Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 33/2013/QĐ-UBND Quy định quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 33/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Xuân Tiến
Ngày ban hành: 19/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 33/2013/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 19 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư 02/2008/TT-BNG ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước và nước ngoài theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Ngoại giao;
- Ban ĐN TW;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- TT.TU; TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Sở Tư pháp; Đài PTTH; Báo Lâm Đồng;
- Các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương; các DNNN;
- Trung tâm Công báo, Website VP;
- Lưu: VT, NV, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ công chức tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cán bộ, công chức thuộc tỉnh được cử đi công tác nước ngoài được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo quy định tại Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007.

2. Cơ quan có thẩm quyền hoặc được ủy quyền cử cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đi nước ngoài và cơ quan được ủy quyền trực tiếp thực hiện quản lý HCNG, HCCV của CBCC (sau đây viết tắt là cơ quan quản lý CBCC).

Điều 3. Nguyên tắc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

1. Hộ chiếu ngoại giao (HCNG), hộ chiếu công vụ (HCCV) là tài sản của Nhà nước Việt Nam giao cho cá nhân sử dụng và quản lý khi đi công tác nước ngoài. Việc sử dụng và quản lý HCNG, HCCV phải thực hiện theo quy định của pháp luật và không gây thiệt hại cho uy tín và lợi ích của Nhà nước Việt Nam.

2. Người có hành vi sử dụng và quản lý HCNG, HCCV sai quy định thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chương 2.

SỬ DỤNG, QUẢN LÝ VÀ BẢO QUẢN HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ

Điều 4. Đối tượng được cấp HCNG

1. Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

2. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Đại biểu Quốc hội.

Điều 5. Đối tượng được cấp HCCV

1. Cán bộ, công chức Nhà nước theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

2. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh.

3. Các đối tượng khác trong trường hợp cần thiết, căn cứ vào yêu cầu và tính chất của chuyến đi.

Điều 6. Trách nhiệm của người được cấp HCNG, HCCV

1. CBCC nhận hộ chiếu tại Sở Ngoại vụ để đi công tác nước ngoài sau khi có quyết định cho phép đi nước ngoài của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

2. Giữ gìn, bảo quản cẩn thận hộ chiếu trong thời gian được giao sử dụng để đi công tác nước ngoài; không được tẩy xóa, sửa chữa nội dung ghi trong hộ chiếu; không được cho người khác sử dụng, không được sử dụng trái với pháp luật Việt Nam.

3. Chỉ được sử dụng một loại hộ chiếu còn giá trị sử dụng cho mỗi chuyến đi công tác nước ngoài phù hợp với quyết định cử đi công tác và tính chất công việc thực hiện ở nước ngoài, trừ trường hợp đặc biệt theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam sau khi kết thúc chuyến công tác ở nước ngoài, phải nộp lại hộ chiếu cho Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng, trừ trường hợp có lý do chính đáng do Giám đốc Sở Ngoại vụ quyết định.

5. Khi thay đổi cơ quan làm việc, phải thông báo bằng văn bản đến Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng để thực hiện việc điều chỉnh hồ sơ quản lý hộ chiếu theo quy định.

6. Không được sử dụng HCNG, HCCV để đi nước ngoài với mục đích cá nhân.

7. Trường hợp mất hộ chiếu:

7.1. Nếu đang ở trong nước: phải khai báo ngay bằng văn bản đến cơ quan cấp hộ chiếu, Cục quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an, Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng và cơ quan quản lý CBCC.

7.2. Nếu đang ở nước ngoài: Phải khai báo ngay bằng văn bản với cơ quan có thẩm quyền nước sở tại và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi gần nhất hoặc liên hệ với Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng để được phối hợp giải quyết.

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan quản lý HCNG, HCCV

1. UBND tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về HCNG, HCCV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và ủy quyền Sở Ngoại vụ trực tiếp quản lý HCNG, HCCV của CBCC trong tỉnh.

2. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm:

2.1. Lập sổ theo dõi việc giao, nhận hộ chiếu và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hộ chiếu khi được lưu giữ tại Sở, không để thất lạc, ẩm mốc, hư hại hoặc không sử dụng được.

2.2. Bàn giao hộ chiếu cho CBCC khi có quyết định cử đi công tác nước ngoài. Việc bàn giao hộ chiếu phải có ký nhận.

Trong trường hợp CBCC không trực tiếp nhận hộ chiếu tại Sở Ngoại vụ thì có thể ủy quyền bằng văn bản có xác nhận của cơ quan quản lý CBCC kèm giấy giới thiệu, bản chính quyết định cử đi công tác nước ngoài và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền để đối chiếu.

2.3. Nếu hộ chiếu còn thời hạn sử dụng dưới 6 tháng thì thông báo cho đương sự biết để chủ động đề nghị gia hạn hoặc cấp hộ chiếu mới.

2.4. Chuyển hộ chiếu cho cơ quan quản lý hộ chiếu mới khi người được cấp hộ chiếu được điều chuyển công tác ra khỏi phạm vi quản lý của tỉnh Lâm Đồng.

2.5. Báo cáo UBND tỉnh và thông báo cho cơ quan quản lý CBCC về việc người được cấp hộ chiếu cố tình không giao hộ chiếu cho Sở Ngoại vụ sau khi nhập cảnh về nước và có biện pháp kịp thời thu hồi hộ chiếu.

2.6. Thông báo ngay cho cơ quan cấp hộ chiếu và Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc hộ chiếu do cơ quan mình quản lý bị mất, bị hỏng.

2.7. Chuyển cơ quan cấp hộ chiếu để hủy giá trị hộ chiếu của những người không còn thuộc đối tượng được sử dụng HCNG, HCCV (bao gồm những người đã nghỉ hưu, thôi việc, hết nhiệm kỳ công tác, ra khỏi biên chế, chết, mất tích).

2.8. Báo cáo UBND tỉnh để xử lý vi phạm đối với những trường hợp sử dụng và quản lý hộ chiếu không đúng Quy định này.

2.9. Định kỳ hàng năm, tổng hợp và báo cáo tình hình cấp, quản lý, sử dụng, gia hạn, bổ sung HCNG, HCCV trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Điều 8. Trách nhiệm của Cơ quan quản lý CBCC

Thông báo đến Sở Ngoại vụ về việc CBCC trong đơn vị chuyển đơn vị công tác, nghỉ hưu, thôi việc, ra khỏi biên chế ... để làm thủ tục điều chỉnh hồ sơ, điều chuyển hoặc hủy HCNG, HCCV theo quy định.

Chương 3.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các cơ quan Nhà nước, các tổ chức đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm phổ biến Quy định này đến toàn thể CBCC do mình quản lý, tổ chức và theo dõi việc thực hiện.

Điều 10. Điều chỉnh, bổ sung

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc, Thủ trưởng các cơ quan Nhà nước; các tổ chức đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện kịp thời phản ánh đến Sở Ngoại vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 33/2013/QĐ-UBND Quy định quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.398
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202