Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3648/QĐ-BVHTTDL năm 2010 ban hành Kế hoạch rà soát các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phục vụ công tác cải cách hành chính do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 3648/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 13/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3648/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN HIỆN HÀNH TRONG NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật do Quốc hội ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1602/QĐ-BVHTTDL ngày 10/4/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ phận Tham mưu cải cách hành chính;
Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 4768/QĐ-BVHTTDL ngày 22/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng, Trưởng Bộ phận Tham mưu cải cách hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phục vụ công tác cải cách hành chính

Điều 2. Giao Bộ phận Tham mưu cải cách hành chính chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường giúp Bộ trưởng triển khai thực hiện Kế hoạch kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Vụ trưởng, Trưởng Bộ phận Tham mưu cải cách hành chính, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Nội vụ(Vụ CCHC);
- Lưu: VT, BPTMCCHC

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN HIỆN HÀNH TRONG NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
(Ban hành theo Quyết định số 3648/QĐ-BVHTTDL ngày 13/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. Mục tiêu, đối tượng, phạm vi rà soát

1. Mục tiêu

- Thống kê, rà soát, đánh giá toàn diện, đúng thực trạng hệ thống các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành đang áp dụng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Phát hiện những quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn không còn phù hợp với thực tế phát triển của ngành; những lĩnh vực quản lý chưa có quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn;

- Nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị bãi bỏ, điều chỉnh, xây dựng các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn mới phù hợp với thực tiễn, nhằm hoàn thiện hệ thống các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn trong ngành;

- Hệ thống hóa, công bố danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn để thực hiện thống nhất, phục vụ tối ưu công tác quản lý hành chính của Bộ.

2. Đối tượng rà soát

Toàn bộ các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn đã, đang áp dụng trong lĩnh vực: văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

3. Phạm vi rà soát

- Những quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn do cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch trực tiếp ban hành;

- Những quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn do cơ quan nhà nước cấp trên ban hành;

- Những quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn do các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan ban hành.

II. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tập hợp, thống kê toàn bộ các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn đang áp dụng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao;

- Kiến nghị bãi bỏ những quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn không còn phù hợp; những quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn cần sửa đổi, bổ sung, thay thế; đề xuất danh mục những tiêu chuẩn, quy chuẩn mới cần ban hành;

- Tham gia ý kiến, cung cấp số liệu, tài liệu cho Bộ và tự bảo đảm về tài chính cho việc thực hiện kế hoạch này trong phạm vi trách nhiệm của mình.

2. Bộ phận Tham mưu cải cách hành chính, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Bộ phận Tham mưu cải cách hành chính chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường giúp Bộ trưởng thực hiện mục tiêu đã nêu tại mục I của Kế hoạch này, cụ thể là:

2.1. Khảo sát thực tế, đối chiếu, so sánh các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn với các luật pháp hiện hành; đánh giá sự phù hợp của quy chuẩn với thực tiễn, với điều kiện kinh tế-xã hội, và xu hướng phát triển của ngành văn hóa, thể thao và du lịch; qua đó kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn mới.

2.2 Lập danh mục các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn bao gồm:

- Danh mục các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được rà soát, thống kê;

- Danh mục các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện đang áp dụng trong ngành;

- Danh mục các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn đã hết hiệu lực, hoặc không còn phù hợp;

- Danh mục bổ sung các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn mới cần ban hành.

2.3. Xây dựng báo cáo tổng hợp về kết quả rà soát.

2.4. Xây dựng Bộ dữ liệu các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn trong ngành để phục vụ công tác quản lý và tạo thuật lợi cho các tổ chức, cá nhân áp dụng

III. Nội dung công việc và thời gian thực hiện

1. Nội dung công việc

1.1. Xây dựng thuyết minh kế hoạch.

1.2.Điều tra, khảo sát thực trạng công tác xây dựng và thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên toàn quốc, cụ thể gồm: Xây dựng phương án điều tra, khảo sát; xây dựng mẫu phiếu điều tra; khảo sát tổ chức tập huấn cho cán bộ; điều tra, khảo sát tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

1.3. Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, khảo sát.

1.4. Tổ chức hội thảo, xin ý kiến đóng góp của chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp và các cá nhân có liên quan đối với báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, trên cơ sở đó xây dựng báo cáo tổng thuật và các báo cáo chuyên đề, cũng như Bộ dữ liệu về các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng trong ngành.

1.5. In ấn, công bố, phát hành bộ dữ liệu về các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

2. Thời gian thực hiện

Từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 11 năm 2011.

IV. Tổ chức thực hiện và kinh phí thực hiện

1. Tổ chức thực hiện

1.1. Bộ phận Tham mưu cải cách hành chính, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức thực hiện kế hoạch này theo nội dung, tiến độ được nêu trong phụ lục kèm theo.

1.2 Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập danh mục các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn mà cơ quan đơn vị, Sở mình hiện đang áp dụng, gửi về Bộ phận Tham mưu cải cách hành chính trước ngày 30 tháng 11 năm 2010. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần trao đổi với Bộ phận Tham mưu cải cách hành chính, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường để kịp thời giải quyết.

2. Kinh phí thực hiện

Các cơ quan, đơn vị có tài khoản riêng, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động lập dự toán, sử dụng kinh phí trong dự toán chi hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ không có tài khoản riêng thì lập dự toán, sử dụng kinh phí trong dự toán chi hàng năm của Bộ./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3648/QĐ-BVHTTDL năm 2010 ban hành Kế hoạch rà soát các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phục vụ công tác cải cách hành chính do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.959

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.150.239