Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 379/QĐ-UBND năm 2012 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành do tỉnh Kiên Giang ban hành

Số hiệu: 379/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Lê Văn Thi
Ngày ban hành: 22/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 379/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA TỈNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 50/TTr-STP ngày 13 tháng 02 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành đã hết hiệu lực thi hành (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Văn Thi

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

TT

Số, ký hiệu, ngày ban hành, trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

1

Nghị quyết số 43/2007/NQ-HĐND ngày 01/7/2007 về việc ban hành Danh mục lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 về việc ban hành lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

30/7/2011

2

Nghị quyết số 51/2007/NQ-HĐND ngày 01/7/2007 về việc ban hành chính sách trợ cấp đối với cán bộ xã, phường, thị trấn nghỉ việc và nghỉ hưu trước tuổi

Bị hủy bỏ bằng Nghị quyết số 48/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012 về việc hủy bỏ Nghị quyết số 51/2007/NQ-HĐND ngày 01/7/2007 và Nghị quyết số 76/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 của Hội đồng nhân dân

21/01/2012

3

Nghị quyết số 62/2007/NQ-HĐND ngày 11/12/2007 về việc ban hành định mức chi hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2004 - 2009

Được thay thế bằng Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 về việc ban hành Quy định về mức chi hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Kiên Giang

30/7/2011

4

Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 về việc ban hành Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi

Bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012 về việc ban hành quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

21/01/2012

5

Nghị quyết số 52/2008/NQ-HĐND ngày 31/12/2008 về việc ban hành mức phụ cấp hàng tháng cho từng chức danh Ban bảo vệ dân phố phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 về ban hành chế độ phụ cấp đối với Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

30/7/2011

6

Nghị quyết số 55/2008/NQ-HĐND ngày 31/12/2008 về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012 về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

21/01/2012

7

Nghị quyết số 76/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 điều chỉnh Điểm a, b, sửa đổi Điểm c Điều 1 Nghị quyết số 51/2007/NQ-HĐND ngày 01/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách trợ cấp đối với cán bộ xã, phường, thị trấn nghỉ việc và nghỉ hưu trước tuổi

Bị hủy bỏ bằng Nghị quyết số 48/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012 về việc hủy bỏ Nghị quyết số 51/2007/NQ-HĐND ngày 01/7/2007 và Nghị quyết số 76/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 của Hội đồng nhân dân

21/01/2012

8

Nghị quyết số 130/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 về việc ban hành Bảng quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 về việc ban hành Bảng quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

19/12/2011

9

Nghị quyết số 131/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 về việc giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011

Được thay thế bằng Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 về việc điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011

30/7/2011

10

Nghị quyết số 132/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 về việc giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 bằng nguồn vốn xổ số kiến thiết

Được thay thế bằng Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 về việc điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 bằng nguồn vốn xổ số kiến thiết

30/7/2011

11

Nghị quyết số 139/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 về việc phân cấp nguồn thu - nhiệm vụ chi đối với ngân sách tỉnh; ngân sách huyện, thị xã, thành phố; ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 về việc phân cấp nguồn thu - nhiệm vụ chi đối với ngân sách tỉnh; ngân sách huyện, thị xã, thành phố; ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

19/12/2011

12

Nghị quyết số 140/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh; ngân sách huyện, thị xã, thành phố; ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh; ngân sách huyện, thị xã, thành phố; ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

19/12/2011

13

Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 về việc ban hành phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bị hủy bỏ bằng Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012 về việc ban hành phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

21/01/2012

II

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh

1

Quyết định số 23/2005/QĐ-UBND ngày 08/4/2005 ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính thuộc tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày 08/12/2011 ban hành Quy định về phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

18/12/2011

2

Quyết định số 51/2005/QĐ-UBND ngày 21/11/2005 ban hành Quy định về trồng rừng - bảo vệ rừng phòng hộ ven biển tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 ban hành Quy định về trồng rừng, bảo vệ rừng và sử dụng rừng phòng hộ ven biển tỉnh Kiên Giang

07/8/2011

3

Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 27/7/2007 về việc quy định mức thu; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

24/9/2011

4

Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007 về việc Quy định đối tượng từ trần được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và chế độ mai táng, hỗ trợ mai táng phí

Được thay thế bằng Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 27/9/2011 về việc Quy định tiêu chuẩn, đối tượng được an táng tại khu vực từ trần của các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

07/10/2011

5

Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND ngày 31/10/2007 về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 13/01/2012 về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

23/01/2012

6

Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009 về việc ban hành Quy định mức phụ cấp cho từng chức danh và kinh phí hoạt động của Ban bảo vệ dân phố phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 về ban hành chế độ phụ cấp đối với các chức danh của Ban bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

24/9/2011

7

Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 về việc ban hành Bảng quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 về việc ban hành Bảng quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

01/01/2012

8

Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 30/12/2010 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và xổ số kiến thiết

Được thay thế bằng Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 05/9/2011 về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và xổ số kiến thiết

15/9/2011

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 379/QĐ-UBND năm 2012 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành do tỉnh Kiên Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.507

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171