Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 346/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Số hiệu: 346/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Nguyễn Ngọc Thạch
Ngày ban hành: 08/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 346/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 08 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cLuật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2103 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Giám đốc các Sở, ban, ngành, Đài phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh, để xây dựng Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Đài phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- TTUBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh ;
- Cổng Thông tin điện tử tnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

KẾ HOẠCH

TRUYỀN THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN NĂM 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 08 tháng 03 năm 2016 của UBND tnh Ninh Bình)

Thực hiện, Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Nhm nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

- Giới thiệu nội dung các văn bản pháp luật có quy định thủ tục hành chính, Công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực của đời sng xã hội, đang được thực thi; các quy định về hoạt động quản lý Nhà nước đi với công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính. Trên cơ sở đó giúp cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

- Từng bước nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết công việc có liên quan đến thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; huy động người dân, doanh nghiệp tham gia giám sát hoạt động cải cách thủ tục hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước. Từng bước góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút các dự án đầu tư đầu tư phát triển kinh tế vào tỉnh Ninh Bình.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm các nội dung về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, được triển khai một cách kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với địa phương, với từng đối tượng; Hình thức truyền thông phải đa dạng, hp dẫn, hiệu quả. Thông qua hoạt động truyền thông, giúp cho mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nhận thức đúng về vai trò, tm quan trọng của công tác kim soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính; đồng thời, tích cực tham gia các sáng kiến đcải tiến công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần tích cực vào việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, giữa cơ quan hành chính Nhà nước với tổ chức, cá nhân được thực hiện kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật.

- Xây dựng được mối phối kết hợp, giữa cơ quan thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính với các cơ quan truyền thông các cấp trên địa bàn tỉnh, trong việc tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ kim soát thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TRUYN THÔNG

1. Nội dung

- Tiếp tục đy mạnh các hình thức, hoạt động tuyên truyền các quan điểm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính.

- Tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; quy trình tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp.

- Tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện thủ tục hành chính, kim soát thủ tục hành chính; quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức, trong mối quan hệ thực hiện giải quyết thủ tục hành chính với cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thường xuyên cập nhật, thông tin đến người dân và doanh nghiệp về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính của các đơn vị, địa phương, trọng tâm thông tin, thông báo kết quả việc giải quyết thủ tục hành chính, trong đó tập trung vào một slĩnh vực trọng tâm, chủ yếu như: Đu tư, xây dựng cơ bản, đt đai, đăng ký kinh doanh, khoa học công nghệ, giáo dục.

- Biu dương nhng cá nhân, tập th có nhiu sáng kiến, thành tích ni bật trong công tác kim soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính; đồng thời chỉ ra những biu hiện tiêu cực, thái độ cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

2. Hình thức

- Phát hành tờ gấp, áp phích và các hình thức khác để tuyên truyền các nội dung có liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

- Biên soạn các tài liệu hướng dẫn hỗ trợ truyền thông về cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính với các nội dung: Tuyên truyền về lợi ích của việc kiểm soát thủ tục hành chính; tuyên truyền giới thiệu hệ thống cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính các cấp;

- Công khai đầy đủ, chính xác, rõ ràng, đúng quy định các thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị, địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tìm hiểu, tra cứu, cập nhật và tuân thủ thực hiện các quy định của thủ tục thủ tục hành chính đã được công bố, công khai;

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí thường xuyên xây dựng chuyên mục tuyên truyền và công tác kiểm soát thủ tục hành chính thông qua các tin, bài, phóng sự, phỏng vấn, bài viết, chuyên mục, câu chuyện, tiểu phẩm tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính;

- Phối hp chặt chẽ với Mặt trận Tquốc Việt Nam các cấp đtchức truyền thông về hoạt động kim soát thủ tục hành chính.

III. TCHỨC THC HIỆN

1. Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Căn cứ vào nội dung, yêu cầu của Kế hoạch này đxây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể của từng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; Nội dung Kế hoạch triển khai cần tập trung thực hiện:

- Tăng cường đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân thuộc phạm vi, địa bàn quản lý về ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung cải cách thủ tục hành chính và hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan báo, đài; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên để tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân tích cực tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, đề xuất sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tư pháp

- Phối hp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình, Báo Ninh Bình xây dựng chương trình phát sóng tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đảm bảo nội dung, thời lượng, khung giờ phù hợp và đạt hiệu quả cao nhất;

- Biên soạn in ấn tờ rơi, phối hợp với các đơn vị, địa phương kẻ vẽ pa nô, áp phích về nội dung hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; cập nhật, đưa tin, bài giới thiệu những sáng kiến hay, kinh nghiệm quý, gương cá nhân, tập thể tiêu biểu điển hình trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính;

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tốt nội dung, yêu cầu trong Kế hoạch này; Đồng thời có trách nhiệm theo dõi, đôn đc, kiểm tra việc triển khai thực hiện; định kỳ 6 tháng, một năm tng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Cục kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp.

3. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tại địa phương; đồng thời chỉ đạo Chủ tịch UBND dân các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch của tỉnh, huyện, thành ph.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình, Báo Ninh Bình phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp và các đơn vị, địa phương để xây dựng chuyên trang, chuyên mục về cải cách thủ tục hành chính; Kim soát thủ tục hành chính.

5. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm bảo đảm và duy trì đường kết nối giữa Cng Thông tin điện tử của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; phi hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan cập nhật, đưa thông tin về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính trên Cng Thông tin điện tử của tỉnh, trang website: thutuchanhchinh.ninhbinh.gov.vn bảo đảm thường xuyên, liên tục và chất lượng.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này đảm bảo theo phân cấp ngân sách và các quy định liên quan về việc chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị được huy động các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để htrợ hoạt động truyền thông của cơ quan, đơn vị mình.

2. Chế độ thông tin báo cáo

Định kỳ trước ngày 20/6 và ngày 20/12 hàng năm các cơ quan, đơn vị, địa phương, gửi báo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp.

Đnghị Giám đốc các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phcó trách nhiệm tổ chức trin khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 346/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.415

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.64.36