Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3541/2005/QĐ-UBND Điều lệ Quản lý quy hoạch chi tiết khu Trung tâm hành chính tỉnh Bến Tre

Số hiệu: 3541/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Cao Tấn Khổng
Ngày ban hành: 17/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3541/2005/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 17 tháng 10 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TỈNH BẾN TRE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số: 3366/2005/QĐ-UBND ngày 03/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu Trung tâm hành chính tỉnh Bến Tre;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu Trung tâm hành chính tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Bưu điện, Tư pháp; Giám đốc Điện lực Bến Tre; Giám đốc Công ty cấp thoát nước và Ủy ban nhân dân thị xã triển khai thực hiện tốt Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu Trung tâm hành chính tỉnh Bến Tre.

Điều 3. Các Ông(bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Bưu điện, Tư pháp; Giám đốc điện lực Bến Tre; Giám đốc Công ty Cấp thoát nước; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày (mười ngày) kể từ ngày ký ban hành. Các quyết định trước đây trái với Quyết định này đều được bãi bỏ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Cao Tấn Khổng

 

ĐIỀU LỆ

QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3541/2005/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Quy hoạch chi tiết khu Trung tâm hành chính tỉnh Bến Tre quy định việc sử dụng đất đai, cải tạo xây dựng, bảo tồn, tôn tạo và khai thác sử dụng các công trình trong ranh giới lập quy hoạch chi tiết khu Trung tâm hành chính tỉnh Bến Tre đã được phê duyệt tại Quyết định số: 3366/2005/QĐ-UBND ngày 03/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến tre.

2. Căn cứ vào hồ sơ quy hoạch chi tiết khu Trung tâm hành chính tỉnh Bến Tre đã được duyệt và các quy định tại bản điều lệ này, các cơ quan quản lý quy hoạch và xây dựng có liên quan theo quyền hạn, trách nhiệm được giao giới thiệu địa điểm, cấp chứng chỉ quy hoạch hướng dẫn việc triển khai các dự án đầu tư, thoả thuận các giải pháp kiến trúc, quy hoạch cho các công trình cải tạo xây dựng trong khu vực theo đúng quy hoạch và pháp luật.

Điều 2. phân vùng quản lý quy hoạch

1. Ranh giới và phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch:

- Phía Bắc giáp đầu công viên Bến Tre.

- Phía Nam giáp đường Hùng Vương và sông Bến Tre.

- Phía Đông giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Trần Quốc Tuấn.

- Phía Tây giáp đường Ngô Quyền và đường Lê Đại Hành.

Tổng diện tích khu vực trong giới hạn thiết kế quy hoạch là 25,19 ha.

2. Tính chất:

Cải tạo chỉnh trang nâng cấp khu vực Trung tâm hành chính tỉnh đảm bảo yêu cầu mỹ quan, tạo bộ mặt mới cho đô thị Trung tâm với các công trình: cơ quan quản lý hành chính, thương mại dịch vụ, trường học, các công viên cho khu vực Trung tâm thị xã, bố trí một số chung cư tái định cư và khu ở cao tầng mới…

3.Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất:

Xác định theo bảng sau:

STT

Loại đất, mục đích sử dụng

Diện tích

(ha)

Tỉ lệ

(%)

01

Đất công trình quản lý hành chính

5,6951

22,70

02

Đất xây dựng công trình thương mại- dịch vụ

1,7256

6,85

03

Đất công trình giáo dục

1,0998

4,37

04

Đất ở cao tầng

2,2796

9,05

05

Đất công viên cây xanh

3,2763

13,00

06

Đất bãi đậu xe

0,7102

2,82

07

Đất công trình tôn giáo

0,1412

0,56

08

Đất giao thông

10,2622

40,65

 

TỔNG CỘNG

25,1900

100,00

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Khu Trung tâm hành chính, thương mại - dịch vụ:

1. Tính chất và quy mô:

Đất công trình quản lý hành chính có diện tích là 5,6951 ha.

Đất công trình thương mại - dịch vụ có diện tích là 1,7256 ha.

Các chỉ tiêu chủ yếu để quản lý xây dựng khu Trung tâm hành chính tỉnh Bến Tre tại bảng sau:

TT

Ký hiệu lô đất

Tính chất chức năng

Diện tích đất(ha)

Mật độ XD (%)

Hệ số sử dụng đất

Tầng cao tối đa

Ghi chú

1

CC1

Hành chính

0,3234

25-35

0.75

3,0

Cải tạo

2

CC2

Hành chính

0,6293

25-35

0.90

4,0

XD mới

3

CC3

Hành chính

1,5693

20-25

0.60

4,0

Hiện trạng cải tạo

4

CC4

Hành chính

0,2194

40-45

1,00

3,0

XD mới

5

CC5

Hành chính

0,2327

25-35

0,70

3,0

Hiện trạng

6

CC6

Hành chính

0,3951

25-30

1,00

4,0

XD mới

7

CC7

Hành chính

0,2356

25-30

0,50

3,0

XD mới

8

CC8

Hành chính

1,1426

20-25

0,70

4,0

Hiện trạng cải tạo

9

CC9

Hành chính

0,1607

30-35

1,00

4,0

Hiện trạng cải tạo

10

CC10

Hành chính

0,0857

35-40

1,40

4,0

Hiện trạng cải tạo

11

CC11

Hành chính

0,1091

35-40

1,40

4,0

Hiện trạng cải tạo

12

CC12

Thương mại- dịch vụ

0,4123

30-35

1,50

6,0-10

Xây dựng mới

13

CC13

Thương mại - dịch vụ

0,5611

60-65

1,80

3,0

Hiện trạng cải tạo

14

CC14

Thương mại - dịch vụ

0,2709

35-40

3,00

9,0

Hiện trạng cải tạo

15

CC15

Dịch vụ

0,1717

30-35

2,00

6,0

XD mới

16

CC16

Dịch vụ

0,1678

30-35

2,00

6,0

XD mới

17

CC17

Hành chính

0,1983

30-35

0,80

4,0

Hiện trạng cải tạo

18

CC18

Dịch vụ

0,1418

35-40

1,40

4,0

Hiện trạng cải tạo

19

CC19

Hành chính

0,3939

30-35

0,80

3,0

Hiện trạng

2. Các yêu cầu về kiến trúc đô thị:

Các công trình xây dựng phải đảm bảo chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng cũng như mỹ quan chung của đô thị, phải thể hiện được bộ mặt kiến trúc Trung tâm.

Khi thiết kế công trình phải đảm bảo khoảng lùi và tỉ lệ cây xanh phù hợp.

Các công trình xây dựng mới phải hài hoà với phong cách kiến trúc của địa phương, đảm bảo yêu cầu về vệ sinh môi trường.

Điều 4. Khu giáo dục:

1. Tính chất và quy mô:

Cải tạo hai trường học trong khu vực là trường Tiểu học Phường 3 và trường Sư phạm thực hành cấp 1 (Trường Tiểu học Bến Tre) có diện tích là 1,0998 ha.

Các chỉ tiêu chủ yếu để quản lý xây dựng khu Giáo dục theo bản sau:

TT

Ký hiệu lô đất

Tên trường

Diện tích đất(ha)

Mật độ XD (%)

Hệ số sử dụng đất

Tầng cao tối đa

Ghi chú

1

GD1

Tiểu học phường 3

0,4246

30-35

0,9

3,0

Cải tạo

2

GD2

SP Thực hành cấp 1

0,6752

30-35

0,9

3,0

Cải tạo

2. Các yêu cầu về kiến trúc đô thị:

Các công trình xây dựng phải đảm bảo chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng cũng như mỹ quan chung của đô thị, phải thể hiện được bộ mặt kiến trúc Trung tâm.

Khi thiết kế công trình phải đảm bảo khoảng lùi và tỉ lệ cây xanh phù hợp.

Các công trình xây dựng mới phải hài hoà với phong cách kiến trúc của địa phương, đảm bảo yêu cầu về vệ sinh môi trường.

Chú ý các sân chơi cho học sinh và bố trí lối đưa đón học sinh không làm ảnh hưởng đến giao thông xung quanh.

Điều 5. Khu công viên, cây xanh:

1. Tính chất và quy mô:

Là khu cây xanh vườn hoa để đi dạo, hóng mát và tạo cảnh quan.

- Phân bố dọc theo trục đường Đồng Khởi có 3,2763 ha.

Quy định sử dụng đất công viên, cây xanh:

+ Cây xanh                                                       : 80-85%

+ Xây dựng các công trình                                  : <5%

+ Sân đường nội bộ                                           : 10-15%.

2. Các yêu cầu về kiến trúc:

Các công trình trong công viên chủ yếu là thấp tầng, nhỏ và có hình thức kiến trúc dân gian truyền thống.

Mạng lưới cây xanh được gắn kết thành một hệ thống liên tục.

Điều 6. Khu ở:

1. Tính chất và quy mô:

Bố trí tái định cư và xây dựng khu ở mới có diện tích 2,2796 ha.

Bố trí các Chung cư cao tầng tiện nghi và bề thế, dành nhiều đất tổ chức sân vườn, cây xanh, đảm bảo môi trường đô thị với chất lượng cao.

+ Tiêu chuẩn                                                        : 70 – 100 m² sàn/hộ.

+ Tầng cao tối đa                                                  : 10 tầng.

+ Mật độ xây dựng                                               : 30 – 35 %.

+ Mật độ cư trú                                                    : 600 người/ha.

+ Hệ số sử dụng đất                                             : 3,0 lần.

2. Các yêu cầu về kiến trúc đô thị:

Các công trình xây dựng phải đảm bảo chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng cũng như mỹ quan chung của đô thị.

Kiểm soát và quản lý chặt chẽ tầng cao, khối tích, hình thức kiến trúc phong phú, mang sắc thái dân tộc, hiện đại và phù hợp với phong tục tập quán địa phương.

Kết hợp hài hoà trong tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan của nhà ở với các khu chức năng khác trong đô thị (cơ quan công cộng, dịch vụ…) không che chắn, hạn chế tầm nhìn của các công trình kiến trúc khác.

Điều 7. Công trình bảo tồn:

1. Tính chất và quy mô:

Công trình Đình An Hội là công trình cần bảo tồn có diện tích 0,1412 ha.

2. Các yêu cầu về kiến trúc đô thị:

Các công trình kiến trúc xung quanh Đình An Hội cần chú ý về khối tích, hình dáng và tầng cao tránh ảnh hưởng đến ngôi Đình.

Cần bảo trì tu bổ các đường nét kiến trúc đặc trưng của ngôi Đình tránh trình trạng xuống cấp.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Điều lệ này có hiệu lực sau 10 ngày (mười ngày) ký Quyết định ban hành. Tất cả các điều khoản quy định trên, khi thực hiện nếu có vướng mắc cần thay đổi phải được cấp có thẩm quyền quyết định./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3541/2005/QĐ-UBND Điều lệ Quản lý quy hoạch chi tiết khu Trung tâm hành chính tỉnh Bến Tre

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.735

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.255.49