Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3664/QĐ-BNN/TCCB thành lập Phòng Quản lý an toàn đập trực thuộc Cục Thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3664/QĐ-BNN/TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phạm Hồng Giang
Ngày ban hành: 27/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 3664/QĐ-BNN/TCCB

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP TRỰC THUỘC CỤC THỦY LỢI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Hiệp định Tín dụng phát triển Dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam ký kết ngày 19/8/2004 giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Hiệp hội phát triển quốc tế;
Căn cứ Quyết định số 93/2003/QĐ-BNN ngày 04/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Thủy lợi;
Xét đề nghị của Ban Quản lý Trung ương dự án Thủy lợi tại tờ trình số 1484/DATL-VWRAP ngày 07/11/2005 xin phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và tổ chức của Ban an toàn đập Dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thủy lợi (tờ trình số 91/TL ngày 16/11/2005) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Quản lý an toàn đập trực thuộc Cục Thủy lợi.

Phòng Quản lý an toàn đập là đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Thủy lợi chịu trách nhiệm giám sát việc thanh tra an toàn, xây dựng và quản lý việc thực thi khung pháp lý liên quan đến quản lý và xây dựng đập, hỗ trợ xây dựng năng lực cho các cơ quan quản lý, vận hành và thanh tra đập, phổ biến các thông tin về đập tại Việt Nam.

Điều 2. Nhiệm vụ của Phòng Quản lý an toàn đập

1. Tổ chức triển khai và giám sát việc kiểm tra an toàn đập.

2. Soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý an toàn đập trình cấp có thẩm quyền ban hành.

3. Tham gia công tác đào tạo tăng cường năng lực cho chủ hồ và các cán bộ làm nhiệm vụ kiểm định an toàn hồ chứa.

4. Tập hợp, lưu trữ hồ sơ về hồ chứa.

5. Hướng dẫn các địa phương triển khai công tác bảo đảm an toàn cho các hồ chứa nước nhỏ.

6. Phổ biến thông tin, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo đảm an toàn hồ, đập cho nhân dân.

Điều 3. Phòng Quản lý an toàn đập có Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và cán bộ, chuyên viên được bổ nhiệm và tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Cục trưởng Cục Thủy lợi có trách nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Phòng Quản lý an toàn đập và tổ chức thực hiện ngay sau khi Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Thủy lợi, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các Cục, Vụ: QLXDCT, QLĐĐ&PCLB, TC, HTQT, TTr thuộc Bộ;
- Hội đập lớn Việt Nam;
- CPO;
- Lưu: VP+TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Hồng Giang

 

MINISTRY OF AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness
----------

No: 3664/QD-BNN/TCCB

Hanoi, December, 27, 2005

 

DECISION

SUBJECT: ESTABLISHMENT OF DAMS SAFETY UNIT (DSU) UNDER THE WATER RESOURCES DEPARTMENT.

MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Pursuant to Decree No. 86/2003/ND-CP dated 18/7/2003 of the Government stipulating functions, duties, rights and organization structure of Ministry of Agriculture & Rural Development (MARD).
Pursuant to Development Credit Agreement for Project for Supporting Vietnam’s Water Resources Development signed on 19/8/2004 between The  Socialist  Republic  of Vietnam and the International Development Association.
Pursuant to Decision No. 93/2003/QD dated 4/9/2003 issued by the Minister of MARD stipulating functions, duties, rights and structure of the Water Resources Department.
In consideration of request made by Central Water Resources Project Management Unit in the letter ref. 1484/DATL-VWRAP dated 7/11/2005 requesting approval on duties, guidelines and structure of DSU in Project for Supporting Vietnam’s Water Resources Development.
In accordance with request made by General Director of Water Resource Department (submission letter ref 91/TL dated 16/11/2005) and General Director of Personnel & Organization Dept.,

HEREBY DECIDES

Article 1: To establish the Dams Safety Unit under the Water Resources Department.

DSU is a professional agency under the Water Resources Department responsible for supervising investigation of dam safety, constructing and managing implementation of legal framework related to dam construction and management, supporting building of capacity for management agencies, operating and investigating dams, and popularizing information about dams in Vietnam.

Article 2: Duties of DSU

1. Organize implementation and supervise investigation on dams safety.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3664/QĐ-BNN/TCCB ngày 27/12/2005 thành lập Phòng Quản lý an toàn đập trực thuộc Cục Thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.394

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.204.31