Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 37/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 14/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 37/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 37/2002/QĐ-TTG NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 07-NQ/TW NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2001 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 02/2002/NQ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2002 của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 27 tháng 11 năm 2001 của Bộ Chính trị về hội nhập kinh tế quốc tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

CHƯƠNG TRÌNH

HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 07-NQ/TW NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2001 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2002/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ)

I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

Ngày 27 tháng 11 năm 2001, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TW về hội nhập kinh tế quốc tế. Nghị quyết này có ý nghĩa rất quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; liên quan tới tất cả các ngành, các cấp, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; là định hướng cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta trong thời kỳ mới.

Chính phủ thông qua Chương trình hành động này nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập kinh tế quốc tế theo tinh thần phát huy cao độ nội lực, khai thác tối đa các nguồn lực từ bên ngoài, tạo thế và lực mới cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh và vững chắc trong thế kỷ XXI.

II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

1. Công tác tư tưởng, thông tin, tuyên truyền:

a) Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế phối hợp với Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Khoa giáo Trung ương, các Bộ, ngành và địa phương liên quan tổ chức phổ biến rộng rãi về Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành động này.

b) Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, các Bộ, ngành chủ động tổ chức việc tuyên truyền, giới thiệu các thông tin, kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hội nhập trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trong các doanh nghiệp.

c) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Khoa giáo Trung ương, Uỷ Ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, các Bộ, ngành, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia và các trường đại học xây dựng chương trình và đưa nội dung về hội nhập kinh tế quốc tế vào giảng dạy ở các trường đảng, trường hành chính, trường đại học và cao đẳng ngay từ năm học 2002 - 2003.

d) Đài Truyền hình Trung ương, Đài Tiếng nói Việt Nam và các đài phát thanh - truyền hình các địa phương xây dựng các chương trình chuyên đề phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế trên sóng phát thanh và truyền hình; cải tiến hình thức và nâng cao chất lượng các chương trình đang được thực hiện.

đ) Bộ Văn hoá - Thông tin phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, Ban Khoa giáo Trung ương, các Bộ, ngành liên quan, các cơ quan nghiên cứu khoa học, các cơ quan truyền thông đại chúng triển khai ngay việc tăng cường xuất bản các ấn phẩm phổ biến sâu rộng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế, về các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta về hội nhập kinh tế quốc tế, các cam kết quốc tế của Việt Nam về hợp tác kinh tế - thương mại.

e) Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế chỉ đạo việc cải tiến và nâng cao chất lượng các chương trình hội thảo, toạ đảm, các bản tin về hội nhập, cung cấp các thông tin cần thiết cho các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế.

g) Các Bộ, ngành hữu quan có trách nhiệm nghiên cứu kỹ các nội dung về hội nhập kinh tế quốc tế liên quan tới Bộ, ngành mình, trên cơ sở đó tập trung tổ chức giới thiệu, hướng dẫn cụ thể cho các doanh nghiệp trong ngành nắm được các nội dung này, giúp các doanh nghiệp chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và xử lý kịp thời các vấn đề liên quan tới việc thực hiện các cam kết quốc tế.

2. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung pháp luật, cơ chế, chính sách kinh tế thương mại:

a) Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan của Quốc hội và Chính phủ rà soát lại hệ thống văn bản pháp luật và cơ chế, chính sách hiện hành để xây dựng, sửa đổi và ban hành mới các văn bản cho phù hợp với chủ trương của Đảng về hội nhập kinh tế quốc tế trong thời kỳ mới. Các nội dung chính của việc rà soát như sau:

- Tiến hành bước đầu việc rà soát, đối chiếu các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam để kiến nghị về việc hoàn thiện hệ thống pháp luật cho sát hợp với các định chế của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các cam kết quốc tế.

- Căn cứ vào kết quả của việc rà soát, trình Chính phủ kiến nghị với Quốc hội đưa nội dung về xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với các định chế của WTO và các tổ chức kinh tế- thương mại quốc tế mà Việt Nam tham gia; sửa đổi, bổ sung và điều hỉnh hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách không phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã, đang và sẽ thoả thuận vào chương trình xây dựng pháp luật năm 2002-2003 và cho cả nhiệm kỳ Quốc hội 2002-2006.

b) Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiến hành nghiên cứu, đề xuất việc ký kết, phê duyệt, phê chuẩn hoặc gia nhập các điều ước quốc tế có liên quan đến hoạt động hội nhập và xây dựng các văn bản pháp quy mới, biện pháp kỹ thuật mới phù hợp với thông lệ quốc tế và các quy định của WTO để bảo vệ hợp lý sản xuất trong nước.

c) Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương xây dựng kế hoạch cho năm 2002 và các năm tiếp theo để kiện toàn các tổ chức pháp chế của ngành, địa phương và doanh nghiệp; bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh tế- thương mại quốc tế, bồi dưỡng năng lực thi hành pháp luật cho các ngành, địa phương và doanh nghiệp; đề xuất chủ trương củn cố hệ thống toà án kinh tế, lao động, hành chính... cũng như các tổ chức trọng tài là các cơ quan có vai trò quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta.

Những việc trên cần được hoàn thành trong quý III năm 2002.

3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao khả năng cạnh tranh:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành và cơ quan liên quan xây dựng để trình Chính phủ đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế vào tháng 12 năm 2002; phương án xây dựng cơ chế quản lý nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào tháng 6 năm 2003 và phương án cơ chế tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng vào tháng 12 năm 2003.

b) Chậm nhất là trong quý IV năm 2002, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các Bộ, ngành liên quan đến các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tiến hành điều tra, phân loại, đánh giá khả năng cạnh tranh của từng sản phẩm, từng ngành hàng, từng dịch vụ, từng doanh nghiệp, từng địa phương để xây dựng kế hoạch, biện pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả và tăng cường khả năng cạnh tranh.

c) Các Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ quản lý các ngành sản xuất xây dựng chiến lược phát triển mạng lưới tiêu thụ sản phẩm bảo đảm lưu thông trong nước và giữ vững thị trường nội địa cho hàng hoá của mình, trình Chính phủ vào tháng 9 năm 2002.

d) Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn thành đề án quốc gia nghiên cứu sức cạnh tranh của một số hàng hoá và dịch vụ nhằm thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam. Đề án này cần được hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 12 năm 2002.

4. Tổng hợp và hoàn thiện Chiến lược tổng thể về hội nhập kinh tế quốc tế:

a) Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổng hợp các cam kết quốc tế của Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN, APEC, các chương trình hành động trong khuôn khổ đàm phán gia nhập WTO, Chương trình Miyzawa, Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa kỳ và các hiệp định quốc tế khác; căn cứ Chiến lược phát triệ kinh tế - xã hội 2001-2010, đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế, các kết quả nghiên cứu về sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam... bổ sung và hoàn thiện Chiến lược tổng thể về hội nhập kinh tế quốc tế.

b) Các Bộ, ngành và địa phương căn cứ vào Chiến lược tổng thể về hội nhập kinh tế quốc tế và Chương trình hành động của Chính phủ, xây dựng kế hoạch hội nhập của Bộ, ngành và địa phương mình.

Các việc này cần được hoàn thành trong quý IV năm 2002.

5. Về đào tạo nguồn nhân lực:

a) Ban Tổ chức- Cán bộ Chính phủ chủ trì cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan xây dựng các kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ quản lý, các luật sư am hiểu luật pháp quốc tế và hội nhập quốc tế, đội ngũ cán bộ kỹ thuật vững vàng về chính trị, thông thạo nghiệp vụ và ngoại ngữ và công nhân lành nghề đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá cũng như hội nhập kinh tế quốc tế.

Các kế hoạch này cần được hoàn tất và trình Thủ tướng Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2002.

b) Các Bộ, ngành, đại phương lựa chọn cán bộ vững vàng về chính trị, thông thạo chuyên môn và ngoại ngữ, bố trí họ hoạt động ổn định và lâu dài trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế.

6. Về kết hợp hoạt động chính trị đối ngoại với kinh tế đối ngoại:

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch phối hợp với hoạt động chính trị đối ngoại với hoạt động kinh tế đối ngoại, đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế trong đó tập trung tăng cường phối hợp giữa các cơ quan đại diện ngoại giao với các Bộ, ngành, tổ chức kinh tế và doanh nghiệp trong nước cũng như với các cơ quan đại diện kinh tế - thương mạ - chuyên môn của các Bộ, ngành và với đoàn đàm phán kinh tế - thương mại quốc tế của Chính phủ. Kế hoạch này cần được hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2002.

7. Về nhiệm vụ củng cố an ninh quốc phòng:

Bộ quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với các Bộ, Ban, ngành liên quan của Đảng và Chính phủ xây dựng chính sách tạo môi trường thuận lợi cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, chủ động hỗ trợ, tạo thuận lợi cho giao lưu, xuất, nhập cảnh của người, hàng hoá và dịch vụ; đồng thời bảo đảm hội nhập không ảnh hưởng tiêu cực tới nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong đó có an ninh kinh tế và an toàn xã hội.

Kế hoạch này cần được hoàn thành trong quý II năm 2002 để trình Thủ tướng Chính phủ.

8. Về đàm phán gia nhập WTO:

a) Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ, Bộ Thương mại phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thành việc xây dựng phương án đàm phán song phương gia nhập WTO, bảo đảm phù hợp với hoàn cảnh của nước ta là một nước đang phát triển ở trình độ thấp, đang trong quá trình chuyển đổi cơ chế kinh tế và gắn kết quá trình đàm phán với quá trình đổi mới mọi hoạt động kinh tế ở trong nước.

b) Các Bộ, ngành có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, thành viên đoàn đàm phán Chính phủ, thành viên Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cho đoàn đàm phán Chính phủ thuộc cơ quan mình hoạt động ổn định, lâu dài.

9. Mở rộng thị trường xuất khẩu, tranh thủ đầu tư và trợ giúp kỹ thuật của các nước và các tổ chức quốc tế:

a) Bộ Thương mại phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan xây dựng chương trình xúc tiến việc mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan và các địa phương tăng cường biện pháp thu hút vốn đầu tư và các nguồn lực khoa học, công nghệ và trình độ quản lý tiên tiến của nước ngoài.

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính, Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương tiến hành rà soát các dự án trợ giúp kỹ thuật của các nước và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực hội nhập từ năm 1995 tới nay, đánh giá hiệu quả sử dụng cũng như lập kế hoạch tiếp tục tranh thủ và sử dụng các nguồn trợ giúp này một cách tốt nhất trong những năm tới, trình Chính phủ cho chủ trương. Việc này hoàn thành trong quý II năm 2002.

10. Kiện toàn tổ chức:

a) Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Thương mại và Văn phòng Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế hoàn chỉnh dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 4 năm 2002.

b) Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Văn hoá- Thông tin, Bộ Thương mại xây dựng các đề án đổi mới tổ chức, cơ chế quản lý và phương thức hoạt động của hệ thống các cơ quan bảo vệ bản quyền, sở hữu trí tuệ, kiểm tra chất lượng hàng hoá xuất, nhập khẩu, trình Thủ tướng Chính phủ vào quý II năm 2002.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào Chương trình hành động của Chính phủ và xuất phát từ tình hình thực tế của từng Bộ, ngành, địa phương tổ chức ngay việc thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập kinh tế quốc tế.

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 37/2002/QD-TTg

Hanoi, March 14, 2002

 

DECISION

ON THE GOVERNMENTS PROGRAM OF ACTION FOR IMPLEMENTATION OF POLITBURO RESOLUTION No. 07-NQ/TW OF NOVEMBER 27, 2001 ON INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the Government
s Decree No. 02/2002/NQ-CP of February 4, 2002,

DECIDES:

Article 1.- To issue together with this Decision the Governments program of action for implementation of Politburo Resolution No. 07-NQ/TW of November 27, 2001 on international economic integration.

Article 2.- This Decision takes effect after its signing.

Article 3.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the Chairman of the National Committee for International Economic Cooperation, and the presidents of the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

THE GOVERNMENT’S PROGRAM

OF ACTION FOR IMPLEMENTATION OF POLITBURO RESOLUTION No. 07-NQ/TW OF NOVEMBER 27, 2001 ON INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION
(Issued together with the Prime Ministers Decision No. 37/2002/QD-TTg of March 14, 2002)

I. THE PROGRAMS OBJECTIVES AND REQUIREMENTS

On November 27, 2001 the Political Bureau already issued Resolution No. 07-NQ/TW on international economic integration. This Resolution is of very important significance to our entire Party, entire people and entire army; concerns all branches, levels, and enterprises of all economic sectors; and sets the orientation for our countrys international economic integration process in the new period.

The Government has adopted this program of action, aiming to organize the successful implementation of the Politburo Resolution on international economic integration in the spirit of promoting to a high level internal resources, exploiting external resources to the utmost, creating new posture and strengths for the socio-economic development cause, taking our country forward quickly, vigorously and steadily in the 21st century.

II. PRINCIPAL CONTENTS OF THE PROGRAM

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ The National Committee for International Economic Cooperation shall coordinate with the Commission for Ideology and Culture, the Economic Commission and the Commission for Science and Education of the Party Central Committee, the concerned ministries, branches and localities in organizing the widespread dissemination of the Politburo Resolution and this program of action.

b/ The National Committee for International Economic Cooperation, the ministries, and branches shall take initiative in organizing the propagation and introduction of the information and knowledge on international economic integration, the popularization of the Partys and States undertakings and policies on integration through the mass media, in the Party and mass organizations, among the people of all strata, particularly in enterprises.

c/ The Ministry of Education and Training shall assume the prime responsibility and coordinate with the Party Central Committees Commission for Science and Education, the National Committee for International Economic Cooperation, the ministries and branches, the Ho Chi Minh National Political Institute, the National Public Administration Institute and universities in developing the programs and incorporating the contents on international economic integration into the teaching curricula of the Partys schools, public administration schools, universities and colleges right in the 2002-2003 school year.

d/ The Central Television Station, the Radio Voice of Vietnam, and local radio and television stations shall develop topical programs so as to disseminate the knowledge on international economic integration through radio and television frequencies; renovate the forms and improve the quality of the existing programs.

e/ The Ministry of Culture and Information shall coordinate with the Economic Commission, the Commission for Ideology and Culture and the Commission for Science and Education of the Party Central Committee, the concerned ministries and branches, the scientific research institutions, and the mass media in immediately deploying the extended publishing of publications to publicize extensively and intensively the knowledge on international economic integration, our Partys and States undertakings and line on international economic integration, Vietnams international commitments to economic and trade cooperation.

f/ The National Committee for International Economic Cooperation shall direct the renovation and improvement of the quality of programs, seminars, workshops, bulletins on integration, supply the mass media with necessary information on international economic integration activities.

g/ The concerned ministries and branches shall have the responsibility to thoroughly study the international economic integration contents related to them, thereby to concentrate efforts on introducing and explaining concretely these contents to enterprises within their respective branches so that the latter can understand these contents, take initiative in making and executing production and business plans as well as promptly dealing with matters related to the fulfillment of international commitments.

2. Formulation, revision and supplementation of economic and trade laws, mechanisms and policies:

a/ The Ministry of Justice shall assume the prime responsibility and coordinate with the concerned ministries and branches, the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities, and the concerned agencies of the National Assembly and the Government in reviewing the current system of legal documents, mechanisms and policies so as to formulate, revise and promulgate documents in line with the Partys undertaking on international economic integration in the new period. Such review shall focus on the following principal contents:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- On the basis of the reviews results, submitting to the Government for proposing the National Assembly to incorporate the contents regarding the promulgation of new legal documents compliant with the regulations of WTO and international economic and trade organizations which Vietnam will join; the revision, supplementation, adjustment or annulment of those legal documents, mechanisms and policies not conformable with the international commitments which Vietnam have agreed, are negotiating and will agree upon, into the 2002-2003 legislative program and the legislative program of the whole 2002-2006 National Assembly tenure.

b/ The Ministry of Justice shall coordinate with the concerned ministries and branches in conducting research, proposing the conclusion, approval, ratification of or accession to international agreements related to integration activities, and formulating new legal documents and technical measures consistent with international practices as well as WTO regulations so as to reasonably protect the domestic production.

c/ The Ministry of Justice shall coordinate with the concerned ministries and localities in drawing up the plans for 2002 and subsequent years to strengthen the legal organizations of the branches, localities and enterprises; fostering the branches, localities and enterprises in the knowledge on international economic and trade laws as well as the law enforcement capability; propose measures to consolidate the systems of economic, labor, administrative courts as well as arbitration organizations, which hold an important role in our countrys international integration process.

The above tasks should be fulfilled in the third quarter of 2002.

3. Economic restructuring and raising of competitiveness:

a/ The Ministry of Planning and Investment shall coordinate with the concerned ministries, branches and agencies in formulating the scheme on economic restructuring for submission to the Government by December 2002; the plan on formulating the mechanism for managing the socialist-oriented market economy by June 2003 and the mechanism for creating an equitable business environment by December 2003.

b/ In the fourth quarter of 2002 at the latest, the Ministry of Planning and Investment together with the ministries and branches involved in the production and business fields shall survey, categorize and assess the competitiveness of each product, each commodity line, each service, each enterprise and each locality so as to develop plans and practical measures to raise their efficiency and competitiveness.

c/ The ministries and the agencies attached to the Government in charge of production branches shall develop strategies on the development of product outlet networks, ensuring smooth domestic circulation and firmly maintaining the domestic markets for their products, then submit them to the Government in September 2002.

d/ The National Committee for International Economic Cooperation shall coordinate with the concerned ministries and branches in completing a national scheme to study the competitiveness of a number of commodity items and services in order to fulfill Vietnams international commitments. This scheme shall be finalized and submitted to the Government in December 2002.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ The National Committee for International Economic Cooperation shall assume the prime responsibility and coordinate with the concerned ministries and branches in synthesizing Vietnams international commitments within the ASEAN and APEC frameworks, the programs of action within the WTO admission negotiation framework, the Miyzawa program, the International Monetary Fund (IMF), the World Bank (WB), the Vietnam-US Trade Agreement and other international agreements; basing themselves on the 2001-2010 socio-economic development strategy, the economic restructuring scheme, the results of the research into the competitiveness of the Vietnamese economy to supplement and finalize the overall strategy on international economic integration.

b/ The ministries, branches and localities shall base themselves on the overall strategy on international economic integration and the Governments program of action to develop their own integration plans.

These tasks should be fulfilled in the fourth quarter of 2002.

5. On human resource training:

a/ The Government Commission for Organization and Personnel shall assume the prime responsibility together with the Ministry of Education and Training, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Ministry of Justice and concerned ministries and branches in elaborating the plans to train the contingent of officials and public employees, managers, lawyers, who are knowledgeable about international laws and international integration, the contingent of technicians who are politically steadfast, professionally competent and proficient in foreign languages, and skilled workers who can meet the requirements of industrialization, modernization as well as international economic integration.

These plans should be finalized and submitted to the Prime Minister within the first half of 2002.

b/ The ministries, branches and localities shall select those officials who are politically steadfast, professionally capable and proficient in foreign languages and arrange them to work on a stable and long-term basis in the international economic integration domain.

6. On the combination of external political activities with external economic activities:

The Ministry for Foreign Affairs shall assume the prime responsibility and coordinate with the concerned ministries and branches in elaborating a plan on coordinating external political activities with external economic activities, stepping up diplomatic activities in service of economic development, focusing on intensifying the coordination between the diplomatic representations and the ministries, branches, economic organizations and businesses at home as well as the representative economic, trade and professional agencies of the ministries and branches and the Governments international economic and trade negotiation delegations. This plan should be finalized and submitted to the Prime Minister in the second quarter of 2002.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Ministry of Defense and the Ministry of Public Security shall coordinate with the concerned ministries, commissions and branches of the Party and the Government in formulating the policies to create a favorable environment for the international economic integration process, take initiative in supporting and facilitating the exchange of goods and services as well as the exit and entry of people; at the same time ensuring that integration would not exert negative impacts on the task of protecting the national security, including economic security and social safety.

This plan should be completed in the second quarter of 2002 for submission to the Prime Minister.

8. On negotiations on the WTO admission:

a/ On the basis of the direction by the Politburo and the Government, the Ministry of Trade shall coordinate with the Ministry of Finance and concerned ministries and branches in expeditiously finalizing the bilateral negotiation plans for WTO admission, ensuring suitability with the situation of our country, a country developing at a low level, in the process of transformation of its economic mechanism, and combining the negotiation process with the process of all-sided economic renewal.

b/ The ministries and branches shall have to create favorable conditions for the members of the National Committee for International Economic Cooperation, members of the Governments negotiation delegations, members of the Technical Assistance Groups of the Governments negotiation delegations in their respective agencies to work on a stable and long-term basis.

9. Expansion of export markets, making full use of investment and technical assistance of various countries and international organizations:

a/ The Ministry of Trade shall coordinate with the concerned ministries and branches in formulating a program on promoting the expansion of the export markets for Vietnamese goods and services.

b/ The Ministry of Planning and Investment shall coordinate with the concerned ministries and branches and the localities in enhancing the measures to attract investment, scientific and technological resources as well as the advanced managerial capability of foreign countries.

c/ The Ministry of Planning and Investment shall coordinate with the Ministry of Finance, the National Committee for International Economic Cooperation and the concerned ministries and branches in expeditiously reviewing the technical assistance projects sponsored by various countries and international organizations in the integration field since 1995, evaluate their use efficiency and draw up plans to continue making the fullest use of these assistance sources, then submit them to the Government for decision. This task should be fulfilled in the second quarter of 2002.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ The Governments Office shall assume the prime responsibility and coordinate with the Government Commission for Organization and Personnel, the Ministry of Trade and the Office of the National Committee for International Economic Cooperation in finalizing a draft decision of the Prime Minister on the strengthening of the National Committee for International Economic Cooperation then submit it to the Prime Minister for consideration and decision in April 2002.

b/ The Ministry of Science, Technology and Environment shall assume the prime responsibility and coordinate with the Government Commission for Organization and Personnel, the Ministry of Culture and Information and the Ministry of Trade in formulating the schemes on renewing the organization, managerial mechanism and mode of operation of the system of agencies in charge of protecting the copyright, industrial property rights and inspecting the quality of export and import goods, then submitting them to the Prime Minister in the second quarter of 2002.

The ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government, the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities shall base themselves on the Governments program of action and the practical situation of each ministry, branch or locality to promptly organize the implementation of the Political Bureau’s resolution on international economic integration.

 

 

PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 37/2002/QĐ-TTg ngày 14/03/2002 về chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TW về hội nhập kinh tế quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.417

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!