Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3392/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Nguyễn Văn Trì
Ngày ban hành: 31/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3392/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 13/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC-Văn phòng Chính phủ;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng TTGT điện tử tỉnh (đăng tải);
- Lưu: VT, KSTT, KS2.
(L- 45b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3392/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 13/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra;

b) Tập trung nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cấp chính quyền, hướng trọng tâm của công tác năm 2020 là phục vụ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp và xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Nội dung Kế hoạch phải đảm bảo đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định, đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 gắn với kết quả cụ thể trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

b) Phân công nhiệm vụ rõ ràng, hợp lý giữa các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong quá trình thực hiện. Đồng thời, huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai, thực hiện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

Năm 2020, công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện, giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Triển khai thực hiện các chủ trương, định hướng lớn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là việc đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về cơ chế một cửa, một cửa liên thông việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, UBND cấp xã; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục triển khai có hiệu quả phần mềm giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo chỉ đạo của Chính phủ.

2. Hoàn thiện xây dựng hệ thống các văn bản QPPL quy định về kiểm soát thủ tục hành chính, các văn bản liên quan để triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và kiện toàn hệ thống đầu mối kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh theo quy định.

3. Nâng cao chất lượng công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính:

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tiến hành rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền của ngành, địa phương, đề xuất các phương án, sáng kiến đơn giản hóa thủ tục hành chính, trình UBND tỉnh kiến nghị các cơ quan Trung ương sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Việc rà soát phải đi vào chất lượng, không làm qua loa, hình thức trên cơ sở lựa chọn những thủ tục hành chính có đối tượng chịu sự tác động lớn, những vấn đề “nóng”, “bức xúc”, có nhiều phản ánh, bất cập trong quá trình thực hiện.

4. Công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn tỉnh:

Đảm bảo 100% các thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bố kịp thời, phù hợp với pháp luật hiện hành; 100% thủ tục hành chính được công khai theo quy định và được đồng bộ, thống nhất trên phần mềm một cửa điện tử tỉnh, phần mềm một cửa Hành chính công tỉnh.

Vận hành, tích hợp, khai thác, quản lý triệt để, có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ quốc gia và cổng dịch vụ công của tỉnh, đảm bảo 100% thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn tỉnh được công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và là thông tin chính thống, chính xác để người dân, doanh nghiệp thực hiện các quy định về thủ tục hành chính.

5. Kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết TTHC, tăng cường công tác kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Tiếp tục thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính thông qua vận hành hiệu quả Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, cấp huyện, bộ phận một cửa, một cửa liên thông cấp xã và các cơ quan, đơn vị. Qua đó, giảm thiểu thời gian, chi phí không chính thức trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, tạo nên môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Đổi mới cách thức quản lý và thái độ làm việc của cán bộ, công chức theo hướng hỗ trợ và phục vụ tổ chức, cá nhân; hướng dẫn, tập huấn nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, cơ quan nhà nước.

Tập trung kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Qua kiểm tra, kịp thời phát hiện những sai sót, hạn chế; xác định rõ nguyên nhân, cơ quan, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm trong sai sót, hạn chế đó và xử lý nghiêm các tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức.

6. Đổi mới phương pháp, hình thức, nội dung nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên viết tin, bài có liên quan trên trang tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xây dựng các bảng biểu, pa-nô, áp-phích cổ động tuyên truyền...

7. Xử lý, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền, phổ biến cho người dân, doanh nghiệp về Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân (địa chỉ truy cập: https://nguoidan.chinhphu.vn) và doanh nghiệp (địa chỉ truy cập https://doanhnghiep.chinhphu.vn); Hệ thống tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân với chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc (http://duongdaynong.vinhphuc.gov.vn), thực hiện nghiêm túc quy chế tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện xác định các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Kế hoạch tại cơ quan, đơn vị mình, báo cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) trước ngày 15/01/2020; thực hiện những công việc được phân công theo Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này.

2. UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện.

3. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

4. Các cấp, các ngành đảm bảo kinh phí triển khai Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cấp, ngành mình; Kinh phí thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở Văn phòng UBND tỉnh được bố trí từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp năm 2020 cho Văn phòng UBND tỉnh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố kịp thời phản ánh về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo./.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3392/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Số TT

Tên nhiệm vụ

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

Cơ quan, đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Thời gian

Bắt đầu

Hoàn thành

I

Xây dựng văn bản để chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ

1

Xây dựng các văn bản để triển khai công tác: Kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Tháng 1/2020

Tháng 1/2020

Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 1/2020

Tháng 1/2020

Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá đơn giản hóa TTHC năm 2020

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 2/2020

Tháng 2/2020

Kế hoạch truyền thông kiểm soát TTHC năm 2020

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 2/2020

Tháng 2/2020

2

Tổ chức hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch về cải cách, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và tổ chức triển khai thực hiện.

- Công văn đôn đốc của Văn phòng UBND tỉnh;

- Chương trình, kế hoạch được xây dựng và triển khai.

Văn phòng UBND tỉnh

Các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, địa phương.

Tháng 01/2020

Tháng 12/2020

II

Kiểm soát việc ban hành văn bản QPPL có quy định TTHC thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

1

Thực hiện quy trình đánh giá tác động, lấy ý kiến, thẩm định đối với quy định về TTHC được phân cấp cho cấp tỉnh ban hành theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP .

Có nội dung giải trình về thẩm quyền ban hành, sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp của các quy định về TTHC trong hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)

Cơ quan được giao soạn thảo văn bản QPPL

Văn phòng UBND tỉnh

Trong năm 2020

Trong năm 2020

Văn bản góp ý của Văn phòng UBND tỉnh đối với dự thảo văn bản QPPL có chứa quy định về TTHC

Văn phòng UBND tỉnh

Cơ quan được giao soạn thảo văn bản QPPL

Trong năm 2020

Trong năm 2020

Có nội dung thẩm định về thẩm quyền ban hành, sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp của các quy định về TTHC trong báo cáo thẩm định văn bản QPPL của Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

Cơ quan được giao soạn thảo văn bản QPPL

Trong năm 2020

Trong năm 2020

III

Kiểm soát quá trình công bố, tổ chức thực hiện TTHC

1

Công bố danh mục TTHC, TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở, ban, ngành được sửa đổi bổ sung và công bố mới

Quyết định công bố danh mục TTHC, TTHC được sửa đổi, bổ sung và công bố mới

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành

Trong năm 2020

Trong năm 2020

2

Xây dựng, kiểm soát, trình phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC

Các quyết định phê duyệt quy trình nội bộ của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành

- Văn phòng UBND tỉnh,

- Các sở, ban, ngành có TTHC;

Các sở, ban, ngành liên quan; UBND cấp huyện.

Tháng 01/2020

Tháng 03/2020

3

Xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC

Toàn bộ quy trình nội bộ Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đều được xây dựng quy trình điện tử

- Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã.

Văn phòng UBND tỉnh; Sở TTTT, các cơ quan, tổ chức liên quan

Tháng 02/2020

Tháng 4/2020

4

Vận hành và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công tỉnh

Cập nhật các TTHC đã được UBND tỉnh công bố lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng Chính phủ

Trong năm 2020

Trong năm 2020

5

Công khai TTHC trên môi trường mạng

Kết nối, tích hợp, đồng bộ hóa dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để đăng tải công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống Thông tin một cửa điện tử, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị, địa phương

Trong năm 2020

Trong năm 2020

6

Công khai TTHC tại trụ sở cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC

Công khai kịp thời, đầy đủ TTHC dưới hình thức niêm yết bằng giấy hoặc sử dụng các hình thức điện tử phù hợp tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC ở các cấp

Văn phòng UBND tỉnh

Trong năm 2020

Trong năm 2020

7

Kiểm soát quá trình giải quyết TTHC

Kiểm soát việc giải quyết các TTHC theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương nhà nước trong thực hiện TTHC

Các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC tại các cấp

Văn phòng UBND tỉnh

Trong năm 2020

Trong năm 2020

8

Sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận, trả kết quả TTHC.

Thực hiện quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (Theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg)

Các cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC tại các cấp

Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong năm 2020

Trong năm 2020

Kết nối mạng thông tin phục vụ triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg theo quy định tại Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT .

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bưu điện Vĩnh Phúc

 

Trong năm 2020

Trong năm 2020

IV

Tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC

1

Tiếp tục hoàn thiện các chức năng trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa, nâng cấp các chức năng, quy trình, biểu mẫu, chế độ báo cáo theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Trong năm 2020

Trong năm 2020

2

Đảm bảo tốt hạ tầng công nghệ thông tin cho việc vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công, Phần mềm một cửa điện tử tỉnh và Phần mềm một cửa Hành chính công cấp tỉnh.

Đảm bảo tốt hạ tầng công nghệ thông tin cho việc vận hành, khai thác, sử dụng cổng dịch vụ công, Phần mềm một cửa điện tử tỉnh trong phạm vi toàn tỉnh được thông suốt, nhanh chóng, thuận lợi để thực hiện được các chức năng theo yêu cầu tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP .

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Quý I/2020

Quý I/2020

3

Thực hiện các TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo danh mục đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh

Các TTHC được tiếp nhận, giải quyết theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

Trong năm 2020

Trong năm 2020

V

Nhiệm vụ khác

1

Tổ chức giao ban định kỳ (Quý, năm) hoặc đột xuất với các sở, ngành, địa phương về công tác cải cách, kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Các hội nghị giao ban được triển khai

Văn phòng UBND tỉnh

Các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, địa phương.

Trong năm 2020

Trong năm 2020

2

Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho các sở, ban, ngành, địa phương.

Hội nghị tập huấn được triển khai

Văn phòng UBND tỉnh

Các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, địa phương.

Tháng 04/2020

Tháng 08/2020

3

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách, kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Báo cáo kết quả kiểm tra

Văn phòng UBND tỉnh

Các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, địa phương.

Thường xuyên năm 2020

Thường xuyên năm 2020

4

Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, TTHC, các vấn đề liên quan khác...

- Các phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận, phân loại;

- Văn bản chuyển/xử lý phản ánh, kiến nghị của Văn phòng UBND tỉnh;

- Các cuộc họp tham vấn, làm việc trực tiếp liên quan đến xử lý phản ánh, kiến nghị được tổ chức;

Văn phòng UBND tỉnh

Các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, địa phương.

Thường xuyên năm 2020

Thường xuyên năm 2020

5

Tổng hợp báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách, kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và công tác tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp định kỳ (quý, năm) hoặc đột xuất.

Các cuộc họp liên quan được tổ chức

Văn phòng UBND tỉnh

Các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, địa phương.

Tháng 03/2020

Tháng 12/2020

6

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến cải cách việc thực hiện thủ tục hành chính; nhân rộng mô hình mới, cách làm hay trong giải quyết thủ tục hành chính

- Báo cáo kết quả nghiên cứu, đề xuất mô hình mới, cách làm hay trình Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các cuộc điều tra, khảo sát, họp, hội thảo có liên quan được triển khai

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, cơ quan, đơn vị liên quan

Văn phòng UBND tỉnh

Tháng 01/2020

Tháng 12/2020

7

Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính để tạo sự lan tỏa và đồng thuận trong xã hội, trong đó, tập trung các nội dung trọng tâm, bao gồm:

+ Đổi mới cách thức giải quyết thủ tục hành chính qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông; ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính

+ Tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Chính phủ

+ Tổng hợp, cung cấp thông tin trên địa bàn tỉnh về tình hình, kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương

- Các chương trình phối hợp truyền thông với một số cơ quan báo chí, Đài truyền hình

- Các tin, bài, phóng sự được các cơ quan báo chí đăng tải, phát hành trên các phương tiện truyền thông;

- Các sản phẩm truyền thông được thiết kế, xây dựng, in ấn và tuyên truyền

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Thông tin và truyền thông; các sở, ban, ngành; cơ quan Báo chí, Đài truyền hình và cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2020

Tháng 12/2020

8

Tổ chức Đoàn công tác khảo sát, trao đổi, học tập kinh nghiệm về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại một số tỉnh, thành trong nước

- Văn bản Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh

- Báo cáo kết quả của Đoàn công tác

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Trong năm 2020

Trong năm 2020

9

Tổng kết việc thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 và triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Hội nghị tổng kết và Báo cáo tổng kết

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 12/2020

Tháng 12/2020

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3392/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


231

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.247.88