Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 375/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Lê Tiến Phương
Ngày ban hành: 06/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 375/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 06 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 CỦA TỈNH BÌNH THUẬN”

CHỦ TỊCH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1332/QĐ-BNV ngày 14/12/2012 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013 - 2015”;

Căn cứ Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 09/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh Bình Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013 - 2015 của tỉnh Bình Thuận”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và đơn vị thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 CỦA TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 06/02/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình thuận)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG:

1. Mục tiêu:

a) Mục tiêu chung:

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức và nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trên các lĩnh vực theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 nói chung, Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015 và kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của tỉnh;

b) Mục tiêu cụ thể:

- Xác định được nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính phù hợp với từng đối tượng là cá nhân, cơ quan, tổ chức;

- Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhận thức đầy đủ về mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính;

- Nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp;

- Nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, phóng viên phụ trách đưa tin, bài, phóng sự về cải cách hành chính. Phát huy vai trò tích cực của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

2. Yêu cầu:

a) Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian đề ra. Phổ biến nội dung cải cách hành chính kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đa chiều, phù hợp với tình hình, đặc điểm và nhiệm vụ của từng đối tượng, từng ngành, địa phương;

b) Tuyên truyền cải cách hành chính phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước;

c) Kết hợp lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về đổi mới hệ thống chính trị, cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân;

d) Tuyên truyền về cải cách hành chính phải đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh góp phần nâng cao dân trí, phòng chống tham nhũng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh;

đ) Các cấp, ngành, đơn vị triển khai công tác tuyên truyền cần bám sát nội dung kế hoạch này và lựa chọn hình thức tuyên truyền thích hợp để tuyên truyền tại cơ quan, địa phương.

3. Đối tượng:

Đối tượng tuyên truyền về cải cách hành chính gồm toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:

Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013 - 2015 tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính.

3. Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong cơ quan, đơn vị mình.

4. Tuyên truyền, phổ biến các nội dung Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 đã được ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính Nhà nước. Trong đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề sau:

a) Tình hình triển khai cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của sở, ngành; các quy định về thủ tục hành chính trong giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính Nhà nước với người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh; cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, nhà ở, hộ tịch, hộ khẩu, y tế, giáo dục, lao động, bảo hiểm, khoa học và công nghệ v.v...;

b) Tình hình triển khai và kết quả, hiệu quả của việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức;

c) Các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức;

d) Tình hình triển khai và kết quả thực hiện chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành, đơn vị, địa phương; khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước.

5. Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các sở, ngành, đơn vị, địa phương. Các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt và những vấn đề nổi cộm, bức xúc xảy ra trong thực hiện cải cách hành chính tại các sở, ngành, đơn vị, địa phương.

III. PHƯƠNG TIỆN VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN:

1. Phương tiện tuyên truyền:

a) Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh (Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện);

b) Thông qua các mạng internet (Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương);

c) Tuyên truyền miệng, tuyên truyền bằng pa nô, áp phích, các hội thi, cuộc thi, hội thảo, hội nghị...;

d) Thông qua các tạp chí, ấn phẩm, bản tin chuyên ngành của các sở, ban, ngành và các phương tiện tuyên truyền khác.

2. Hình thức tuyên truyền:

a) Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về cải cách hành chính trên phương tiện thông tin đại chúng;

b) Đưa tin, bài về thực hiện công tác cải cách hành chính trên Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các Trang thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện;

c) Tổ chức các hội thi, cuộc thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính, tập trung vào tuyên truyền chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; việc thực hiện đơn giản hóa và công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính…;

d) Thông qua các hội nghị, hội thảo chuyên đề về cải cách hành chính, lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước cho đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức;

đ) Thiết kế pa nô, áp phích, phát hành tờ rơi; xây dựng các tập tài liệu văn bản về cải cách hành chính phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng nhóm đối tượng;

e) Thông qua niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trụ sở làm việc với tổ chức và công dân của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã;

f) Tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp giữa UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã với người dân và cộng đồng doanh nghiệp về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính (trọng tâm là lĩnh vực đất đai, cấp phép đầu tư, thuế…); việc xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách tăng cường thu hút đầu tư vào tỉnh Bình Thuận và một số nội dung khác theo yêu cầu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:

a) Thiết lập chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về cải cách hành chính; xây dựng chương trình, bản tin về cải cách hành chính trên sóng phát thanh và truyền hình với các hình thức sinh động, thu hút được nhiều người theo dõi (câu chuyện truyền thanh, hỏi đáp, gặp gỡ và đối thoại, phóng sự, tiểu phẩm …);

b) Tăng cường thời lượng đưa tin, bài về công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh Bình Thuận.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

Xây dựng mục riêng về cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, thiết lập kênh tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định liên quan đến cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục và đảm bảo tính chính xác.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và các sở, ngành có Bản tin chuyên ngành, Trang thông tin điện tử, tạp trí, ấn phẩm tăng cường tuyên truyền, đưa tin bài phong phú cả nội dung và hình thức về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan Nhà nước thuộc tỉnh.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Chỉ đạo các đơn vị trong phạm vi quản lý Nhà nước của sở tăng cường tuyên truyền cho công tác cải cách hành chính bằng khẩu hiệu, pa nô, áp phích, lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sân khấu, hài kịch…

4. Sở Tư pháp:

Lồng ghép thích hợp công tác tuyên truyền cải cách hành chính vào trong chương trình, kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của tỉnh.

5. Sở Nội vụ:

- Tổ chức các lớp tập huấn, giới thiệu các kiến thức cơ bản về cải cách hành chính, nâng cao nhận thức về cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

- Biên tập và phát hành tài liệu văn bản, tờ rơi về cải cách hành chính;

- Phối hợp với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, các cơ quan, đơn vị để thống nhất nội dung tuyên tuyền về cải cách hành chính; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị địa phương công khai các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Tổ chức triển khai và kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm phù hợp với trọng tâm, định hướng của từng giai đoạn. Lồng ghép việc kiểm tra công tác thực hiện thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính vào trong kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính hàng năm của Sở Nội vụ đối với các sở, ngành, địa phương;

- Đưa công tác tuyên truyền cải cách hành chính vào một trong những tiêu chí để bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm;

- Định kỳ tham mưu báo cáo kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính cho UBND tỉnh, Bộ Nội vụ theo quy định.

6. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ giúp UBND tỉnh xây dựng kế hoạch kinh phí thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm của địa phương.

7. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Căn cứ theo Kế hoạch, bám sát tình hình và nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị mình để chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách hành chính của đơn vị mình và bố trí đủ kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch; thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm cá nhân về tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trong phạm vi, nhiệm vụ được giao;

- Định kỳ quý, 06 tháng, một năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của đơn vị mình gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để theo dõi tổng hợp và báo báo theo quy định;

- Chỉ đạo thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và địa phương trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử thường xuyên, liên tục, đảm bảo tính chính xác;

- Thiết lập kênh tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định liên quan đến cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương. Đồng thời, ban hành quy chế để tổ chức thực hiện có hiệu quả kênh tiếp nhận, xử lý các ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

6. Đề nghị các cơ quan phối hợp:

a) Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

- Tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, tuyên truyền cho hệ thống báo cáo viên về công tác cải cách hành chính;

- Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Tuyên giáo các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tăng cường định hướng thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính;

- Chỉ đạo và định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh đẩy mạnh tuyên tuyền về cải cách hành chính.

b) Đề nghị Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh:

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện cải cách hành chính, một số nội dung cần tập trung giám sát như: công tác tuyên truyền về cải cách hành chính; việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân của cán bộ, công chức và các cơ quan hành chính Nhà nước, việc cải cách thủ tục hành chính và công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, việc cung cấp các dịch vụ hành chính công...;

c) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên:

- Tăng cường giám sát thực hiện cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức;

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tìm hiểu nắm bắt được chủ trương, giải pháp, nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong xã hội về thực hiện công tác cải cách hành chính.

d) Giao Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh:

- Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên nắm vững chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính;

- Phối hợp với Sở Nội vụ bám sát, triển khai sâu rộng, có hiệu quả Chương trình phối hợp hoạt động số 1218/CTr- BNV-TWĐ ngày 30/3/2012 giữa Bộ Nội vụ và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2016.

V. KINH PHÍ:

1. Kinh phí thực hiện tuyên truyền Cải cách hành chính năm do ngân sách Nhà nước đảm bảo.

2. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trong dự toán ngân sách hàng năm hoặc lồng ghép vào kế hoạch cải cách hành chính gửi Sở Tài chính để tổng hợp, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Trên đây là Kế hoạch Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để hướng dẫn, đảm bảo thực hiện đúng Kế hoạch đã đề ra./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 375/QĐ-UBND ngày 06/02/2013 phê duyệt Kế hoạch “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013 - 2015 của tỉnh Bình Thuận”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.803

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167