Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 33/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lê Minh Tùng
Ngày ban hành: 28/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2006/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 28 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, BỘ MÁY, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ĐƠN VỊ Y TẾ CƠ SỞ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BYT ngày 12/4/2005 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước về Y tế ở địa phương;

Căn cứ Thông tư số 08/TT-LB ngày 20/4/1995 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 26/2005/QĐ-BYT ngày 09/9/2005 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị Y tế cơ sở thuộc tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 2614/2005/QĐ-UBND ngày 19/9/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VB, Bộ Tư pháp;
- Bộ Nội vụ;
- Các Sở, Ban ngành;
- UBND huyện, thị, TP;
- Lưu VT, SNV.T50

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Tùng

 

QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC, BỘ MÁY, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA ĐƠN VỊ Y TẾ CƠ SỞ.
Ban hành kèm theo Quyết định số:33/2006/QĐ-UBND ngày 28/7/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang

Để phân định giữa chức năng quản lý nhà nước với hoạt động sự nghiệp Y tế trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ nhân dân, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang ban hành bản quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị y tế cơ sở cụ thể như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định này áp dụng đối với y tế cơ sở bao gồm: Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Y tế dự phòng; Bệnh viện đa khoa huyện; Phòng khám đa khoa khu vực và Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Điều 2. Thống nhất gọi chung các từ ngữ trong bản quy định này như sau:

- Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố gọi chung là UBND huyện.

- Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là Phòng Y tế huyện), Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (gọi chung là Trạm Y tế xã).

- Trung tâm Y tế dự phòng huyện, thị xã, thành phố gọi chung là Trung tâm Y tế dự phòng huyện.

- Bệnh viện Đa khoa huyện, thị xã, thành phố gọi chung là Bệnh viện Đa khoa huyện.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ CƠ SỞ

Mục I. TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 3. Y tế tuyến huyện

1. Phòng Y tế gồm:

a. Lãnh đạo: 01 Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng.

b. Chuyên viên giúp việc.

2. Trung tâm Y tế dự phòng gồm:

a. Lãnh đạo: 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc;

b. Các Phòng chức năng gồm:

+ Phòng Hành chính tổng hợp;

+ Phòng Truyền thông Giáo dục sức khoẻ;

c. Các Khoa chuyên môn:

+ Khoa Kiểm soát dịch, bệnh, HIV/AIDS;

+ Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm;

+ Khoa Y tế công cộng;

+ Khoa Chăm sóc sức khoẻ sinh sản;

+ Khoa Xét nghiệm;

Chức năng, nhiệm vụ từng Khoa, Phòng của Trung tâm thực hiện theo Quyết định số: 26/2005/QĐ-BYT ngày 09/9/2005 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

3. Bệnh viện Đa khoa huyện:

a. Lãnh đạo: 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc;

b. Các phòng chức năng:

+ Phòng Kế hoạch tổng hợp và vật tư - thiết bị y tế;

+ Phòng Y tá (Điều dưỡng);

+ Phòng Hành chính quản trị và Tổ chức cán bộ;

+ Phòng Tài chính kế toán;

c. Các Khoa Lâm sàng, Cận lâm sàng:

+ Khoa Khám bệnh;

+ Khoa Hồi sức cấp cứu;

+ Khoa Nội tổng hợp;

+ Khoa Ngoại Tổng hợp;

+ Khoa Phụ sản;

+ Khoa Nhi;

+ Khoa Truyền nhiễm;

+ Liên chuyên Khoa Mắt- Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt;

+ Khoa Xét nghiệm;

+ Khoa Chẩn đoán hình ảnh;

+ Khoa Chống nhiễm khuẩn;

+ Khoa Dược;

+ Khoa Dinh dưỡng;

+ Khoa Giải phẩu bệnh.

Chức năng, nhiệm vụ từng Khoa, Phòng của Bệnh viện thực hiện theo Quyết định số: 1895-BYT/QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế ban hành Quy chế Bệnh viện.

4. Phòng Khám đa khoa khu vực:

a. Lãnh đạo: 01 Trưởng Phòng khám và 01 Phó Phòng Khám.

b. Tổ Hành chính tổng hợp.

c. Các Tổ chuyên môn:

+ Tổ Khám bệnh và Bảo vệ sức khoẻ cán bộ;

+ Tổ Cấp cứu tổng hợp;

+ Tổ Nội - Nhi - Nhiễm;

+ Tổ Ngoại - Sản và kế hoạch hóa gia đình;

+ Tổ Liên chuyên khoa: Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt;

+ Tổ Cận lâm sàng gồm: Xét nghiệm; Chẩn đoán hình ảnh (siêu âm, X quang, ECG.... );

+ Tổ Dược và vật tư y tế;

Điều 4. Y tế cở sở tuyến xã:

1. Lãnh đạo gồm: 01 Trưởng Trạm và 01 Phó Trưởng Trạm;

2. Các chức danh chuyên môn:

+ Bác sĩ;

+ Y sĩ đa khoa;

+ Y tá trung học;

+ Y sĩ sản nhi hoặc Hộ sinh trung học;

+ Dược sĩ trung học hoặc Dược tá;

+ Y sĩ Y học dân tộc hoặc Lương Y.

Điều 5. Bổ nhiệm, miễn nhiệm.

- Trưởng, Phó Trưởng Phòng Y tế do Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm (đối với Trưởng phòng sau khi có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản với Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nội vụ).

- Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện do Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của UBND huyện.

- Trưởng, Phó Phòng Khám đa khoa khu vực do Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện.

- Trưởng, Phó Trạm Y tế xã do UBND huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng phòng Y tế huyện và Chủ tịch UBND cấp xã.

Mục II. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 6. Phòng Y tế huyện

Phòng Y tế huyện có vị trí, chức năng và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ và nâng cao sức khoẻ nhân dân trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

2. Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế.

3. Thực hiện quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Y tế dự phòng, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, Y, Dược, Y học cổ truyền, thuốc phòng chữa bệnh cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, an toàn vệ sinh thực phẩm, trang thiết bị y tế. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp của UBND cấp tỉnh và ủy quyền của Sở Y tế;

Điều 7. Trung tâm Y tế dự phòng huyện:

1. Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

2. ó chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn, kỹ thuật chuyên ngành về các lĩnh vực: Y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ sinh sản và truyền thông GDSK trên địa bàn huyện.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a. Xây dựng kế hoạch về Y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ sinh sản và truyền thông Giáo dục sức khỏe trình UBND huyện phê duyệt;

b. Tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp chuyên môn kỹ thuật về phòng chống dịch bệnh, HIV/AIDS, các bệnh xã hội, tai nạn thương tích, sức khoẻ lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ môi trường, sức khoẻ trường học, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, Truyền thông GDSK trên địa bàn huyện;

c. Quản lý các Chương trình mục tiêu Y tế quốc gia và các dự án thuộc lĩnh vực chuyên ngành được Sở Y tế giao;

d. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các Trạm Y tế xã;

đ. Tham gia đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ y tế cấp xã, nhân viên y tế khóm, ấp và các cán bộ khác; Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu, ứng dụng khoa học về lĩnh vực liên quan;

e. Tổ chức triển khai thực hiện các dịch vụ Y tế thuộc lĩnh vực theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;

g. Thực hiện quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật;

h. Thực hiện các chế độ báo cáo, thống kê theo quy định;

i. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

Điều 8. Bệnh viện Đa khoa huyện:

1. Bệnh viện Đa khoa huyện là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước;

2. Có chức năng khám chữa bệnh cho nhân dân trong huyện, thị xã, thành phố; nghiên cứu khoa học về y học; là cơ sở thực hành cho các trường đào tạo y tế trong tỉnh.

3. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a. Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc từ các cơ sở Y tế chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú hoặc ngoại trú.

b. Tổ chức khám sức khoẻ và chứng nhận sức khoẻ theo quy định của Nhà nước.

c. Tổ chức khám giám định sức khoẻ, khám giám định pháp y khi Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh hoặc cơ quan bảo vệ luật pháp trưng cầu;

d. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ, nhân viên trong bệnh viện và cơ sở y tế tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu.

đ. Tổ chức tổng kết, đánh giá các đề tài và chương trình về chăm sóc sức khoẻ ban đầu. Tham gia các công trình nghiên cứu về Y tế cộng đồng và dịch tể học trong công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cấp Bộ và cấp cơ sở. Nghiên cứu áp dụng Y học cổ truyền và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc;

e. Lập kế hoạch và chỉ đạo tuyến dưới (Phòng khám đa khoa khu vực và Trạm y tế xã), thực hiện các phác đồ chẩn đoán và điều trị. Tổ chức chỉ đạo các xã thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu và thực hiện các chương trình y tế địa phương;

f. Phối hợp với Y tế dự phòng tỉnh, huyện thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch. Tuyên truyền Giáo dục sức khỏe cho cộng đồng;

g. Tham gia các Chương trình hợp tác với các tổ chức và cá nhân ngoài nước theo quy định của Nhà nước;

h. Có kế hoạch sử dụng hiệu quả Ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác. Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ Y tế: Viện phí, bảo hiểm y tế, đầu tư của nước ngoài và các tổ chức kinh tế. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách của Bệnh viện. Thực hiện hạch toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Nhà nước.

Điều 9. Phòng khám Đa khoa khu vực:

1. Là cơ sở thực hiện khám chữa bệnh đa khoa cho người bệnh ở địa phương theo sự phân cấp của bệnh viện huyện. Có con dấu để giao dịch nội bộ về chuyên môn nghiệp vụ.

2. Phòng Khám đa khoa khu vực chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện.

Điều 10. Trạm Y tế xã:

1. Là đơn vị kỹ thuật y tế đầu tiên tiếp xúc với nhân dân nằm trong hệ thống Y tế Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân tại địa phương.

2. Có con dấu để giao dịch nội bộ về chuyên môn nghiệp vụ. Chịu sự quản lý trực tiếp của Trưởng phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố.

3. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a. Xây dựng kế hoạch hoạt động và chọn chương trình ưu tiên về chuyên môn y tế trình UBND xã phê duyệt, báo cáo Phòng Y tế huyện và tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt;

b. Phát hiện, báo cáo kịp thời các bệnh dịch lên tuyến trên, tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp về công tác vệ sinh phòng bệnh, phòng chống dịch, giữ vệ sinh nơi công cộng, tuyên truyền ý thức bảo vệ sức khoẻ cho mọi đối tượng tại cộng đồng;

c. Tuyên truyền vận động, triển khai thực hiện các biện pháp chuyên môn về bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em và kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, bảo đảm việc quản lý thai, khám thai và đở đẽ thường cho sản phụ;

d. Tổ chức sơ cứu ban đầu, khám chữa bệnh thông thường cho nhân dân tại Trạm y tế và mở rộng dần việc quản lý sức khoẻ tại hộ gia đình;

đ. Tổ chức khám sức khoẻ và quản lý sức khoẻ cho các đối tượng (Người tàn tật, người cao tuổi, học sinh...) trong khu vực mình phụ trách, tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự;

e. Xây dựng tủ thuốc thiết yếu, cấp cứu, hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn hợp lý, có kế hoạch quản lý các nguồn thuốc-xây dựng phát triển thuốc nam, ứng dụng y học dân tộc trong phòng và chữa bệnh;

f. Quản lý tài chính đơn vị và các chỉ số sức khoẻ, tổng hợp báo cáo, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác lên tuyến trên theo quy định thuộc đơn vị mình phụ trách;

g. Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho cán bộ y tế xã, nhân viên y tế Khóm, ấp và nhân viên y tế cộng đồng;

h. Tham mưu cho chính quyền xã và Trưởng phòng Y tế Huyện chỉ đạo thực hiện 10 nội dung chuẩn quốc gia y tế xã và tổ chức thực hiện những nội dung chuyên môn thuộc các chương trình trọng điểm về y tế địa phương;

i. Phát hiện, báo cáo UBND xã và cơ quan y tế cấp trên các hành vi hoạt động y tế phạm pháp trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn và xử lý;

k. Kết hợp chặt chẽ với các Đoàn thể, quần chúng, các Ban ngành trong xã để tuyên truyền và cùng tổ chức thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

Mục III. BIÊN CHẾ

Điều 11. Phòng Y tế huyện, Trạm Y tế xã:

Do Chủ tịch UBND huyện quyết định trong tổng số biên chế hành chính sự nghiệp được UBND tỉnh giao hàng năm cho UBND huyện.

Điều 12. Trung tâm Y tế dự phòng huyện:

Được UBND tỉnh giao hàng năm trong tổng số biên chế của ngành Y tế.

Điều 13. Bệnh viện Đa khoa huyện và Phòng Khám đa khoa khu vực:

Thực hiện theo quy định chỉ tiêu giường bệnh và trong tổng biên chế được giao của ngành.

Chương III

MỐI QUAN HỆ LÀM VIỆC

Điều 14. Phòng Y tế chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế. Các phòng chức năng của Sở Y tế, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn Phòng Y tế về chuyên môn nghiệp vụ theo từng lĩnh vực được Sở Y tế giao.

Phòng Y tế chỉ đạo và quản lý toàn diện các hoạt động của Trạm Y tế xã trong huyện.

Điều 15. Bệnh viện Đa khoa huyện và Phòng Khám đa khoa khu vực chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế và sự hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật, về khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang.

Bệnh viện Đa khoa huyện chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, về khám bệnh, chữa bệnh đối với các Trạm Y tế xã.

Điều 16. Trung tâm Y tế dự phòng huyện chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế, chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của các Trung tâm thuộc hệ dự phòng và các Trung tâm chuyên ngành của tuyến tỉnh.

Trung tâm Y tế dự phòng huyện chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, về Y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ sinh sản và truyền thông GDSK đối với các Trạm Y tế xã.

Điều 17. Trung tâm Y tế dự phòng huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện, Phòng Khám đa khoa khu vực chịu sự chỉ đạo, điều hành về mặt quản lý Nhà nước trên địa bàn của UBND huyện và có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị cho Sở Y tế, các Trung tâm chuyên khoa đầu ngành tỉnh, UBND Huyện, Phòng Y tế huyện theo chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất.

Điều 18. Phòng Y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm Y tế dự phòng huyện có mối quan hệ phối hợp với nhau và các mối quan hệ hiệp đồng với các cơ quan, Đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn huyện để thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Giám đốc Sở Y tế, các Sở, Ban ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm triển khai, quán triệt bản Quy định này đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức thuộc quyền quản lý để thực hiện.

Điều 20. Bản Quy định này được thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh, Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nội vụ và Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai quy định này và kịp thời đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp trong quá trình tổ chức thực hiện./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 33/2006/QĐ-UBND ngày 28/07/2006 quy định tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị Y tế cơ sở thuộc tỉnh An Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.727

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.225.48.56