Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 32/2002/QĐ-UB về quy chế tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo cải cách hành chính thành phố Hà nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 32/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 04/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 32/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUI CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UB ngày 04 tháng 3 năm 2002 về việc Thành lập lại Ban chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố.
Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức chính quyền thành phố tại tờ trình số 69/TTr-TCCQ ngày 22 tháng 2 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Ban hành Quy chế tổ chức và Hoạt động của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố (kèm theo quyết định này).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3 : Chánh Văn phòng HĐND & UBND Thành phố, Trưởng ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Ban chỉ đạo cải cách hành chính Thành phố, UBND các quận, huyện, Giám đốc các Sở, Ngành và các đơn vị trực thuộc UBND Thành phố thi hành quyết định này.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢNH CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo Quyết định số 32/2002/QĐ-UB ngày 04/3/2002 của UBND Thành phố Hà Nội)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Ban chỉ đạo CCHC Thành phố được UBND Thành phố thành lập để thực hiện nhiệm vụ CCHC của thành phố theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo chỉ đạo Chính phủ và của Thành uỷ. Do Chủ tịch UBND Thành phố trực tiếp làm trưởng ban và chỉ đạo hoạt động của Ban chỉ đạo.

Điều 2: Ban chỉ đạo CCHC Thành phố tổ chức hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, không có biên chế và tổ chức bộ máy riêng.

 Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND Thành phố trong các văn bản mang tiêu đề "Ban chỉ đạo CCHC Thành phố Hà Nội" do Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Thành phố ký. Sử dụng trụ sở, cơ sở vật chất, cán bộ, công chức và tài khoản của Ban Tổ chức chính quyền Thành phố tại kho Bạc Nhà nước làm cơ quan thường trực. Sử dụng pháp nhân và con dấu của Ban Tổ chức chính quyền Thành phố trong các giao dịch do Uỷ viên Thường trực Ban chỉ đạo - Trưởng ban Tổ chức chính quyền thành phố ký.

Điều 3: Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo CCHC Thành phố là văn bản quy phạm pháp luật do UBND Thành phố ban hành và bổ sung, sửa đổi khi cần thiết. Văn bản này qui định :

 - Chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và các mối quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo.

 - Phân công nhiệm vụ của các thành viên.

 - Phương thức chỉ đạo, điều hành.

 - Kinh phí CCHC và kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo CCHC.

Chương 2:

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CCHC THÀNH PHỐ

Điều 4: Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo CCHC thành phố :

 Ban chỉ đạo CCHC thành phố có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho UBND thành phố về CCHC và chỉ đạo các ngành, các cấp của thành phố Hà Nội thực hiện chương trình, kế hoạch, đề tài, đề án trong kế hoạch thực hiện chương trình tổng thể CCHC của thành phố sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 Ban chỉ đạo CCHC Thành phố có nhiệm vụ :

 1. Giúp UBND thành phố xây dựng kế hoạch CCHC và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 2. Điều phối các chương trình, dự án CCHC của thành phố.

 3. Hướng dẫn, kiểm tra, các ngành, các cấp thực hiện kế hoạch CCHC.

 4. Thẩm định báo cáo thực hiện kế hoạch CCHC của các đơn vị, các đề tài, đề án của các ngành, các cấp trước khi trình UBND thành phố phê duyệt.

 5. Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền, chương trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thong tin phục vụ CCHC.

 Khi cần thiết, Ban chỉ đạo CCHC thành phố sẽ huy động một số cơ quan hoặc biệt phái một số cán bộ, công chức để thực hiện một số công tác của Ban chỉ đạo.

 Ban chỉ đạo CCHC thành phố có nhiệm vụ thường xuyên trao đổi với cấp uỷ Đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác CCHC để phối hợp chỉ đạo; quan hệ với Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ để được hướng dẫn về chuyên môn; trao đổi kinh nghiệm CCHC với các địa phương, với các tổ chức trong và ngoài nước.

Điều 5: Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc của Ban chỉ đạo CCHC thành phố.

5.1. Ban chỉ đạo CCHC thành phố có Truởng ban, Phó Trưởng ban, Uỷ viên thường trực, một số Uỷ viên Chính thức, Uỷ viên mời tham dự và Tổ thư ký giúp việc.

 Cơ cấu như sau :

 1. Chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng ban chỉ đạo.

 2. Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo.

 3. Phó Chủ tịch HĐND thành phố - Phó Trưởng Ban chỉ đạo.

 4. Trưởng ban Tổ chức chính quyền thành phố - Uỷ viên Thường trực Ban chỉ đạo.

 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố - Uỷ viên Ban chỉ đạo

 6. Giám đốc Sở Tư pháp - Uỷ viên Ban chỉ đạo

 7. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Uỷ viên Ban chỉ đạo

 8. Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá - Uỷ viên Ban chỉ đạo

 Khi có sự thay đổi về nhân sự trong các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, ngành nằm trong cơ cấu Ban chỉ đạo, thì người mới được bổ nhiệm vào các chức danh đó là thành viên đương nhiệm của Ban chỉ đạo.

5.2. Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo có Tổ trưởng và một số tổ viên là cán bộ, công chức kiêm nhiệm, đồng thời là những chuyên gia có đủ năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc của Ban chỉ đạo.

 Tổ thư ký được thành lập theo quyết định của Trưởng Ban chỉ đạo. Khi cần thiết, Ban Chỉ đạo CCHC thành phố trưng dụng một số cơ quan, một số cán bộ, công chức biệt phái để thực hiện công tác của Ban Chỉ đạo.

 Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND Thành phố có trách nhiệm bố trí cán bộ, công chức biệt phái theo yêu cầu của Ban chỉ đạo.

5.3. Ban chỉ đạo CCHC thành phố họp định kỳ mỗi quí 1 lần. Phiên họp của Ban chỉ đạo CCHC thành phố do Trưổng ban hoặc Phó Trưởng ban chỉ đạo được uỷ quyền điều hành.

 Tại phiên họp của Ban chỉ đạo CCHC thành phố, Uỷ viên Thường trực Ban chỉ đạo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch CCHC của thành phố giữa hai kỳ họp và trình bày những vấn đề cần xin ý kiến Ban chỉ đạo.

 Các thành viên Ban chỉ đạo phát biểu ý kiến theo chế độ chuyên gia.

 Trường hợp giữa các thành viên Ban chỉ đạo có ý kiến khác nhau thì ý kiến của Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Phó trưởng Ban chỉ đạo được uỷ quyền chủ trì hội nghị được coi là kết luận của Ban chỉ đạo.

 Kết luận của Ban chỉ đạo CCHC thành phố được coi nhu kết luận của UBND thành phố, được thông báo bằng văn bản để các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện, đồng thời được Báo cáo với Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố hoặc cơ quan nhà nước cấp trên khi cần thiết.

Điều 6: Phân công nhiệm vụ của các Thành viên Ban chỉ đạo CCHC Thành phố :

 Các thành viên trong Ban chỉ đạo được phân công phụ trách các mặt công tác như sau :

 1. Trưởng Ban chỉ đạo có nhiệm vụ định huớng hoạt động, quyết định ban hành kế hoạch và chủ trương, biện pháp thực hiện kế hoạch CCHC trên cơ sở tham vấn của Ban chỉ đạo.

 Trường hợp giữa các thành viên Ban chỉ đạo có ý kiến khác nhau, Trưởng ban chỉ đạo quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình truớc UBND Thành phố.

 2. Phó trưởng Ban chịu trách nhiệm điều phối hoạt động của Ban chỉ đạo, huy động các nguồn tài chính, nhân lực, bảo đảm đủ điều kiện cần thiết để thực hiện kế hoạch CCHC của thành phố; ký các văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp.

 3. Uỷ viên thường trực ban chỉ đạo, chỉ đạo công tác của tổ thư ký và của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo.

 Uỷ viên thường trực được Trưởng ban chỉ đạo uỷ quyền :

 - Báo cáo trước các kỳ họp về chương trình làm việc của Ban chỉ đạo, tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình, đề tài, đề án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời cho các thành viên ban chỉ đạo khi có vấn đề đột xuất giữa hai kỳ họp.

 - Báo cáo trước Thành uỷ, HĐND và UBND Thành phố về công tác CCHC của Thành phố và cung cấp thông tin về CCHC của thành phố cho các cơ quan thông tin đại chúng.

 - Thông báo kết luận của Ban chỉ đạo CCHC Thành phố để các ngành, các cấp trực thuộc UBND Thành phố biết và thực hiện.

 4. Các Uỷ viên khác, được UBND Thành phố phân công quản lý nhà nước trong lĩnh vực nào, trực tiếp chỉ đạo thực hiện CCHC trong lĩnh vực đó, đồng thời thực hiện một số công tác của Ban chỉ đạo do Trưởng ban trực tiếp phân công.

 5. Thư ký Ban chỉ đạo CCHC Thành phố có nhiệm vụ :

 - Xây dựng kế hoạch CCHC của thành phố.

 - Theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch CCHC của các ngành các cấp;

- Giúp Ban chỉ đạo tổ chức thẩm định báo cáo, chương trình, đề tài, đề án của các ngành, các cấp;

- Chuẩn bị nội dung chương trình làm việc của Ban chỉ đạo;

Điều 7: Nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo CCHC của Thành phố.

 Là cơ quan Thương trực của Ban chỉ đạo CCHC Thành phố, Ban Tổ chức chính quyền Thành phố có nhiệm vụ:

1. Thưcj hiện các cuộc điều tra, khảo sát và yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin cần thiết cho công tác CCHC của thành phố.

 2. Thường trực giải quyết và đề nghị UBND Thành phố giải quyết các công việc liên quan đến tiến độ thực hiện kế hoạch CCHC của thành phố.

 3. Chủ trì công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức CCHC cho các ngành, các cấp của thành phố.

 4. Bảo đảm cơ sở vật chất và phương tiện làm việc của Ban chỉ đạo.

 5. Quản lý kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo.

Điều 8 : Phương thức chỉ đạo, điều hành :

 Ban chỉ đạo CCHC của thành phố chỉ đạo, điều hành các ngành các cấp thực hiện kế hoạch CCHC thông qua công tác hướng dẫn thực hiện kế hoạch, công tác thanh tra, kiểm tra và khen thưởng, kỷ luật.

 1. Công tác hướng dẫn triển khai kế hoạch CCHC :

 - Căn cứ vào kế hoạch CCHC của thành phố và chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công, Ban chỉ đạo hướng dẫn các Ngành, các cấp xây dựng kế hoạch CCHC của đơn vị, trình UBND thành phố phê duyệt.

 - Căn cứ vào mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch và chương trình CCHC đã được phê duyệt, các đơn vị có trách nhiệm xây dựng, trình UBND thành phố phê duyệt kế hoạch thực hiện, kèm theo đề cương và dự toán kinh phí thực hiện các chuyên đề, đề tài, đề án (nếu có); ban chỉ đạo CCHC thành phố giúp UBND Thành phố thẩm định tính khoa học và thực tiễn trước khi trình UBND thành phố phê duyệt.

 - Khi kế hoạch, chương trình, đề tài, đề án hoàn thành; đơn vị chủ trì trình UBND thành phố xem xét ban hành hoặc phê duyệt đưa vào sử dụng; Ban chỉ đạo CCHC thành phố thẩm định, giúp đơn vị bổ sung, chỉnh lý cho phù hợp với mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ được giao trước khi UBND thành phố xem xét ban hành hoặc phê duyệt đưa vào sử dụng.

 2. Công tác thanh tra kiểm tra

 Công tác thanh tra, kiểm tra do Ban chỉ đạo CCHC thành phố chủ trì hoặc uỷ quyền cho cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo hay cơ quan Thanh tra Nhà nước Thành phố thực hiện. Trong quá trình các đơn vị thực hiện chương trình, chuyên đề, đề tài, đề án CCHC theo kế hoạch của thành phố, Ban chỉ đạo CCHC thành phố kiểm tra và hướng dẫn các đơn vị bám sát định hướng, mục tiêu, tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho đơn vị trong quá trình thực hiện; đồng thời kiến nghị với Thành uỷ, HĐND và UBND Thành phố có biện pháp xử lý kịp thời. Hình thức và thời gian thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất.

 3. Khen thưởng, kỷ luật :

 Căn cứ vào kết quả thực hiện CCHC , ban chỉ đạo CCHC Thành phố sẽ đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét quyết định khen thưởng hay thi hành kỷ luật cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức.

Chương 3:

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CCHC THÀNH PHỐ

Điều 9: Nguồn kinh phí thực hiện CCHC

 Kinh phí phục vụ công tác CCHC của thành phố lấy từ ngân sách Thành phố, trong đó có kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo.

Điều 10: Cấp phát kinh phí CCHC.

 Kinh phí CCHC và hoạt động của Ban chỉ đạo CCHC thành phố được cấp theo dự toán.

 Ban chỉ đạo CCHC thành phố giúp UBND Thành phố quản lý kinh phí CCHC của thành phố; chỉ đạo Sở Tài chính Vật giá cấp phát và giám sát chi tiêu theo luật ngân sách.

 Nội dung CCHC thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nào, đơn vị đó thực hiện trong tổng kinh phí chi thường xuyên do thành phố cấp hàng năm theo kế hoạch. Kinh phí CCHC do Ban chỉ đạo CCHC quản lý chỉ cấp cho những dự án điều tra, khảo sát; những chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ CCHC cho cán bộ, công chức; những đề tài, đề án có yếu tố nghiên cứu - triển khai.

 Trên cơ sở kế hoạch CCHC được phê duyệt, đơn vị được giao kế hoạch lập dự toán kinh phí kèm theo đề cương thực hiện chương trình UBND thành phố.

 Sau khi thẩm định đề cương và dự toán kinh phí, Ban chỉ đạo CCHC đề nghị UBND thành phố giao cho Sở Tài chính - Vật giá cấp phát và giám sát thực hiện theo luật ngân sách.

 Trưởng ban chỉ đạo CCHC thành phố uỷ quyền cho Uỷ viên Thường trực - Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố xây dựng dự toán kinh phí CCHC của Thành phố và thực hiện các nhiệm vụ thẩm định nói trên.

Điều 11 : Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo :

 - Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo CCHC thành phố cấp theo dự toán được duyệt của Ban chỉ đạo qua tài khoản của Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, đồng thời, thanh quyết toán theo khoản mục riêng.

 Trưởng ban chỉ đạo CCHC thành phó uỷ quyền cho Uỷ viên Thường trực - Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố;

 - Lập và trình duyệt dự toán kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo.

 - Quyết định thuê chuyên gia tư vấn trong nước và nước ngoài; ký kết các hợp đồng nghiên cứu, hợp đồng thực hiện một số loại công việc và hợp đồng thời vụ theo qui định hiện hành để thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch.

 - Quyết định các khoản chi tiêu khác của Ban chỉ đạo và thanh quyết toán qui định hiện hành.

Điều 12: Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc kế hoạch thực hiện chương trình CCHC của thành phố giai đoạn 2001 - 2010./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 32/2002/QĐ-UB về quy chế tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo cải cách hành chính thành phố Hà nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.292

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141