Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 38/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ Chỉ thị, Quyết định quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu: 38/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 27/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2017/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 27 tháng 09 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC CHỈ THỊ, QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện điểm e khoản 7 Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1931/TTr-SGDĐT ngày 25 tháng 5 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 06 Chỉ thị và 02 Quyết định quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo do UBND tỉnh Bình Phước ban hành (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các ban, sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày     tháng     năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ GD&ĐT;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN t
nh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Sở Tư pháp;
- LĐ VP, Phòng KGVX, TH, NC;
- Trung tâm Tin học-Công báo;
- Lưu: VT(qđ
103-17).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

DANH MỤC

CHỈ THỊ, QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DO UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 38/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 09 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tnh Bình Phước)

STT

Số, ký hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi văn bản

Lý do bãi bỏ

I. Danh mục các Chỉ thị bị bãi bỏ

1

07/1997/CT-UB

2/19/1997

Tiếp tục thực hiện công tác chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học.

Nghị định 20/2014/NĐ-CP thay thế Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2001

2

30/1998/CT-UB

12/16/1998

Triển khai thực hiện công tác giáo dục quốc phòng trong hệ thống các trường của tỉnh

Không còn phù hợp với Điều 4 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

3

26/1999/CT-UB

8/18/1999

Tăng cường quản lý các ấn phẩm văn hóa và sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Không còn phù hợp với Điều 4 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

4

18/2003/CT-UB

12/4/2003

Thực hiện công tác khuyến học và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.

Không còn phù hợp so với Chthị số 11CT-TW ngày 14 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị

5

19/2006/CT-UBND

10/3/2006

Thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục” trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Không còn phù hợp với Điều 4 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

6

18/2008/CT-UBND

10/2/2008

Phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các chương trình phổ thông của tỉnh Bình Phước trong năm học 2008-2009 và giai đoạn 2008-2013.

Không còn phù hợp với Điều 4 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

II. Danh mục các Quyết định bị bãi bỏ

1

62/2002/QĐ-UB

10/4/2002

Thành lập BCĐ dự án phát triển giáo viên tiểu học tỉnh Bình Phước

Không còn phù hợp với pháp luật hiện hành, vì đến tháng 12/2007 dự án kết thúc

2

55/2009/QĐ-UBND

12/8/2009

Ban hành Quy định nội dung, mức chi thực hiện xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tỉnh Bình Phước

Quyết định này đã được thay thế bằng Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 09/3/2017

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 38/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ Chỉ thị, Quyết định quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


654

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.22.242