Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 35/2009/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng

Số hiệu: 35/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Nguyễn Trung Hiếu
Ngày ban hành: 08/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2009/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 08 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN TÔN GIÁO TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP , ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BNV , ngày 04/6/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BNV , ngày 21/8/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung khoản 2, mục III, phần I Thông tư số 04/2008/TT-BNV , ngày 04/6/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Sóc Trăng và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 3.
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm công báo;
- Lưu: NC, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN TÔN GIÁO TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND, ngày 08/10/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Chương I

VỊ TRÍ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Ban Tôn giáo là tổ chức tương đương Chi cục, trực thuộc Sở Nội vụ, giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Ban Tôn giáo có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Nội vụ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tôn giáo Chính phủ thuộc Bộ Nội vụ.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham mưu Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện các công việc, cụ thể như sau:

a) Trình UBND, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch, dự án, công tác dài hạn và hàng năm, các quyết định, chỉ thị về công tác tôn giáo thuộc phạm vi quản lý.

b) Hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án đã được phê duyệt; tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tôn giáo.

c) Hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh; bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm sự bình đẳng giữa các tôn giáo trước pháp luật; chống mọi hành vi xâm phạm và lợi dụng tự do tôn giáo để làm trái chính sách, pháp luật của Nhà nước.

d) Xem xét, giải quyết công việc quản lý hành chính nhà nước về hoạt động tôn giáo được phân cấp và uỷ quyền theo Quyết định số 556/QĐTC-CTUBT, ngày 01/7/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân cấp và uỷ quyền giải quyết công việc quản lý hành chính nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

e) Phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định đề nghị của các tổ chức và cá nhân tôn giáo trong tỉnh trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh.

g) Thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động quốc tế của nhà tu hành, chức sắc, chức việc, nhân sĩ tôn giáo theo quy định của pháp luật.

h) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan quản lý các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, có liên quan đến tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

i) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện chính sách tôn giáo tại địa phương, làm đầu mối quan hệ giữa chính quyền địa phương với các tổ chức tôn giáo ở địa phương, kể cả hoạt động đối ngoại liên quan đến tôn giáo.

k) Phối hợp với các cơ quan như: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các hội, đoàn thể quần chúng có liên quan trong việc tuyên truyền và vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành và các tín đồ tôn giáo chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

l) Thực hiện công tác khen thưởng và đề xuất với cấp có thẩm quyền khen thưởng theo thẩm quyền về lĩnh vực tôn giáo.

m) Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác được Giám đốc Sở Nội vụ giao.

n) Đào tạo, bồi dưỡng và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác tôn giáo đối với cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

o) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ, cung cấp số liệu phục vụ công tác quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ của Ban.

2. Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao cho Giám đốc Sở Nội vụ và Ban Tôn giáo Chính phủ.

3. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Ban Tôn giáo có Trưởng Ban và không quá 02 Phó Trưởng Ban được bổ nhiệm theo phân cấp hiện hành; có Phòng nghiệp vụ trực thuộc do Giám đốc Sở Nội vụ xem xét, quyết định; không có bộ phận hành chính – văn thư riêng.

Điều 4. Biên chế của Ban Tôn giáo nằm trong tổng biên chế của Sở Nội vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao hàng năm.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, TRÁCH NHIỆM CỦA TRƯỞNG BAN

Điều 6. Chế độ làm việc

1. Ban Tôn giáo làm việc theo chế độ Thủ trưởng.

2. Căn cứ các quy định của pháp luật và phân công của Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo ban hành quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy định này.

Điều 7. Trách nhiệm

1. Trưởng Ban Tôn giáo chịu trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tôn giáo và những công việc được Giám đốc Sở Nội vụ phân công hoặc ủy quyền; thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, gây thiệt hại trong đơn vị thuộc quyền quản lý của Ban Tôn giáo.

2. Trưởng Ban Tôn giáo chịu trách nhiệm báo cáo với Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ), Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Nội vụ về tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để giải quyết những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tôn giáo.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, Trưởng Ban Tôn giáo thông qua Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 35/2009/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.300

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168