Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 325/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng
Ngày ban hành: 22/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 325/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 22 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỚI 11 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH GIA LAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 13/9/2011 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Công bố mới 11 thủ tục hành chính (Phụ lục kèm theo) thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh.

2. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh có trách nhiệm niêm yết công khai tại trụ sở các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đã được công bố và tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ nội dung của các thủ tục hành chính được công bố kèm theo Quyết định này.

3. Trường hợp các nội dung thông tin thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh có trách nhiệm thường xuyên cập nhật các quy định thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết để trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ. Thời gian cập nhật, trình công bố thủ tục hành chính chậm nhất trước 20 ngày tính đến ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm soát TTHC - BTP;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Trung tâm Tin học-VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

PHẦN I:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 22 tháng 03năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

TT

Tên thủ tục hành chính

Ngành, lĩnh vực

1

Thủ tục cho thuê đất đối với tổ chức trong nước, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là Người sử dụng đất) sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Đất đai

2

Thủ tục cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân trong nước sử dụng vào mục đích kinh doanh, làm nhà ở trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Đất đai

3

Thủ tục cho thuê đất đối với tổ chức trong nước, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ, xây dựng nhà ở công nhân trong Khu dịch vụ phụ trợ khu công nghiệp.

Đất đai

4

Thủ tục cho thuê đất đối với tổ chức trong nước, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng vào mục đích sản xuất trong Khu công nghiệp.

Đất đai

5

Thủ tục giao lại đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Đất đai

6

Thủ tục giao lại đất đối với tổ chức trong nước, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Đất đai

7

Thủ tục giao lại đất đối với tổ chức trong nước, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở công nhân, các công trình công cộng: văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao,... trong Khu dịch vụ phụ trợ khu công nghiệp.

Đất đai

8

Thủ tục giao lại đất trong khu kinh tế làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (không thuộc trường hợp phải đấu giá đất).

Đất đai

9

Thủ tục thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Môi trường

10

Thủ tục kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Môi trường

11

Thủ tục xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Môi trường

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 325/QĐ-UBND ngày 22/03/2013 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.056

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.27.215
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!