Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 35/2001/QĐ-UB về việc Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Giám đốc Sở Tư pháp thành phố thực hiện một số công việc liên quan đến thủ tục cho, nhận con nuôi do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 35/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Viết Thanh
Ngày ban hành: 26/04/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 35/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ỦY QUYỀN VÀ GIAO NHIỆM VỤ CHO GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ THỰC HIỆN MỘT SỐ CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC CHO, NHẬN CON NUÔI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Pháp;
Căn cứ Quyết định số 142/2000/QĐ-TTg ngày 11/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Pháp;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp thành phố tại công văn số  373/STP-HT ngày 04/4/2001;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Giám đốc Sở Tư pháp được thực hiện các thủ tục quy định tại các điều 6, 7, 8 và điều 9 Quy chế thực hiện Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Pháp ban hành kèm theo Quyết định
số 142/2000/QĐ-TTg ngày 11/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là “Quy chế”). Cụ thể như sau :

1. Giám đốc Sở Tư pháp được trực tiếp nhận và trả lời công văn của Bộ Tư pháp về việc xác định trẻ em có đủ điều kiện làm con nuôi theo quy định tại khoản 1 và khoản 2, điều 6 của Quy chế;

2. Hướng dẫn cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ lập hồ sơ trong trường hợp người xin nhận con nuôi đề nghị xin đích danh trẻ em từ gia đình theo quy định tại điều 7 của Quy chế.

3. Trực tiếp hoặc thông qua tổ chức của Pháp đã được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực nuôi con nuôi tại Việt Nam thông báo bằng văn bản cho người xin nhận con nuôi, theo khoản 2, điều 8 của Quy chế.

4. Sở Tư pháp thành phố có trách nhiệm phối hợp với Công an thành phố và các Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em ở thành phố đã được chỉ định để thẩm tra, xác minh, hoàn chỉnh hồ sơ nuôi con nuôi theo đúng trình tự, thủ tục quy định và trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố và các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 
Nơi nhận :
- Như điều 3
- Bộ Tư pháp
- Văn phòng Chính phủ
- TTUB : CT, PCT/TT, VX
- Ủy ban nhân dân quận, huyện
- Viện Kiểm sát nhân dân TP
- TAND.TP
- VPUB : PVP/NC, VX
- Tổ NC, VX
- Lưu (NC)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 35/2001/QĐ-UB về việc Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Giám đốc Sở Tư pháp thành phố thực hiện một số công việc liên quan đến thủ tục cho, nhận con nuôi do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.870

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171