Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3632/QĐ-BVHTTDL năm 2016 về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 3632/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 19/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3632/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ THƯ KÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

I. Ban Chỉ đạo gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng - Trưởng ban;

2. Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng - Phó Trưởng ban;

3. Ông Bùi Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả - Ủy viên thường trực;

4. Ông Từ Mnh Lương, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ - Ủy viên;

5. Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch - Ủy viên;

6. Ông Đỗ Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh - Ủy viên;

7. Ông Phạm Đình Thắng, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên;

8. Bà Trần Thị Thu Đông, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Ủy viên;

9. Bà Ninh Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên;

10. Bà Nguyễn Thị Hồng Liên, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính - Ủy viên;

11. Bà Nguyễn Phương Hòa, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế - Ủy viên;

12. Ông Phạm Định Phong, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa - Ủy viên;

13. Bà Lê Thị Thu Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo - Ủy viên;

14. Ông Bùi Hoài Sơn, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam - Ủy viên;

15. Ông Nguyễn Huy Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê công nghiệp, Tổng Cục thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên;

16. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Tổ chức bộ máy, Vụ Tổ chức cán bộ - Ủy viên.

II. Tổ Thư ký gồm:

1. Ông Trịnh Tuấn Thành, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả - Tổ trưởng;

2. Ông Hoàng Long Huy, Trưởng phòng Quản lý công nghiệp văn hóa, Cục Bản quyền tác giả - Tổ phó;

3. Bà Phạm Băng Tâm, Trưởng phòng Quản lý phát triển công nghệ, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Tổ viên;

4. Bà Nguyễn Thị Thu Phương, Giám đốc Trung tâm Phát triển công nghiệp văn hóa, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam - Tổ viên;

5. Bà Lê Thị Hạnh, Thống kê viên Vụ Thống kê công nghiệp, Tổng Cục Thng kê - T viên;

6. Bà Lê Vũ Thanh Nhàn, Thống kê viên Vụ Phương pháp chế độ thống kê và công nghệ thông tin, Tổng Cục Thống kê - Tổ viên;

7. Bà Bùi Thị Kim Phượng, Phó Chánh Văn phòng Cục Bản quyền tác giả - T viên;

8. Ông Đỗ Kiên Trung, Chuyên viên Phòng Quản lý công nghiệp văn hóa, Cục Bản quyền tác giả - Tổ viên;

9. Bà Hoàng Thị Huyền Trang, Chuyên viên Phòng Quản lý công nghiệp văn hóa, Cục Bản quyền tác giả - Tổ viên;

10. Ông Đỗ Trung Quân, Chuyên viên Phòng Quản lý công nghiệp văn hóa, Cục Bản quyền tác giả - T viên.

Điều 2. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký

1. Ban Chỉ đạo tổ chức việc xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và có thể huy động các thành viên của các Bộ, ngành thuc Danh mục các nhiệm vụ triển khai thực hiện Chiến lược, nhân lực của các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch; trong quá trình trin khai các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, quy trình và thủ tục theo quy định hiện hành.

2. Tổ Thư ký giúp Ban Chỉ đạo tổng hợp, triển khai nhiệm vụ trong quá trình xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Cục Bản quyền tác giả.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả và thủ trưởng các Cục, Vụ và các đồng chí thành viên trong Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng
;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, QLCNVH (3), LH.30.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3632/QĐ-BVHTTDL năm 2016 về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


675

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246