Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3548/QĐ-BNN-TCTS năm 2016 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa và thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực thủy sản

Số hiệu: 3548/QĐ-BNN-TCTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 29/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3548/QĐ-BNN-TCTS

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản (tại Tờ trình số 2168/TTr-TCTS-PCTTr ngày 23/8/2016) và Vụ trưng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa và thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực thủy sản, bao gồm:

1. Danh mục và nội dung chi tiết thủ tục hành chính chuẩn hóa:

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương: 31 thủ tục hành chính;

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương: 28 thủ tục hành chính.

2. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ:

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương: 22 thủ tục hành chính;

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương: 04 thủ tục hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ trưng (để b/c);
- Bộ T
ư pháp (Cục KSTTHC);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T
Ư;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ,
Báo Nông nghiệp VN;
- Lưu: VT, TCTS.
(80b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

DANH MỤC, NỘI DUNG CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3548/QĐ-BNN-TCTS ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Phần I

DANH MỤC VÀ NỘI DUNG CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỦY SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TRUNG ƯƠNG:

TT

Tên TTHC

Lĩnh vc

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1.

Cấp phép nhập khẩu thức ăn thủy sản để khảo nghiệm

Thủy sản

Tổng cục Thủy sản

 

2.

Cấp phép nhập khẩu thức ăn thủy sản để nghiên cứu

Thủy sản

Tổng cục Thủy sản

 

3.

Cấp phép nhập khẩu thức ăn thủy sản để giới thiệu tại hội chợ, triển lãm

Thủy sản

Tổng cục Thủy sản

 

4.

Cấp phép nhập khẩu thức ăn thủy sản để làm mẫu phân tích tại các phòng thử nghiệm

Thủy sản

Tổng cục Thủy sản

 

5.

Công nhận cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm giống thủy sản

Thủy sản

Tổng cục Thủy sản

 

6.

Công nhận lại cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm giống thủy sản

Thủy sản

Tổng cục Thủy sản

 

7.

Chấp thuận khảo nghiệm giống thủy sản

Thủy sản

Tổng cục Thủy sản

 

8.

Công nhận giống thủy sản mới

Thủy sản

Tổng cục Thủy sản

 

9.

Kiểm tra chất lượng giống thủy sản bố mẹ chủ lực nhập khẩu

Thủy sản

Tổng cục Thủy sản

 

10.

Cấp phép xuất khẩu các loại thủy sản có tên trong danh mục các loài thủy sản cấm xuất khẩu

Thủy sản

Tổng cục Thủy sản

 

11.

Cấp phép nhập khu giống thủy sản để khảo nghiệm

Thủy sản

Tổng cục Thủy sản

 

12.

Cấp phép nhập khẩu giống thủy sản đ nghiên cứu

Thủy sản

Tổng cục Thủy sản

 

13.

Cấp phép nhập khẩu giống thủy sản để giới thiệu tại hội chợ, trin lãm.

Thủy sản

Tổng cục Thủy sản

 

14.

Cấp phép nhập khẩu thủy sản sống dùng làm thực phẩm ngoài danh mục

Thủy sản

Tổng cục Thủy sản

 

15.

Đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp

Thủy sản

Tổng cục Thủy sản

Bổ sung vào Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC

16.

Cấp phép nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng

Thủy sản

Tổng cục Thủy sản

 

17.

Cấp phép nhập khẩu tàu cá đóng mới

Thủy sản

Tổng cục Thủy sản

 

18.

Cấp phép nhập khẩu tàu cá viện trợ

Thủy sản

Tổng cục Thủy sản

 

19.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới

Thủy sản

Tổng cục Thủy sản

 

20.

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

Thủy sản

Tổng cục Thủy sản

 

21.

Cấp giấy chng nhận Đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu

Thủy sản

Tổng cục Thủy sản

 

22.

Cấp giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá đối với tàu cá thuộc diện thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu

Thủy sản

Tổng cục Thủy sản

 

23.

Đăng ký danh sách thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá

Thủy sản

Tng cục Thủy sản

 

24.

Cấp giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán

Thủy sản

Tổng cục Thủy sản

 

25.

Cấp các giấy tờ cho tàu cá đi khai thác thủy sản ở ngoài vùng biển Việt Nam

Thủy sản

Tổng cục Thủy sản

 

26.

Nhận lại các giấy tờ sau khi kết thúc khai thác thủy sản ở ngoài vùng biển Việt Nam

Thủy sản

Tổng cục Thủy sản

 

27.

Cấp giấy phép đối với tàu cá nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam

Thủy sản

Tổng cục Thủy sản

 

28.

Cấp lại giấy phép đối với tàu cá nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam

Thủy sản

Tổng cục Thủy sản

 

29.

Gia hạn giấy phép đối với tàu cá nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam

Thủy sản

Tổng cục Thủy sản

 

30.

Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá

Thủy sản

Tổng cục Thủy sản

Bổ sung vào Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC

31.

Thanh toán chi phí thực hiện lệnh điều động, huy động lực lượng, phương tiện của người có thẩm quyền để kịp thời ngăn chặn vi phạm pháp luật về thủy sản

Thủy sản

Cục Kiểm ngư, Tổng cục Thủy sản

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỦY SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TẠI CẤP TỈNH

TT

Tên TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1.

Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lực).

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

2.

Cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi và xác nhận đăng ký nuôi cá Tra thương phẩm.

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

3.

Cấp lại mã số nhận diện cơ sở nuôi cá Tra thương phẩm.

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

4.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá không thời hạn (đối với tàu cá nhập khẩu)

Thủy sản

Chi cục Thủy sn

 

5.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (đối với tàu cá nhập khẩu)

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

6.

Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

7.

Chứng nhận thủy sản khai thác

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

8.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

Bổ sung vào Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC

9.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

10.

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

11.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

12.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá thuộc diện thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

13.

Cấp s danh bạ thuyền viên tàu cá

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

14.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

15.

Cấp giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá đối với tàu cá hoán cải

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

16.

Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

17.

Cấp giấy phép khai thác thủy sản

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

18.

Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

19.

Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

20.

Cấp đổi và cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

21.

Chứng nhận lại thủy sản khai thác

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

Bổ sung vào Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC

22.

Đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

Bổ sung vào Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC

23.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới

Thủy sản

Chi cục Thủy sn

Bổ sung vào Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC

24.

Nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

Bổ sung vào Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC

25.

Nhập khẩu tàu cá đóng mới

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

Bổ sung vào Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC

26.

Xác nhận đăng ký tàu cá

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

Bổ sung vào Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC

27.

Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

Bổ sung vào Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC

28.

Cấp giấy chứng nhận lưu giữ thủy sinh vật ngoại lai

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

Phần II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN BỊ HỦY BỎ

TT

Tên TTHC bị hủy bỏ

Văn bản quy định TTHC

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

I

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương

 

1.

Công nhận cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản

Thông tư số 23/2015/TT-BNNPTNT ngày 22/6/2015 quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Tổng cục Thủy sản, Cục Chăn nuôi

Được công bố theo Quyết định s3239/QĐ-BNN-TCTS ngày 12/8/2015

2.

Phê duyệt đề cương khảo nghiệm, thử nghiệm sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản sản xuất trong nước

Thông tư số 23/2015/TT- BNNPTNT ngày 22/6/2015 quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Tổng cục Thủy sản, Cục Chăn nuôi

3.

Phê duyệt đề cương khảo nghiệm, thử nghiệm sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản sản xuất nhập khẩu

Thông tư số 23/2015/TT- BNNPTNT ngày 22/6/2015 quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Tổng cục Thủy sản, Cục Chăn nuôi

4.

Cấp giấy chứng nhận lưu hành đối với sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản sản không phải khảo nghiệm, thử nghiệm

Thông tư số 23/2015/TT- BNNPTNT ngày 22/6/2015 quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Tổng cục Thủy sản, Cục Chăn nuôi

5.

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản

Thông tư số 23/2015/TT- BNNPTNT ngày 22/6/2015 quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Tổng cục Thủy sản, Cục Chăn nuôi

6.

Cấp thay đi thông tin Giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản sản

Thông tư số 23/2015/TT- BNNPTNT ngày 22/6/2015 quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Tổng cục Thủy sản, Cục Chăn nuôi

7.

Chứng nhận chất lượng sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản sản nhập khẩu (trường hợp không phải thu mẫu phân tích chất lượng).

Thông tư số 23/2015/TT- BNNPTNT ngày 22/6/2015 quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Tổng cục Thủy sản, Cục Chăn nuôi

8.

Chứng nhận chất lượng sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản sản nhập khẩu (trường hợp phải thu mẫu phân tích chất lượng).

Thông tư số 23/2015/TT- BNNPTNT ngày 22/6/2015 quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Tổng cục Thủy sản, Cục Chăn nuôi

9.

Chứng nhận chất lượng sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản sản xuất khẩu.

Thông tư số 23/2015/TT- BNNPTNT ngày 22/6/2015 quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Tổng cục Thủy sản, Cục Chăn nuôi

10.

Cấp giấy chứng nhận lưu hành đối với sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng chăn nuôi phải khảo nghiệm, thử nghiệm

Thông tư số 23/2015/TT- BNNPTNT ngày 22/6/2015 quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Cục Chăn nuôi

11.

Cấp giấy chứng nhận lưu hành lại đối với sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi phải khảo nghiệm, thử nghiệm hoặc nghiên cứu

Thông tư số 23/2015/TT- BNNPTNT ngày 22/6/2015 quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Cục Chăn nuôi

Được công bố theo Quyết định số 3239/QĐ-BNN-TCTS ngày 12/8/2015

12.

Cấp chứng chỉ hành nghề (hành nghề sản xuất, kinh doanh; hành nghề nhập khẩu, hành nghề xuất khẩu; hành nghề kiểm nghiệm; hành nghề khảo nghiệm sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản)

Thông tư số 23/2015/TT- BNNPTNT ngày 22/6/2015 quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Tổng cục Thủy sản, Cục Chăn nuôi

13.

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề (hành nghề sản xuất, kinh doanh; hành nghề nhập khẩu, hành nghề xuất khẩu; hành nghề kim nghiệm; hành nghề khảo nghiệm sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản)

Thông tư số 23/2015/TT- BNNPTNT ngày 22/6/2015 quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Tổng cục Thủy sản, Cục Chăn nuôi

14.

Cấp giy chứng nhận lưu hành đối với sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản phải khảo nghiệm, thử nghiệm hoặc nghiên cứu

Thông tư số 23/2015/TT- BNNPTNT ngày 22/6/2015 quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Tổng cục Thủy sản

Được công bố theo Quyết định số 3239/QĐ-BNN-TCTS ngày 12/8/2015

15.

Cấp giy chứng nhận lưu hành lại đối với sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản phải khảo nghiệm, thử nghiệm hoặc nghiên cứu

Thông tư số 23/2015/TT- BNNPTNT ngày 22/6/2015 quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Tổng cục Thủy sản

16.

Cấp phép lưu hành chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y.

Khoản 2, Điều 57 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/2/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.

Tổng cục Thủy sản

số thứ tự 185 của Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC

17.

Cấp phép lại chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

Khoản 1, 2, Điều 58 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/2/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.

Tổng cục Thủy sản

số thứ tự 186 của Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC

18.

Công bố chất lượng thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y.

Điều 60 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/2/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.

Tổng cục Thủy sản

số thứ tự 187 của Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC

19.

Cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, khảo nghiệm, thử nghiệm sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản.

Điều 65 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/2/2005 của Chính ph quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lnh Thú y.

Tổng cục Thủy sản

số thứ tự 188 của Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC

20.

Cấp phép khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm dùng trong nuôi trồng thủy sản

Khoản 2 Mục III Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 18/2002/QĐ-BTS .

Tổng cục Thủy sản

số thứ tự 189 của Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC

21.

Cấp phép lưu hành thuốc thú y thủy sản, chất xử lý cải tạo môi trường trong NTTTS

Điều 6 Quyết định s 03/2007/QĐ-BTS .

Tổng cục Thủy sản

số thứ tự 190 của Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC

22.

Cấp phép lại, thay đổi thông tin sản phẩm được phép lưu hành.

Điều 8, 9 Quyết định số 03/2007/QĐ-BTS.

Tổng cục Thủy sản

số thứ tự 191 của Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC

II

Thủ tục hành chính thuộc quyền giải quyết của cấp tỉnh

1.

Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản

Điều 24, 25 Thông tư số 23/2015/TT-BNNPTNT ngày 22/6/2015 quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

- Chi cục Thủy sản.

- Cơ quan quản lý chăn nuôi.

Được công bố theo Quyết định số 3239/QĐ- BNN-TCTS ngày 12/8/2015

2.

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản

Điều 24, 25 Thông tư số 23/2015/TT-BNNPTNT ngày 22/6/2015 quản lý sn phm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

3

Xác nhận hợp đồng xut khẩu sản phẩm cá Tra.

Điều 9 Thông tư số 23/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2014

Hiệp hội cá Tra Việt Nam

Được công bố theo Quyết định số 3664/QĐ-BNN-TCTS ngày 21/8/2014

4

Xác nhận lại hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá Tra.

Khoản 6 Điều 9 Thông tư số 23/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2014.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3548/QĐ-BNN-TCTS năm 2016 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa và thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực thủy sản

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.907

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250