Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3280/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 13/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

SỐ: 3208/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2002 3

 

 

QUYẾT ĐỊNH
VỀ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ NHÂN SỰ BAN AN TOÀN GIAO THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
- Căn cứ Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 24 tháng 02 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ;
- Căn cứ Quyết định số 917/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ; Chỉ thị số 04/2003/CT-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW ngày 24 tháng 02 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông và Công văn số 251/UBATGTQG ngày 27 tháng 02 năm 2002 của ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về kiện toàn tổ chức an toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ;

- Xét đề nghị của Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh;

 

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Nay kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố, như sau:
1. Ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban ;
2. Ông Nguyễn Văn Đua, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, Phó trưởng Ban ;
3. Ông Trần Quang Phượng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Công chánh, Phó trưởng Ban thường trực ;
4. Ông Trần Triều Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố, Phó trưởng Ban ;
5. Ông Phạm Tiến Hùng, Phó tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự thành phố, ủy viên ;
6. Bà Phạm Thị Kim Lệ, Phó Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, ủy viên;
7. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, ủy viên ;
8. Ông Nguyễn Văn Ngai, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ủy viên ;
9. Ông Trần Văn Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, ủy viên ;
10. Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố, ủy viên.
Ban An toàn giao thông thành phố có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước ; kinh phí hoạt động được cấp từ ngân sách Nhà nước và nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Các thành viên của Ban An toàn giao thông thành phố làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Giúp việc cho Ban an toàn giao thông có 5 đến 7 biên chế chuyên trách do Giám đốc Sở Giao thông Công chánh bố trí và một số cán bộ kiêm nhiệm theo yêu cầu công tác của Ban. Văn phòng Sở Giao thông Công chánh đảm nhiệm về công tác hành chính, văn thư, lưu trữ cho Ban An toàn giao thông thành phố dưới sự chỉ đạo của Phó trưởng Ban thường trực Ban An toàn giao thông thành phố.
Ngoài ra, giúp việc cho Ban An toàn giao thông thành phố còn có Đoàn kiểm tra Nghị định 14/CP, Đoàn kiểm tra Nghị định 39/CP và Đoàn kiểm tra Nghị định 40/CP, được hình thành trên cơ sở phối hợp các cơ quan của thành phố. Các thành viên thuộc các Đoàn kiểm tra do Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố quyết định trên cơ sở danh sách đề nghị của các cơ quan liên quan.
Trụ sở của Ban An toàn giao thông thành phố đặt tại Sở Giao thông Công chánh.
Điều 2. Ban An toàn giao thông thành phố có nhiệm vụ và quyền hạn :
2.1- Tư vấn cho ủy ban nhân dân thành phố về chủ trương, kế hoạch và biện pháp triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.
2.2- Phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền và các tổ chức đoàn thể địa phương có liên quan tuyên truyền, giáo dục, phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân những quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
2.3- Tổ chức phối hợp hoạt động của các sở, ban, ngành có liên quan, ủy ban nhân dân các quận-huyện, Ban thanh tra giao thông công chánh và lực lượng cảnh sát thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.
2.4- Tổ chức việc phối hợp các ngành, các cấp có liên quan, khẩn trương khắc phục hậu quả các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố.
2.5- Theo dõi, tổng hợp tình hình trật tự an toàn giao thông trong phạm vi thành phố, báo cáo ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và ủy ban nhân dân thành phố theo quy định. Tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết tình hình trật tự an toàn giao thông của thành phố, xét và đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt về trật tự an toàn giao thông.
Điều 3. Giám đốc Sở Giao thông Công chánh có trách nhiệm phối hợp với Giám đốc Công an thành phố xây dựng kế hoạch và chương trình cụ thể về công tác an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, trình Trưởng Ban An toàn giao thông thành phố phê duyệt triển khai thực hiện.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.
Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Sở Giao thông Công chánh, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5
- Thủ tướng Chính phủ
- Văn phòng Chính phủ
- ủy ban An toàn giao thông Quốc gia
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- ủy ban nhân dân thành phố
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Sở-Ngành thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Công an thành phố (PC13)
- Ban Tổ chức Chính quyền thành phố
- Báo Đài thành phố
- VPHĐ-UB : CPVP, các Tổ NCTH
- Lưu (VX-Hg)


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Chủ tịch

 

Lê Thanh Hải


Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3280/2003/QĐ-UB ngày 13/08/2003 kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.651

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.136.189