Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3621/QĐ-UBND Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2016

Số hiệu: 3621/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 01/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3621/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ NHÀ Ở XÃ HỘI NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính Phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1126/QĐ-BTP ngày 26/5/2016 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1183/TTr-STP ngày 24/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công trên địa bàn Thành phố năm 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng Ban, Ngành; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- TT: TU, HĐND TP;
- Chủ tịch UBNDTP;
- Các PCT UBND TP;
- VPUB: CVP, PCVP Phạm Chí Công;
Các Phòng: NC, ĐT, TKBT, TH;
- TT TH Công báo,
Cổng thông tin điện tử TP;
- Lưu: VT, NC(B), STP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ
TỊCH
Hồng Sơn

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ NHÀ Ở XÃ HỘI, NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
3621/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính Phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Thông Tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP , Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Quyết định số 1126/QĐ-BTP ngày 26/5/2016 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Đẩy mạnh công tác theo dõi thi hành pháp luật, trọng tâm là lĩnh vực pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

- Xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn, qua đó kịp thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này.

2. Yêu cầu

Đảm bảo việc thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công được triển khai đồng bộ, có hiệu quả trên địa bàn Thành phố; xác định trách nhiệm và phân công cụ thể nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành các Sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã trong việc thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức theo dõi và đánh giá đầy đủ, toàn diện các nội dung tình hình thi hành pháp lut về lĩnh vực pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý, cụ thể:

a) Xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

- Tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

- Tính khả thi của văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

b) Xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật.

- Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật.

- Tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật.

- Mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật.

c) Xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật.

- Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền.

- Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền.

- Mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Tổ chức kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công.

a) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật:

- Đơn vị thực hiện: Các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Liên Đoàn Lao động Thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra về tình hình thi hành đối với lĩnh vực nêu trên trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Nội dung kiểm tra: Thực hiện theo quy định tại Điểm 1 Mục II Kế hoạch này và Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5 Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016.

b) Khảo sát tình hình thi hành pháp luật:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Kế hoạchĐầu tư, Liên Đoàn Lao động Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tổ chức các buổi khảo sát đối với các lĩnh vực về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công

- Nội dung điều tra, khảo sát: Việc điều tra, khảo sát thông qua phiếu khảo sát và Tọa đàm được thực hiện theo quy định tại Khoản 3, 6, 7 Điều 9 Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2016.

3. Phi hp với Đoàn kiểm tra, điều tra, khảo sát liên ngành của Trung ương thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công trên địa bàn Thành phố.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các cơ quan, đơn vị: Tài chính, Xây dựng, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Liên Đoàn Lao động Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

- Nội dung, thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của Bộ Tư pháp và Đoàn kiểm tra, điều tra, khảo sát liên ngành.

4. Xây dựng Báo cáo của Thành phố về tình hình thực hiện pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã xây dựng Dự thảo báo cáo trình UBND Thành phố ban hành.

- Thời gian thực hiện: Trình UBND Thành phố Dự thảo báo cáo trước ngày 10/10/2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã.

- Tổ chức kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý theo quy định tại Điểm 2 Mục II Kế hoạch này, báo cáo kết quả về Sở Tư pháp trước ngày 01/9/2015.

- Phối hợp với Sở Tư pháp chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, điều tra, khảo sát liên ngành Trung ương.

2. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã trong việc tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Mục II Kế hoạch này; giúp UBND Thành phố tổng hợp, dự thảo Báo cáo về tình hình thi hành pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công trên địa bàn Thành phố.

3. Sở Tài chính.

Có trách nhiệm bố trí kinh phí cho việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công trên địa bàn Thành phố theo Kế hoạch này; hướng dẫn chế độ chi và thanh quyết toán theo đúng quy định.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3621/QĐ-UBND Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


958
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.74.77