Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 321/2004/QĐ-UB về áp dụng cơ chế "một cửa" tại Ủy ban nhân dân các phường-xã, thị trấn thuộc thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 321/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 28/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 321/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ÁP DỤNG CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC PHƯỜNG-XÃ, THỊ TRẤN THUỘC THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chánh Nhà nước giai đoạn 2001-2010 :
Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương ;
Xét đề nghị của Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách hành chánh thành phố tại Tờ trình số 137/TTr-CCHC ngày 24 tháng 11 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. áp dụng cơ chế “một cửa” trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân tại Ủy ban nhân dân các phường-xã, thị trấn thuộc thành phố, đối với các lĩnh vực sau :

1.1- Xây dựng nhà ở ;

1.2- Đất đai ;

1.3- Hộ tịch ;

1.4- Chứng thực.

Thời gian bắt đầu áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2005.

Điều 2. Nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện :

2.1- Chỉ đạo, hướng dẫn Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường-xã, thị trấn trực thuộc xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết của phường-xã, thị trấn theo cơ chế “một cửa”.

2.2- Theo dõi, đôn đốc, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường-xã, thị trấn trong quá trình thực hiện cơ chế “một cửa” theo đúng quy định tại Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ ; bố trí kinh phí ; tổ chức tập huấn về cơ chế hành chính “một cửa” cho cán bộ, công chức phường-xã, thị trấn làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết.

2.3- Ngoài các lĩnh vực được quy định tại Điều 1 của Quyết định này, căn cứ vào tình hình thực tế ở phường-xã, thị trấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện quyết định lựa chọn thêm một số lĩnh vực công tác khác để áp dụng giải quyết theo cơ chế “một cửa” tại phường-xã, thị trấn, trên cơ sở xem xét đề xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn.

Điều 3. Nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường-xã, thị trấn :

Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết của phường-xã, thị trấn theo cơ chế “một cửa” ; xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn ; kế hoạch tài chính trình Ủy ban nhân dân quận-huyện phê duyệt.

Điều 4. Giao Thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chánh thành phố cùng Sở Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc tổ chức thực hiện cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân các phường-xã, thị trấn.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách hành chánh thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường-xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận :
- Như điều 5  
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Nội vụ
- Cục Quản lý văn bản-Bộ Tư pháp
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố
- VPHĐ-UB : CPVP, Các Tổ NCTH
- Lưu (VX/Nh)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 321/2004/QĐ-UB về áp dụng cơ chế "một cửa" tại Ủy ban nhân dân các phường-xã, thị trấn thuộc thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.466
DMCA.com Protection Status