Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 325-CP năm 1979 về việc thành lập Cục tiêu chuẩn – đo lường - chất lượng Nhà nước trực thuộc Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 325-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành: 13/09/1979 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 325-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤC TIÊU CHUẨN – ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960.
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định của Hội đồng Chính phủ số 192-CP ngày 13-16-1975.
Xét đề nghị của đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. – Nay thành lập Cục tiêu chuẩn – đo lường - chất lượng Nhà nước thuộc Ủy Ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ nhiệm Ủy Ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước trên cơ sở hợp nhất ba tổ chức: Cục đo lường trung ương, Cục tiêu chuẩn và Cục kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa hiện nay.

Điều 2. - Cục tiêu chuẩn – đo lường - chất lượng Nhà nước là cơ quan có trách nhiệm giúp Chủ nhiệm Ủy Ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước thống nhất quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn hóa, đo lường, kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa trong cả nước theo những nghị định Nhà nước đã ban hành.

Cục tiêu chuẩn – đo lường - chất lượng Nhà nước có nhiệm vụ sau:

- Nghiên cứu trình Nhà nước quyết định những phương hướng, chủ trương phát triển công tác tiêu chuẩn hóa, đo lường, kiểm tra và quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa.

- Nghiên cứu đề nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành các chế độ, thể lệ quản lý tiêu chuẩn hóa, đo lường, kiểm tra và quản lý chất lượng sản phẩm và hàng hóa; hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các quy định đó.

- Tổ chức nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi các tiêu chuẩn Nhà nước và quy phạm Nhà nước; góp ý kiến cho các dự thảo tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn địa phương và các dự thảo tiêu chuẩn quốc tế; tổ chức phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng các tiêu chuẩn và quy phạm Nhà nước đã được ban hành.

- Giữ chuẩn đo lường cấp cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công nhận tính hợp pháp của các chuẩn đo lường cấp dưới, tiến hành kiểm định Nhà nước các thiết bị và dụng cụ đo lường; xét duyệt cho phép sản xuất những thiết bị, dụng cụ đo lường mới.

- Tổ chức việc kiểm tra đánh giá chất lượng đối với những sản phẩm do Nhà nước thống nhất quản lý, quyết định cấp dấu chất lượng Nhà nước. Tổ chức đánh giá chất lượng theo yêu cầu xét duyệt sản phẩm của Nhà nước.

- Chỉ đạo và hướng dẫn về tổ chức và nghiệp vụ cho cán bộ tiêu chuẩn hóa, đo lường, kiểm tra chất lượng sản phẩm trong các ngành, các địa phương và các cơ sở.

- Làm trọng tài giám định trong trường hợp có tranh chấp về tiêu chuẩn hóa, đo lường, kiểm tra và quản lý chất lượng sản phẩm và hàng hóa.

- Tổ chức việc nghiên cứu những vấn đề lý luận, nghiệp vụ về tiêu chuẩn hóa, đo lường, kiểm tra và quản lý chất lượng sản phẩm và hàng hóa. Nghiên cứu chế tạo chuẩn đo lường, thiết bị kiểm nghiệm và xác định những phương pháp đo chính xác.

- Tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ thuật cho cán bộ chuyên trách công tác tiêu chuẩn hóa, đo lường, kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa.

- Trong phạm vi được ủy quyền, tiến hành các công tác hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn đo lường, kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa theo quy định chung của Nhà nước.

Cục tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng Nhà nước có quyền hạn sau đây :

1. Ban hành các quy định về nghiệp vụ và kỹ thuật phục vụ cho công tác quản lý thống nhất của Nhà nước về tiêu chuẩn hóa, đo lường, kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa và tổ chức thực hiện những quy định đó.

2. Quyết định tạm ngừng xuất xưởng hoặc phân phối những sản phẩm, hàng hóa không đạt yêu cầu chất lượng theo quy định; đình chỉ không cho sử dụng những thiết bị, dụng cụ đo không bảo đảm yêu cầu chính xác quy định.

Áp dụng những hình thức xử phạt và kiến nghị các hình thức xử phạt với các cơ quan có thẩm quyền theo những quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Công nhận và ủy quyền kiểm định Nhà nước về đo lường và kiểm tra Nhà nước về chất lượng sản phẩm và hàng hóa; công nhận là cơ sở tiêu chuẩn hóa đối với các cơ quan, đơn vị thuộc các ngành, các địa phương.

4. Cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận và dấu chất lượng Nhà nước; thu lệ phí kiểm định đo lường và kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm theo thể lệ đã quy định.

5. Yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các cơ quan có liên quan cung cấp mẫu sản phẩm, hàng hóa, mẫu thiết bị, dụng cụ đo lường, các tài liệu và các phương tiện cần thiết khác cho việc kiểm tra thực hiện tiêu chuẩn, kiểm tra tình trạng đo lường và chất lượng sản phẩm.

6. Chỉ thị trực tiếp cho người phụ trách các cơ quan tiêu chuẩn đo lường, kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa thuộc Bộ, Tổng cục, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các xí nghiệp quốc doanh trung ương và địa phương thuộc diện quản lý thực hiện chủ trương nhiệm vụ thống nhất quản lý Nhà nước của Cục trong giới hạn chức năng, nhiệm vụ được giao.

7. Tham gia ý kiến về việc bổ nhiệm, thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ phụ trách tiêu chuẩn đo lường, kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa ở các Bộ, Tổng cục, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và ở các xí nghiệp quốc doanh ở trung ương và địa phương (theo danh mục thỏa thuận giữa cục và các cơ quan nói trên).

Điều 3. – Cơ cấu tổ chức của Cục tiêu chuẩn – đo lường - chất lượng bao gồm :

- Văn phòng.

- Các phòng kỹ thuật chuyên ngành về tiêu chuẩn hóa, đo lường, kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa.

- Các phòng chức năng.

- Các đơn vị phù trợ (xưởng in, thư viện…).

- Các trung tâm tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng khu vực Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, làm nhiệm vụ kỹ thuật cụ thể về tiêu chuẩn hóa đo lường - kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa.

Điều 4. - Cục tiêu chuẩn – đo lường - chất lượng Nhà nước được sử dụng con dấu riêng; được trực tiếp quản lý vật tư kỹ thuật, lao động và các cơ sở khoa học kỹ thuật của cục.

Điều 5. - Cục tiêu chuẩn – đo lường - chất lượng Nhà nước do một đồng chí phó chủ nhiệm Ủy Ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước trực tiếp làm cục trưởng và một số phó cục trưởng giúp việc.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy Ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều lệ về tổ chức hoạt động của Cục tiêu chuẩn – đo lường - chất lượng Nhà nước.

Điều 6. - Đồng chí Chủ nhiệm Ủy Ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, các đồng chí bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 7. - Những quyết định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 325-CP năm 1979 về việc thành lập Cục tiêu chuẩn – đo lường - chất lượng Nhà nước trực thuộc Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.832

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188