Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3808/QĐ-UBND năm 2016 Chương trình công tác năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Số hiệu: 3808/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Lê Văn Nghĩa
Ngày ban hành: 15/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3808/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 15 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh quản lý căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Chương trình công tác này có kế hoạch cụ thể triển khai tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh quản lý có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

(Kèm theo Quyết định số 3808/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang)

I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THEO QUÝ NĂM 2017

STT

Tên gọi

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thẩm quyền quyết định

Ghi chú

Quý I

1

Quyết định

Quy định mức giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Tài chính

Các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành, thị.

UBND tỉnh

Triển khai Nghị định Chính phủ

2

Quyết định

Quy định mức giá dịch vụ trông giữ phương tiện bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Tài chính

Công an tỉnh, các Sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành, thị.

UBND tỉnh

Triển khai Nghị định Chính phủ

3

Quyết định

Quy định về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Sở Tài chính

Các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành, thị.

UBND tỉnh

Triển khai Nghị định CP

4

Quyết định

Ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

Sở Tài chính

Các Sở, ngành, cấp tỉnh và UBND các huyện, thành, thị.

UBND tỉnh

 

5

Quyết định

Chương trình An toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2017 - 2020

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

 

UBND tỉnh

 

6

Kế hoạch

Kế hoạch tổ chức Tháng An toàn, vệ sinh lao động năm 2017

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

 

Chủ tịch UBND tỉnh

 

7

Kế hoạch

Tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

Hội LHPN tỉnh, Sở KH&ĐT, Sở Nội vụ

UBND tỉnh

 

8

Đề án

Đề án phát triển Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Đài Phát thanh và Truyền hình

Sở Nội vụ, Sở TTTT, Sở Tài chính

UBND tỉnh

 

Quý II

9

Quyết định

Quy định mức thu, nộp, quản lý sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Sở Tài chính

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và môi trường, Cục thuế tỉnh, KBNN Tiền Giang.

UBND tỉnh

 

10

Quyết định

Ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, UBND cấp huyện

UBND tỉnh

 

11

Quyết định

Ban hành Quy định  phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, UBND cấp huyện

UBND tỉnh

 

12

Quyết định

Phân cấp và ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Xây dựng

Sở, ngành tỉnh

UBND tỉnh

 

13

Quyết định

Ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Sở Tư pháp.

- Sở Tài chính.

Chủ tịch UBND tỉnh

 

14

Chỉ thị

Xây dựng Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính

UBND tỉnh

 

Quý III

15

Báo cáo

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 (lần 1)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành, thị.

UBND tỉnh

Gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư

16

Quyết định

Ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, UBND cấp huyện

UBND tỉnh

 

Quý IV

17

Quyết định

Quy định quản lý đầu tư xây dựng công trình vốn ngân sách xã, phường, thị trấn

Sở Xây dựng

Các sở, ngành tỉnh

UBND tỉnh

 

II. HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ TỪNG THÁNG NĂM 2017

STT

Tên gọi

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thẩm quyền quyết định

Ghi chú

Tháng 1

1

Kế hoạch

Chương trình Phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2017

Sở Nội vụ

Sở, ngành, huyện, thành, thị

Chủ tịch UBND tỉnh

 

2

Kế hoạch

Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2017

Sở Nội vụ

Sở, ngành, huyện, thành, thị

Chủ tịch UBND tỉnh

 

3

Quyết định

Về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của cấp huyện

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, UBND cấp huyện

UBND tỉnh

 

4

Quyết định

Phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2017

Sở Tư pháp

 

Chủ tịch UBND

 

5

Quyết định

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của tỉnh Tiền Giang

Sở Tư pháp

 

Chủ tịch UBND tỉnh

 

6

Quyết định

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) hết hiệu lực thi hành toàn bộ hoặc một phần trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh

 

7

Quyết định

Ban hành Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh

 

8

Kế hoạch

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành tỉnh

UBND tỉnh

 

9

Kế hoạch

Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành có liên quan

UBND tỉnh

 

10

Kế hoạch

Công tác phòng, chống tham nhũng  năm 2017

Thanh tra tỉnh

 

UBND tỉnh

 

11

Báo cáo

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 20/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học từ nay đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ngành có liên quan

UBND tỉnh

 

12

Quyết định

Danh mục dự án mời gọi đầu tư

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch

Các sở, ngành liên quan; UBND cấp huyện

Chủ tịch UBND tỉnh

 

Tháng 2

13

Kế hoạch

Triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Tư pháp

 

UBND tỉnh

 

14

Kế hoạch

Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện

Chủ tịch  UBND tỉnh

 

15

Hướng dẫn

Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh

 

16

Kế hoạch

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Tư pháp

 

UBND tỉnh

 

17

Kế hoạch

Tiếp tục thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Tư pháp

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ

UBND tỉnh

 

18

Kế hoạch

Thực hiện quản lý nhà nước về công tác lý lịch tư pháp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Tư pháp

 

Chủ tịch  UBND tỉnh

 

19

Kế hoạch

Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Tư pháp

 

UBND tỉnh

 

20

Kế hoạch

Thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Tư pháp

 

Chủ tịch  UBND tỉnh

 

21

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quy định về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành có liên quan

UBND tỉnh

 

22

Báo cáo

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 06/12/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ nay đến năm 2015, định hướng đến 2020

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ngành và UBND cấp huyện.

 

 

23

Báo cáo

Về việc Thống kê đất đai năm 2016

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, UBND cấp huyện

UBND tỉnh

 

24

Quyết định

Về việc  Ban hành quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở TC,   XD, TP, KH&ĐT, UBND cấp huyện.

UBND tỉnh

 

Tháng 3

25

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 29/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 Quy định số lượng, chức danh cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã; số lượng, chức danh và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Nội vụ

Sở, ngành, huyện, thành, thị

UBND tỉnh

 

26

Kế hoạch

Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Tiền Giang năm 2017

Sở Nội vụ

Sở, ngành, huyện, thành, thị

Chủ tịch UBND tỉnh

 

27

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

Sở Nội vụ

 

Chủ tịch UBND tỉnh

 

28

Quyết định

Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tiền Giang

Sở Nội vụ

 

UBND tỉnh

 

29

Quyết định

Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh Tiền Giang

Sở Nội vụ

 

Chủ tịch UBND tỉnh

 

30

Kế hoạch

Công tác Văn thư, lưu trữ năm 2017 trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

 

Chủ tịch UBND tỉnh

 

31

Chỉ thị

Về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành, thị.

Chủ tịch UBND tỉnh

 

32

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Tư pháp, Sở Tài chính, các sở, ngành  liên quan; UBND cấp huyện

UBND tỉnh

 

33

Kế hoạch

Công tác thông tin đối ngoại năm 2017

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Chủ tịch UBND tỉnh

 

34

Kế hoạch

Tuyên truyền Đề án Tuyên truyền số hóa Truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh TG năm 2017

Sở Thông tin và Truyền thông

 

UBND tỉnh

 

35

Kế hoạch

Tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2017

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở GD-ĐT, Sở VH-TT-DL, Tỉnh Đoàn

Chủ tịch UBND tỉnh

 

36

Báo cáo

Công tác thanh tra quý I năm 2017

Thanh tra tỉnh

 

UBND tỉnh

Báo cáo Thanh tra Chính phủ

37

Kế hoạch

Thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017

Sở Tư pháp

Các sở, ngành có liên quan

UBND tỉnh

 

38

Kế hoạch

Theo dõi thi hành pháp luật theo chuyên đề năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Tư pháp

Các sở, ngành có liên quan

UBND tỉnh

 

39

Quyết định

Thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Sở, ngành, huyện, thành, thị

Chủ tịch UBND tỉnh

 

40

Quyết định

Quy định mức phụ cấp khuyến nông viên xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Sở, ngành, huyện, thành, thị

Chủ tịch UBND tỉnh

 

41

Quyết định

Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 - 2020

Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh (Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn)

Sở, ngành, huyện, thành, thị

Chủ tịch UBND tỉnh

 

42

Kế hoạch

Về bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ pháp chế năm 2017 cho đội ngũ cán bộ pháp chế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Tư pháp

Các sở, ngành có liên quan

UBND tỉnh

 

43

Quyết định

Ban hành quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Xây dựng, Sở Tài chính

UBND tỉnh

 

44

Quyết định

Về việc Điều chỉnh bảng giá đất năm 2016 - 2020

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở TC, XD, TP,KH&ĐT, Cục thuế, UBND cấp huyện.

UBND tỉnh

 

Tháng 4

45

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 37/2015/QĐ-UBND về thi đua, khen thưởng của tỉnh

Sở Nội vụ

Sở, ngành, huyện, thành, thị

UBND tỉnh

 

46

Quyết định

Thu hồ sơ, tài liệu thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh Tiền Giang năm 2017

Sở Nội vụ

 

Chủ tịch UBND tỉnh

 

47

Quyết định

Ban hành Đề án thí điểm nâng hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa-Thể thao thị xã Gò Công

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Sở Tư pháp.

- Sở Tài chính.

Chủ tịch UBND tỉnh

 

48

Kế hoạch

Triển khai thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Tư pháp

 

UBND tỉnh

 

49

Báo cáo

Công tác theo dõi thi hành pháp luật về XLVPHC 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Tư pháp

Sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện

Chủ tịch UBND tỉnh

 

50

Kế hoạch

Kiểm tra công tác ban hành, kiểm tra, rà soát VBQPPL; công tác XLVPHC và theo dõi thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Tư pháp

Sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

UBND tỉnh

 

Tháng 5

51

Quyết định

Ban hành quy chế sử dụng và vận hành phần mềm thi tuyển công chức trên máy tính

Sở Nội vụ

 

UBND tỉnh

 

 

52

Kế hoạch

Thu thập hồ sơ, tài liệu thuộc nguồn nộp lưu vào Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh giai đoạn 2017 - 2021

Sở Nội vụ

 

Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

53

Kế hoạch

Tập huấn công tác VBQPPL, kiểm soát TTHC, XLVPHC và theo dõi thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Tư pháp

 

UBND tỉnh

 

 

54

Quyết định

Ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc thị xã Cai Lậy, Tiền Giang

UBND thị xã Cai Lậy

 

UBND tỉnh

 

 

55

Quyết định

Sửa đổi bổ sung Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của UBND tỉnh Tiền Giang về các danh hiệu văn hóa trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2017 - 2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Sở Tư pháp.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang.

UBND tỉnh

 

 

56

Báo cáo

Sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động 19-CTr/TU ngày 16/4/2012 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công 2 nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành có liên quan và UBND huyện, thành, thị

UBND tỉnh

 

 

57

Báo cáo

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động 08-CTr/TU ngày 17/5/2007 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 của BCH Trung ương Đảng (khóa X) và Nghị quyết 27/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Nghị định 25/NĐ-CP ngày 06/3/2009 của Chính phủ về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ban, ngành tỉnh có liên quan

UBND tỉnh

 

 

58

Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết

Về chính sách hỗ trợ thực hiện Đề án “Cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng các huyện phía Đông, tỉnh Tiền Giang đến năm 2025”

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành, thị.

UBND tỉnh

Trình HĐND tỉnh

 

59

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về mức xây dựng, phân bổ sự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Tư pháp, Sở Tài chính, các sở, ngành có liên quan và UBND cấp huyện

UBND tỉnh

 

 

Tháng 6

60

Tờ trình kèm dự thảo Nghị quyết

Tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018

Sở Nội vụ

Sở, ngành, huyện, thành, thị

UBND tỉnh

Căn cứ Văn bản Bộ Nội vụ

 

61

Tờ trình

Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2010 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 - 2020

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, UBND cấp huyện

UBND tỉnh

Trình HĐND tỉnh

 

62

Quyết định

Ban hành quy chế xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”

Sở Nội vụ

Sở, ngành, huyện, thành, thị

Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

63

Quyết định

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Sở Công Thương

Các thành viên BCĐ 389/TG

UBND tỉnh

 

 

64

Chỉ thị

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động phân bón trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Công Thương

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

65

Quyết định

Phê duyệt hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị của Khu đô thị Bắc Nội thị, thị xã Gò Công

Sở Xây dựng

Sở, ngành tỉnh

UBND tỉnh

 

 

66

Quyết định

Phê duyệt hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị của Khu đô thị Nam Nội thị, thị xã Gò Công

Sở Xây dựng

Các cơ quan, đơn vị liên quan

UBND tỉnh

 

 

67

Quyết định

Phê duyệt Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị của Khu đô thị Phường 5 - 6, thành phố Mỹ Tho

Sở Xây dựng

Sở, ngành tỉnh

UBND tỉnh

 

 

68

Quyết định

Phê duyệt Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị của Khu đô thị Phường 10, thành phố Mỹ Tho

Sở Xây dựng

Sở, ngành tỉnh

UBND tỉnh

 

 

69

Quyết định

Phê duyệt Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị thị xã Cai Lậy

Sở Xây dựng

Sở, ngành tỉnh

UBND tỉnh

 

 

70

Quyết định

Danh mục số hiệu đường bộ thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Giao thông vận tải

UBND các huyện, thành phố, thị xã và Sở Tư pháp

Chủ tịch UBND tỉnh

Thay thế Quyết định số 45/2011/ QĐ-UBND

 

71

Quyết định

Quy định lộ giới bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Giao thông vận tải

UBND các huyện, thành phố, thị xã và Sở Tư pháp

Chủ tịch UBND tỉnh

Thay thế Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND

 

72

Quyết định

Điều kiện an toàn, phạm vi, thời gian hoạt động phương tiện thủy nội địa thô sơ vận chuyển khách du lịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Giao thông vận tải

UBND các huyện, thành phố, thị xã và Sở Tư pháp

Chủ tịch UBND tỉnh

Xây dựng mới

 

73

Quyết định

Ban hành Chương trình hỗ trợ khoa học và công nghệ để phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến 2025.

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Tư pháp, Sở Tài chính, các sở, ngành  liên quan; UBND cấp huyện

UBND tỉnh

 

 

74

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa VBQPPL

Sở Tư pháp

Sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

75

Báo cáo

Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2017 của tỉnh Tiền Giang

Sở Tư pháp

 

UBND tỉnh

 

 

76

Tờ trình kềm Dự thảo Nghị quyết

Quy định mức hỗ trợ vốn ngân sách thực hiện các công trình kết cấu hạ tầng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 - 2020

Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh (Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn)

Các sở, ngành, huyện, thành, thị

 

 

 

77

Quy hoạch

Phát triển và quản lý Báo chí Tiền Giang đến năm 2025

Sở Thông tin và Truyền thông

Báo Ấp Bắc, Đài PT-TH tỉnh

UBND tỉnh

 

 

78

Chỉ thị

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện, các DN

UBND tỉnh

 

 

79

Báo cáo

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2017

Thanh tra tỉnh

 

UBND tỉnh

Trình HĐND tỉnh

 

80

Báo cáo

Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017

Thanh tra tỉnh

 

UBND tỉnh

Trình HĐND tỉnh

 

81

Báo cáo

Công tác thanh tra quý II năm 2017

Thanh tra tỉnh

 

UBND tỉnh

Báo cáo Thanh tra Chính phủ

 

82

Báo cáo

Công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2017

Thanh tra tỉnh

 

UBND tỉnh

Báo cáo Thanh tra Chính phủ

 

83

Báo cáo

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành, thị.

UBND tỉnh

Trình HĐND tỉnh

 

84

Báo cáo

Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2017.

Sở Tài chính

Cục thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Tiền Giang

UBND tỉnh

Trình HĐND tỉnh

 

85

Báo cáo

Xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2017

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành có liên quan

UBND tỉnh

Trình HĐND tỉnh

 

Tháng 7

86

Quyết định

Sửa đổi bổ sung Thủ tục hành chính về hội thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

Sở Nội vụ

 

Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

87

Quyết định

Ban hành mức thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Công Thương

Sở Tài chính, Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành, thị

UBND tỉnh

 

 

88

Quyết định

Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành gồm: Công an tỉnh, Bộ CHQS, Sở TN&MT, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, UBND các huyện, thành, thị

UBND tỉnh

 

 

89

Quyết định

Về việc Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, UBND cấp huyện

UBND tỉnh

 

 

90

Quyết định

Ban hành Quy định về quản lý xây dựng, lắp đặt công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện, các DN.

UBND tỉnh

 

 

91

Quyết định

Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Sở Thông tin và Truyền thông

Trung tâm tư vấn TT&TT- Viện Chiến lược TT&TT thuộc Bộ TT&TT

UBND tỉnh

Văn bản QPPL

 

92

Quyết định

Điều chỉnh Quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Thông tin và Truyền thông

Trung tâm tư vấn TT&TT- Viện Chiến lược TT&TT thuộc Bộ TT&TT

UBND tỉnh

Văn bản QPPL

 

93

Quyết định

Về việc  ban hành bộ đơn giá phục vụ công tác định giá đất

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài chính và Sở Tư pháp

UBND tỉnh

 

 

Tháng 8

94

Kế hoạch

Phát triển kinh tế tập thể năm 2018

Liên minh Hợp tác xã

Sở Kế hoạch và Đầu tư

UBND tỉnh

 

 

Tháng 9

95

Báo cáo

Công tác thanh tra quý III năm 2017

Thanh tra tỉnh

 

UBND tỉnh

Báo cáo Thanh tra Chính phủ

 

96

Báo cáo

Công tác thanh tra 9 tháng đầu năm 2017

Thanh tra tỉnh

 

UBND tỉnh

Báo cáo Thanh tra Chính phủ

 

97

Quyết định

Ban hành quy chế sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Tiền Giang

Sở Nội vụ

 

UBND tỉnh

 

 

98

Quyết định

Danh mục số hiệu đường bộ thuộc cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Giao thông vận tải

UBND các huyện, thành phố, thị xã và Sở Tư pháp

Chủ tịch UBND tỉnh

Thay thế Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND

 

99

Quyết định

Quy định lộ giới bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Giao thông vận tải

UBND các huyện, thành phố, thị xã và Sở Tư pháp

Chủ tịch UBND tỉnh

Thay thế Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND

 

100

Kế hoạch

Kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Tư pháp

Sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện

UBND tỉnh

 

 

101

Quyết định

Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2017 thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang (các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp)

Sở Tư pháp

 

Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

102

Kế hoạch

Triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (09/11) năm 2017

Sở Tư pháp

 

Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Tháng 10

103

Kế hoạch

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Sở Nội vụ

Sở, ngành, huyện, thành, thị

Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

104

Quyết định

Phê duyệt Kế hoạch thu gom, vận chuyển, lưu giữ, trung chuyển chất thải nguy hại đối với các chủ nguồn thải chất thải nguy hại có số lượng chất thải nguy hại phát sinh thấp hơn 600kg/năm

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở, ngành tỉnh có liên quan và UBND cấp huyện

UBND tỉnh

 

 

105

Báo cáo

Theo dõi chung về thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Tư pháp

Sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

106

Báo cáo

Theo dõi thi hành pháp luật theo chuyên đề năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Tư pháp

Các sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện

Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

107

Báo cáo

Công tác thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Tư pháp

Sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện

Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

108

Tờ trình

Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C sử dụng chỉ tiêu vốn đầu tư công năm 2018 do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính

UBND tỉnh

Trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh

cuối năm

 

Tháng 11

109

Tờ trình kèm dự thảo Nghị quyết

Tổng biên chế công chức hành chính của tỉnh năm 2018

Sở Nội vụ

Sở, ngành, huyện, thành, thị

UBND tỉnh

Căn cứ Văn bản Bộ Nội vụ

 

110

Báo cáo

Tình hình ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Tư pháp

Sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

UBND tỉnh

 

 

111

Chỉ thị

Về việc phòng chống hạn, mặn và cháy rừng 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành, thị.

Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

112

Kế hoạch

Về việc phòng chống hạn, mặn bảo vệ sản xuất và đảm bảo cấp nước sinh hoạt trong mùa khô năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Phòng NN và PTNT các huyện, thị, thành; Phòng KT TPMT, TX Cai Lậy và Gò Công.

- Các cơ quan có liên quan.

UBND tỉnh

 

 

113

Tờ trình kèm dự thảo Nghị quyết

Về phát triển chuỗi giá trị nông sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành, thị.

UBND tỉnh

Trình Tỉnh ủy

 

114

Tờ trình kèm dự thảo Nghị quyết

Về đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng đến năm 2020

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành, thị.

UBND tỉnh

Trình Tỉnh ủy

 

115

Báo cáo

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017

Thanh tra tỉnh

 

UBND tỉnh

Trình HĐND tỉnh

 

116

Báo cáo

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

Thanh tra tỉnh

 

UBND tỉnh

Trình HĐND tỉnh

 

117

Kế hoạch

Công tác thanh tra năm 2018

Thanh tra tỉnh

 

Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

118

Báo cáo

Thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-TTg về việc tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay

Sở Ngoại vụ

Các sở, ban, ngành liên quan

Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

119

Báo cáo

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 (lần 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành, thị.

UBND tỉnh

Trình HĐND tỉnh

 

120

Dự thảo Nghị quyết

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành, thị.

UBND tỉnh

Trình HĐND tỉnh

 

121

Báo cáo

Tình hình thu, chi ngân sách năm 2017, dự toán thu, chi ngân sách năm 2018

Sở Tài chính

Cục thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang.

UBND tỉnh

Trình HĐND tỉnh

 

122

Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2016.

Sở Tài chính

Cục thuế tỉnh, KBNN, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Tiền Giang.

UBND tỉnh

Trình HĐND tỉnh

 

123

Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018.

Sở Tài chính

Cục thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang.

UBND tỉnh

Trình HĐND tỉnh

 

124

Báo cáo

Tình hình thực hiện Đầu tư công năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành có liên quan

UBND tỉnh

Trình HĐND tỉnh

 

125

Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết

Kế hoạch Đầu tư công năm 2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành có liên quan

UBND tỉnh

Trình HĐND tỉnh

 

126

Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành có liên quan

UBND tỉnh

Trình HĐND tỉnh

 

Tháng 12

127

Kế hoạch

Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018

Sở Nội vụ

Sở, ngành, huyện, thành, thị

Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

128

Quyết định

Ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh TG năm 2018

Sở Tài chính

Các Sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành, thị.

UBND tỉnh

 

 

129

Quyết định

Thành lập Đoàn kiểm tra 389/TG năm 2018

Sở Công Thương

Các thành viên BCĐ 389/TG

UBND tỉnh

 

 

130

Kế hoạch

Hoạt động năm 2018 của Ban chỉ đạo 389/TG

Sở Công Thương

Các thành viên BCĐ 389/TG

UBND tỉnh

 

 

131

Quyết định

Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất độc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành gồm: Công an tỉnh, Bộ CHQS, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, UBND các huyện, thành, thị

UBND tỉnh

 

 

132

Quyết định

Đề án sắp xếp cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Giao thông vận tải

UBND các huyện, thành, thị và Sở Tư pháp

Chủ tịch UBND tỉnh

Xây dựng mới

 

133

Quyết định

Phê duyệt kết quả thực hiện dự án “Xây dựng danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang”

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ngành, UBND cấp huyện

UBND tỉnh

 

 

134

Quyết định

Về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của cấp huyện

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

UBND tỉnh

 

 

135

Quyết định

Về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ngành, UBND cấp huyện

UBND tỉnh

 

 

136

Quyết định

Quy định về mức thu, quản lý, sử dụng Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết;

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ngành, UBND cấp huyện

UBND tỉnh

 

 

137

Quyết định

Quy định về mức thu, quản lý, sử dụng Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ngành, UBND cấp huyện

UBND tỉnh

 

 

138

Quyết định

Quy định về mức thu, quản lý, sử dụng Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ngành, UBND cấp huyện

UBND tỉnh

 

 

139

Quyết định

Quy định về mức thu, quản lý, sử dụng Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ngành, UBND cấp huyện

UBND tỉnh

 

 

140

Quyết định

Quy định về mức thu, quản lý, sử dụng Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ngành, UBND cấp huyện

UBND tỉnh

 

 

141

Quyết định

Quy định về mức thu, quản lý, sử dụng Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ngành, UBND cấp huyện

UBND tỉnh

 

 

142

Quyết định

Quy định về mức thu, quản lý, sử dụng Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ngành, UBND cấp huyện

UBND tỉnh

 

 

143

Quyết định

Quy định về mức thu, quản lý, sử dụng Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ngành, UBND cấp huyện

UBND tỉnh

 

 

144

Kế hoạch

Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL trên địa bàn tỉnh năm 2018

Sở Tư pháp

Sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

UBND tỉnh

 

 

145

Báo cáo

Tổng kết công tác tư pháp năm 2017 của tỉnh Tiền Giang

Sở Tư pháp

Sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

UBND tỉnh

 

 

146

Báo cáo

Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017

Sở Tư pháp

Sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

UBND tỉnh

 

 

147

Quyết định

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Tiền Giang

Sở Thông tin và Truyền thông

 

UBND tỉnh

Văn bản QPPL

 

148

Báo cáo

Công tác thanh tra quý IV năm 2017

Thanh tra tỉnh

 

UBND tỉnh

Báo cáo Thanh tra Chính phủ

 

149

Báo cáo

Công tác thanh tra năm 2017

Thanh tra tỉnh

 

UBND tỉnh

Báo cáo Thanh tra Chính phủ

 

150

Báo cáo

Tình hình thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ về hội nhập quốc tế năm 2017

Sở Ngoại vụ

Các sở, ban, ngành liên quan

Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

151

Chỉ thị

Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Văn phòng UBND tỉnh

 

Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

III. MỘT SỐ CÔNG VIỆC KHÁC

STT

Tên gọi

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thẩm quyền quyết định

Thời gian trình

Ghi chú

1.

Kế hoạch

Kế hoạch triển khai các Luật, Pháp lệnh, Nghị định về tổ chức bộ máy nhà nước, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân… theo Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội năm 2016 và năm 2017

Sở Tư pháp

Các sở, ngành có liên quan

UBND tỉnh

 

Thực hiện theo Chương trình thông qua Luật, Pháp lệnh của Quốc hội

Ngoài việc ban hành các đề án, quyết định, chỉ thị, kế hoạch, chương trình,..., đã nêu trên, UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh sẽ ban hành các đề án, quyết định, kế hoạch, chương trình... để cụ thể hóa và thực hiện các nghị quyết, nghị định, quyết định, chỉ thị, thông tư của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh (không bao gồm các đề án tổ chức ngành, các báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng… mang tính chất sự vụ)./.

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3808/QĐ-UBND năm 2016 Chương trình công tác năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


377
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49