Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 324/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 29/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 324/QĐ-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 29 tháng 3 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC UBND TỈNH CÔNG BỐ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UBND CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007- 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Thực hiện Công văn số 57/CCTTHC ngày 23/02/2010 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm hoàn thành giai đoạn rà soát đúng tiến độ và chất lượng;
Xét đề nghị của Giám đốc các Sở, Ban ngành tỉnh, UBND huyện Mường Ảng, UBND thị trấn Mường Ảng và đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của UBND tỉnh Điện Biên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã do thủ tục hành chính áp dụng văn bản quy định thủ tục hành chính đến nay đã hết hiệu lực pháp luật hoặc thống kê, công bố qua rà soát cho thấy không chính xác, không cần thiết, không đáp ứng được mục tiêu đề ra.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2.

1. Giám đốc các Sở, Ban ngành tỉnh tổ chức thống kê trình UBND tỉnh quyết định công bố bổ sung các thủ tục hành chính áp dụng các văn bản pháp luật mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ngành ban tỉnh để tổ chức thực hiện.

2.Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của UBND tỉnh có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã thống kê trình UBND tỉnh quyết định công bố bổ sung các thủ tục hành chính áp dụng các văn bản pháp luật mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban ngành tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH
Đinh Tiến Dũng

 

 


PHỤ LỤC

DANH SÁCH BÃI BỎ NHỮNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CÔNG BỐ CỦA UBND TỈNH
(Kèm theo Quyết định số: 324/QĐ - UBND ngày 29 tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh Điện Biên)

Stt

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Lĩnh vực

Nội dung bãi bỏ

Ghi chú

1. Sở Ngoại vụ

1.

T-DBI-091461-TT

Ký kết thỏa thuận quốc tế

Công tác lãnh sự

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

2.

T-DBI-019401-TT

Ra quyết định cử hoặc cho phép cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của UBND tỉnh Điện Biên đi công tác nước ngoài hoặc ra nước ngoài về việc riêng.

Công tác lãnh sự

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

2. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

3.

T-DBI-098449-TT

Cấp giấy phép công diễn cho đơn vị nghệ thuật thành lập và hoạt động theo Nghị định 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ; đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp thành lập và ho t động theo Luật Doanh nghiệp.

Nghệ thuật biểu diễn

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

4.

T-DBI-098564-TT

Báo cáo về tổ chức lễ hội do cấp huyện tổ chức

Văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

3. Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

5.

T-DBI-003531-TT

Cấp giấy báo tử

Người có công

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

6.

T-DBI-105858-TT

Phiếu trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học

Người có công

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

7.

T- DBI-105879-TT

Quyết định về việc điều dưỡng Người có công

Người có công

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

8.

T-DBI-106015-TT

Giấy báo tin mộ

Người có công

ãi bỏ thủ tục hành chính

 

9.

T-DBI-102139-TT

Xác nhận phần mộ đang quản lý trong nghĩa trang

Người có công

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

10.

T-DBI-003323-TT

Đề nghị khen thưởng về công tác BHLĐ, AT-VSLĐ

An toàn - vệ sinh lao động

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

11.

T-DBI-066503-TT

Cấp thẻ bảo hiểm y tế người nghèo

Bảo trợ xã hội

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

12.

T-DBI-099219-TT

Chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp

Bãi bỏ thủ tục hành chính.

 

13.

T-DBI-099696-TT

Tạm dừng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp

Bãi bỏ thủ tục hành chính.

 

14.

T-DBI-099711-TT

Tiếp tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

15.

T-DBI-004327-TT

Tiếp nhận đăng ký, đăng ký lại hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp nhà nước

Tiền lương - Tiền công

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

16.

T-DBI-102054-TT

Xác nhận phương án sắp xếp lao động đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế trong năm 2009

Việc làm

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

4. Sở Xây dựng

17.

T-DBI-086166-TT

Cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 1.

Xây dựng

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

18.

T-DBI-098588-TT

Cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (đối với tổ chức)

Nhà ở và công sở

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

19.

T-DBI-098609-TT

Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (đối với tổ chức)

Nhà ở và công sở

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

20.

T-DBI-098627-TT

Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (đối với tổ chức)

Nhà ở và công sở

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

21.

T-DBI-005338-TT

Cấp giấy phép xây dựng công trình

Xây dựng

- Bãi bỏ văn bản Hư ng dẫn giải quyết TTHC

Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ra Quyết định hủy bỏ hướng dẫn số 159/HD-SXD ngày 08/5/2007 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên, vì những căn cứ để ban hành hướng dẫn đã bị thay thế bằng văn bản mới của Chính phủ.

+ UBND tỉnh thay thế bổ sung điều 1 Quyết định số 53/QĐ- UBND ngày 23/01/2006 của UBND tỉnh Điện Biên, về việc ủy quyền cấp phép xây dựng. Vì căn cứ để thực hiện đã hết hiệu lực pháp lý, thay thế b ng văn bản mới.

5. Sở Công thương

22.

T-DBI-093581-TT

Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Vật liệu nổ công nghiệp

Bãi bỏ thủ tục hành chính

Thống kê công bố thủ tục hành chính mới theo quy định tại Thông tư Thông tư số 23/2009/TT- BCT, ngày 11 tháng 8 năm 2009 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ- CP, ngày 23/4/2009 về vật liệu nổ công nghiệp

23.

T-DBI-005464-TT

Cấp giấy chứng nhận kinh doanh xăng dầu

Lưu thông hàng hóa trong nước

Bãi bỏ thủ tục hành chính

Thống kê thủ tục hành chính mới thay thế theo Nghị định số: 84/2009/NĐ- CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

24.

T-DBI-093501-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng

Lưu thông hàng hóa trong nước

Bãi bỏ thủ tục hành chính

Thống kê, công bố thủ tục hành chính mới theo quy định tại Nghị định số: 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

25.

T-DBI-066318-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai

Lưu thông hàng hóa trong nước

Bãi bỏ thủ tục hành chính

Thống kê công bố thủ tục hành chính mới thay thế theo quy định tại Nghị định số: 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

26.

T-DBI-093256-TT

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai

Lưu thông hàng hóa trong nước

Bãi bỏ thủ tục hành chính

Thống kê, công bố thủ tục hành chính mới thay thế theo quy định tại Nghị định số: 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

6. Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

27.

T-DBI-016715-TT

Đăng ký công nhận nguồn gốc giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh

Lâm nghiệp

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

26.

T-DBI-017196-TT

Phê duyệt thiết kế - dự toán các công trình lâm sinh

Lâm nghiệp

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

28.

T-DBI-066377-TT

Sổ theo dõi nuôi sinh trưởng thực vật hoang dã

Lâm nghiệp

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

7. Sở Kế hoạch & Đầu tư

29.

T-DBI-095627-TT

Thành l p chi nhánh gắn với cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

30.

T-DBI-095633-TT

Thành lập doanh nghiệp gắn với cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

31.

T-DBI-094598-TT

Báo cáo hoạt động của dự án đầu tư

Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

32.

T-DBI-095339-TT

Đăng ký lại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Luật Đầu Tư.

Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

33.

T-DBI-095332-TT

Đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

34.

T-DBI-095242-TT

Chuyển đổi doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có từ hai chủ sở hữu trở lên thành công ty TNHH một thành viên

Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư c a Việt Nam ra nước ngoài

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

35.

T-DBI-095212-TT

Chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài do một tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài đầu tư thành công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

36.

T-DBI-094613-TT

Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn nước ngoài là công ty TNHH thành công ty cổ phần và ngược lại

Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

37.

T-DBI-095343-TT

Đăng ký lại doanh nghiệp trong trường hợp có cam kết chuyển giao không bồi hoàn

Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

38.

T-DBI-094618-TT

Chuyển đổi doanh nghiệp trong trường hợp có cam kết chuyển giao không bồi hoàn

Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

39.

T-DBI-096661-TT

Đăng ký thay đổi danh sách người đại diện ủy quyền đối với công ty TNHH 1 thành viên(chủ sở hữu là tổ chức)

Thành lập và phát triển doanh nghiệp

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

40.

T-DBI-099548-TT

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (trường hợp hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện khác với huyện đặt trụ sở chính nhưng trong địa bàn tỉnh)

Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

8. Sở Tài chính

41.

T-DBI-028101-TT

Lập, phân bổ, giao và điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương

Quản lý ngân sách nhà nước

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

42.

T-DBI-028124-TT

Quyết toán ngân sách các cơ quan đơn vị

Quản lý ngân sách nhà nước

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

43.

T-DBI-026340-TT

Thẩm tra quyết toán thu, chi ngân sách các huyện, TX, TP

Quản lý ngân sách nhà nước

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

44.

T-DBI-026251-TT

Cấp phát kinh phí bằng lệnh chi tiền

Quản lý ngân sách nhà nước

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

45.

T-DBI-026323-TT

Lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách địa phương

Quản lý ngân sách nhà nước

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

46.

T-DBI-026261-TT

Chuyển số dư tạm ứng, chuyển nguồn sang năm sau

Quản lý ngân sách nhà nước

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

47.

T-DBI-026348-TT

Thông báo kế hoạch điều h nh ngân sách nguồn vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng sang KBNN thanh toán

Quản lý ngân sách nhà nước

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

48.

T-DBI-026276-TT

Lập tổng quyết toán ngân sách địa phương

Quản lý ngân sách nhà nước

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

49.

T-DB1-028551-TT

Tờ trình cấp vốn lưu động

Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

50.

T-DBI-028224-TT

Phê duyệt phương án xử lý tài chính của DNNN chuyển thành công ty cổ phần.

Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

51.

T-DBI-100798-TT

Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí

Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp

ãi bỏ thủ tục hành chính

 

52.

T-DBI-030038-TT

Tờ trình đề nghị giải quyết công tác tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn

của Nhà nước tại doanh nghiệp

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

53.

T-DBI-030050-TT

Tờ trình cấp kinh phí trợ giá trợ cước

Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

54.

T-DBI-025495-TT

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư (chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư năm trong kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm thuộc cấp ngân sách Xã, Phường , Thị trấn)

Tài chính –Đầu tư

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

55.

T-DBI-100934-TT

Kê khai bổ sung thông tin đơn vị có quan hệ với ngân sách các dự án đầu tư xây dựng cơ bản chuyển giai đoạn, từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang giai đoạn thực hiện dự án thuộc cấp ngân sách tỉnh

Tài chính –Đầu tư

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

56.

T-DBI-100923-TT

Kê khai bổ sung thông tin đơn vị có quan hệ với ngân sách các dự án đầu tư xây dựng cơ bản chuyển giai đoạn, từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang giai đoạn thực hiện dự án thuộc cấp ngân sách Huyện, thị xã; cấp ngân sách Xã, Phường , Thị trấn

Tài chính – Đầu tư

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

57.

T-DBI-025495-TT

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư (chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư năm trong kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm thuộc cấp ngân sách Xã, Phường, Thị trấn)

Tài chính – Đầu tư

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

58.

T-DBI-158985-TT

Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn NSNN- dự án nhóm A, B, C có giá trị quyết toán trên 2 tỷ đồng

Tài chính – Đầu tư

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

59.

T-DBI-025894-TT

Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn NSNN- dự án nhóm A, B, C có giá trị quyết toán dưới 2 tỷ đồng

Tài chính – Đầu tư

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

60.

T-DBI-025908-TT

Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn NSNN - dự án nhóm C

Tài chính – Đầu tư

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

61.

T-DBI-025507-TT

Thẩm định hồ sơ quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành

Tài chính – Đầu tư

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

62.

T-DBI-158989-TT

Thẩm định hồ sơ quyết toán dự án, hạng mục công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh

Tài chính – Đầu tư

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

63.

T-DBI-025529-TT

Thẩm tra Quyết toán dự án hoàn thành trong lĩnh vực đầu tư XDCB trện địa bàn tỉnh

Tài chính – Đầu tư

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

64.

T-DBI-025514-TT

Thẩm định và quyết toán vốn đầu tư (các dự án nhóm A,B,C)

Tài chính – Đầu tư

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

65.

T-DBI-025499-TT

Quyết toán vốn XDCB hàng năm.

Tài chính – Đầu tư

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

66.

T-DBI-026174-TT

Quyết toán vốn đầu tư

Tài chính – Đầu tư

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

67.

T-DBI-106689-TT

Thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niện độ ngân sách hàng năm thuộc ngân sách tỉnh quản lý

Tài chính – Đầu tư

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

68.

 

T-DBI-026007-TT

Thẩm tra hồ sơ, thủ tục đầu tư đối với các dự án thực hiện đề án KCH trường ,lớp học và nhà công vụ giáo viên GĐ 2008-2020 theo ủy quyền của Bộ tài Chính

Tài chính – Đầu tư

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

69.

T-DBI-027184-TT

Thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Quản lý tài sản nhà nước

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

70.

T-DBI-027275-TT

Thẩm định, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Quản lý tài sản nhà nước

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

71.

T-DBI-027093-TT

Trình tự, thủ tục đăng ký tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị

Quản lý tài sản nhà nước

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

72.

T-DBI-027130-TT

Đấu giá quyền sử dụng đất

Giá

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

73.

T-DBI-030681-TT

Quyết định giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính

Giá

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

74.

T-DBI-027056-TT

Bán đấu giá tài sản

Giá

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

75.

T-DBI-027675-TT

Kê khai giá cước vận chuyển hành khách bằng đường bộ

Giá

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

76.

T-DBI-027691-TT

Thẩm định giá nước sạch

Giá

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

77.

T-DBI-027369-TT

Kê khai giá cước vận tải bằng ô tô

Giá

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

78.

T-DBI-027727-TT

Thẩm định giá vật liệu lẻ trong xây dựng cơ bản

Giá

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

79.

T-DBI-027334-TT

Công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng, quý

Giá

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

80.

T-DBI-100721-TT

Kê khai giá lần đầu

Giá

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

81.

T-DBI-103875-TT

Đăng ký giá

Giá

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

82.

T-DBI-100736-TT

Kê khai lại giá

Giá

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

83.

T-DBI-027210-TT

Tiếp nhận tài sản tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước và tiêu hủy tài sản tịch thu

Giá

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

9. Sở Nội vụ

84.

T-DBI-095865-TT

Tạm đình chỉ quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã

Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

85.

T-DBI-095892-TT

Quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã bị giải thể

Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

86.

T-DBI-095930-TT

Đình chỉ, thu hồi giấy phép thành lập quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã

Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

87.

T-DBI-032944-TT

Khen thưởng hàng năm và năm học đối với ngành Giáo dục

Thi đua khen thưởng

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

88.

T-DBI-095456-TT

Khen thư ng thực hiện nhiệm vụ chính trị (đề nghị Bộ, ngành TW khen)

Thi đua khen thưởng

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

89.

T-DBI-095584-TT

Khen thưởng theo niên hạn

Thi đua khen thưởng

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

90.

T-DBI-095598-TT

Khen thưởng đối ngoại

Thi đua khen thưởng

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

91.

T-DBI-032974-TT

Giải quyết đơn thư , khiếu nại thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

Thi đua khen thưởng

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

10. Sở Khoa học - Công nghệ

92.

T-DBI-101197-TT

Cấp phiếu kết quả thử nghiệm mẫu về chất lượng sản phẩm hàng hoá

Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

93.

T-DBI-101162-TT

Thông báo tiếp nhận bản công bố Hợp chuẩn

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

94.

T-DBI-101165-TT

Thông báo tiếp nhận bản công bố

Hợp quy

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

95.

T-DBI-101117-TT

Tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo về khoa học và công nghệ

Khiếu nại, tố cáo

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

96.

T-DBI-101150-TT

Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi trụ sở chính của tổ chức KH&CN

Phát triển  tiềm lực Khoa học và Công nghệ

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

97.

T-DBI-100807-TT

Cấp giấy chứng nhận đăng ký gia hạn hoạt động của tổ chức KH&CN

Lĩnh vực phát triển tiềm lực Khoa học và Công nghệ

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

98.

T-DBI-100812-TT

Giải thể tổ chức KHCN

Lĩnh vực phát triển tiềm lực Khoa học và Công nghệ

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

11. Sở Tư pháp

99.

T-DBI-021119-TT

Cấp phát biểu mẫu sổ sách hộ tịch

Hành chính tư pháp

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

100.

T-DBI-098845-TT

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

Bổ trợ Tư pháp

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

101.

T-DBI-098852-TT

Thu thẻ tư vấn viên pháp luật

Bổ trợ Tư pháp

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

102.

T-DBI-098142-TT

Tạm đình chỉ hành nghề công chứng

Bổ trợ Tư pháp

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

103.

T-DBI-098167-TT

Chấm dứt hoạt động Văn phòng Công chứng

Bổ trợ Tư pháp

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

104.

T-DBI-098299-TT

Bãi nhiệm Ban chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn luật sư

Bổ trợ Tư pháp

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

105.

T-DBI-098312-TT

Giải thể Đoàn luật sư

Bổ trợ Tư pháp

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

106.

T-DBI-098873-TT

Đề nghị tham gia làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

107.

T-DBI-021000-TT

Thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

108.

T-DBI-098859-TT

Chấm dứt hợp đồng cộng tác giữa giám đốc Trung tâm với cộng tác viên

Trợ giúp pháp lý

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

109.

T-DBI-020374-TT

Sinh hoạt câu lạc bộ trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

110.

T-DBI-021011-TT

Thực hiện Trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

111.

T-DBI-056571-TT

Công chứng Hợp đồng vay tiền

Bổ trợ tư pháp

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

112.

T-DBI-087414-TT

Công chứng hợp đồng ủy quyền

Bổ trợ tư pháp

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

113.

T-DBI-017678-TT

Công ch ng hợp đồng, giao dịch khác

Bổ trợ tư pháp

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

114.

T-DBI-018961-TT

Công chứng giấy ủy quyền

Bổ trợ tư pháp

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

115.

T-DBI-10513-TT

Công chứng hợp đồng thuê nhà

Bổ trợ tư pháp

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

116.

T-DBI-098816-TT

Đăng ký việc thay đổi, chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

Bãi bỏ áp dụng Tờ khai đăng ký việc thay đổi, chấm dứt việc giám hộ

 

117.

T-DBI-098796-TT

Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

Bãi bỏ áp dụng Tờ khai Cấp lại bản chính giấy khai sinh

 

118.

T-DBI-099431-TT

Giải quyết cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài theo thủ tục không đích danh (chưa xác định được trẻ em)

Hành chính tư pháp

Bãi bỏ áp dụng Giấy đồng ý cho trẻ em làm con nuôi (dùng cho trẻ em đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng)

 

119.

T-DBI-099453-TT

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của người nước ngoài đã đăng ký tại Việt Nam

Hành chính tư pháp

Bãi bỏ áp dụng Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi

 

120.

T-DBI-098687-TT

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

Bãi bỏ áp dụng Giấy cử người giám hộ

 

121.

T-DBI-019757-TT

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

Bãi bỏ áp dụng Tờ khai Đăng ký lại việc sinh

 

122.

T-DBI-019524-TT

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

Bãi bỏ áp dụng Tờ khai đăng ký kết hôn

 

123.

T-DBI-098807-TT

Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

Bãi bỏ áp dụng            Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn

 

124.

T-DBI-098802-TT

Đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

Bãi bỏ áp dụng Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn

 

125.

T-DBI-105652-TT

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

Bãi bỏ áp dụng  Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.

 

126.

T-DBI-105667-TT

Đăng ký việc xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

Bãi bỏ áp dụng Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.

 

127.

T-DBI-105671-TT

Đăng ký việc xác định giới tính có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

Bãi bỏ áp dụng  Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.

 

128.

T-DBI-105681-TT

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

Bãi bỏ áp dụng :

- Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.

- Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ, con ( dùng cho người đã thành niên nhận cha, mẹ).

 

129.

T-DBI-099402-TT

Giải quyết cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài theo thủ tục đích danh (đã xác định được trẻ em)

Hành chính tư pháp

Bãi bỏ Giấy đồng ý nhận con nuôi

 

12. Sở Thông tin truyền thông

130.

T-DBI-088454-TT

Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Xuất bản

Bãi bỏ áp dụng thủ tục hành chính

Thống kê thủ tục hành chính mới thay thế.

13. UBND huyện Mường Ảng

131.

T-DBI-134007-TT

Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

Thi đua khen thưởng

Bãi bỏ thủ tục hành chính

 

132.

T-DBI-085548-TT

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

Hành chính tư pháp

Bãi bỏ áp dụng Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính

 

133.

T-DBI-085570-TT

Xác định lại dân tộc

Hành chính tư pháp

Bãi bỏ áp dụng Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính

 

134.

T-DBI-085585-TT

Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi lứa tuổi

Hành chính tư pháp

Bãi bỏ áp dụng Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính

 

135.

T-DBI-085599-TT

Cấp lại bản chính giấy khai sinh

Hành chính tư pháp

Bãi bỏ áp dụng Tờ Khai xin cấp lại bản chính giấy khai sinh

 

14. UBND thị trấn Mường Ảng

136.

T-DBI-085270-TT

Đăng ký kết hôn trong nước

Hành chính tư pháp

- Bãi bỏ áp dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

- Bãi bỏ áp dụng Tờ khai đăng ký kết hôn

 

137.

T-DBI-085883-TT

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực các xã biên giới

Hành chính tư pháp

- Bãi bỏ áp dụng Gi y xác nhận tình trạng hôn nhân

- Bãi bỏ áp dụng Tờ khai đăng ký kết hôn

 

138.

T-DBI-085945-TT

Đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về thi hành Luật hôn nhân và gia đình ( hôn nhân thực tế)

Hành chính tư pháp

- Bãi bỏ áp dụng Tờ khai đăng ký kết hôn

 

139.

T-DBI-085945-TT

Đăng ký hôn nhân đối với đồng bào dân t c thiểu số theo quy định tại Nghị định số 32/2002/NĐ-CP của Chính phủ về áp dụng Luật hôn nhân và gia đình

Hành chính tư pháp

- Bãi bỏ áp dụng Tờ khai đăng ký kết hôn

 

140.

T-DBI-102388-TT

Đăng ký lại việc sinh

Hành chính tư pháp

Bãi bỏ áp dụng Tờ khai đăng ký lại việc sinh

 

141.

T-DBI-109797-TT

Đăng ký lại việc kết hôn

Hành chính tư pháp

Bãi bỏ áp dụng Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn

 

142.

T-DBI-086084-TT

Đăng ký việc giám hộ

Hành chính tư pháp

Bãi bỏ áp dụng Giấy cử người giám hộ

 

143.

T-DBI-086097-TT

Đăng ký chấm dứt việc giám hộ

Hành chính tư pháp

Bãi bỏ áp dụng Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ

 

144.

T-DBI-086107-TT

Đăng ký thay đổi việc giám hộ

Hành chính tư pháp

Bãi bỏ áp dụng Gi y cử người giám hộ

 

145.

T-DBI-086112-TT

Đăng ký nuôi con nuôi

Hành chính tư pháp

Bãi bỏ áp dụng Giấy thoả thuận về việc cho và nhận con nuôi

 

146.

T-DBI-086120-TT

Đăng ký nuôi con nuôi đối với đồng bào dân tôc thiểu số

Hành chính tư pháp

Bãi bỏ áp dụng Giấy thoả thuận về việc cho và nhận con nuôi

 

147.

T-DBI-086136-TT

Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với các xã thuộc khu vực biên giới

Hành chính tư pháp

Bãi bỏ áp dụng Giấy thoả thuận về việc cho và nhận con nuôi

 

148.

T-DBI-086154-TT

Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi

Hành chính tư pháp

Bãi bỏ áp dụng Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi

 

149.

T-DBI-086174-TT

Đăng ký lại việc tử

Hành chính tư pháp

Bãi bỏ áp dụng Tờ khai đăng ký lại việc tử

 

150.

T-DBI-086192-TT

Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam thường trú tại khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng thường trú tại khu vực biên giới với việt nam

Hành chính tư pháp

Bãi bỏ áp dụng Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi

 

151.

T-DBI-086212-TT

Đăng ký lại việc kết hôn giữa công dân Việt Nam thường trú tại khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng thường trú tại khu vực biên giới với Việt Nam

Hành chính tư pháp

Bãi bỏ áp dụng Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn

 

152.

T-DBI-086225-TT

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

Hành chính tư pháp

Bãi bỏ áp dụng Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ

(Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha, mẹ)

 

153.

T-DBI-086274-TT

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới

Hành chính tư pháp

Bãi bỏ áp dụng Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ

(Dùng cho trường hợp cha, mẹ, người giám hộ nhận mẹ, cha cho con chưa thành niên)

 

154.

T-DBI-086300-TT

Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch không phân biệt độ tuổi

Hành chính tư pháp

Bãi bỏ áp dụng Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính

 

155.

T-DBI-086326-TT

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Hành chính tư pháp

Bãi bỏ áp dụng Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 324/QĐ-UBND ngày 29/03/2010 về bãi bỏ thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.687

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.171.74