Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 329/QĐ-UBND năm 2012 về Quy định nội dung và mức chi đặc thù cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 329/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày ban hành: 02/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 329/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 02 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC CHI ĐẶC THÙ CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 224/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 312/TTr-STC ngày 16 tháng 02 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định nội dung và mức chi đặc thù cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre như sau

a) Đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính quy mô cấp tỉnh: Nội dung và mức chi (theo quy định chi tiết đính kèm).

b) Đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ngành tỉnh: Căn cứ vào tính chất, quy mô của hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định các mức chi nhưng không vượt quá mức chi theo Khoản a mục này.

c) Đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính cấp huyện: Căn cứ vào tính chất, quy mô của hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và khả năng kinh phí được phân cấp, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố quy định nội dung và mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại địa phương mình quản lý nhưng mức chi tối đa không vượt quá mức chi quy định tại Khoản a mục này.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

- Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính quy mô cấp tỉnh: Ngân sách tỉnh bổ sung.

- Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ngành tỉnh: Từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị.

- Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính cấp huyện: Từ ngân sách phân cấp cho các huyện, thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hiếu

 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT NỘI DUNG VÀ MỨC CHI ĐẶC THÙ

CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

STT

Nội dung

Mức chi tối đa

Văn bản áp dụng

I

CHI CHO VIỆC CẬP NHẬT DỮ LIỆU VÀO CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

1

Chi cho việc cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (gồm các nội dung cấu thành TTHC; tạo liên kết các văn bản cơ sở pháp lý; tạo, liên kết các mẫu đơn, tờ khai)

20.000 đồng/thủ tục

Thông tư số 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 của Bộ Tài chính

2

Chi xây dựng tin, bài, ấn phẩm, sản phẩm về TTHC và ứng dụng công nghệ thông tin

Theo thực tế

Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT ngày 26/5/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Thông tin và Truyền thông

II

CHI CHO CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

 

1

Chi hoạt động rà soát, đánh giá TTHC

 

 

1.1

Chi xây dựng phương án, kế hoạch tổng quát rà soát, đánh giá TTHC được duyệt

1.000.000 đồng/phương án, kế hoạch

Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính

1.2

Chi xây dựng phương án, kế hoạch chi tiết rà soát, đánh giá TTHC được duyệt

2.000.000 đồng/phương án, kế hoạch

Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính

1.3

Điền biểu mẫu rà soát

 

Áp dụng 70% mức chi quy định tại Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính

 

Chi cá nhân:

 

 

 

- Dưới 30 chỉ tiêu

20.000 đồng/biểu mẫu

 

 

- Từ 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu

30.000 đồng/biểu mẫu

 

 

- Trên 40 chỉ tiêu

40.000 đồng/biểu mẫu

 

 

Chi tổ chức:

 

 

 

- Dưới 30 chỉ tiêu

50.000 đồng/biểu mẫu

 

 

- Từ 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu

60.000 đồng/biểu mẫu

 

 

- Trên 40 chỉ tiêu

70.000 đồng/biểu mẫu

 

1.4

Kiểm soát chất lượng rà soát

50.000 đồng/biểu mẫu

Thông tư liên tịch số 158/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 28/12/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp

1.5

Chi xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả rà soát

5.000.000 đồng/báo cáo

Áp dụng 70% mức chi qui định tại Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính

1.6

Chi xây dựng phương án trình cơ quan có thẩm quyền về việc bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ hoặc đơn giản hoá TTHC

4.000.000 đồng/phương án

Áp dụng 70% mức chi qui định tại Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính

2

Chi hoạt động đánh giá tác động TTHC

 

 

2.1

Điền biểu mẫu đánh giá tác động đối với từng TTHC (gồm: Biểu mẫu đánh giá sự cần thiết, Biểu mẫu đánh giá tính hợp lý, Biểu mẫu đánh giá tính hợp pháp)

 

Áp dụng 70% mức chi qui định tại Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính

 

Chi cá nhân:

 

 

 

- Dưới 30 chỉ tiêu

20.000 đồng/biểu mẫu

 

 

- Từ 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu

30.000 đồng/biểu mẫu

 

 

- Trên 40 chỉ tiêu

40.000 đồng/biểu mẫu

 

 

Chi tổ chức:

 

 

 

- Dưới 30 chỉ tiêu

50.000 đồng/biểu mẫu

 

 

- Từ 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu

60.000 đồng/biểu mẫu

 

 

- Trên 40 chỉ tiêu

70.000 đồng/biểu mẫu

 

2.2

Chi phí tuân thủ TTHC

150.000 đồng/thủ tục

Thông tư liên tịch số 158/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 28/12/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp

2.3

Xây dựng, cho ý kiến đối với quy định về TTHC trong dự thảo VBQPPL

Theo quy định hiện hành

Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND ngày 11/4/2008 của HĐND tỉnh

3

Chi kiểm soát chất lượng quyết định công bố TTHC

Theo qui định hiện hành

Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND ngày 11/4/2008 của HĐND tỉnh

4

Chi xây dựng báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát TTHC hàng quý, 6 tháng, năm; báo cáo về kiểm soát TTHC theo yêu cầu của các cơ quan TW; xây dựng báo cáo về việc nhập cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Theo qui định hiện hành

Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND ngày 11/4/2008 của HĐND tỉnh

5

Chi xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức qua hình thức “Phiếu lấy ý kiến” và “Điều tra thực tế”

 

 

5.1

Chi xây dựng phương án, kế hoạch tổng quát rà soát, đánh giá TTHC được duyệt

1.000.000 đồng/phương án, kế hoạch

Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính

5.2

Chi xây dựng phương án, kế hoạch chi tiết rà soát, đánh giá TTHC được duyệt

2.000.000 đồng/phương án, kế hoạch

Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính

5.3

Chi lập mẫu phiếu lấy ý kiến hoặc điều tra

 

Áp dụng 70% mức chi quy định tại Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính

 

- Từ 30 chỉ tiêu trở xuống

500.000 đồng/phiếu

 

 

- Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu

700.000 đồng/phiếu

 

 

- Trên 40 chỉ tiêu

1.000.000 đồng/phiếu

 

5.4

Chi viết báo cáo kết quả điều tra

5.000.000 đồng/báo cáo

Áp dụng 70% mức chi quy định tại Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính

5.5

Chi điền phiếu lấy ý kiến hoặc điều tra

 

Áp dụng 70% mức chi quy định tại Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính

 

Chi cá nhân:

 

 

 

- Dưới 30 chỉ tiêu

20.000 đồng/biểu mẫu

 

 

- Từ 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu

30.000 đồng/biểu mẫu

 

 

- Trên 40 chỉ tiêu

40.000 đồng/biểu mẫu

 

 

Chi tổ chức:

 

 

 

- Dưới 30 chỉ tiêu

50.000 đồng/biểu mẫu

 

 

- Từ 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu

60.000 đồng/biểu mẫu

 

 

- Trên 40 chỉ tiêu

70.000 đồng/biểu mẫu

 

III

CHẾ ĐỘ HỘI HỌP, THUÊ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 

 

1

Chi tổ chức các cuộc họp theo chuyên đề, hội nghị, hội thảo lấy ý kiến đối với các quy định về thủ tục hành chính, các phương án đơn giản hoá TTHC

 

Thông tư số 224/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính

 

Người chủ trì cuộc họp

150.000 đồng/người/buổi

 

 

Các thành viên tham dự

100.000 đồng/người/buổi

 

2

Chi tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai công tác chuyên môn, sơ kết, tổng kết, giao ban định kỳ

Theo quy định hiện hành

Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND ngày 17/11/2010 của HĐND tỉnh Bến Tre

3

Chi bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên đối với các cuộc họp, hội nghị tập huấn nghiệp vụ về kiểm soát TTHC

Theo quy định hiện hành

Công văn số 2575/UBND-TCĐT ngày 24/6/2011 của UBND tỉnh Bến Tre

4

Thuê chuyên gia tư vấn chuyên ngành

4.800.000 đồng/người/tháng

Thông tư số 224/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 329/QĐ-UBND năm 2012 về Quy định nội dung và mức chi đặc thù cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.571
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127