Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 315/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 315/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 07/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 315/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ VII NĂM 2014

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của t chức phi hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 670/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên:

1. Trưởng ban:

Ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Các Phó trưởng ban:

a) Ông Lê Khánh Hải - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

b) Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Nam Định.

3. Các ủy viên:

a) Ông Nguyễn Khắc Định - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

b) Ông Tô Lâm - Thứ trưởng Bộ Công an;

c) Ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Tổng tham mưu trưởng, Bộ Quốc phòng;

d) Bà Nguyễn Thị Minh - Thtrưởng Bộ Tài chính;

đ) Ông Nguyễn Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

e) Ông Cao Lại Quang - Thứ trưởng Bộ Xây dựng;

g) Ông Nguyễn Hồng Trường - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

h) Bà Nguyễn Thị Xuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế;

i) Ông Nguyễn Thế Phương - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

k) Ông Dương Văn An - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

l) Ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao;

m) Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Chủ tịch y ban nhân dân thành phố Hà Nội;

n) Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch y ban nhân dân thành phố Hải Phòng;

o) Ông Trần Hồng Nga - Phó Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Hà Nam;

p) Ông Trần Hữu Bình - Phó Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Ninh Bình;

q) Bà Cao Thị Hải - Phó Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Thái Bình;

r) Ông Bùi Văn Cửu - Phó Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Hòa Bình;

s) Đại diện lãnh đạo y ban nhân dân tỉnh Hải Dương;

t) Ông Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo

1. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho Phó Trưởng ban và các ủy viên của Ban Chỉ đạo.

2. Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ sự phân công của Trưởng ban.

3. Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định thành lập Ban Tổ chức để trực tiếp điều hành việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần th VII năm 2014.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo:

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Đại hội Thể dục ththao các cấp.

2. Chỉ đạo việc lập kế hoạch và triển khai tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014.

Điều 4. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của B Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi kết thúc Đại hội.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí từ kinh phí tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014.

Điều 5. Tổng cục Thể dục thể thao là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ:

1. Giúp Ban Chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp.

2. Theo dõi, tổng hp kết quả tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp để báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc.

3. Chủ trì xây dựng và trình Ban Chỉ đạo kế hoạch tổ chức Đại hội Thdục th thao toàn quc ln thứ VII; chịu trách nhiệm tchức trin khai sau khi được phê duyệt.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc phân công.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tổng cục Thể dục thể thao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn
Thiện Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 315/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.550

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98