Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3451/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 3451/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 12/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NH�N D�N
TỈNH THANH H�A
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
�ộc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 3451/Q�-UBND

Thanh H�a, ng�y 12 th�ng 9 n�m 2017

 

QUYẾT �ỊNH

VỀ VIỆC C�NG BỐ THỦ TỤC H�NH CH�NH ��ỢC CHUẨN H�A; BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ N�NG NGHIỆP V� PH�T TRIỂN N�NG TH�N TỈNH THANH H�A

CHỦ TỊCH ỦY BAN NH�N D�N TỈNH THANH HO�

C�n cứ Luật tổ chức ch�nh quyền �ịa ph��ng ng�y 19/6/2015;

C�n cứ Nghị �ịnh số 63/2010/N�-CP ng�y 08/6/2010 của Ch�nh phủ về kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; Nghị �ịnh số 48/2013/N�-CP ng�y 14/5/2013 của Ch�nh phủ sửa �ổi, bổ sung một số �iều của c�c Nghị �ịnh li�n quan �ến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

C�n cứ Th�ng t� số 05/2014/TT-BTP ng�y 07/02/2014 của Bộ tr�ởng Bộ T� ph�p h�ớng dẫn c�ng bố, ni�m yết thủ tục h�nh ch�nh v� b�o c�o về tình hình, kết quả thực hiện kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

C�n cứ Quyết �ịnh số 3548/Q�-BNN-TCTS ng�y 29/8/2016 của Bộ N�ng nghiệp v� Ph�t triển n�ng th�n về việc c�ng bố Danh mục thủ tục h�nh ch�nh chuẩn h�a v� thủ tục h�nh ch�nh bị hủy bỏ thuộc phạm vi chức n�ng quản lý của Bộ N�ng nghiệp v� Ph�t triển n�ng th�n trong lĩnh vực thủy sản;

X�t �ề nghị của Gi�m �ốc Sở N�ng nghiệp v� Ph�t triển n�ng th�n tại Tờ trình số 122/TTr-SNN&PTNT ng�y 10/8/2017 v� Gi�m �ốc Sở T� ph�p tại C�ng v�n số 966/STP-KSTTHC ng�y 17/7/2017,

QUYẾT �ỊNH:

�iều 1. C�ng bố k�m theo Quyết �ịnh n�y 22 thủ tục h�nh ch�nh ��ợc chuẩn h�a v� bãi bỏ 18 thủ tục h�nh ch�nh trong lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở N�ng nghiệp v� Ph�t triển n�ng th�n tỉnh Thanh H�a.

�iều 2. Quyết �ịnh n�y c� hiệu lực thi h�nh kể từ ng�y ký.

Ch�nh V�n phòng UBND tỉnh, Gi�m �ốc c�c sở: N�ng nghiệp v� Ph�t triển n�ng th�n, T� ph�p; Thủ tr�ởng c�c c� quan, ��n vị v� c� nh�n c� li�n quan chịu tr�ch nhiệm thi h�nh Quyết �ịnh n�y./.

 

 

N�i nhận: 
- Nh� iều 2 Q�;
- Cục Kiểm so�t TTHC -VP Ch�nh phủ (�ể b/c);
-
Chủ tịch UBND tỉnh (�ể b/c);
- Cổng th�ng tin �iện tử tỉnh;
- Chi cục KT&BVNLTS tỉnh;
- L�u: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PH� CHỦ TỊCH

L� Thị Thìn

 

THỦ TỤC H�NH CH�NH ��ỢC CHUẨN H�A THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ N�NG NGHIỆP V� PH�T TRIỂN N�NG TH�N TỈNH THANH H�A

(Ban h�nh k�m theo Quyết �ịnh số 3451/Q�-UBND ng�y 12 th�ng 9 n�m 2017 của Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n tỉnh Thanh H�a)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC H�NH CH�NH

1. Danh mục thủ tục h�nh ch�nh �ã ��ợc chuẩn h�a nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở N�ng nghiệp v� Ph�t triển n�ng th�n tỉnh Thanh H�a

STT

T�n thủ tục h�nh ch�nh

�Lĩnh vực: Thuỷ sản.

1.�����

Cấp giấy chứng nhận ��ng ký t�u c� kh�ng thời hạn (�ối với t�u c� nhập khẩu)

2.�����

Cấp giấy chứng nhận ��ng ký t�u c� tạm thời (�ối với t�u c� nhập khẩu)

3.�����

X�c nhận nguy�n liệu thủy sản khai th�c

4.�����

Chứng nhận thủy sản khai th�c

5.�����

�Cấp giấy chứng nhận ��ng ký t�u c� ��ng mới

6.�����

Cấp giấy chứng nhận ��ng ký t�u c� tạm thời

7.�����

Cấp lại giấy chứng nhận ��ng ký t�u c�

8.�����

Cấp giấy chứng nhận ��ng ký t�u c� chuyển nh�ợng quyền sở hữu

9.�����

Cấp giấy chứng nhận ��ng ký t�u c� thuộc diện thu� t�u trần hoặc thu� - mua t�u

10.���

Cấp sổ danh bạ thuyền vin tu c

11.���

Cấp giấy chứng nhận ��ng ký b� c�

12.���

Cấp giấy chứng nhận ��ng ký t�u c� cải ho�n

13.���

Cấp giấy chứng nhận an to�n kỹ thuật t�u c�

14.���

Cấp giấy php khai thc thủy sản

15.���

Cấp gia hạn giấy php khai thc thủy sản

16.���

Cấp lại giấy ph�p khai th�c thủy sản

17.���

Cấp �ổi giấy ph�p khai th�c thủy sản

18.���

Chứng nhận lại thủy sản khai th�c

19.���

��a tu cra khỏi danh sch tu ckhai thc bất hợp php

20.���

Cấp php nhập khẩu tu c �ã qua sử dụng

21.���

Cấp ph�p nhập khẩu t�u c� ��ng mới

22.���

Cấp v�n bản chấp thuận ��ng mới, cải ho�n t�u c�

2. Danh mục thủ tục hnh chnh bị bãi bỏ do ��ợc chuẩn ha thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nng nghiệp vPht triển nng thn tỉnh Thanh Ha

Stt

Số hồ s� TTHC

T�n thủ tục h�nh ch�nh

Lý do c�ng bố bãi bỏ TTHC

 

Lĩnh vực: Thủy sản

1.��

T-THA-209732-TT

Cấp Giấy chứng nhận ��ng ký b� c�

Lý do c�ng bố bãi bỏ TTHC tr�n CSDLQG về TTHC: Do ��ợc chuẩn h�a nội dung.

2.��

T-THA-209711-TT

C��p Gi��y x�c nhận nguy�n liệu thủy sản khai th�c

3.��

T-THA-175550-TT

��ng ký thuyền vi�n v� cấp Sổ danh bạ thuyền vi�n t�u c�.

4.��

T-THA-175555-TT

Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận an to�n kỹ thuật t�u c�.

5.��

T-THA-175546-TT

Cấp Giấy chứng nhận, ��ng ký t�u c�, �ối với, t�u c� chuyển nh�ợng, quyền sở hữu, (tr�ờng hợp trong c�ng một c� quan ��ng ký t�u c�).

6.��

T-THA-175548-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận ��ng ký t�u c� �ối với tr�ờng hợp bị mất, bị r�ch n�t, h� hỏng; thay �ổi t�n t�u, h� hiệu (nếu c�) hoặc c�c th�ng số kỹ thuật của t�u (��ợc sửa �ổi, bổ sung theo quy �ịnh tại Khoản 4 �iều 5 Th�ng t� số 24/2011/TT-BNNPTNT).

7.��

T-THA-175547-TT

Cấp Giấy chứng nhận, ��ng ký t�u c�, �ối với t�u c�, chuyển nh�ợng quyền sở hữu, (tr�ờng hợp kh�ng c�ng một c� quan ��ng ký t�u c�).

8.��

T-THA-175545-TT

Cấp Giấy chứng nhận ��ng ký t�u c� �ối với t�u c� ��ng mới.

9.��

T-THA-175544-TT

Cấp Giấy chứng nhận ��ng ký t�u c� �ối với t�u c� cải ho�n.

10.

T-THA-175542-TT

Cấp Giấy chứng nhận ��ng ký t�u c� tạm thời.

11.

T-THA-116224-TT

X�c nhận Tờ khai ��ng mới, cải ho�n t�u c�.

12.

T-THA-107575-TT

Cấp V�n bản chấp thuận mua mới, ��ng mới, cải ho�n t�u c�.

13.

T-THA-033677-TT

��ng kiểm t�u c� trong qu� trình hoạt �ộng.

14.

T-THA-033676-TT

��ng kiểm t�u c� ��ng mới, sữa chữa, cải ho�n.

15.

T-THA-033670-TT

Gia hạn Giấy ph�p khai th�c thuỷ sản

16.

T-THA-032933-TT

Cấp �ổi v� cấp lại Giấy ph�p khai th�c thuỷ sản

17.

T-THA-033666-TT

Cấp Giấy ph�p khai th�c thuỷ sản

18.

T-THA-209715-TT

Cấp Giấy chứng nhận thuỷ sản khai th�c

 

 

FILE ��ỢC ��NH K�M THEO V�N BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3451/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


244

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108