Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 338/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 31/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 338/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC NHÂN SỰ BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 27 tháng 12 năm 1993;
Căn cứ Quyết định số 94/2002/QĐ-UB ngày 21 tháng 8 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt chiến lược môi trường đến năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 121/2003/QĐ-UB ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5158/TNMT-VP ngày 17 tháng 8 năm 2004 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 303/TTr-SNV ngày 30 tháng 9 năm 2004;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo Chương trình môi trường thành phố (thành lập theo Quyết định số 94/2002/QĐ-UB ngày 21 tháng 8 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố), gồm các thành viên theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm xây dựng chương trình môi trường hàng năm phù hợp với những nội dung trong chiến lược đã được phê duyệt theo Quyết định số 94/2002/QĐ-UB ngày 21 tháng 8 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố trình Ban chỉ đạo xem xét, quyết định; hàng quý tổng hợp tình hình, báo cáo Ban chỉ đạo và Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận- huyện và các Thành viên Ban chỉ đạo Chương trình môi trường thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :  
- Như điều 4  
- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Bộ Công nghiệp
- Bộ Xây dựng
- Bộ Y tế
- Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Văn phòng Chính phủ
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể
- Sở Nội vụ (2b)
- VPHĐ-UB : PVP/VX, ĐT
- Tổ VX, CNN, ĐT
- Lưu (VX-Nh)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số : /2004/QĐ-UB ngày tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)

1. Ông Nguyễn Văn Đua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo;

2. Ông Trần Thế Ngọc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng ban;

4. Ông Hồ Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Trưởng Ban;

5. Ông Phạm Minh Trí, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Thành viên;

6. Ông Trần Đình Phú, Phó Giám đốc Sở Giao thông Công chánh, Thành viên;

7. Ông Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế, Thành viên;

8. Ông Hà Viết Thanh, Phó Giám đốc Sở Công nghiệp, Thành viên;

9. Ông Nguyễn Trường Xuân, Giám đốc Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành viên;

10. Bà Lê Thị Hồng Liên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành viên;

11. Bà Phạm Thị Thanh Hải, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch - Xây dựng, Thành viên;

12. Bà Phan Thu Nga, Trưởng phòng Quản lý kế hoạch - Sở Khoa học và Công nghệ, Thành viên;

13. Ông Ngô Hoàng Minh, Phó Trưởng ban quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp, Thành viên;

14. Ông Trần Trọng Tuấn, Phó Bí thư Thành Đoàn, Thành viên;

15. Bà Huỳnh Thị Minh Hằng, Viện Trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên, Thành viên;

16. Ông Trần Minh Chí, Viện Trưởng Viện Kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường, Thành viên;

17. Ông Trần Nguyên Hiền, Phó Trưởng phòng Quản lý môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành viên;

18. Ông Nguyễn Đinh Tuấn, Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành viên;

19. Ông Trần ứng Long, Chuyên gia môi trường thuộc Trung tâm Tecapro, Thành viên./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 338/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004 về kiện toàn tổ chức nhân sự Ban chỉ đạo Chương trình môi trường thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.882

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.20.240
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!