Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 334/QĐ-BNV năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

Số hiệu: 334/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Thị Hà
Ngày ban hành: 16/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 334/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NỘI VỤ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp và Thông tư số 01/2012/TT-BNV ngày 16/01/2012 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành được quy định tại Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp và Thông tư số 01/2012/TT-BNV ngày 16/01/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg .

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Bộ (Phòng KSTTHC)
- Lưu: VT, Ban TĐKTTW.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Thị Hà

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 01/2012/TT-BNV NGÀY 16/01/2012 CỦA BỘ NỘI VỤ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2010/QĐ-TTG NGÀY 28/7/2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ TỔ CHỨC XÉT TÔN VINH DANH HIỆU VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG CHO DOANH NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 334/QĐ-BNV ngày 16 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 01/2012/TT-BNV NGÀY 16/01/2012 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2010/QĐ-TTG NGÀY 28/7/2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ TỔ CHỨC XÉT TÔN VINH DANH HIỆU VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG CHO DOANH NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I. Thủ tục hành chính cấp Trung ương

1

Thủ tục cho phép tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng phạm vi toàn quốc.

Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng

Bộ Nội vụ
(Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương)

II. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Thủ tục cho phép tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng

UBND cấp tỉnh (Sở Nội vụ)

PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NỘI VỤ NÊU TẠI PHẦN I

I. THỦ TỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC XÉT TÔN VINH DANH HIỆU VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG PHẠM VI TOÀN QUỐC

1. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương hoặc liên Bộ, liên ngành hoặc liên tỉnh do một Bộ (ngành, đoàn thể Trung ương) hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì hoặc đồng chủ trì tổ chức gửi hồ sơ đến Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đăng ký tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp.

- Bước 2: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết.

- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tính theo dấu bưu điện), Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ, xem xét, quyết định việc cho phép hoặc không cho phép cơ quan, đơn vị đăng ký tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng.

- Bước 4: Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép hoặc không cho phép cơ quan, đơn vị đăng ký tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng.

2. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình Thủ tướng Chính phủ của Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xin phép tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp.

- Đề án tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp của Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nội dung của Đề án thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 1, điều 8 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg và thực hiện các nội dung cụ thể sau:

+ Nội dung và tên của danh hiệu, giải thưởng phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tổ chức giải được quy định tại khoản 1 điều 2 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg .

+ Nội dung và tên danh hiệu, giải thưởng không trùng với các danh hiệu, giải thưởng khác đã được phê duyệt.

+ Quy chế xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng của các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải quy định cụ thể về đối tượng tham dự, ngành nghề tham dự, nội dung hệ thống các tiêu chí và phải phù hợp với tên gọi của danh hiệu, giải thưởng.

+ Quy định cụ thể về số lượng, cơ cấu thành phần của Ban Tổ chức và Hội đồng xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức (quy định tại khoản 1 điều 2 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg) quyết định thành lập Hội đồng và Ban Tổ chức.

+ Quy định cụ thể về số lượng, cơ cấu giải thưởng, danh hiệu.

+ Phương án tài chính nêu rõ: Nguồn thu, nguyên tắc thu, nguyên tắc chi, nội dung chi, trách nhiệm quản lý tài chính và tổ chức thực hiện.

+ Cam kết của đơn vị tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng về việc không thu kinh phí của các đơn vị tham gia bình chọn danh hiệu, giải thưởng dưới bất cứ hình thức nào.

+ Ghi rõ thời gian, địa điểm tổ chức.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

4. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tính theo dấu bưu điện.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho phép hoặc không cho phép (hoặc văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ không cho phép) cơ quan đơn vị đăng ký tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng.

8. Lệ phí

Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Chủ thể đăng ký tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng phải là Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg .

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2012/TT-BNV ngày 16/01/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg .

 

II. THỦ TỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC XÉT TÔN VINH DANH HIỆU VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG PHẠM VI CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

1. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hồ sơ đăng ký xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định (qua Sở Nội vụ).

- Bước 2: Sở Nội vụ xem xét hồ sơ đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết.

- Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tính theo dấu bưu điện), Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

- Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định tổ chức và chịu trách nhiệm về việc tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp.

2. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị của Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng.

- Đề án tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp (02 bản). Nội dung của đề án thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 51/2010/QĐ-TTg và thực hiện các nội dung sau:

+ Nội dung và tên của danh hiệu, giải thưởng không trùng với các danh hiệu, giải thưởng khác đã được phê duyệt;

+ Quy chế xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng phải đảm bảo quy định cụ thể về hệ thống các tiêu chí. Nội dung và tính chất các tiêu chí phải phù hợp với danh hiệu, giải thưởng đã quy định.

+ Quy định cụ thể về số lượng, cơ cấu thành phần của Ban Tổ chức và Hội đồng xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng.

+ Quy định cụ thể về số lượng, cơ cấu giải thưởng, danh hiệu.

+ Phương án tài chính nêu rõ: Nguồn thu, nguyên tắc thu, nguyên tắc chi, nội dung chi; trách nhiệm quản lý tài chính và tổ chức thực hiện.

+ Ghi rõ thời gian, địa điểm tổ chức.

- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (mỗi bộ gồm 01 văn bản đề nghị, 02 Đề án).

4. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tính theo dấu bưu điện.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Sở Nội vụ

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng.

- Quyết định tổ chức xét, tôn vinh và trao giải thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương 01 bản để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Lệ phí

Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Chủ thể đăng ký tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2012/TT-BNV ngày 16/01/2012 của Bộ Nội Vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 334/QĐ-BNV năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.370
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76