Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 38/2018/QĐ-UBND quy định về Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa

Số hiệu: 38/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 19/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2018/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các Giải thưởng khác về khoa học và công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 31/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các Giải thưởng khác về khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND ngày 20/9/2011 của HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI, Kỳ họp thứ 2 về chế độ khen, thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới thuộc các lĩnh vực go dục - đào tạo, thể dục thể thao, khoa học - công nghệ, văn học - nghệ thuật;

Căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy số 591-KL/TU ngày 17/11/2018 về Quy định về Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa;

Theo đề nghị tại Ttrình số 1188/TTr-SKHCN ngày 05/12/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ (kèm theo Báo cáo thẩm định số 386/BCTĐ-STP ngày 27/8/2018 của Sở Tư pháp).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2018.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ KH&CN (để báo cáo);
- Cục kiểm
tra văn bn - Bộ Tư pháp;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (để báo c
áo);
- C
ng thông tin điện tử; Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, PgNN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyn Đức Quyền

 

QUY ĐỊNH

VỀ GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 38/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về đối tượng, nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn, cơ cấu giải thưng, mức thưởng, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là Giải thưởng).

Tên tiếng Anh: Thanh Hoa Science and Technology Award (viết tắt THASTAWARD).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tác giả, đồng tác giả là người Việt Nam, người nước ngoài có công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực được công bố, ứng dụng hiệu quả lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Quy định này.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc xét tặng Giải thưởng.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Công trình khoa học và công nghệ là sản phẩm của lao động sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ, bao gồm:

a) Công trình nghiên cứu khoa học là kết quả của hoạt động khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn;

b) Công trình nghiên cứu phát triển công nghệ là công trình tạo ra công nghệ mới, giải pháp kỹ thuật mới, vật liệu mới, giống mới, sản phẩm mới;

c) Công trình ứng dụng công nghệ là công trình ứng dụng thành công công nghệ mới, giải pháp kỹ thuật mới.

2. Cụm công trình khoa học và công nghệ bao gồm:

a) Tập hợp các công trình khoa học và công nghệ của cùng một tác giả hoặc các đồng tác giả đã được xác định thuộc một lĩnh vực khoa học, công nghệ hoặc một lĩnh vực áp dụng;

b) Tập hợp các công trình khoa học và công nghệ do nhiều tác giả thực hiện độc lập, tạo ra cùng một kết quả nhưng sử dụng các phương pháp, nguyên lý, kỹ thuật khác nhau;

Công trình khoa học và công nghệ và cụm công trình khoa học và công nghệ được gọi tắt là công trình.

3. Tác giả công trình là người trực tiếp sáng tạo ra công trình; trong trường hợp có hai người trở lên cùng trực tiếp sáng tạo ra công trình thì họ là đồng tác giả. Những người chỉ giúp đỡ, hỗ trợ về kỹ thuật, vật chất, kinh phí cho tác giả, đồng tác giả mà không trực tiếp tham gia sáng tạo ra công trình thì không phải là tác giả, đồng tác giả của công trình. Tác giả, đồng tác giả công trình sau đây gọi tắt là tác giả công trình.

4. Công bố công trình là việc đưa công trình ra trước công chúng dưới dạng xuất bản, thuyết trình, trưng bày, trình diễn và các hình thức khác.

5. Ứng dụng công trình là sử dụng công trình trong thực tiễn nhằm phục vụ lợi ích của con người và xã hội.

Điều 4. Nguyên tắc xét tặng Giải thưởng

1. Việc đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng được thực hiện trên cơ sở tự nguyện;

2. Việc xét tặng Giải thưởng được thực hiện khách quan, công khai, công bằng, chính xác;

3. Mỗi công trình chỉ được xét tặng Giải thưởng và nhận tiền thưởng một lần từ ngân sách tỉnh.

Điều 5. Thẩm quyền xét tặng Giải thưởng

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng Giải thưởng. Việc quyết định tặng Giải thưởng trên cơ sở xem xét kết quả đánh giá của Hội đồng xét tặng Giải thưởng ở cấp tỉnh.

Điều 6. Kinh phí bảo đảm hoạt động xét tặng Giải thưởng

1. Kinh phí chi cho hoạt động xét tặng Giải thưởng ở cp cơ sở được lấy từ nguồn kinh phí của cơ quan tổ chức xét tặng Giải thưởng; được sử dụng chi các nội dung sau:

a) Chi thù lao cho các thành viên, thư ký Hội đồng xét tặng Giải thưởng;

b) Tổ chức phiên họp Hội đồng xét tặng Giải thưởng;

c) Các hoạt động khác có liên quan.

2. Kinh phí chi cho hoạt động xét tặng Giải thưởng ở cấp tỉnh được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ; được sử dụng chi các nội dung sau:

a) Xây dựng, triển khai kế hoạch xét tặng Giải thưng của Hội đồng xét tặng Giải thưởng;

b) Chi thù lao cho các thành viên Hội đồng xét tặng Giải thưng, chuyên gia phản biện độc lập, thư ký và việc thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng;

c) Tổ chức phiên họp Hội đồng xét tặng Giải thưởng;

d) Công bố danh mục công trình đề nghị xét tặng, công bố kết quả xét tặng Giải thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng;

đ) Họp báo công bố kết quả xét tặng Giải thưởng;

e) Tổ chức Lễ trao Giải thưởng;

g) Tiền thưởng kèm theo Giải thưởng;

h) Các hoạt động khác có liên quan.

3. Mức chi cụ thể cho các hoạt động quy định tại điều này được thực hiện theo mức chi quản lý nhiệm vụ KH&CN tại quyết định 5618/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh ban hành “Quy định định mức xây dựng phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” và các quy định hiện hành khác.

Chương II

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN XÉT THƯỞNG, CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ MỨC THƯỞNG

Điều 7. Điều kiện xét tặng Giải thưởng

Công trình được xét tặng Giải thưởng phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Là kết quả của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp đã được đánh giá nghiệm thu và công nhận.

2. Phục vụ trực tiếp sự phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tnh Thanh Hóa

3. Được công bố và ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn ít nhất 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng.

4. Tính đến thời điểm xét tặng Giải thưởng, tác giả công trình không vi phạm một trong những nội dung Quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ. Cụ thể:

- Lợi dụng hoạt động khoa học và công nghệ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; gây thiệt hại đến tài nguyên, môi trường, sức khỏe con người; trái với đạo đức, thun phong mỹ tục của dân tộc.

- Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; chiếm đoạt, chuyển nhượng, chuyển giao bất hợp pháp kết quả khoa học và công nghệ.

- Tiết lộ tài liệu, kết quả khoa học và công nghệ thuộc danh mục bí mật nhà nước; lừa dối, giả mạo trong hoạt động khoa học và công nghệ.

- Cản trở hoạt động khoa học và công nghệ hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Điều 8. Tiêu chuẩn công trình được xét tặng Giải thưởng

1. Đối với công trình nghiên cứu khoa học

a) Về giá trị khoa học

- Công trình nghiên cứu khoa học phải bổ sung được tri thức mới hoặc có những phát hiện khoa học mới có tác động thay đổi trong sản xuất và đời sống xã hội thuộc phạm vi quản lý của tỉnh;

- Được công bố, trích dẫn trên các tạp chí khoa học có uy tín quốc tế hoặc trong nước.

b) Về giá trthực tiễn

Công trình phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

- Đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội hoặc làm thay đổi hợp lý cơ cấu ngành nghề; tiết kiệm chi phí sản xuất; nâng cao năng suất lao động; giảm thiu tác động xấu đến môi trường; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; tiết kiệm năng lượng; giám sát và dự báo thiên tai, thảm họa...

- Đóng góp quan trọng cho việc dự báo xu hướng tương lai; cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoạch định hoặc thực hiện cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở phạm vi toàn ngành hoặc huyện, thị xã, thành phố trở lên.

- Làm chuyển biến nhận thức của xã hội hoặc tác động quan trọng đến đời sống xã hội; nâng cao dân trí; thay đổi tích cực hành vi ứng xử của nhóm, tầng lớp trong xã hội.

- Được sử dụng để phục vụ đáng kể cho công tác nghiên cứu; công tác đào tạo, ging dạy trong các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tnh.

2. Đối với công trình nghiên cứu phát triển công nghệ:

a) Về giá trị công nghệ

- Công trình nghiên cứu và phát triển công nghệ giải quyết được các vấn đề then chốt để cải tiến, đổi mới công nghệ, tạo ra sản phẩm mới với các chtiêu kinh tế - kỹ thuật cơ bản cao hơn công nghệ tương tđang ứng dụng trong tỉnh.

b) Về giá trị thc tiễn

Đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

- Từ kết quả nghiên cứu của công trình, ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả kinh tế cao được thể hiện thông qua các chỉ tiêu như giảm 10% chi phí trở lên, tăng li nhuận 10% trở lên; hoặc có ít nhất 01 đơn vị đã ký hợp đồng tiếp nhận chuyển giao công nghệ là kết qucủa công trình nghiên cứu.

- Tạo ra sản phẩm chủ lực của địa phương, sản phẩm có thương hiệu xuất khẩu, thay thế hàng nhập khẩu hoặc tạo ra sản phẩm mới của doanh nghiệp có tỷ lệ doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh các sản phẩm mới trên tổng doanh thu của doanh nghiệp trong năm đạt từ 10% trở lên.

- Làm thay đổi phương thức lao động, sản xuất truyền thống hoặc cải thiện điều kiện và môi trường lao động, sản xuất hoặc góp phần nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

- Góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu sản xuất, tạo điều kiện hình thành và phát triển ngành nghề mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, của ngành kinh tế.

3. Đối với công trình ứng dụng công nghệ:

a) Về giá trị công nghệ

Công trình ứng dụng công nghệ nổi trội, tiêu biểu góp phần sản xuất hàng hóa ở quy mô công nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hoặc công trình ứng dụng công nghệ mới thành công và có hiệu quả cao trong các công trình trọng điểm cấp tỉnh, thuộc một trong các loại sau:

- Ứng dụng công nghệ đột phá.

- Có những cải tiến kỹ thuật, công nghệ quan trọng mang lại hiệu quả cao.

- Góp phần xây dựng được phương án tổng thể với các giải pháp kỹ thuật đng bộ kèm theo.

b) Về giá trị thực tiễn

Công trình đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

- Mang lại hiệu quả cao trong phát triển kinh tế - xã hội: Được thể hiện thông qua các chỉ tiêu như giảm chi phí ít nhất 10%, nâng cao năng suất lao động ít nhất 10%, nâng cao chất lượng sản phẩm; cải thiện môi trường xã hội; cải thiện điều kiện sng, điều kiện làm việc, an toàn lao động; bảo vệ sức khỏe...

- Kết quả của công trình được nhân rộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, có quy mô về diện tích hoặc quy mô về khối lượng sản phẩm hàng hóa sau 1 năm thực hiện tăng ít nhất gấp 5 lần so với quy mô của năm thứ nhất.

- Mang lại hiệu quả trong phát triển quốc phòng - an ninh hoặc hội nhập quốc tế; bảo vệ môi trường của tỉnh.

Điều 9. Cơ cấu Giải thưởng và mức thưởng

1. Cơ cấu và số lượng giải thưởng:

a) Cơ cấu Giải thưởng bao gồm: giải Vàng, giải Bạc, giải Đồng.

b) Tổng số giải của mỗi đợt xét tặng tối đa 10 giải (số lượng giải Vàng, giải Bạc, giải Đồng của từng đợt xét tặng Giải thưởng do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định trên cơ sở đề xuất của Hội đồng xét tặng Giải thưng).

2. Mức thưởng được tính theo mức lương cơ sở tại thời điểm quyết định tặng Giải thưởng, cụ thể như sau:

a) Đối với công trình có sử dụng ngân sách nhà nước:

- Giải Vàng: trị giá bằng 50 lần mức lương cơ sở;

- Giải Bạc: trị giá bằng 25 lần mức lương cơ sở;

- Giải Đồng: trị giá bằng 15 lần mức lương cơ sở;

b) Đối với công trình không sử dụng ngân sách nhà nước:

- Giải Vàng: trị giá bằng 100 lần mức lương cơ sở;

- Giải Bạc: trị giá bằng 50 lần mức lương cơ sở;

- Gii Đồng: trị giá bằng 30 lần mức lương cơ sở;

Khi nhà nước có sự thay đổi chế độ tiền lương, không còn sử dụng mức lương cơ sở, thì UBND tỉnh xem xét điều chỉnh mức tiền thưởng quy đổi sang giá trị tuyệt đối phù hợp với mức quy định ở thời điểm thực hiện.

Chương III

THỦ TỤC XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

Điều 10. Thời gian xét tặng Giải thưởng

Giải thưởng được xét tặng 03 năm một lần, công bố và trao Giải thưởng vào Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18 tháng 5, trao giải lần đầu tiên vào năm 2020.

Điều 11. Quy trình xét tặng Giải thưởng

1. Việc xét tặng Giải thưởng được tiến hành qua 02 cấp như sau:

a) Cấp cơ sở:

Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng ở cấp cơ sở được xem xét tại Hội đồng Khoa học và Công nghệ của các huyện, thị xã, thành phố hoặc Hội đồng Khoa học và Công nghệ của các sở, ngành (tùy theo địa bàn hoặc lĩnh vực ứng dụng kết quả của công trình).

b) Cấp tỉnh:

Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng ở cấp tỉnh được xem xét tại Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa.

2. Trong trường hợp cn thiết, Chủ tịch hội đồng các cấp có thể mời thêm chuyên gia làm thành viên của Hội đồng.

Điều 12. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng xét tặng Giải thưởng các cấp

1. Tác giả công trình hoặc người có quyền, lợi ích liên quan đến công trình không được là thành viên Hội đồng xét tặng Giải thưởng công trình đó.

2. Hội đồng đánh giá công bằng, dân chủ, khách quan, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu.

3. Hội đồng xét tặng Giải thưởng ở cấp tỉnh chỉ xem xét những công trình được Hội đồng xét tặng Giải thưởng ở cấp cơ sở đề nghị.

4. Thành viên Hội đồng xét tặng Giải thưởng ở các cấp có trách nhiệm nghiên cứu, nhận xét và đánh giá hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng công trình bằng văn bản.

5. Cuộc họp Hội đồng phải có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng tham dự, do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch (được Chủ tịch ủy quyền) chủ trì.

6. Nội dung cuộc họp phải được ghi thành biên bản, có chữ ký của người chtrì, thư ký Hội đồng và lưu hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng.

7. Việc xét tặng Giải thưởng cho các công trình có nội dung liên quan đến bí mật nhà nước được áp dụng quy trình, thủ tục chung nhưng phải tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

Điều 13. Thủ tục xét tặng Giải thưởng ở cấp cơ sở

1. Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng:

Tác giả công trình hoặc đại diện hợp pháp của tác giả công trình nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng (bản giấy) và 01 bản điện tử (dạng PDF, không đặt mật khẩu) được lưu trong USB về Sở, ngành hoặc UBND huyện, thị xã, thành phố; bao gồm:

a) Bản đăng ký xét tặng Giải thưởng của tác giả công trình hoặc đại diện hợp pháp của tác giả công trình (theo mu biểu A-ĐK);

b) Báo cáo tóm tắt công trình (theo các mẫu biểu A-KH; A-CN; A-ƯD);

c) Bản sao Biên bản đánh giá nghiệm thu và Quyết định công nhận kết quả đánh giá nghiệm thu của cấp có thẩm quyền đối với các công trình là kết quả của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp hoặc Bản sao văn bản chứng nhận Giải thưởng đối với các công trình đã đạt giải trong Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa, Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật toàn quốc;

d) Tài liệu liên quan đến việc công bố, văn bản xác nhận ứng dụng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (theo mẫu biểu A-XN);

đ) Bản sao các văn bản, tư liệu khoa học và công nghệ, tài liệu khác có liên quan đến công trình (nếu có).

Khi có yêu cầu của cơ quan tổ chức xét tặng Giải thưởng; tác giả, đồng tác giả hoặc người đại diện hợp pháp của tác giả, đồng tác giả phải xuất trình bản gốc của văn bản, tài liệu liên quan đến công trình đã nêu để đi chiếu.

2. Trách nhiệm của Hội đồng xét tặng Giải thưởng ở cấp cơ sở:

a) Xem xét, đánh giá công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng (theo Mu biểu B-KH hoặc B-CN hoặc B-UD; B-ĐG; B-KP);

b) Lập biên bản họp xét tặng Giải thưởng (theo Mu biu B-HĐ); trong đó: tiêu chí xét thưởng là công trình đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định này và được ít nhất 70% tổng số thành viên Hội đồng có mặt bỏ phiếu đồng ý được đề nghị xét thưởng ở cấp tiếp theo.

3. Trách nhiệm của Giám đốc các Sở, ngành hoặc Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (cơ quan tổ chức xét tặng Giải thưởng ở cấp cơ sở):

a) Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng;

b) Tổ chức họp Hội đồng xét tặng Giải thưởng ở cấp cơ sở theo quy định để xem xét, đánh giá công trình;

c) Gửi hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưng theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 của Quy định này đến Sở Khoa học và Công nghệ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả từ Hội đồng xét tặng Giải thưởng ở cấp cơ sở;

d) Xem xét, giải quyết khiếu nại (nếu có).

Điều 14. Thủ tục xét tặng Giải thưởng ở cấp tỉnh

1. Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng:

a) Văn bản đề nghị xét tặng Giải thưởng của Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố hoặc Giám đốc các sở, ngành (theo Mu biểu A-CV);

b) Biên bản họp xét tặng Giải thưởng của Hội đồng xét tặng Giải thưởng ở cấp cơ sở;

c) Hồ sơ xét tặng Giải thưởng của Hội đồng xét tặng Giải thưng ở cấp cơ sở được quy định tại Khoản 1 Điều 13 Quy định này.

2. Trách nhiệm Hội đồng xét tặng Giải thưởng ở cấp tỉnh:

a) Kiểm tra, rà soát hồ sơ xét tặng Giải thưởng của Hội đồng xét tặng Giải thưởng ở cấp cơ sở do Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố hoặc Giám đốc các sở, ngành đề nghị;

b) Xem xét, đánh giá và bỏ phiếu lựa chọn công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng (theo Mu biểu B-KH hoặc B-CN hoặc B-UD; B-ĐG; B-KP);

Đề xuất cơ cấu Giải thưởng đảm bảo tiêu chí: giải Vàng phải đạt tối thiểu 90% tổng số thành viên Hội đồng có mặt bỏ phiếu đồng ý; giải Bạc phải đạt tối thiểu 80% tổng số thành viên Hội đồng có mặt bỏ phiếu đồng ý; giải Đồng phải đạt tối thiểu 70% tổng số thành viên Hội đồng có mặt bỏ phiếu đồng ý.

c) Lập biên bản họp xét tặng Giải thưởng (theo Mu biểu B-HĐ);

3. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực của Hội đồng xét tặng giải thưởng ở cấp tỉnh).

a) Tham mưu tổ chức họp Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp tỉnh;

b) Đăng tải kết quả xét tặng Giải thưng của Hội đồng xét tặng Giải thưng ở cấp tỉnh trong thời hạn 15 ngày làm việc trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ, đưa tin 03 số liên tiếp trên Báo Thanh Hóa.

c) Sau thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải kết quả, nếu không có khiếu nại thì Sở Khoa học và Công nghệ gửi hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng gồm: Tờ trình, danh sách, hồ sơ các công trình đủ điều kiện, tiêu chuẩn được xét tặng Giải thưng theo cơ cấu giải Vàng, giải Bạc, giải Đồng; biên bản họp xét tặng Giải thưởng của Hội đồng xét tặng Giải thưởng ở cấp tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

d) Xem xét, giải quyết khiếu nại (nếu có).

Chương IV

QUYỀN LỢI, TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ CÔNG TRÌNH ĐƯỢC TẶNG GIẢI THƯỞNG

Điều 15. Quyền lợi của tác giả công trình được tặng Giải thưởng

1. Được nhận Bằng chứng nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Được nhận Tiền thưởng theo quy định tại Điều 9 của Quy định này.

Điều 16. Trách nhiệm của tác giả công trình được tặng Giải thưởng

Tác giả công trình được tặng Giải thưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng.

Trường hợp bị phát hiện không trung thực trong quá trình lập hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng thì tác giả công trình sẽ bị hủy bỏ quyết định tặng giải thưởng, thu hồi Bằng chứng nhận và tiền thưởng; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Là cơ quan thường trực của Hội đồng xét tng Giải thưởng cấp tỉnh, có trách nhiệm tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch và các văn bản có liên quan đến xét tặng Giải thưởng.

b) Tổ chức hướng dẫn và thông báo thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng.

c) Thanh tra, kiểm tra việc xét tặng Giải thưởng trong phạm vi quản lý.

d) Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức các hoạt động xét tặng Giải thưởng.

2. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng Bằng chứng nhận cho các tác giả công trình đạt giải.

3. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí dự toán chi hoạt động xét tặng Giải thưởng vào năm tổ chức xét tặng.

4. Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng.

5. Các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các tác giả có công trình khoa học và công nghệ tham gia xét tặng Giải thưởng.

Điều 18. Điều khoản thi hành

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn và chủ trì tổ chức thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức và cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC

CÁC MẪU BIỂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 ca UBND tnh Thanh Hóa)

I. Mu biểu áp dụng cho hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng

1. Mu biểu A-ĐK: Bản đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng.

2. Mu biểu A-CV: Công văn đề nghị xét tặng Giải thưởng.

3. Mẫu biểu A-KH: Báo cáo tóm tắt công trình nghiên cứu khoa học.

4. Mẫu biểu A-CN: Báo cáo tóm tắt công trình nghiên cứu phát triển công nghệ.

5. Mẫu biểu A-UD: Báo cáo tóm tắt công trình ứng dụng công nghệ.

6. Mẫu biểu A-XN: Văn bản xác nhận ứng dụng công trình.

II. Mẫu biểu áp dụng cho việc tổ chức xét tặng Giải thưởng

7. Mẫu biểu B-KH: Phiếu nhận xét công trình nghiên cứu khoa học.

8. Mẫu biểu B-CN: Phiếu nhận xét công trình nghiên cứu phát triển công nghệ.

9. Mẫu biểu B-UD: Phiếu nhận xét công trình ứng dụng công nghệ.

10. Mẫu biểu B-ĐG: Phiếu đánh giá công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng.

11. Mẫu biểu B-KP: Biên bản kiểm phiếu đánh giá công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng.

12. Mẫu biểu B-HĐ: Biên bản họp Hội đồng xét tặng Giải thưng.

13. Mẫu biểu B-MNP: Biên bản mở niêm phong và giao, nhận hồ sơ.

14. Mẫu biểu B-GN: Biên bản giao, nhận hồ sơ.

 

Mẫu biểu A-ĐK
……/2018/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……, ngày tháng năm ……

BẢN ĐĂNG KÝ

Xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa năm ………..
(Ban hành kèm theo Quyết định số:   /QĐ-UBND ngày   /   /2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

1. Họ và tên tác giả/đại diện tác giả công trình:..............................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu:…………… Ngày cấp:…………… Nơi cấp:.........................................

3. Nơi ở hiện nay:...............................................................................................................

4. Địa chỉ liên hệ:................................................................................................................

5. Điện thoại: …………………………Fax:…………………………E-mail:...........................

6. Nơi công tác:...................................................................................................................

7. Tóm tắt quá trình công tác:

TT

Thời gian

Đơn vị công tác

Chức danh/chức vụ

1

 

 

 

2

 

 

 

...

 

 

 

8. Danh mục công trình đăng ký xét tng Giải thưởng:

TT

Tên công trình

Giải thưởng của công trình

Tác gi/ Đồng tác giả

Năm công bố

Số năm ứng dụng

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

9. Lĩnh vực đăng ký xét tặng Giải thưởng (Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân, Khoa học kỹ thuật, Khoa học nông, lâm, ngư nghiệp, Khoa học y dược, Lĩnh vực khác):

.............................................................................................................................................

10. Hồ sơ gồm có:

a) Bản đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng (... Trang);

b) Báo cáo tóm tắt công trình (... Trang);

c) Bản sao Biên bản đánh giá nghiệm thu và Quyết định công nhận kết quả đánh giá nghiệm thu của cấp có thẩm quyền đối với các công trình là kết quả của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp hoặc Bản sao văn bản chứng nhận Giải thưởng đối với các công trình đã đạt giải trong Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa, Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật toàn quốc;

d) Tài liệu liên quan đến việc công bố, văn bản xác nhận ứng dụng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (... Trang);

đ) Bản sao các văn bản, tư liệu khoa học và công nghệ, tài liệu khác có liên quan đến công trình (nếu có) (... Trang).

Sau khi tìm hiểu các văn bản quy phạm pháp luật quy định về Giải thưởng khoa học và công nghệ Thanh Hóa, Chúng tôi/tôi xin cam đoan: Công trình đăng ký xét tặng Giải thưởng tại văn bản này là của chúng tôi/tôi, do chúng tôi/tôi trực tiếp nghiên cứu, sáng tạo ra và các tài liệu gửi kèm là hoàn toàn phù hợp với bản gốc mà chúng tôi/tôi đang giữ. Chúng tôi/tôi cam kết không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ ai, nếu sai chúng tôi/tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị công trình
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên - nếu có)

Tác giả công trình hoặc đại diện hợp pháp của tác giả công trình
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu biểu A-CV
……/2018/QĐ-UBND

TÊN CƠ QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:……………
V/v: đề nghị xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa năm 20...

, ngày tháng năm 20…

 

Kính gửi: ……………………………………………………

Căn cứ Kế hoạch năm….. của UBND tỉnh về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa.

(Cơ quan).... đã nhận được: ...(số lượng)... công trình đăng ký xét thưởng từ tác giả công trình đề nghị tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa.

(Cơ quan) ... đã tổ chức họp Hội đồng xét tặng Giải thưởng ở cấp cơ sở và đã lựa chọn được số lượng các công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa là: ... công trình.

Kính đề nghị Hội đồng xét tặng Giải thưởng ở cấp tỉnh xem xét, đánh giá và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt/quyết định tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa cho các công trình nêu trên theo tiêu chuẩn và thủ tục đã quy định.

Xin trân trọng cảm ơn.

 


Nơi nhận:
-
-

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng du)

 

Mẫu biểu A-KH
……/2018/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

...., ngày .... tháng ... năm ……

BÁO CÁO TÓM TẮT CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa năm ………

1. Tên công trình đề nghị xét tặng Giải thưng:

2. Lĩnh vực khoa học của công trình

a) Khoa học tự nhiên

b) Khoa học xã hội và nhân văn

c) Khoa học kỹ thuật

d) Khoa học nông, lâm, ngư nghiệp

đ) Khoa học y dược

e) Lĩnh vực khác

3. Đặc điểm công trình

a) Sử dụng ngân sách nhà nước

b) Không sử dụng ngân sách nhà nước

c) Sử dụng một phần ngân sách nhà nước

4. Thời gian thực hiện (tháng, năm bắt đầu - tháng, năm kết thúc)

5. Cơ quan chủ trì công trình (nếu có)

6. Cơ quan chủ quản (nếu có)

7. Tóm tắt chung về công trình (bối cảnh hình thành, nội dung và đặc điểm chủ yếu,...)

8. Tóm tắt về những thành tựu đã đạt được.

8.1. Mục đích, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu chính của công trình

- Mục đích nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

- Nhiệm vụ nghiên cứu:

- Phương pháp nghiên cứu:

- Kết quả nghiên cứu (ví dụ: phát hiện mới; lý luận, lý thuyết; dự báo xu hướng tương lai; hoạch định chtrương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; để phục vụ nghiên cứu đào tạo đại học, sau đại học………; kết quả là thành tựu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; chăm sóc sức khỏe; sử dụng tài nguyên; phòng tránh thiên tai, thảm họa; an ninh quốc phòng; lĩnh vực khác ...):

8.2. Tự đánh giá về thành tựu cụ thể của công trình (ví dụ: có phát minh mới hoặc thành tựu khoa học nổi trội, tiêu biểu làm thay đổi về nhận thức, sản xuất, quốc phòng, an ninh và đời sống xã hội; những đóng góp mới về hướng nghiên cứu, lí thuyết, tư tưng, quan điểm nghiên cứu, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu):

8.3. Tài liệu công bố (bài báo, sách chuyên khảo, ...) và trích dẫn

8.4. Hiệu quứng dụng của công trình

a) Địa chỉ nơi ứng dụng công trình

b) Thời gian ứng dụng (tháng, năm bắt đầu - tháng, năm kết thúc)

c) Hiệu quả về khoa học và công nghệ

c) Hiệu quả về kinh tế - xã hội và các lĩnh vực khác

8.5. Các Giải thưởng khoa học và công nghệ đã đạt được của công trình (nếu có)

TT

Tên giải thưởng

Năm tặng thưởng

1

 

 

2

 

 

3

 

 

9. Về tác giả công trình

9.1. Trường hợp một tác giả

- Họ và tên (và học hàm, học vị):            Giới tính:

- Ngày, tháng, năm sinh:                        Quốc tịch:

- Địa chỉ, điện thoại nhà riêng:

- Quá trình và nơi đào tạo, chuyên ngành đào tạo (từ bậc đại học trở lên)(1)

- Quá trình công tác (2)

9.2. Trường hợp đồng tác gi

TT

Họ và tên, học hàm, học vị)

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Cơ quan công tác hoặc quản lý tác giả

Địa chỉ, điện thoại cơ quan

Địa chỉ, điện thoại nhà riêng

Thời gian tham gia công trình (bắt đầu, kết thúc)

Cống hiến khoa học, sáng tạo chủ yếu cho công trình đăng ký xét tặng Giải thưởng (4)

Chữ ký

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị công trình
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên - nếu có)

Người lập báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu biểu A-CN
/2018/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

..... ngày .... tháng ... năm ……

BÁO CÁO TÓM TẮT CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

Xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa năm ………

1. Tên công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng

2. Lĩnh vực khoa học công nghệ của công trình

a) Khoa học kỹ thuật

b) Khoa học nông, lâm, ngư nghiệp

c) Khoa học y dược

d) Lĩnh vực khác

3. Đặc điểm công trình

a) Sử dụng ngân sách nhà nước

b) Không sử dụng ngân sách nhà nước

c) Sử dụng một phần ngân sách nhà nước

4. Thời gian thực hiện (tháng, năm bắt đầu - tháng, năm kết thúc)

5. Cơ quan chủ trì công trình (nếu có)

6. Cơ quan chủ quản (nếu có)

7. Tóm tắt chung về công trình (bối cảnh hình thành, nội dung và đặc điểm chủ yếu,...)

8. Tóm tắt về những thành tựu đã đạt được

8.1. Mục đích, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu chính của công trình

- Mục đích nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

- Nhiệm vụ nghiên cứu:

- Phương pháp nghiên cứu:

- Kết quả nghiên cứu chính của công trình (vấn đề then chốt đã giải quyết: đổi mới, cải tiến công nghệ; tạo sản phẩm mới;...):

8.2. Tự đánh giá về thành tựu cụ thể của công trình nghiên cứu và phát triển công nghệ:

8.3. Tài liệu công bố (bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí chuyên ngành quốc tế có uy tín ...) và trích dẫn.

8.4. Hiệu quả ứng dụng của công trình

a) Địa chỉ nơi nghiên cứu và phát triển công nghệ của công trình (có văn bản xác nhận của nơi nghiên cứu và phát triển công nghệ).

b) Thời gian ứng dụng (tháng, năm bắt đầu - tháng, năm kết thúc)

c) Hiệu quvề khoa học và công nghệ.

d) Hiệu quả kinh tế (đơn vị: triệu đồng).

8.5. Các Giải thưng về KH&CN đã được tặng cho công trình (nếu có)

TT

Tên giải thưởng

Năm tặng thưởng

1

 

 

...

 

 

8.6. Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nếu có)

a) Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã được cấp trong nước

TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng

1

 

 

...

 

 

b) Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã được cấp ở nước ngoài

Tên nước

Số của đơn nộp xin cấp văn bằng

Văn bằng bảo hộ

Nội dung xin bảo hộ

1

 

 

 

...

 

 

 

9. Về tác giả công trình

9.1. Trường hợp một tác giả

1. Họ và tên (và học hàm, học vị)           Giới tính:

2. Ngày, tháng, năm sinh:                      Quốc tịch

3. Địa chỉ, điện thoại nhà riêng:

4. Quá trình và nơi đào tạo, chuyên ngành đào tạo (từ bậc đại học trở lên)(1)

5. Quá trình công tác(2)

9.2. Trường hợp đồng tác giả

TT

Họ và tên, học hàm, hc vị)

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Cơ quan công tác hoặc quản lý tác giả

Địa chỉ, điện thoại cơ quan

Địa chỉ, điện thoại nhà riêng

Thời gian tham gia công trình (bắt đầu, kết thúc)

Cống hiến khoa học, sáng tạo chủ yếu cho công trình đăng ký xét tặng Giải thưởng (4)

Chữ ký

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Các cơ quan, tổ chức tham gia chính (nếu có)

TT

Tên cơ quan, tổ chức

Địa ch, điện thoại cơ quan

Tên người liên hệ, điện thoại

Triển khai công nghệ và cống hiến chủ yếu của cơ quan, tổ chức (5)

1

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị công trình
(Ký, đóng du và ghi rõ họ tên - nếu có)

Người lập báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu biểu A-UD
……/2018/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…., ngày …… tháng năm ……

BÁO CÁO TÓM TẮT CÔNG TRÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

Xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa năm ……….

1. Tên công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng

2. Lĩnh vực khoa học công nghệ ca công trình

a) Khoa học kỹ thuật

b) Khoa học nông, lâm, ngư nghiệp

c) Khoa học y dược

d) Lĩnh vực khác

3. Đặc điểm công trình

a) Sử dụng ngân sách nhà nước

b) Không sử dụng ngân sách nhà nước

c) Sử dụng một phần ngân sách nhà nước

4. Thời gian thực hiện (tháng, năm bắt đầu - tháng, năm kết thúc)

5. Cơ quan chủ trì công trình (nếu có)

6. Cơ quan chủ quản (nếu có)

7. Tóm tắt chung về công trình (bối cảnh hình thành, nội dung và đặc điểm chủ yếu,...)

8. Tóm tắt về nhng thành tựu đã đạt được

8.1. Mục đích, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu và nội dung thành tựu ứng dụng khoa học và công nghệ cụ thể công trình

- Mục đích nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

- Nhiệm vụ nghiên cứu:

- Phương pháp nghiên cứu:

- Nội dung thành tựu ứng dụng khoa học và công nghệ cụ thể của công trình

8.2. Tự đánh giá về thành tựu cụ thể của công trình ứng dụng công nghệ:

8.3. Tài liệu công bố (bài báo, sách chuyên khảo,....) và trích dẫn.

8.4. Hiệu quả của công trình

a) Địa chỉ nơi ứng dụng công trình (có văn bản xác nhận của nơi ứng dụng).

b) Thời gian ứng dụng (tháng, năm bắt đu - tháng, năm kết thúc)

c) Hiệu quả về khoa học và công nghệ.

d) Hiệu quả kinh tế (đơn vị: triệu đồng).

9. Về tác giả công trình

9.1. Trường hợp một tác gi

1. Họ và tên (và học hàm, học vị)           Giới tính:

2. Ngày, tháng, năm sinh:                      Quốc tịch

3. Địa chỉ, điện thoại nhà riêng:

4. Quá trình và nơi đào tạo, chuyên ngành đào tạo (từ bậc đại học trở lên)(1)

5. Quá trình công tác(2)

9.2 Trường hợp đồng tác giả

TT

Họ và tên, học hàm, học vị)

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Cơ quan công tác hoặc quản lý tác giả

Địa chỉ; điện thoại cơ quan

Địa chỉ, điện thoại nhà riêng

Thời gian tham gia công trình (bắt đầu, kết thúc)

Cng hiến khoa học, sáng tạo chủ yếu cho công trình đăng ký xét tặng Giải thưởng (4)

Chữ ký

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Các cơ quan tham gia chính (nếu có)

TT

Tên cơ quan, tổ chức

Địa chỉ, điện thoại cơ quan

Tên người liên hệ, điện thoại

Triển khai công nghệ và cống hiến chủ yếu của cơ quan, tổ chức 3

1

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị công trình
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên - nếu có)

Người lập báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu biểu A-XN
……/2018/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

……, ngày ... tháng ... năm 20...

VĂN BẢN XÁC NHẬN ỨNG DỤNG CÔNG TRÌNH

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA TÁC GIẢ

1. Thông tin chung về tác giả công trình

Họ và tên:............................................ Quốc tịch:...............................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.......................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu:.............. Ngày cấp:.............. Nơi cấp:.................................................

Nơi ở hiện nay:....................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ:.....................................................................................................................

Điện thoại: ..............Fax:.................................E-mail:..........................................................

Nơi công tác:........................................................................................................................

2. Công trình khoa học và công nghệ

2.1. Tên công trình:

2.2. Lĩnh vực khoa học của công trình

a) Khoa học kỹ thuật

b) Khoa học nông, lâm, ngư nghiệp

c) Khoa học y dược

d) Lĩnh vực khác

2.3. Đặc điểm công trình

a) Sử dụng ngân sách nhà nước

b) Không sử dụng ngân sách nhà nước

c) Sử dụng một phần ngân sách nhà nước

2.4. Thời gian thực hiện (tháng, năm bắt đầu - tháng, năm kết thúc)

3. Tổ chức ng dụng công trình

Tên tổ chức:........................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ:....................................................................................................................

Điện thoại: ............................Fax:..........................................E-mail:..................................

Số Quyết định thành lập (nếu có):......................................................................................

Lĩnh vực đăng ký hoạt động chính (đăng ký kinh doanh (nếu có)......................................

Họ và tên người đứng đầu tổ chức:....................................................................................

4. Cơ quan chủ quản hoặc cơ quan quản lý nhà nước được Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý lĩnh vực chuyên môn phù hợp với nội dung khoa học của nhiệm vụ

Tên cơ quan chủ quản hoặc cơ quan có thẩm quyền:.........................................................

Địa chỉ liên hệ:......................................................................................................................

Điện thoại:............................ Fax:……………………. E-mail:..............................................

Lĩnh vực hoạt động chính:....................................................................................................

Họ và tên người đứng đầu cơ quan:....................................................................................

5. Tóm tắt hiệu quả ứng dụng của công trình khoa học và công nghệ

.............................................................................................................................................

 

 

TÁC GIẢ/ĐẠI DIỆN TÁC GIẢ CÔNG TRÌNH
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

II. PHẦN XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC ỨNG DỤNG CÔNG TRÌNH

1. Thông tin chung về tổ chức ứng dụng công trình

Tên tổ chức:.........................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ:.....................................................................................................................

Điện thoại:……………………Fax:…………………… E-mail:...............................................

Số Quyết định thành lập (nếu có):.......................................................................................

Lĩnh vực đăng ký hot động chính (đăng ký kinh doanh (nếu có):......................................

.............................................................................................................................................

Họ và tên người đứng đầu tổ chức:.....................................................................................

2. Nội dung xác nhận

2.1. Thời gian thực hiện ứng dụng công trình (tháng, năm bắt đầu - tháng, năm kết thúc)

2.2. Hiệu quả ứng dụng khoa học và công nghệ

2.3. Hiệu quả về kinh tế-xã hội và các lĩnh vực khác

2.4. Nội dung khác có liên quan đến hiệu quả ứng dụng công trình (nếu có)

 

 

TỔ CHỨC ỨNG DỤNG CÔNG TRÌNH
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu biểu B-KH
……../2018/QĐ-UBND

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
GIẢI THƯỞNG KH&CN THANH HÓA
Ở CẤP ……..

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………, ngày …… tháng năm ……

 

PHIẾU NHẬN XÉT

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Họ và tên thành viên Hội đng: ...........................................................................................

I. Thông tin chung

1. Tên công trình (cụm công trình) đề nghị xét tặng Giải thưởng:

2. Thuộc lĩnh vực: ...............................................................................................................

3. Tác giả công trình:

3.1 Tên tác giả (một người):

3.2 Đồng tác giả:

4. Cơ quan chủ trì công trình (nếu có):................................................................................

II. Các chỉ tiêu nhận xét

1. Về việc đáp ứng điều kiện xét tặng Giải thưởng

Chỉ tiêu nhận xét - đánh giá

Đạt

Không đạt

- Là kết quả của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp đã được đánh giá nghiệm thu và công nhận

 

 

- Phục vụ trực tiếp sự phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh Thanh Hóa:

 

 

- Được công bố và ứng dụng trong thực tiễn ít nhất 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng:

 

 

- Tính đến thời điểm xét tặng Giải thưởng, tác giả công trình không vi phạm một trong những nội dung Quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ. Cụ thể:

- Lợi dụng hoạt động khoa học và công nghệ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; gây thiệt hại đến tài nguyên, môi trường, sức khỏe con người; trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

- Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; chiếm đoạt, chuyển nhượng, chuyển giao bất hợp pháp kết quả khoa học và công nghệ.

- Tiết lộ tài liệu, kết quả khoa học và công nghệ thuộc danh mục bí mật nhà nước; lừa dối, giả mạo trong hoạt động khoa học và công nghệ.

- Cản trở hoạt động khoa học và công nghệ hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

 

 

2. Về việc đáp ứng tiêu chuẩn

Chỉ tiêu nhận xét - đánh giá

Đạt

Không đạt

I. Về giá trị khoa học

 

 

- Công trình nghiên cứu khoa học phải bổ sung được tri thức mới hoặc có những phát hiện khoa học mới có tác động thay đổi trong sản xuất và đời sống xã hội thuộc phạm vi quản lý của tỉnh:

 

 

- Được công bố, trích dẫn trên các tạp chí khoa học có uy tín quốc tế hoặc trong nước.

 

 

II. Về giá trị thực tiễn (Công trình đáp ứng một trong các yêu cầu sau):

 

 

- Đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội hoặc làm thay đổi hp lý cơ cấu ngành nghề; tiết kiệm chi phí sản xuất; nâng cao năng suất lao động; giảm thiu tác động xấu đến môi trường; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; tiết kiệm năng lượng; giám sát và dự báo thiên tai, thảm họa...

 

 

- Đóng góp quan trọng cho việc dự báo xu hướng tương lai; cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoạch định hoặc thực hiện cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở phạm vi toàn ngành hoặc huyện, thị xã, thành phố trở lên.

 

 

- Làm chuyn biến nhận thức của xã hội hoặc tác động quan trọng đến đời sống xã hội; nâng cao dân trí; thay đổi tích cực hành vi ứng xử của nhóm, tầng lớp trong xã hội.

 

 

- Được sử dụng đphục vụ đáng kể cho công tác nghiên cứu, công tác đào tạo, giảng dạy trong các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tnh.

 

 

III. Kết luận của thành viên hội đồng:

 

 

Thanh Hóa, ngày……… tháng………… năm...
Thành viên hội đồng
(Họ, tên và chữ ký)

 

Mẫu biểu B-CN
……/2018/QĐ-UBND

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
GIẢI THƯỞNG KH&CN THANH HÓA
Ở CẤP ……….

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…., ngày …. tháng năm ……

 

PHIẾU NHẬN XÉT

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

Họ và tên thành viên Hội đồng: ………………………………………………………………

I. Thông tin chung

1. Tên công trình (cụm công trình) đề nghị xét tặng Giải thưng:

2. Thuộc lĩnh vực: …………………………………………………………………………………

3. Tác giả công trình:

3.1 Tên tác giả (một người):

3.2 Đồng tác giả:

4. Cơ quan chủ trì công trình (nếu có):

………………………………………………………………………………………………………

II. Các chỉ tiêu nhận xét

1. Về việc đáp ứng điều kiện xét tặng Giải thưởng

Chỉ tiêu nhận xét - đánh giá

Đạt

Không đạt

- Là kết quả của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, đã được đánh giá nghiệm thu và công nhận.

 

 

- Phục vụ trực tiếp sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Thanh Hóa:

 

 

- Được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nht 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng:

 

 

- Tính đến thời điểm xét tặng Giải thưởng, tác giả công trình không vi phạm một trong những nội dung Quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ. Cụ thể:

- Lợi dụng hoạt động khoa học và công nghệ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; gây thiệt hại đến tài nguyên, môi trường, sức khỏe con người; trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

- Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; chiếm đoạt, chuyển nhượng, chuyển giao bt hợp pháp kết quả khoa học và công nghệ.

- Tiết lộ tài liệu, kết qukhoa học và công nghệ thuộc danh mục bí mật nhà nước; lừa dối, giả mạo trong hoạt động khoa học và công nghệ.

- Cản trở hoạt động khoa học và công nghệ hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

 

 

2. Về việc đáp ứng tiêu chuẩn

Chỉ tiêu nhận xét - đánh giá

Đạt

Không đạt

I. Về giá trị công nghệ

 

 

- Công trình nghiên cứu và phát triển công nghệ giải quyết được các vấn đề then chốt để cải tiến, đi mới công nghệ, tạo ra sản phẩm mới với các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cơ bản cao hơn công nghệ tương tự đang ứng dụng trong tỉnh.

 

 

II. Về giá trị thực tiễn (Công trình phải đáp ứng một trong các yêu cu sau):

 

 

- Từ kết quả nghiên cứu của công trình, ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả kinh tế cao được thể hiện thông qua các chỉ tiêu như giảm 10% chi phí trở lên, tăng lợi nhuận 10% trở lên; hoặc có ít nhất 01 đơn vị đã ký hợp đồng tiếp nhận chuyển giao công nghệ là kết qucủa công trình nghiên cứu.

 

 

- Tạo ra sản phẩm chủ lực của địa phương, sản phẩm có thương hiệu xuất khẩu, thay thế hàng nhập khẩu hoặc tạo ra sản phẩm mới của doanh nghiệp có tỷ lệ doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh các sản phẩm mới trên tổng doanh thu của doanh nghiệp trong năm đạt từ 10% trở lên.

 

 

- Làm thay đổi phương thức lao động, sản xuất truyền thống hoặc cải thiện điều kiện và môi trường lao động, sản xuất hoặc góp phần nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

 

 

- Góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển đi cơ cấu sản xuất, tạo điều kiện hình thành và phát triển ngành nghề mới, nâng cao năng lực cnh tranh của sản phẩm, của ngành kinh tế.

 

 

III. Kết luận ca thành viên hội đồng:

 

 

Thanh Hóa, ngày……… tháng……… năm...
Thành viên hội đồng
(Họ, tên và chữ ký)

 

Mẫu biểu B-ƯD
……/2018/QĐ-UBND

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
GIẢI THƯỞNG KH&CN THANH HÓA
Ở CẤP ……….

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……, ngày …… tháng năm …..

 

PHIẾU NHẬN XÉT

CÔNG TRÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

Họ và tên thành viên Hội đồng: …………………………………………………………………

I. Thông tin chung

1. Tên công trình (cụm công trình) đề nghị xét tặng Giải thưởng: ………………………….

2. Thuộc lĩnh vực: …………………………………………………………………………………

3. Tác giả công trình:

3.1 Tên tác giả (một người):

3.2 Đồng tác giả:

4. Cơ quan chủ trì công trình (nếu có):

………………………………………………………………………………………………………

II. Các chỉ tiêu nhận xét

1. Về việc đáp ứng điều kiện xét tặng gii thưởng

Chỉ tiêu nhận xét - đánh giá

Đạt

Không đt

- Là kết quả của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, đã được đánh giá nghiệm thu và công nhận.

 

 

- Phục vụ trực tiếp sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Thanh Hóa:

 

 

- Được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất 01 năm tính đến thời điểm nộp hsơ đề nghị xét tặng Giải thưởng:

 

 

4. Tính đến thời điểm xét tặng Giải thưởng, tác giả công trình không vi phm một trong những nội dung Quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ. Cụ thể:

- Lợi dụng hoạt động khoa học và công nghệ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; gây thiệt hại đến tài nguyên, môi trường, sức khỏe con người; trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

- Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; chiếm đoạt, chuyển nhượng, chuyển giao bất hợp pháp kết quả khoa học và công nghệ.

- Tiết lộ tài liệu, kết quả khoa học và công nghệ thuộc danh mục bí mật nhà nước; lừa dối, giả mạo trong hoạt động khoa học và công nghệ.

- Cản trhoạt động khoa học và công nghệ hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

 

 

2. Về việc đáp ứng tiêu chuẩn

Chỉ tiêu nhận xét - đánh giá

Đạt

Không đạt

I. Về giá trị công nghệ

Công trình ứng dụng công nghệ nổi trội, tiêu biểu góp phần sn xuất hàng hóa ở quy mô công nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hoặc công trình ứng dụng công nghệ mới thành công và có hiệu quả cao trong các công trình trọng điểm cấp tnh, thuộc một trong các loại sau:

- Ứng dụng công nghệ đột phá.

- Có những cải tiến kỹ thuật, công nghệ quan trọng mang lại hiệu quả cao.

- Góp phn xây dựng được phương án tổng thể với các giải pháp kỹ thuật đồng bộ kèm theo.

 

 

II. Về giá trị thực tiễn (Công trình phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau):

 

 

- Mang lại hiệu quả cao trong phát triển kinh tế - xã hội: Được thể hiện thông qua các chỉ tiêu như giảm chi phí ít nhất 10%, nâng cao năng suất lao động ít nhất 10%, nâng cao chất lượng sn phẩm; cải thiện môi trường xã hội; cải thiện điều kiện sống, điều kiện làm việc, an toàn lao động; bảo vệ sức khỏe...

 

 

- Kết qucủa công trình được nhân rộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, có quy mô về diện tích hoặc quy mô về khối lượng sn phẩm hàng hóa sau 1 năm thực hiện tăng ít nhất gấp 5 lần so với quy mô của năm thứ nhất.

 

 

- Mang lại hiệu quả trong phát triển quốc phòng - an ninh hoặc hội nhập quốc tế; bảo vệ môi trường của tỉnh:

 

 

III. Kết luận của thành viên hội đng:

 

 

Thanh Hóa, ngày……… tháng……… năm...
Thành viên hội đồng
(Họ, tên và chữ ký)

 

Mẫu biểu B-ĐG
…/2018/QĐ-UBND

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
GIẢI THƯỞNG KH&CN THANH HÓA
Ở CẤP …..

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……, ngày tháng năm ……

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ

CÔNG TRÌNH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

1. Họ và tên thành viên Hội đồng: ……………………………………………………………….

2. Quyết định thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp ... số ... ngày... tháng... năm...

3. Ngày họp Hội đồng:

Địa điểm:

4. Đánh giá của thành viên Hội đồng về công trình:

TT

Tên công trình

Đề nghị tặng Giải thưởng

Không đề nghị tặng Giải thưởng

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

5. Ý kiến nhận xét hoặc đề nghị khác: (nếu có)

 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu biểu B-KP
.../2018/QĐ-UBND

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
GIẢI THƯỞNG KH&CN THANH HÓA
Ở CẤP ……

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

….., ngày …. tháng năm ….

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐÁNH GIÁ CÔNG TRÌNH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

1. Quyết định thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp.... số ... ngày ... tháng... năm...

2. Ngày họp Hội đồng

Địa điểm:

3. Kết quả bỏ phiếu

- Số phiếu phát ra:

- Số phiếu thu về:

- Số phiếu hợp lệ:

- Kết quả bỏ phiếu (sphiếu đồng ý trên tng sthành viên có mặt):

TT

Tên công trình

Đề nghị tặng Giải thưởng

Không đề nghị tng Giải thưởng

Tỷ lệ %

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

4. Kết luận

BAN KIỂM PHIẾU
(Các thành viên ký; ghi rõ họ tên)

1………………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………………………

 

Mẫu biểu BB-HĐ
…/2018/QĐ-UBND

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
GIẢI THƯỞNG KH&CN THANH HÓA
Ở CẤP …….

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

….., ngày ….. tháng năm ….

 

BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

I. Những thông tin chung

1. Tên công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng

2. Quyết định thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng số ... ngày ... tháng... năm...

3. Ngày họp Hội đồng

Địa điểm:

4. Số thành viên Hội đồng có mặt trên tng số thành viên (phiên họp có bỏ phiếu) ……../……….

Vắng mặt:………………………người, gồm các thành viên:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

5. Khách mời tham dự họp Hội đồng (phiên họp có bỏ phiếu)

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

1

 

 

2

 

 

 

 

II. Nội dung làm việc của Hội đồng

1. Hội đồng đã nghe các thành viên nhận xét, phân tích hồ sơ từng công trình đề nghị xét tặng Giải thưng theo từng điều kiện, tiêu chuẩn xét thưởng (và Hội đồng đọc các văn bản nhận xét, đánh giá của các thành viên vắng mặt để tham khảo - nếu có).

2. Hội đồng trao đổi, thảo luận kỹ hồ sơ từng công trình đề nghị xét tng Giải thưởng, rà soát, đối chiếu với từng điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng trước khi bỏ phiếu.

3. Bầu Ban kiểm phiếu với các thành viên sau:

a) Trưởng Ban: ……………………………………………………………………

b) Hai ủy viên: ………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

4. Thành viên Hội đồng bỏ phiếu đánh giá các công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng trên cơ sở cân nhắc, đi chiếu với từng điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng.

Kết quả kiểm phiếu đánh giá xét thưởng công trình được trình bày trong Biên bản kiểm phiếu gửi kèm theo.

5. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng

a) Kết quả bỏ phiếu của Hội đồng:

- Đề nghị tặng Giải thưởng:

- Không đề nghị tặng Giải thưng:

b) Số phiếu đề nghị tặng Giải thưởng trên tổng số thành viên Hội đồng:

c) Đánh giá, nhận xét công trình đề nghị tặng Giải thưởng (hoặc phân tích lý do không đề nghị tặng Giải thưởng):

d) Kết luận của Hội đồng:

□ Trường hợp đề nghị tặng Giải thưởng:

Căn cứ vào kết quả đánh giá và kiểm phiếu, Hội đồng kiến nghị Hội đồng xét tặng Giải thưởng xem xét và thực hiện các thủ tục tiếp theo để đề nghị tặng Giải thưởng HChí Minh/Giải thưng Nhà nước cho công trình sau:

- Tên công trình:

- Tác gi công trình:

Tên tác giả:

Danh sách đồng tác giả:

□ Trường hợp không đề nghị tặng Giải thưởng:

Căn cứ kết quả đánh giá và kiểm phiếu, Hội đồng không đề nghị tặng Giải thưởng cho công trình……………………… Lý do:

Biên bản này đã được đọc lại cho các thành viên Hội đồng xét tặng Giải thưởng dự hp cùng nghe và thống nhất thông qua nội dung Biên bản.

 

THƯ KÝ KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NHỮNG Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG CẤP…
(Ghi chép của Thư ký khoa học của Hội đồng)

Mẫu biểu B-MNP
/2018/QĐ-UBND

UBND TỈNH THANH HÓA
(Cơ quan nhận hồ sơ)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……………, ngày …… tháng …… năm

 

BIÊN BẢN

MỞ NIÊM PHONG VÀ GIAO, NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG KH&CN THANH HÓA

(Ở cấp cơ sở)

Căn cứ Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các Giải thưởng khác về khoa học và công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 31/2014/TT-KHCN ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các Giải thưởng khác về khoa học và công nghệ;

Căn cứ Quyết định số……./QĐ-UBND ngày…..tháng.... năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tnh Thanh Hóa.

Hôm nay, hồi... giờ ... ngày ... tháng ... năm tại:

.............................................................................................................................................

CHÚNG TÔI GỒM:

Bên nhận hồ sơ và m niêm phong

1. Ông/bà: ………………………………………………Chức vụ:............................................

Đơn vị:..................................................................................................................................

2. Ông/bà: ………………………………………………Chức vụ:............................................

Đơn vị:..................................................................................................................................

Bên giao hồ sơ là tác giả/đại diện hợp pháp tác giả công trình (hoặc người chứng kiến việc mở niêm phong hồ sơ)

1. Ông/bà:...........................................................................................................................

Nơi ở hiện nay:...................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu:...........................................................................................................

Nơi cấp:..............................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ:.....................................................................................................................

Điện thoại:...........................................................................................................................

Nơi công tác (nếu có):.........................................................................................................

2. Ông/bà:............................................................................................................................

Nơi ở hiện nay:....................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu:............................................................................................................

Nơi cấp:...............................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ:......................................................................................................................

Điện thoại:............................................................................................................................

Nơi công tác (nếu có):.........................................................................................................

Tiến hành mở niêm phong và giao, nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng của công trình:

.............................................................................................................................................

Hồ sơ bao gồm:

1...........................................................................................................................................

Số trang:

2...........................................................................................................................................

Số trang:

Hai bên đã cùng kiểm tra tài liệu trong hồ sơ theo danh mục nêu trên và thấy đầy đủ như nội dung Biên bản mở niêm phong và giao, nhận hồ sơ.

Biên bản gồm .... trang được lập thành .... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau và giao cho tác giả hoặc đại diện hợp pháp của tác giả 01 bản sau khi đã đọc kỹ cho những người tham dự cùng nghe và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản./.

 

BÊN NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN GIAO HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu biểu B-GN
/2018/QĐ-UBND

UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……………, ngày …. tháng …… năm

 

BIÊN BẢN GIAO, NHẬN HỒ SƠ

ĐĂNG KÝ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG KH&CN

(Ở cấp tỉnh)

Căn cứ Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các Giải thưng khác về khoa học và công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 31/2014/TT-KHCN ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Gii thưng Nhà nước và các Giải thưởng khác về khoa học và công nghệ;

Căn cứ Quyết định số……../QĐ-UBND ngày…….tháng.... năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa.

Hôm nay, hi…… giờ ……..ngày.... tháng ...năm ……..tại:

.............................................................................................................................................

CHÚNG TÔI GỒM:

Bên giao hồ sơ:

Họ và tên:..............................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu: ……………………………………Ngày cấp:..........................................

Nơi cấp:................................................................................................................................

Địa chliên hệ:......................................................................................................................

Chức vụ, đơn vị công tác (nếu có):......................................................................................

Bên nhận hồ sơ:

Họ và tên:..............................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu: …………………………………… Ngày cấp:.........................................

Nơi cấp:................................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ:.......................................................................................................................

Chức vụ, đơn vị công tác (nếu có):.......................................................................................

Hai bên đã tiến hành giao, nhận hsơ đề nghị xét tặng Giải thưởng của công trình:

.............................................................................................................................................

1...........................................................................................................................................

Số trang:

2...........................................................................................................................................

Số trang:

3...........................................................................................................................................

Số trang:

Hai bên đã cùng kiểm tra tài liệu trong hồ sơ theo danh mục nêu trên và thấy đầy đủ như nội dung Biên bản giao, nhận hồ sơ.

Biên bản gồm ... trang được lập thành 02 bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản sau khi đã đọc kỹ nội dung và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản./.

 

BÊN GIAO HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 38/2018/QĐ-UBND quy định về Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.020

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184