Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 34/2003/QĐ-UB về quy định chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 34/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: ***
Ngày ban hành: 03/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI TỈNH NINH THUẬN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTCCBCP , ngày 06-02-2002 của liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) "Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự cơ sở chữa bệnh ở địa phương";

Căn cứ Quyết định số 33/2003/QĐ-UB , ngày 03-3-2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc đổi tên Trung tâm Cai nghiện - Chữa bệnh và Dạy nghề tỉnh Ninh Thuận thành Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 764/TCHC, ngày 03-12-2002 và đề nghị của Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Ninh Thuận (gồm 03 chương, 09 điều).

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này và ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây về vị trí chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Ninh Thuận trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Giám đốc Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Ninh Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

UBND TỈNH NINH THUẬN 

QUY ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2003/QĐ-UB, ngày 03-3-2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận).

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Điều 1. Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu; trực thuộc và chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp của Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật; được Nhà nước giao biên chế khung và cấp kinh phí hoạt động; Trụ sở của Trung tâm đặt tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Trung tâm có chức năng giáo dục - lao động xã hội đối với đối tượng tệ nạn, mại dâm, nghiện ma túy (gọi tắt là đối tượng 05, 06) và kể cả đối tượng 05, 06 bị nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Nhiệm vụ của Trung tâm:

3.1. Tiếp nhận, phân loại, tổ chức chữa bệnh, phục hồi sức khỏe, chăm sóc, tư vấn cho đối tượng 05, 06 (kể cả đối tượng tự nguyện) theo quy trình quy định.

3.2. Tổ chức lao động trị liệu, lao động sản xuất, hướng nghiệp, tạo việc làm cho đối tượng. Tổ chức dạy nghề phù hợp với điều kiện của Trung tâm và trình độ của đối tượng hoặc gửi đến các cơ sở dạy nghề ở địa phương. Thực hiện các dự án về việc làm, xóa đói giảm nghèo, các chương trình kinh tế xã hội khác, tạo điều kiện cho đối tượng hòa nhập cộng đồng.

3.3. Tổ chức giáo dục pháp luật, đạo đức; rèn luyện thể chất, phục hồi hành vi, nhân cách; thể dục, thể thao, học văn hóa cho đối tượng. Hướng dẫn, tư vấn cho đối tượng, gia đình về cai nghiện, chữa trị, quản lý, giáo dục.

3.4. Tổ chức quản lý, bảo vệ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại trung tâm.

3.5. Nghiên cứu thực nghiệm mô hình cai nghiện, chữa trị, phục hồi; phương pháp, quy trình chữa bệnh, giáo dục, dạy nghề và tổ chức lao động.

3.6. Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao năng lực cho công chức và nhân viên nghiệp vụ.

3.7. Quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng pháp luật các nguồn kinh phí kể cả các nguồn kinh phí được phép thu theo quy định.

3.8. Hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực được giao.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Điều 4. Tổ chức bộ máy của Trung tâm gồm có:

4.1. Lãnh đạo Trung tâm:

01 (một) Giám đốc.

Giúp việc cho Giám đốc có 02 (hai) Phó Giám đốc.

4.2. Các phòng nghiệp vụ: Gồm có 03 (ba) phòng.

a) Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán.

b) Phòng Y tế - Phục hồi sức khỏe.

c) Phòng Quản lý sản xuất và bảo vệ.

Điều 5. Biên chế của Trung tâm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ hằng năm trong tổng số biên chế sự nghiệp trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh. Định mức cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm cả cán bộ quản lý) của Trung tâm được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 05/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTCCBCP , ngày 06-02-2002 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ).

Điều 6. Quản lý cán bộ, công chức của Trung tâm:

6.1. Giám đốc chịu trách nhiệm về các hoạt động của Trung tâm và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và ý kiến thẩm định của Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh, theo quy trình, thủ tục phân cấp quản lý cán bộ hiện hành của tỉnh.

6.2. Phó Giám đốc thực hiện một số nhiệm vụ của Trung tâm do Giám đốc phân công và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và của Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh, theo quy trình, thủ tục phân cấp quản lý cán bộ hiện hành của tỉnh.

6.3. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

6.4. Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ đối với công chức trong biên chế khung của Trung tâm theo quy định tại Pháp lệnh Cán bộ công chức, quy định của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

6.5. Lao động hợp đồng: Căn cứ vào nhu cầu công việc và định mức cán bộ, công chức, viên chức (sau khi đã trừ số lượng biên chế khung) theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTCCBCP , ngày 06-02-2002 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) Giám đốc Trung tâm được ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu chức danh để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm. Những người được ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn được hưởng quyền lợi và có nghĩa vụ như cán bộ, công chức Nhà nước.

Chương III

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Trung tâm được quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quy định này.

Điều 8. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm và hướng dẫn Trung tâm hoạt động đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 9. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp và thống nhất với Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh để trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 34/2003/QĐ-UB về quy định chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.268
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93