Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 335/2004/QĐ-UB về đổi tên Đoàn Đo đạc bản đồ thành Trung tâm Đo đạc bản đồ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 335/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 29/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 335/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ĐỔI TÊN ĐOÀN ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ THÀNH TRUNG TÂM ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 - Căn cứ Quyết định số 121/2003/QĐ-UB ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố ;
Căn cứ Quyết định số 2984/QĐ-UB-QLĐT ngày 23 tháng 11 năm 1992 của Ủy ban nhân dân thành phố về Đoàn Đo đạc bản đồ trực thuộc Ban Quản lý ruộng đất thành phố ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 7421/TNMT-VP ngày 12 tháng 11 năm 2004 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 382/TTr-SNV ngày 06 tháng 12 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay đổi tên Đoàn Đo đạc bản đồ thành phố (thành lập theo Quyết định số 2984/QĐ-UB ngày 23 tháng 11 năm 1992 của Ủy ban nhân dân thành phố) thành Trung tâm Đo đạc bản đồ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố.

Trung tâm Đo đạc bản đồ là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản ở ngân hàng và Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của Nhà nước.

Điều 2. Trung tâm Đo đạc bản đồ thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 2984/QĐ-UB ngày 23 tháng 11 năm 1992 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Giao trách nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kiện toàn, bố trí nhân sự của Trung tâm Đo đạc bản đồ trên cơ sở tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm trong vòng 30 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây của Ủy ban nhân dân thành phố trái với Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở-ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Giám đốc Trung tâm Đo đạc bản đồ có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 4  
- Bộ TN và MT, Bộ Xây dựng  
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND.TP
- Thường trực UBND.TP
- Sở Tài chính, Sở Tư pháp,
 Sở KH và ĐT, Sở Xây dựng,
 Sở Quy hoạch-Kiến trúc
- Công an thành phố (PC.13)
- Chi nhánh NHNN thành phố
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/VX, ĐT
- Tổ VX, ĐT
- Lưu (VX-Nh)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 335/2004/QĐ-UB về đổi tên Đoàn Đo đạc bản đồ thành Trung tâm Đo đạc bản đồ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.090
DMCA.com Protection Status