Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 360/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới sửa đổi bãi bỏ Bảo trợ xã hội Lai Châu 2016

Số hiệu: 360/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 29/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 360 /QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 29 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH LAI CHÂU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Đỗ Ngọc An

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BỊ BÃI BỎ HOẶC HUỶ BỎ THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH LAI CHÂU
(Kèm theo Quyết định số : 360 /QĐ-UBND ngày
29 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Phần I. Danh mục các Thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội

A.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

 

1

Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở Bảo trợ xã hội đối với đối tượng tự nguyện

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh

2

Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp chính quyền

3

Thủ tục cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi

Công bố bổ sung

II

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

1

Thủ tục hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn người thân thích chăm sóc

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 2 cấp chính quyền cấp huyện và cấp xã

2

Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp là trẻ em có cả cha, mẹ bị chết, mất tích mà không có người thân thích chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc người thân thích không có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng.

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 2 cấp chính quyền cấp huyện và cấp xã

3

Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp, gồm: nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động; trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 2 cấp chính quyền cấp huyện và cấp xã

4

Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thành phố thuộc tỉnh

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 2 cấp chính quyền cấp huyện và cấp xã

5

Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thành phố thuộc tỉnh.

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 2 cấp chính quyền cấp huyện và cấp xã

6

Thủ tục cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi đối với các cơ sở do các tổ chức, cá nhân trong nước thành lập (không thuộc các trường hợp thuộc thẩm quyền của Sở Lao động – TB và XH)

Công bố bổ sung

III

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

 

1

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

 

2

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

 

B

TTHC SỬA ĐỔI BỔ SUNG

 

1

Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

- Sửa trình tự thực hiện;

- sửa căn cứ pháp lý;

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 2 cấp chính quyền cấp huyện và cấp xã

C

TTHC THAY THẾ VÀ TTHC BỊ THAY THẾ

 

I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH THAY THẾ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH BỊ THAY THẾ

1

Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

(TTHC 3 cấp chính quyền: Cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã)

1. Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Lao động - TBXH

 

 

2. Thủ tục tiếp nhận người cao tuổi thuộc diện được nuôi dưỡng trong trung tâm BTXH tỉnh

 

 

3. Thủ tục tiếp nhận đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng vào nuôi dưỡng, chăm sóc trong cơ sở BTXH

II

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN THAY THẾ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ THAY THẾ

1

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

(Thủ tục hành chính của 02 cấp chính quyền UBND cấp huyện, UBND cấp xã)

Giải quyết trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi

Xét và giải quyết trợ cấp đối với người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong cơ sở BTXH nhưng có người nhận chăm sóc tại địa phương

Thủ tục giải quyết trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội

Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật

Thủ tục điều chỉnh trợ cấp, chấm dứt trợ cấp hàng tháng

2

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

(Thủ tục hành chính của 02 cấp chính quyền UBND cấp huyện, UBND cấp xã)

Thủ tục giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp hàng tháng

Thủ tục hỗ trợ mai táng phí với người khuyết tật

Thủ tục giải quyết hỗ trợ kinh phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

3

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

(Thủ tục hành chính của 02 cấp chính quyền UBND cấp huyện, UBND cấp xã)

Thủ tục giải quyết trợ cấp đột xuất (TTHC cấp huyện)

4

Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng Bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)

Thủ tục thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi

Thủ tục thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng

D

TTHC BỊ BÃI BỎ, HỦY BỎ

 

I

TTHC CẤP HUYỆN

 

1

Xét và đề nghị đưa đối tượng người cao tuổi vào nuôi dưỡng trong trung tâm BTXH

- Điều 6 Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;

- Thông tư số 17/2011/TT-BLĐ- TB và XH ngày 19/5/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng và tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở Bảo trợ xã hội hết hiệu lực thi hành.

- Theo quy định tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

TTHC này được thực hiện theo trình tự thủ tục hành chính 3 cấp không tách riêng cho từng cấp.

2

Thủ tục đề nghị đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở BTXH công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Lao động - TBXH

- Điều 6 Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;

- Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19/5/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng và tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở Bảo trợ xã hội hết hiệu lực thi hành.

- Theo quy định tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

TTHC này được thực hiện theo trình tự thủ tục hành chính 3 cấp không tách riêng cho từng cấp huyện.

3

Thủ tục di chuyển trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng khi thay đổi địa phương nơi cư trú

Lý do: Các văn bản sau đây hết hiệu lực thi hành: Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

- Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/207 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng BTXH;

- Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH -BTC ngày 18/8/2010 của Bộ Lao động - TB&XH - Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/2/2010 của Chính phủ.

4

Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội khi người khuyết tật thay đổi nơi cư trú

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính Phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (được gộp chung thành nhóm đối tượng Bảo trợ xã hội) quy định TTHC được giải quyết tại 02 cấp chính quyền.

5

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp hàng tháng cho đối tượng BTXH từ nơi khác chuyển đến

Lý do: Các văn bản sau đây hết hiệu lực thi hành Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

- Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/207 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng BTXH;

- Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH -BTC ngày 18/8/2010 của Bộ Lao động - TB&XH - Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/2/2010 của Chính phủ.

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ không quy định các cấp thực hiện TTHC này.

III

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

 

1

Xét duyệt hồ sơ trợ cấp xã hội tại cộng đồng đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi

Lý do: Các văn bản sau đây hết hiệu lực thi hành:

Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

- Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/207 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng BTXH;

- Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH -BTC ngày 18/8/2010 của Bộ Lao động - TB&XH - Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 và NĐ 13/2010/NĐ-CP ngày 27/2/2010.

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính Phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội quy định TTHC được giải quyết tại 02 cấp chính quyền.

2

Xét duyệt hồ sơ trợ cấp đột xuất

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính Phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội quy định TTHC được giải quyết tại 02 cấp chính quyền.

3

Xét duyệt hồ sơ đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Lao động - TBXH

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính Phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội quy định TTHC được giải quyết tại 03 cấp chính quyền.

 

4

Xét và đề nghị hỗ trợ mai táng (cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng)

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính Phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội quy định TTHC được giải quyết tại 02 cấp chính quyền.

5

Thủ tục xét và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính Phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội quy định TTHC được giải quyết tại 02 cấp chính quyền.

6

Thủ tục xét và đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính Phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội quy định TTHC được giải quyết tại 02 cấp chính quyền.

7

Thủ tục xét và giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong cơ sở BTXH nhưng có người nhận chăm sóc tại địa phương

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính Phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội quy định TTHC được giải quyết tại 02 cấp chính quyền.

8

Thủ tục xét và đề nghị đưa đối tượng người cao tuổi vào nuôi dưỡng trong trung tâm bảo trợ xã hội

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính Phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội quy định TTHC được giải quyết tại 03 cấp chính quyền.

9

Thủ tục hỗ trợ mai táng phí với người khuyết tật

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính Phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội quy định TTHC được giải quyết tại 02 cấp chính quyền.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 360/QĐ-UBND ngày 29/03/2016 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi và bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.882

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!