Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3642/QĐ-TTCP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Huỳnh Phong Tranh
Ngày ban hành: 09/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3642/QĐ-TTCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2016 CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ

TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ban hành ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 09/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

Căn cứ ý kiến đồng ý của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản 2337/VPCP-V.I ngày 03/11/2015 của Văn phòng Chính phủ về kế hoạch thanh tra năm 2016;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 của Thanh tra Chính phủ nêu tại Danh mục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao các cục, vụ triển khai các cuộc thanh tra theo Kế hoạch phân công. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp chủ trì, phối hợp với các cục, vụ xây dựng Kế hoạch thanh tra chi tiết trình Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt; thông báo cho các cơ quan liên quan về Kế hoạch thanh tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 3348/QĐ-TTCP ngày 10/11/2015 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Chánh Văn phòng, Cục trưởng, Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Lãnh đạo TTCP;
- Các Cục I, II, III, IV; Vụ I, II, III;
- Vụ KHTCTH; Vụ GSTĐXLSTT;
- Văn phòng; Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, Vụ KHTCTH.

TỔNG THANH TRA
Huỳnh Phong Tranh

 

DANH MỤC

KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3642/QĐ/TTCP ngày 09/12/2015)

TT

Đi tượng thanh tra

Nội dung thanh tra

Ghi chú

I

KẾ HOẠCH GIAO VỤ I THỰC HIỆN

1

Tập đoàn Dệt may

Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn và tái cấu.

Kế hoạch 2015 chuyn sang

2

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam

Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn và tái cơ cấu.

 

3

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thanh tra trách nhiệm quản lý Nhà nước và thực hiện quản lý các dự án đê điều.

 

4

Bộ Xây dựng

Thanh tra trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và chấp hành pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Dự phòng

II

KẾ HOẠCH GIAO VỤ II THỰC HIỆN

1

Tng cục Hải quan

Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong phòng, chống buôn lậu; đầu tư, mua sắm tài sản.

Kế hoạch 2015 chuyển sang

2

Ngân hàng TMCP Ngoại thương

Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động tín dụng và đầu tư tài chính.

 

3

S Giao dịch chứng khoán TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong tổ chức quản lý và điều hành thị trường giao dịch chứng khoán.

 

4

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động tín dụng và đầu tư tài chính.

Dự phòng

III

KẾ HOẠCH GIAO VỤ III THỰC HIỆN

1

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thanh tra việc thực hiện Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011-2015”

Kế hoạch 2015 chuyn sang

2

Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam

Thanh tra trách nhiệm trong quản lý tài chính, tài sản được Nhà nước giao giai đoạn 2011-2015.

 

3

Đại học Quốc gia Hà Nội

Thanh tra trách nhiệm trong việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về bộ máy, quản lý tài chính và thực hiện các dự án giai đoạn 2013-2015

 

4

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Thanh tra trách nhiệm trong việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về bộ máy, quản lý tài chính và thực hiện các dự án giai đoạn 2013-2015

Dự phòng

IV

KẾ HOẠCH GIAO CỤC I THỰC HIỆN

1

Tỉnh Lào Cai

Việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản.

 

2

Tỉnh Bắc Ninh

Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

 

3

Tỉnh Ninh Bình

Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

 

V

KẾ HOẠCH GIAO CỤC II THỰC HIỆN

1

Tỉnh Quảng Bình

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản, quản lý sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng; mua bán tài sản công.

 

2

Tỉnh Quảng Nam

Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

 

3

Tỉnh Kon Tum

Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

 

4

Tỉnh Quảng Trị

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản, quản lý sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng; mua bán tải sản công.

Dự phòng

VI

KẾ HOẠCH GIAO CỤC III THỰC HIỆN

1

Tỉnh Hậu Giang

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản

 

2

Tỉnh Tây Ninh

Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

 

3

Tỉnh Bình Thuận

Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

 

4

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản

Dự phòng

VII

KẾ HOẠCH GIAO CỤC IV THỰC HIỆN

1

 

Phối hợp, tham gia các đoàn thanh tra trách nhiệm tại các tỉnh do Cục I, Cục II, Cục III chủ trì, chịu trách nhiệm chính khi tiến hành nội dung thanh tra trách nhiệm về công tác phòng, chống tham nhũng.

 

2

 

Kiểm tra thực hiện pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng và nắm tình hình xử lý tố cáo tham nhũng để đề xuất thanh tra đột xuất các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng (làm thường xuyên)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3642/QĐ-TTCP ngày 09/12/2015 phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 của Thanh tra Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.493

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.85.80.239