Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 34/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 34/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành: 20/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2011/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 20 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA UBND TỈNH LÀO CAI VÀ ĐOÀN TNCSHCM TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn thông qua ngày 19/12/2007;

Sau khi thống nhất với Đoàn TNCSHCM tỉnh Lào Cai tại Biên bản ký kết ngày 07/10/2011; xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 393/TTr-SNV ngày 17 tháng 10 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh Lào Cai và Đoàn TNCSHCM tỉnh Lào Cai".

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Bí thư Đoàn TNCSHCM tỉnh Lào Cai; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- TT Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TW đoàn TNCSHCM;
- Cục KTVB -Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp;
- Công báo tỉnh; Báo Lào Cai;
- Như Điều 2 (QĐ);
- Lưu: VT, TH, NC, VX.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA UBND TỈNH LÀO CAI VÀ ĐOÀN TNCSHCM TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2011 /QĐ-UBND, ngày 20/10/2011 của UBND tỉnh Lào Cai)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

Quy chế này quy định về phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác trong quá trình xử lý các vấn đề thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến chức năng của Đoàn TNCSHCM tỉnh Lào Cai, nhằm phát huy vai trò của tổ chức đoàn thanh niên nâng cao hiệu quả hoạt động, vì lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên.

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng:

Mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh và Đoàn TNCSHCM tỉnh Lào Cai là mối quan hệ phối hợp, đảm bảo nguyên tắc tôn trọng, bình đẳng, dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi bên hoàn thành chức năng, nhiệm vụ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Điều 3. Nội dung phối hợp:

1. Phối hợp trong hoạt động tham gia xây dựng các cơ chế chính sách liên quan đến cán bộ đoàn viên, thanh thiếu nhi (văn bản Quy phạm pháp luật; chương trình, kế hoạch, đề án, dự án...);

2. Phối hợp trong việc tổ chức thực hiện chính sách liên quan đến cán bộ đoàn viên, thanh thiếu nhi (văn bản Quy phạm pháp luật; chương trình, kế hoạch, đề án, dự án...);

3. Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ PHỐI HỢP CÔNG TÁC

Điều 4. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo các sở, ban, ngành lấy ý kiến tham gia của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lào Cai đối với dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh về ban hành, sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách, các vấn đề kinh tế - xã hội của tỉnh có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của của thanh thiếu nhi và đoàn viên.

2. Tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn TNCSHCM tỉnh Lào Cai tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của thanh thiếu niên;

3. Chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với Đoàn TNCSHCM tỉnh Lào Cai tổ chức các phong trào thi đua trong lao động, sản xuất, triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ thanh niên lập nghiệp gắn với việc sơ kết, tổng kết các chương trình để kịp thời động viên khen thưởng các tổ chức và cá nhân điển hình; đồng thời kịp thời điều chỉnh, bổ sung các cơ chế chính sách của địa phương cho phù hợp với thực tiễn liên quan đến công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi;

4. UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện tạo điều kiện cho đoàn thanh niên cùng cấp thực hiện một số chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi, xây dựng nhà thiếu nhi cấp huyện, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị.

5. Tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn TNCSHCM tỉnh Lào Cai tiếp nhận các chương trình, dự án đầu tư cho thanh thiếu nhi; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý nhà nước và xã hội.

6. Tạo điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí để tổ chức đoàn thanh niên hoạt động.

Điều 5. Đoàn TNCSHCM tỉnh Lào Cai có trách nhiệm:

1. Tổ chức, xây dựng hệ thống đoàn thanh niên từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh về mọi mặt, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng đến đoàn viên thanh niên tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai, đồng thời có biện pháp phối hợp với UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện;

2. Tổ chức lãnh đạo các cấp đoàn thanh niên tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất công tác, học tập, phát huy tính sáng tạo, tinh thần xung kích để đoàn kết, tập hợp thanh niên, nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý thức trách nhiệm công dân, đề xuất những chính sách mới, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những vấn đề không phù hợp để UBND tỉnh có biện pháp xử lý.

3. Phối hợp với các sở, ban, ngành, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tạo môi trường, điều kiện thuận lợi trong đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm trong thanh niên; Tổ chức các hoạt động tạo thêm việc làm và thu nhập cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tạo nguồn kinh phí cho hoạt động của Đoàn;

4. Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức Đoàn và đoàn viên chấp hành điều lệ Đoàn, nghị quyết của Đoàn.

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đoàn viên và nhân dân liên quan đến cán bộ, đoàn viên, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, thanh niên; thực hiện việc khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Mối quan hệ và chế độ làm việc:

1. UBND tỉnh và Đoàn TNCSHCM tỉnh Lào Cai làm việc trên cơ sở trao đổi, phối hợp; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lào Cai được mời tham dự các phiên họp hoặc các hội nghị của UBND tỉnh có nội dung liên quan trực tiếp đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên của UBND tỉnh được mời đến dự các kỳ họp của Tỉnh đoàn Lào Cai khi bàn về các chương trình, nội dung có liên quan đến công tác thanh thiếu nhi theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Định kỳ hàng năm UBND tỉnh và Đoàn TNCSHCM tỉnh Lào Cai tổ chức họp để kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp và trao đổi những vấn đề cần thiết trong mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh với Đoàn TNCSHCM tỉnh Lào Cai. Thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung làm việc do UBND tỉnh thống nhất với Tỉnh đoàn Lào Cai để chỉ đạo thực hiện.

Điều 7. Chế độ thông tin báo cáo:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thường xuyên cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, của tỉnh và tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu kinh tế - xã hội, liên quan trực tiếp đến đoàn viên, thanh thiếu nhi.

2. Định kỳ 6 tháng, 1 năm, Đoàn TNCSHCM tỉnh Lào Cai có trách nhiệm báo cáo về kết quả hoạt động với UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Trên cơ sở quy chế này, UBND các cấp, các sở, ban, ngành thống nhất ký kết chương trình phối hợp hoạt động của đơn vị mình với tổ chức đoàn thanh niên cùng cùng cấp.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh hoặc có những yêu cầu mới đặt ra, các ý kiến phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để trao đổi thống nhất với Ban Thường vụ Đoàn TNCSHCM tỉnh Lào Cai xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy chế này cho phù hợp./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 34/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.796
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192