5 ngày.

2.6. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Văn thư vào sổ, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 0,5 ngày. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, chuyển bước tiếp theo.

08 ngày

Bước 3. Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

3.1. Văn thư chuyển hồ sơ đến các thành viên Hội đồng thẩm định: 0,5 ngày.

3.2. Các thành viên Hội đồng thẩm định nhận xét hồ sơ, tiến hành họp và chuyển trả kết quả lại cho Sở Tài nguyên và Môi trường: 4,5 ngày.

3.3. Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả thẩm định, giải quyết cụ thể:

3.3.1. Chuyên viên giải quyết: 01 ngày.

3.3.2. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 0,5 ngày

3.3.3. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 0,5 ngày.

3.3.4. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký thông báo kết quả thẩm định: 0,5 ngày.

3.3.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến chủ dự án:0,5 ngày.

Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung theo ý kiến Hội đồng thẩm định, chủ dự án hoàn thiện và nộp lại Sở Tài nguyên và Môi trường; chủ dự án phải hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn không quá 12 tháng kể từ ngày nhận được thông báo kết quả thẩm định,thời gian này không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính

7 ngày

Bước 4. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tiếp tục giải quyết, cụ thể:

4.1. Chuyên viên Phòng Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường thuộc Chi cục bảo vệ môi trường được phân công thụ lý tiếp tục giải quyết: 05 ngày.

4.2. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 0,5 ngày

4.3. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 0,5 ngày.

4.4. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt: 0,5 ngày.

4.5. Văn thư vào sổ, chuyển trả kết quả cho Chủ dự án hoặc chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh:0,5 ngày.

Trường hợp hồ sơ cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung theo ý kiến Hội đồng thẩm định, chủ dự án hoàn thiện và nộp lại Sở Tài nguyên và Môi trường; chủ dự án phải hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn không quá 12 tháng kể từ ngày nhận được thông báo kết quả thẩm định, thời gian này không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính

4,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

4

STT 13, Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 12/3/2020

Chấp thuận về môi trường (Trường hợp dự án có những thay đổi được quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai dự án)

10 ngày làm việc

0,5 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 25/8/2020

2,5 ngày

Bước 2. Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường phân công thụ lý: 0,25 ngày.

2.2. Chuyên viên giải quyết: 0,5 ngày.

2.3. Lãnh đạo Phòng thông qua: 0,25 ngày

2.4. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 0,5 ngày.

2.5. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt văn bản trả hồ sơ hoặc lấy ý kiến chuyên gia: 0,5 ngày.

2.6. Văn thư vào sổ, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc gửi văn bản đề nghị các chuyên gia tham gia ý kiến: 0,5 ngày.

02 ngày

Bước 3. Các chuyên gia tham gia ý kiến, gửi lại Sở Tài nguyên và Môi trường

2,5 ngày

Bước 4. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, giải quyết cụ thể:

4.1. Chuyên viên Phòng Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường được phân công thụ lý tiếp tục giải quyết: 0,5 ngày

4.2. Lãnh đạo Phòng thông qua: 0,5 ngày

4.3. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 0,5 ngày.

4.4. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt kết quả thẩm định: 0,5 ngày.

4.5. Văn thư vào sổ, gửi hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày.

02 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản.

0,5 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

5

STT 14, Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 12/3/2020

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b, điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số19/2015/NĐ-CP)

50 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

0,5 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 25/8/2020

4,5 ngày

Bước 2. Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, kiểm tra hồ sơ, cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường phân công thụ lý: 0,5 ngày.

2.2. Chuyên viên giải quyết: 02 ngày.

2.3. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 0,5 ngày

2.4. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 0,5 ngày.

2.5. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua kết quả: 0,5 ngày.

2.6. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Văn thư vào sổ, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 0,5 ngày. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, chuyển bước tiếp theo.

30 ngày

Bước 3. Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

3.1. Chuyên viên giải quyết: 6,5 ngày.

3.2. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 01 ngày

3.3. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 01 ngày.

3.4. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký quyết định thành lập hội đồng thẩm định: 01 ngày.

3.5. Văn thư vào sổ,chuyển kết quả đến các thành viên Hội đồng thẩm định: 0,5 ngày.

3.6. Các thành viên Hội đồng thẩm định nhận xét hồ sơ, tiến hành họp và chuyển trả kết quả lại cho Sở Tài nguyên và Môi trường: 15 ngày.

3.7. Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả thẩm định, giải quyết cụ thể:

3.7.1. Chuyên viên giải quyết: 03 ngày.

3.7.2. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 0,5 ngày

3.7.3. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua

kết quả: 0,5 ngày.

3.7.4. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký thông báo kết quả thẩm định: 0,5 ngày.

3.7.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến chủ dự án: 0,5 ngày.

(Ghi chú: Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung theo ý kiến Hội đồng thẩm định, chủ dự án hoàn thiện và nộp lại Sở Tài nguyên và Môi trường; chủ dự án phải hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo kết quả thẩm định, thời gian này không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính.)

10 ngày

Bước 4. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tiếp tục giải quyết, cụ thể:

4.1. Chuyên viên Phòng Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường thuộc Chi cục bảo vệ môi trường được phân công thụ lý tiếp tục giải quyết: 6,5ngày.

4.2. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 01 ngày

4.3. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 01 ngày.

4.4. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt: 01 ngày.

4.5. Văn thư vào sổ, chuyển trả kết quả cho Chủ dự án hoặc chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày.

(Ghi chú:Trường hợp hồ sơ cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung theo ý kiến Hội đồng thẩm định, chủ dự án hoàn thiện và nộp lại Sở Tài nguyên và Môi trường; chủ dự án phải hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo kết quả thẩm định, thời gian này không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính.)

4,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

6

STT 15, Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 12/3/2020

Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

0,5 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 25/8/2020

9,5 ngày

Bước 2. Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, kiểm tra, thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường phân công thụ lý: 0,5 ngày.

2.2. Chuyên viên giải quyết: 5,5 ngày.

2.3. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 01 ngày

2.4. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 01 ngày.

2.5. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký văn bản trả hồ sơ hoặc quyết định thành lập Đoàn kiểm tra: 01 ngày.

2.6. Văn thư vào sổ, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc chuyển kết quả cho các thành viên Đoàn kiểm tra: 0,5 ngày.

10 ngày

Bước 3. Đoàn kiểm tra tiến hành làm việc và chuyển trả kết quả lại cho Sở Tài nguyên và Môi trường: 05 ngày Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả kiểm tra, giải quyết:

3.1. Chuyên viên giải quyết: 03 ngày.

3.2. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 0,5 ngày

3.3. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 0,5 ngày.

3.4. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký thông báo kết quả thẩm định: 0,5 ngày.

3.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến chủ dự án: 0,5 ngày.

(Ghi chú: Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung theo ý kiến Đoàn kiểm tra để chủ dự án hoàn thiện không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính)

10 ngày (trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện)

Bước 4.1. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tiếp tục giải quyết, cụ thể:

4.1.1. Chuyên viên Phòng Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường thuộc Chi cục bảo vệ môi trường được phân công thụ lý tiếp tục giải quyết: 6,5 ngày.

4.1.2. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 01 ngày

4.1.3. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 01 ngày.

4.1.4. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt: 01 ngày.

4.1.5. Văn thư vào sổ, chuyển trả kết quả cho Chủ dự án: 0,5 ngày.

14,5 ngày (trường hợp hồ sơ đủ điều kiện)

Bước 4.2. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tiếp tục giải quyết, cụ thể:

4.2.1. Chuyên viên Phòng Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường thuộc Chi cục bảo vệ môi trường được phân công thụ lý tiếp tục giải quyết: 11 ngày.

4.2.2. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 01 ngày

4.2.3. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 01 ngày.

4.2.4. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt: 01 ngày.

4.2.5. Văn thư vào sổ, chuyển trả kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày.

4,5 ngày

Bước 5.Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản.

0,5 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Tổng số: 06 TTHC

II. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG ĐƯỢC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP HUYỆN

STT

STT QTNB giải quyết TTHC tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 4719/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 Chủ tịch UBND tỉnh

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết TTHC theo quy định (ngày)

Thời gian thực hiện TTHC của từng cơ quan (ngày)

Quy trình các bước giải quyết TTHC

TTHC được công bố tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

1

02, mục B

Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

0,5 ngày

Bước 1. Bộ phận Một cửa cấp huyện: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 25/8/2020

08 ngày

Bước 2. Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phân công thụ lý: 0,5 ngày.

2.2. Chuyên viên giải quyết: 6,5 ngày.

2.3. Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thông qua kết quả: 01 ngày.

01 ngày

Bước 3. Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt kết quả thẩm định: 01 ngày.

0,5 ngày

Bước 4. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa cấp huyện: 0,5 ngày.

Tổng số: 01 TTHC

 

 

 

 

 

III. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG LIÊN THÔNG TRONG ĐƯỢC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

STT

STT QTNB giải quyết TTHC tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 4719/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 Chủ tịch UBND tỉnh

(1) Tên thủ tục hành chính

(2) Thời gian giải quyết (ngày làm việc)

(3) Trình tự các bước thực hiện (ngày làm việc)

(4) TTHC được công bố tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

(3A) Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ)

(3B) Bộ phận chuyên môn (Bước 2: Giải quyết hồ sơ)

(3C) Lãnh đạo cơ quan (Bước 3: Ký duyệt)

(3D) Cơ quan chuyên môn (Bước 4: Vào sổ, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh)

1

STT 01, Mục A

Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

Thời hạn kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ/Thời hạn kiểm tra các công trình xử lý chất thải của dự án: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

0,5 ngày

Chi cục Bảo vệ môi trường giải quyết: 3,5 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng chuyên môn phân công thụ lý: 0,5 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 02 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng chuyên môn thông qua kết quả: 0,5 ngày;

4. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 0,5 ngày.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký quyết định cử cán bộ, công chức kiểm tra thực tế hoặc thành lập Đoàn kiểm tra hoặc trả hồ sơ không hợp lệ: 0,5 ngày

0,5 ngày (trường hợp hồ sơ không hợp lệ)

Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 25/8/2020

Thời hạn có văn bản thông báo kết quả kiểm tra các công trình xử lý chất thải để chủ dự án vận hành thử nghiệm: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra.

(Ghi chú: Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung theo ý kiến Đoàn kiểm tra để chủ dự án hoàn thiện; thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải từ 03 đến 06 tháng và thời gian này không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính.)

 

Đoàn kiểm tra tiến hành làm việc và chuyển trả kết quả lại cho Chi cục Bảo vệ môi trường giải quyết: 04 ngày, cụ thể:

1. Chuyên viên giải quyết: 03 ngày;

2. Lãnh đạo Phòng chuyên môn thông qua kết quả: 0,5 ngày;

3. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 0,5 ngày.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký thông báo kết quả kiểm tra: 0,5 ngày

0,5 ngày

Thời hạn có văn bản thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án.

0,5 ngày

Chi cục Bảo vệ môi trường giải quyết: 3,5 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng chuyên môn phân công thụ lý: 0,5 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 02 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng chuyên môn thông qua kết quả: 0,5 ngày;

4. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 0,5 ngày.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt văn bản: 0,5 ngày

0,5 ngày

2

STT 02, Mục A

Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

15 (mười lăm) ngày làm việc, không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn thiện hồ sơ và thời gian phân tích mẫu chất thải (lấy mẫu tổ hợp trong trường hợp cần thiết).

0,5 ngày

Bước 1. Chi cục Bảo vệ môi trường giải quyết: 3,5 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng chuyên môn phân công thụ lý: 0,5 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 02 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng chuyên môn thông qua kết quả: 0,5 ngày;

4. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 0,5 ngày.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký ký quyết định thành lập Đoàn kiểm tra hoặc trả hồ sơ chưa đủ điều kiện: 0,5 ngày

0,5 ngày

Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 25/8/2020

 

Bước 2. Đoàn kiểm tra tiến hành làm việc và chuyển trả kết quả lại cho Chi cục Bảo vệ môi trường giải quyết: 04 ngày, cụ thể:

1. Chuyên viên giải quyết: 03 ngày;

2. Lãnh đạo Phòng chuyên môn thông qua kết quả: 0,5 ngày;

3. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 0,5 ngày.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký thông báo kết quả kiểm tra: 0,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

Bước 3. Chi cục Bảo vệ môi trường tổng hợp, giải quyết: 3,5 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng chuyên môn phân công thụ lý: 0,5 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 02 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng chuyên môn thông qua kết quả: 0,5 ngày;

4. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 0,5 ngày.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt văn bản: 0,5 ngày

0,5 ngày

3

STT 03, Mục A

Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

0,5 ngày

Chi cục Bảo vệ môi trường giải quyết: 08 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng chuyên môn phân công thụ lý: 0,5 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 5,5 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng chuyên môn thông qua kết quả: 01 ngày;

4. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua kết quả: 01 ngày.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt kết quả thẩm định: 01 ngày

0,5 ngày

Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 25/8/2020

Tổng số: 03 TTHC

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3819/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông, không liên thông trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


30

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34