Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3333/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Huỳnh Thành Đạt
Ngày ban hành: 29/12/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3333/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VÀ PHÊ DUYỆT VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC, CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 28/2023/NĐ-CP ngày 02/6/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức;

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Công văn số 6139/BNV-TCBC ngày 20/10/2023 của Bộ Nội vụ về xây dựng Đề án và phê duyệt VTVL, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp;

Căn cứ Thông báo số 520/TB-VPCP ngày 14/12/2023 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án và phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Huỳnh Thành Đạt

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VÀ PHÊ DUYỆT VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC, CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3333/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, các văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án và phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp để thực hiện tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ công chức, viên chức; giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị xác định mức độ quan trọng của từng công việc, từng vị trí việc làm, tránh sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

- Xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp làm căn cứ để tuyển dụng, đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức một cách chính xác, khách quan; làm cơ sở để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm góp phần đổi mới phương thức quản lý công chức, viên chức đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; làm cơ sở để thực hiện cải cách chính sách tiền lương, tiến tới trả lương theo vị trí việc làm.

2. Yêu cầu

- Hệ thống hóa một cách đầy đủ, chính xác các công việc, phân loại theo khối lượng công việc, theo tính chất, nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

- Xác định mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Xác định số lượng vị trí việc làm, gồm: Bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức đối với từng vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp đối với từng vị trí việc làm.

- Tổng hợp vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

II. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC, CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

1. Thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về vị trí việc làm.

2. Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

3. Bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp với sử dụng và quản lý biên chế, số lượng người làm việc.

4. Bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ, gắn tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

5. Đối với đơn vị sự nghiệp: bảo đảm số lượng người làm việc tại các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung chiếm tỷ lệ tối thiểu 65% tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

III. NHIỆM VỤ

1. Đối với các cơ quan, đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ

1.1. Đối với các cơ quan, đơn vị hành chính

Xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, đơn vị theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ, gồm: cơ sở pháp lý của việc xây dựng đề án vị trí việc làm; thống kê và phân nhóm công việc theo chức năng, nhiệm vụ, tính chất, mức độ phức tạp của từng công việc trong cơ quan, đơn vị; xác định vị trí việc làm, gồm: Bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức đối với từng vị trí việc làm; tổng hợp vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, đơn vị; kiến nghị, đề xuất (nếu có). Khi xác định cơ cấu ngạch công chức của các cơ quan, đơn vị hành chính thì không tính công chức đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý.

1.2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ, gồm: sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc xây dựng Đề án vị trí việc làm; thống kê và phân nhóm công việc theo chức năng, nhiệm vụ, tính chất, mức độ phức tạp; xác định vị trí việc làm, trong đó có: Bản mô tả vị trí việc làm, khung năng lực, chức danh nghề nghiệp của từng vị trí việc làm; tổng hợp vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị; kiến nghị, đề xuất (nếu có).

1.3. Riêng đối với các tổ chức đảng, đoàn thể thuộc các cơ quan, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập: thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

2. Vụ Tổ chức cán bộ: Hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, trình Bộ phê duyệt Đề án vị trí việc làm đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ và Điều 7 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ.

3. Về tiến độ thời gian

- Các cơ quan, đơn vị hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập hoàn thành và trình Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) hồ sơ Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị trước ngày 25/01/2024.

- Đối với Bộ: từ ngày 26/01/2024 thẩm định, phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/3/2024.

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

a) Chịu trách nhiệm xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để thẩm định, phê duyệt. Nội dung Đề án vị trí việc làm theo quy định tại điểm 1.1 và điểm 1.2 khoản 1 Mục III Kế hoạch này.

b) Gửi Hồ sơ về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) chậm nhất trước ngày 25/01/2024 để thẩm định, phê duyệt (cơ quan, đơn vị hành chính áp dụng khoản 1 Điều 8 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ; đơn vị sự nghiệp công lập áp dụng khoản 2 Điều 7 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ), bao gồm: văn bản đề nghị phê duyệt Đề án vị trí việc làm; Đề án vị trí việc làm; Bản sao các văn bản của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

2. Vụ Tổ chức cán bộ

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị; rà soát, thẩm định, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt:

- Quyết định phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các cơ quan, đơn vị hành chính;

- Quyết định phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên;

- Phê duyệt chủ trương đối với vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư. Sau khi Bộ phê duyệt chủ trương, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp ký Quyết định phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị.

b) Tổng hợp các vấn đề vướng mắc và tham mưu, đề xuất những nội dung hướng dẫn chung để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị đối với việc xây dựng Đề án và phê duyệt vị trí việc làm./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3333/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2023 về Kế hoạch xây dựng Đề án và phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đối với cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


589

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.230.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!