Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 31/QĐ-UBND Kế hoạch tuyên truyền về Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2017

Số hiệu: 31/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 11/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 11 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011- 2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP , ngày 13/6/2013 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ

Căn cứ Quyết định số 3490/QĐ-BNV ngày 10/10/2016 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020”;

Căn cứ Quyết định số 2052/QĐ-UBND, ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh Hà Giang về ban hành kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Hà Giang giai đoạn II (2016 - 2020) và Quyết định số 3053/QĐ-UBND, ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh Hà Giang về ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Hà Giang năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 09/TTr-SNV ngày 08/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền về Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- TTr Tỉnh ủy;
- TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Hà Giang, Đài PTTH Hà Giang;
- Lưu: VT, TH, SNV, Vnptioffice;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020, kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Hà Giang giai đoạn II 2016 - 2020 hành chính Nhà nước tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh; Bộ chỉ số đánh giá Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

b) Nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai Cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện Cải cách hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.

c) Kịp thời xây dựng, nhân rộng và biểu dương các mô hình tổ chức, gương điển hình tập thể hoặc cá nhân thực hiện tốt công tác Cải cách hành chính ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị.

2. Yêu cầu

a) Triển khai công tác thông tin tuyên truyền phải thiết thực, hiệu quả theo tiến độ và thời gian đề ra. Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, từng ngành, địa phương.

b) Tuyên truyền Cải cách hành chính phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể của Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ và Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Hà Giang giai đoạn II (2016 - 2020); Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh.

c) Tổ chức lồng ghép các nội dung thông tin, tuyên truyền về Cải cách hành chính Nhà nước với việc tuyên truyền phổ biến giáo dục về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để cán bộ công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân nắm rõ thông tin về công tác Cải cách hành chính Nhà nước nhất là Cải cách thủ tục hành chính.

d) Tuyên truyền về cải cách hành chính phải góp phần nâng cao dân trí, phòng chống tham nhũng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.

II. ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN

Đối tượng tuyên truyền về Chương trình Cải cách hành chính gồm toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Công tác chỉ đạo điều hành

a) Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 3183/QĐ-UBND , ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang;

b) Chương trình, kế hoạch CCHC của Trung ương và của tỉnh; những công tác trọng tâm trong thực hiện CCHC của cơ quan, đơn vị;

c) Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

d) Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch CCHC tỉnh Hà Giang giai đoạn II (2016 - 2020).

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức

a) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

b) Các quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Cải cách hành chính.

c) Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

d) Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp;

đ) Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

e) Văn bản số 06/BCĐCCHC ngày 09/8/2016 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc tăng cường triển khai kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020

f) Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch CCHC tỉnh Hà Giang giai đoạn II (2016 - 2020);

g) Chỉ thị số 405/CT-UBND ngày 17/3/2016 của UBND tỉnh về việc nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong các cơ quan, đơn vị;

h) Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020;

i) Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị-xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong cơ quan, đơn vị mình.

k) Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Hà Giang giai đoạn II 2016 - 2020; và Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh, Bộ chỉ số đánh giá Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

l) Tuyên truyền giáo dục về quyền và nghĩa vụ cũng như trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức trong thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân; các quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

m) Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính tại Trung ương, tại tỉnh.

n) Các mô hình cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt trong cải cách hành chính ở Trung ương và địa phương.

3. Đối với các doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân

a) Bộ thủ tục hành chính đã công bố theo Quyết định của UBND tỉnh (về nội dung thủ tục hành chính, cách tra cứu, tìm hiểu các thủ tục hành chính, cách khai thác và sử dụng các biểu mẫu).

b) Việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông; quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức.

c) Thông tin, hướng dẫn truy cập, sử dụng thủ tục hành chính qua Internet (Email, Website), điện thoại, fax; cách thức kiến nghị về quy định hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính Phủ về tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định liên quan đến thủ tục hành chính.

d) Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính Nhà nước, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết các công việc của công dân.

IV. CÁC HÌNH THỨC VÀ BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN

1. Sở Nội Vụ

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan lựa chọn, thống nhất nội dung ở các lĩnh vực người dân quan tâm; trực tiếp tiếp nhận phản ánh, giải đáp vướng mắc trong quá trình triển khai Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh thông qua hộp thư góp ý của các sở, ngành và phản ánh của tổ chức cá nhân qua phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính quán triệt nội dung, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính nhà nước cho cán bộ phụ trách Cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, cán bộ phụ trách Bộ phận “Một cửa”, “ Một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính các cấp; kỹ năng giao tiếp, ứng xử của công chức khi giao tiếp giải quyết các thủ tục hành chính với tổ chức, công dân, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công và tăng cường hiệu quả của Bộ phận một cửa tại các cơ quan hành chính các cấp.

2. Các sở, ban, ngành; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

- Công khai các thủ tục hành chính của Lồng ghép nội dung Cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị.

- Thường xuyên rà soát và kịp thời cập nhật thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung lên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Niêm yết, công khai thủ tục hành chính đã được ban hành tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị (tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa). Niêm yết phải đầy đủ rõ ràng, dễ hiểu, đúng quy định; kịp thời cập nhật khi có sự thay đổi; không niêm yết mang tính hình thức.

- Công khai minh bạch các chủ trương chính sách, bộ thủ tục hành chính của từng ngành trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các ngành, địa phương, đơn vị.

- Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức làm nhiệm vụ cải cách hành chính.

3. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; báo Hà Giang

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tuyên truyền bằng tiếng phổ thông và tiếng dân tộc (tiếng Mông, tiếng Dao, tiếng Nùng...). Xây dựng Chuyên mục Cải cách hành chính.

- Đưa tin thường xuyên, kịp thời về các hoạt động thực hiện công tác Cải cách hành chính của tỉnh.

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên đề Cải cách hành chính kết hợp thông tin các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến Cải cách hành chính; phản ánh, biểu dương các điển hình tốt và những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai công tác Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Đăng tải ý kiến của các tổ chức, cá nhân về những mặt được, những vấn đề còn tồn tại trong công tác Cải cách hành chính, thủ tục hành chính; các mô hình thực hiện Cải cách hành chính có hiệu quả; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Cải cách hành chính tại chuyên mục.

4. Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện

Phối hợp với Phòng Nội vụ và các cơ quan có liên quan chuyển tải những thông tin, hoạt động về công tác Cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính đến nhân dân trên địa bàn. Chú trọng tuyên truyền về vị trí, vai trò của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cấp huyện, cấp xã đến người dân.

V. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

Nguồn kinh phí bảo đảm cho công tác tuyên truyền cải cách hành chính do ngân sách nhà nước bảo đảm.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

Là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh về công tác Cải cách hành chính có nhiệm vụ có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Giang tổ chức chuyên mục Cải cách hành chính. Phối hợp với các đơn vị được giao chủ trì thực hiện các hình thức tuyên truyền; xây dựng dự toán kinh phí chi tiết gửi Sở Tài Chính thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

Căn cứ theo nội dung tuyên truyền tại Kế hoạch, đồng thời bám sát tình hình và nhiệm vụ Cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị để chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến về công tác Cải cách hành chính.

Định kỳ 6 tháng, một năm (Ngày 15/6 và 15/12) các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác tuyên truyền công tác Cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để theo dõi tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương cập nhật đầy đủ, kịp thời Bộ thủ tục hành chính của các Sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

4. Sở Tài chính

Tham mưu, trình UBND tỉnh cấp kinh phí theo Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính được UBND tỉnh phê duyệt, hướng dẫn sử dụng kinh phí đúng mục đích và có hiệu quả.

5. Các cơ quan báo chí

Các cơ quan báo chí có chương trình phối hợp công tác với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động đăng tải, cung cấp thông tin về cải cách hành chính. Căn cứ vào nhiệm vụ, khả năng và nhu cầu thực tiễn, mở chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền; quan tâm bố trí vị trí trang tin bài, thời gian phát sóng tin bài hợp lý, hiệu quả.

Đài Phát thanh và Truyền hình: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền thông qua các phóng sự, chuyên mục về chính quyền điện tử, công dân điện tử; đổi mới, phát huy hiệu quả từ các chương trình đang thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai, thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 31/QĐ-UBND Kế hoạch tuyên truyền về Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


474
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154