Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3157/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 3157/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Đào Công Thiên
Ngày ban hành: 04/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3157/-UBND

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1573/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại văn bản số 2194/STP-XDVB ngày 13/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. T
nh ủy;
- TT. HĐND tnh;
- Văn phòng
UBND tỉnh;
- Lưu: VT, DL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Công Thiên

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 3157/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2015 của y ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Thực hiện Quyết định s1573/QĐ-TTg ngày 11/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là Luật), Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích:

- Nhằm triển khai kịp thời, thống nhất, hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh;

- Xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật.

2. Yêu cầu:

- Việc triển khai thi hành Luật phải bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành, phát huy trách nhiệm, vai trò chủ động của cơ quan đầu mối ở địa phương;

- Bảo đảm sự phối hp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Luật;

- Thực hiện theo lộ trình cụ thể, bảo đảm sau ngày 01/7/2016 Luật được thực hiện thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh, tạo sự đồng bộ trên phạm vi cả nước;

- Bảo đảm các điều kiện cho việc triển khai thi hành Luật, đồng thời việc triển khai thi hành Luật phải tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức Hi ngh quán trit vic thi hành Lut

Tổ chức Hội nghị quán triệt việc thi hành cho đại diện các cơ quan, đơn vị của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2015.

2. Tchức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bhoặc ban hành văn mi các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo thi hành hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (làm đầu mối tổng hợp kết quả rà soát trình Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Đơn vị phối hợp: các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã (trực tiếp thực hiện rà soát, gửi kết quả rà soát về Sở Tư pháp)

- Thời gian hoàn thành: tháng 11/2015.

- Sản phẩm: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Tchức tập huấn chuyên sâu về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

- Thi gian thực hiện: Quý II/2016.

4. Rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật

a) Rà soát đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý II/2016.

b) Kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế

- Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

2. Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã đảm bảo kinh phí, nhân lực để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của địa phương.

3. Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc các s, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch này và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

4. Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước của địa phương trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc, phát sinh các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3157/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.814

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50