Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 31/2019/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định quy phạm Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Số hiệu: 31/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Ngày ban hành: 09/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2019/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 09 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đng nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thng hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình s 1593/TTr-STP ngày 06 tháng 8 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, gồm:

1. Bãi bỏ 33 quyết định do hết thời gian và giai đoạn thực hiện được quy định trong văn bản.

(Danh mục cụ thể kèm theo Phụ lục I)

2. Bãi bỏ 30 quyết định do phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế; không thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương; trin khai thực hiện trên cơ sở văn bản Trung ương và đã áp dụng các văn bản khác của địa phương.

(Danh mục cụ thể kèm theo Phụ lục II)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- TT:TU, HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND t
nh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo-Tin học tỉnh;
- Lưu: VT.NC-THONG

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Ngọc

 

PHỤ LỤC I

BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Kèm theo Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi của văn bản (Trích yếu văn bản)

Lý do hết hiệu lực

Bãi bỏ 33 quyết định do hết thi gian và giai đoạn thực hiện

1

Quyết định

Số 21/2010/QĐ-UBND ngày 22/4/2010

Ban hành Đán đào tạo cán bộ, công chức, viên chức trình độ sau đại học tại các cơ sở nước ngoài giai đoạn 2010- 2015

Do hết giai đoạn thực hiện

2

Quyết định

Số 22/2010/QĐ-UBND ngày 22/4/2010

Ban hành Đề án hỗ trợ đào tạo đại học, sau đại học dành cho học sinh, sinh viên, học viên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010- 2015

Do hết giai đoạn thực hiện

3

Quyết định

Số 54/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần hăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015.

Do hết thời gian thực hiện

4

Quyết định

Số 55/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010

Ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015

Do hết giai đoạn thực hiện

5

Quyết định

Số 01/2011/QĐ-UBND ngày 07/01/2011

Bổ sung Quyết định số 54/2010/QĐ- UBND về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015.

Do hết thời gian thực hiện

6

Quyết định

S 12/2011/QĐ-UBND ngày 31/3/2011

Ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015

Do hết giai đoạn thực hiện

7

Quyết định

Số 16/2011/QĐ-UBND ngày 02/6/2011

Về việc ban hành Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Do hết giai đoạn thực hiện

8

Quyết định

Số 25/2011/QĐ-UBND ngày 15/8/2011

Về ban hành Đề án tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (giai đoạn từ năm 2011-2015)

Do hết giai đoạn thực hiện

9

Quyết định

Số 26/2011/QĐ-UBND ngày 15/8/2011

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm giai đoạn 2011 -2015

Do hết giai đoạn thực hiện

10

Quyết định

Số 46/2011/QĐ-UBND ngày 10/12/2011

Về công bố dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2012 trên địa bàn tnh.

Do hết thời gian thực hiện

11

Quyết định

S 04/2012/QĐ-UBND ngày 13/01/2012

Điều chnh QĐ 54/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và phn trăm (%) pn chia các khoản giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015

Do hết giai đoạn thực hiện

12

Quyết định

Số 14/2012/QĐ-UBND ngày 09/3/2012

Về việc ban hành Đề án tổ chức xây dựng lực lượng và hoạt động lực lượng Phòng không nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 2012-2015)

Do hết giai đoạn thực hiện

13

Quyết định

Số 41/2012/QĐ-UBND ngày 29/8/2012

Ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2012-2015

Do hết giai đoạn thực hiện

14

Quyết định

Số 53/2012/QĐ-UBND ngày 26/11/2012

Quy định mức hỗ trợ ngân sách nhà nước cho đầu tư hạ tầng kinh tế-xã hội xã nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

Do hết giai đoạn thực hiện

15

Quyết định

Số 58/2012/QĐ-UBND ngày 10/12/2012

Công bố dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 trên địa bàn tnh.

Do hết giai đoạn thực hiện

16

Quyết định

Số 59/2012/QĐ-UBND ngày 11/12/2012

Ban hành Quy định hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ trên địa bàn tnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2015

Do hết giai đoạn thực hiện

17

Quyết định

Số 01/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013

Điều chỉnh công bố dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2012 trên địa bàn tỉnh.

Do hết giai đoạn thực hiện

18

Quyết định

Số 08/2013/QĐ-UBND ngày 02/4/2013

Về tiêu chí xác đnh và chính sách htrợ đối với xã khó khăn của tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2015

Do hết giai đoạn thực hiện

19

Quyết định

Số 36/2013/QĐ-UBND ngày 15/8/2013

Về Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015

Do hết giai đoạn thực hiện

20

Quyết định

Số 41/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013

Về việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND ngày 11/12/2012 quy định hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2015

Do hết giai đoạn thực hiện

21

Quyết định

Số 54/2013/QĐ-UBND ngày 10/12/2013

Công bố dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 trên địa bàn tỉnh.

Do hết giai đoạn thực hiện

22

Quyết định

Số 58/2013/QĐ-UBND ngày 17/12/2013

Giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư XDCB năm 2014

Do hết giai đoạn thực hiện

23

Quyết định

Số 01/2014/QĐ-UBND ngày 17/01/2014

Điều chỉnh giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Do hết thời gian thực hiện

24

Quyết định

Số 13/2014/QĐ-UBND ngày 21/5/2014

Về cấp bổ sung vốn Điều lệ Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh

Do hết thời gian thực hiện

25

Quyết định

Số 65/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014

Công bố dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Do hết thời gian thực hiện

26

Quyết định

Số 02/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015

Ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2015

Do hết thời gian thực hiện

27

Quyết định

Số 57/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015

Công bố dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Do hết thời gian thực hiện

28

Quyết định

Số 68/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

Giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư XDCB năm 2015

Do hết thời gian thực hiện

29

Quyết định

Số 72/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

Về việc Quy định về chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình không làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp thuộc chuẩn hộ nghèo của tỉnh và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp theo Quyết định s32/2014/QĐ-TTg, ngày 27/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ nhưng không thuộc chuẩn hộ nghèo của tỉnh trong năm 2015

Do hết thời gian thực hiện

30

Quyết định

Số 02/2015/QĐ-UBND ngày 06/01/2015

Ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012

Do hết thời gian thực hiện

31

Quyết định

Số 59/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015

Giao chỉ tiêu kế hoch đầu tư XDCB năm 2016

Do hết thời gian thực hiện

32

Quyết định

Số 47/2016/QĐ-UBND ngày 16/12/2016

Giao chtiêu kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2017

Do hết thời gian thực hiện

33

Quyết định

Số 47/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017

Giao chi tiêu kế hoạch đầu tư XDCB năm 2018

Do hết thời gian thực hiện

 

PHỤ LỤC II

BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

(Kèm theo Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi của văn bản (Trích yếu văn bản)

Lý do hết hiệu lực

Bãi bỏ 30 quyết định do phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nội dung không còn phù hp vi tình hình thực tế; không thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương; triển khai thực hiện trên cơ sở văn bản Trung ương và đã áp dụng các văn bản khác của đa phương.

1

Quyết định

Số 2020/1999/QĐ-UB ngày 09/12/1999

Quy hoạch tổng thể phát triển Thủy sản tnh Tây Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng không còn phù hợp với tình hình thực tế (Rà soát theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch năm 2017)

2

Quyết định

Số 37/2008/QĐ-UBND ngày 13/5/2008

Điều chnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tnh Tây Ninh đến năm 2010 và những định hướng đến năm 2020

Được điều chnh, bổ sung bởi Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 08/9/2010 và hiện nay phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng đang được thực hiện theo Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch thủy lợi tnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2035

3

Quyết định

Số 43/2008/QĐ-UBND ngày 13/6/2008

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Hiện đang thực hiện theo Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh theo hướng nâng cao GTGT và phát triển bền vững đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

4

Quyết định

Số 55/2008/QĐ-UBND ngày 07/07/2008

Quy hoạch điều chnh mạng lưới dạy nghề tnh Tây Ninh Tây Ninh giai đoạn 2008-2010 và định hướng 2020.

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng không còn phù hp với tình hình thực tế (Rà soát theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch năm 2017)

5

Quyết định

Số 79/2008/QĐ-UBND ngày 02/10/2008

Ban hành Quy định phân cấp quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Do không phù hp Luật Xây dựng năm 2014.

6

Quyết định

Số 89/2008/QĐ-UBND ngày 10/11/2008

Ban hành Quy định phạm vi khu vực phải xin phép xây dựng, khi lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động ở đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực và không còn thẩm quyền quản lý.

7

Quyết định

Số 26/2009/QĐ-UBND ngày 27/5/2009

Quy hoạch phát trin ngành nghề nông thôn tnh Tây Ninh giai đoạn 2009-201 và định hướng đến năm 2020 tnh Tây Ninh

Phạm vi điu chỉnh, đối tượng áp dụng và nội dung không còn phù hợp tình hình hiện nay.

8

Quyết định

Số 11/2010/QĐ-UBND ngày 22/3/2010

Ban hành Quy định phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tnh Tây Ninh

Phạm vi điều chỉnh, nội dung không còn phù hp.

9

Quyết định

Số 13/2010/QĐ-UBND ngày 31/3/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND ngày 10/11/2008 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định phạm vi khu vực phải xin phép xây dựng, khi lắp đặt các trạm thu phát sóng thông tin di động ở đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực và không thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương

10

Quyết định

Số 46/2010/QĐ-UBND ngày 08/9/2010

Điều chnh, bổ sung Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 13/5/2008 về điều chnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tnh Tây Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Do phạm vi điều chnh và đối tượng áp dụng đang được thực hiện theo Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch thủy lợi tinh Tây Ninh giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2035

11

Quyết định

S 07/2011/QĐ-UBND ngày 01/3/2011

Về việc công bố đơn giá xây dựng cơ bản công trình bưu chính, viễn thông tnh Tây Ninh

Căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực và không còn thẩm quyền quản lý

12

Quyết định

Số 11/2012/QĐ-UBND ngày 08/02/2012

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển giao thông vận tải đường sông tnh Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020

Rà soát theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch năm 2017

13

Quyết định

Số 18/2012/QĐ-UBND ngày 06/4/2012

Ban hành cơ chế qun lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện, thị xã tập trung cho Quỹ phát triển đất tỉnh Tây Ninh

Triển khai theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

14

Quyết định

S 54/2012/QĐ-UBND ngày 27/11/2012

Quy định chuẩn hộ nghèo tỉnh Tây Ninh và chính sách áp dụng

Do đối tượng điều chnh, nội dung Quyết định không còn phù hợp giai đoạn hiện nay

15

Quyết định

Số 28/2013/QĐ-UBND ngày 20/4/2013

Về việc Quy định chính sách hỗ trợ đối với hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Do đối tượng điều chnh, nội dung Quyết định không còn phù hợp giai đoạn hiện nay

16

Quyết định

Số 52/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2010

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn đến năm 2020

Do phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng đang được thực liên theo Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 về việc Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

17

Quyết định

Số 53/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013

Ban hành quy chế phối hợp thực hiện hthống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê tổng hp ngành xây dựng trên địa bàn tnh Tây Ninh

Do không còn phù hợp với tình hình thc tế để thc hin nhim vụ

18

Quyết định

Số 62/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

Về mức thu, chế độ thu, nộp, qun lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Triển khai thực hiện theo Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016

19

Quyết định

Số 65/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tnh Tây Ninh

Căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực và không còn phù hp với tình hình thực tế

20

Quyết định

Số 27/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014

Về việc ban hành tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chngồi trên địa bàn tnh.

Thực hiện theo quy định Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016

21

Quyết định

Số 28/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực áp dụng trên địa bàn tnh Tây Ninh

Thực hiện theo quy định Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 và Thông tư số 111/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ Tài chính

22

Quyết định

Số 30/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Do không thuộc thẩm quyền quy định (theo Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ) và nội dung mức thu, chế độ thu...triển khai thực hiện theo quy định văn bản Trung ương.

23

Quyết định

Số 31/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tnh Tây Ninh

Do không thuộc thẩm quyền quy định (theo Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ) và nội dung mức thu, chế độ thu...triển khai thực hiện theo quy định văn bản Trung ương.

24

Quyết định

Số 32/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tnh Tây Ninh

Do không thuộc thẩm quyền quy định (theo Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ) và nội dung mức thu, chế độ thu...triển khai thực hiện theo quy định văn bản Trung ương.

25

Quyết định

Số 33/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tnh Tây Ninh

Do không thuộc thẩm quyền quy định (theo Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ) và nội dung mức bu, chế độ thu...triển khai thực liên theo quy định văn bản Trung ương.

26

Quyết định

Số 35/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà.

Do không thuộc thm quyền quy định (theo Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ) và nội dung mức thu, chế độ thu...triển khai thực hiện theo quy định văn bản Trung ương.

27

Quyết định

S39/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Do không thuộc thẩm quyền quy định (theo Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ) và nội dung mức thu, chế độ thu...triển khai thực hiện theo quy định văn bản Trung ương.

28

Quyết định

Số 40/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014

Về việc ban hành mức thu và quản lý sử dụng tiền phí sử dụng bến, bãi.

Do không thuộc thẩm quyền quy định (theo Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngay 23/8/2016 của Chính phủ) và nội dung mức thu, chế độ thu...triển khai thực liên theo quy định văn bản Trung ương.

29

Quyết định

Số 45/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Do không thuộc thẩm quyền quy định (theo Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngay 23/8/2016 của Chính phủ) và nội dung mức thu, chế độ thu...triển khai thực hiện theo quy định văn bản Trung ương.

30

Quyết định

Số 80/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

Về điều chnh tăng định mức htrợ tiền ăn cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2015-2020 theo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Để phù hợp với Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 ca Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/08/2019 bãi bỏ quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.272

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91