Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 38/QĐ-UBND năm 2018 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh còn hiệu lực và hết hiệu lực năm 2017

Số hiệu: 38/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thế Thuận
Ngày ban hành: 11/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 1

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/QĐ-UBND

Quận 1, ngày 11 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 CÒN HIỆU LỰC VÀ HẾT HIỆU LỰC NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghcủa Trưởng phòng Tư pháp Quận 1 tại Tờ trình số 10/TTr-TP ngày 10 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố kèm theo Quyết định này 02 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 1 còn hiệu lực và hết hiệu lực tính đến ngày 31/12/2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND TP. Hồ Chí Minh;
- Sở Tư pháp;
- UBND Quận 1: CT;
- Trung tâm Công báo TP. Hồ Chí Minh;
- L
ưu: VT, TP- NT.

CHỦ TỊCH
Trần Thế Thuận

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 HẾT HIỆU LỰC NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Quyết định

Quyết định số 3547/2009/QĐ- UBND ngày 18 tháng 12 năm 2009

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 1 ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1.

12/10/2017

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 CÒN HIỆU LỰC NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC QUY CH T CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ

1

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Quận 1

05/9/2016

 

2

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND ngày 18/7/2017

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế Quận 1

25/7/2017

 

3

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017

Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1

12/10/2017

 

4

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017

Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý Đô thị Quận 1

19/12/2017

 

5

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017

Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quận 1

25/12/2017

 

II. LĨNH VỰC KHÁC

1

Quyết định

494/2007/QĐ-UBND ngày 06/06/2007

Về ban hành quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong phạm vi địa bàn Quận 1

13/6/2007

Còn hiệu lực 01 phần

2

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 31/5/2012

Ban hành quy định khu vực đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn Quận 1.

07/6/2012

 

3

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND ngày 22/5/2014

Ban hành quy định xử lý kỷ luật đối với công chức viên chức làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp do Ủy ban nhân dân Quận 1 quản lý

29/5/2014

 

4

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND ngày 14/01/2015

Ban hành quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn Quận 1.

21/01/2015

 

5

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND ngày 14/01/2015

Ban hành quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn Quận 1.

21/01/2015

 

6

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của Ủy ban nhân dân Quận 1

12/12/2016

 

Tng số: 11 văn bản

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 38/QĐ-UBND năm 2018 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh còn hiệu lực và hết hiệu lực năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.056

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184