Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3639/1998/QĐ-UB-VX năm 1998 thành lập Thanh tra Sở Địa chính-Nhà đất thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3639/1998/QĐ-UB-VX Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 13/07/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3639/1998/QĐ-UB-VX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THANH TRA SỞ ĐỊA CHÍNH-NHÀ ĐẤT THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
- Căn cứ Pháp lệnh Thanh tra ngày 01 tháng 4 năm 1990;
- Căn cứ Nghị định 244/HĐBT ngày 30/6/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về tổ chức Thanh tra Nhà nước các cấp ;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất thành phố tại công văn số 7181/CV-VP ngày 25 tháng 6 năm 1998 ; Chánh Thanh tra thành phố tại công văn số 626/CV-TT-TCCB ngày 30/6/1998 và Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố tại công văn số 108/TCCQ ngày 09/7/1998) ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Thanh tra Sở Địa chính-Nhà đất thành phố.

Thanh tra Sở Địa chính-Nhà đất thành phố là cơ quan Nhà nước chuyên trách nằm trong hệ thống thanh tra Nhà nước, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng để hoạt động.

Thanh tra Sở Địa chính-Nhà đất thành phố chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất thành phố và chịu sự chỉ đạo của Chánh Thanh tra thành phố về công tác tổ chức, nghiệp vụ thanh tra.

Điều 2.- Thanh tra Sở Địa chính-Nhà đất thành phố có các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại điều 9 Pháp lệnh Thanh tra ngày 01 tháng 4 năm 1990 và điều 5 Nghị định 244 ngày 30/6/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Chánh Thanh tra Sở Địa chính-Nhà đất thành phố có trách nhiệm cụ thể hóa nhiệm vụ, quyền hạn để tổ chức thực hiện đúng luật định.

Điều 3.- Thanh tra Sở Địa chính-Nhà đất thành phố do 1 Chánh Thanh tra phụ trách, có 1 Phó Chánh Thanh tra giúp việc, các thanh tra viên và chuyên viên, cán bộ thanh tra.

Tổ chức bộ máy và biên chế của Thanh tra Sở Địa chính-Nhà đất thành phố phải tinh gọn, hoạt động có hiệu lực.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chánh Thanh tra Sở, Phó Chánh Thanh tra Sở, các Thanh tra viên và các chức danh chuyên viên, cán bộ thanh tra của Thanh tra Sở được thực hiện theo quy định của Pháp lệnh Thanh tra, Nghị định 244/HĐBT, quy chế của Tổng Thanh tra Nhà nước và theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ quyết định số 87/QĐ-UB ngày 23/3/1991 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Thanh tra Sở Nhà đất thành phố, quyết định số 205/QĐ-UB ngày 26/6/1991 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Thanh tra Ban Quản lý ruộng đất thành phố và các quy định trước đây trái với quyết định này.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất, Thủ trưởng các Sở Ban, Ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 5
- Tổng Thanh Nhà nước
- Tổng Cục Địa chính, Bộ Xây dựng
- Thường trực Thành ủy
- TTUB: CT, PCT/TT, QLĐT
- Ban TC/TU
- Công an thành phố (PC 13)
- Ban TCCQ/TP (3 bản)
- VPUB: PVP/NC, VX,
- Tổ NC, QLĐT
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3639/1998/QĐ-UB-VX năm 1998 thành lập Thanh tra Sở Địa chính-Nhà đất thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.150
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.55.57