Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 354/2006/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 354/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Văn Đảm
Ngày ban hành: 17/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
*********

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*********

Số : 354/2006/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 17 tháng 02 năm 2006

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2006

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007;
Theo đề nghị của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh tại Tờ trình số 04/TT-HĐ ngày 08/02/2005
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2006 của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh An Giang (tại văn bản số 07/KH-HĐ ngày 14/02/2006 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh An Giang).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND và Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật huyện, thị, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- VP PBGDPL,VP II-Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh;
- Các thành viên HĐPHCTPBGDPL;
- Phòng NC, VH-XH,TH;
- Lưu VT. 
 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đảm

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 354/2006/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.449
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126