Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 31/2007/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn tỉnh Nghệ An

Số hiệu: 31/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Phan Đình Trạc
Ngày ban hành: 11/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2007/QĐ-UBND

Vinh, ngày 11 tháng 04 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ về việc quy định trình tự thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 201/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và hoạt động khoa học xã hội và nhân văn;

Căn cứ Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 234/KHCN ngày 23/3/2007, Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 224/TTr-SNV ngày 30/3/2007 về việc thẩm định Đề án thành lập Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An, với nội dung như sau:

1. Tên gọi: Đề án thành lập Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An.

2. Mục tiêu: Xây dựng và phát triển Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An đủ năng lực khoa học công nghệ để nghiên cứu, tổng kết khoa học thực tiễn và đề xuất các cơ sở khoa học thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và xây dựng thành phố Vinh thành Trung tâm Kinh tế - Xã hội vùng Bắc Trung bộ nói riêng.

3. Vị trí: Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An là đơn vị sự nghiệp có thu, hoạt động theo quy định của pháp luật và chịu sự quản lý chỉ đạo trực tiếp của Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời chịu sự quản lý của các cơ quan có chức năng liên quan theo quy định của pháp luật. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng để giao dịch. Trụ sở của Trung tâm đặt tại thành phố Vinh.

4. Chức năng:

Trung tâm có chức năng tổ chức nghiên cứu những vấn đề về khoa học xã hội và nhân văn trên địa bàn nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc lập quy hoạch, kế hoạch và cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Tổ chức tư vấn và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về khoa học xã hội và nhân văn; Tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội của tỉnh.

5. Nhiệm vụ:

5.1. Nghiên cứu những vấn đề khoa học xã hội và nhân văn trên địa bàn tỉnh nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho các quyết định về chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5.2. Tổ chức, tham gia điều tra cơ bản, phân tích, dự báo kinh tế - xã hội dưới góc độ nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

5.3. Tổ chức sưu tầm, nghiên cứu những di sản văn hóa, lịch sử của các dân tộc, địa phương trên địa bàn tỉnh; bảo tồn và phát huy những tinh hoa văn hóa của các dân tộc; Nghiên cứu các chuyên đề Khoa học Xã hội và Nhân văn mang tính chất địa phương.

5.4. Tham gia thẩm định về mặt khoa học xã hội các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của Lãnh đạo tỉnh, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Tổ chức tư vấn và dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

5.5. Tham gia xây dựng, quy hoạch chiến lược, cơ chế và chính sách phát triển Khoa học Xã hội và Nhân văn của tỉnh, từng vùng và địa phương trong tỉnh.

5.6. Tổ chức tập hợp, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học trong lĩnh vực xã hội và nhân văn nhằm nghiên cứu và đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề Khoa học Xã hội và Nhân văn của tỉnh.

5.7. Hợp tác nghiên cứu về Khoa học Xã hội và Nhân văn với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

5.8. Xây dựng cơ sở vật chất, phục vụ thông tin, tư liệu, thư viện về Khoa học Xã hội và Nhân văn của tỉnh, góp phần phổ biến tri thức khoa học, nâng cao trình độ dân trí.

5.9. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tài sản, kinh phí và chịu trách nhiệm về các nội dung khác thuộc thẩm quyền được giao.

6. Cơ cấu tổ chức, bộ máy và biên chế:

- Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc; 01 - 02 Phó Giám đốc.

- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

+ Phòng Kinh tế học và Phát triển;

+ Phòng Xã hội học và Phát triển;

+ Phòng Lịch sử - Văn hóa;

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp (bao gồm cả thư viện).

Biên chế của Trung tâm có từ 12 - 15 người, được giao theo kế hoạch hàng năm. Trước mắt bố trí 08 biên chế, số còn lại được bổ sung dần trong quá trình phát triển của Trung tâm. Ngoài ra Trung tâm được phép thực hiện thu hút cán bộ theo chính sách của UBND tỉnh và tùy theo công việc, khả năng tài chính, Trung tâm có thể hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

7. Về trang thiết bị, phương tiện làm việc và kinh phí hoạt động của Trung tâm: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các ngành liên quan tham mưu trình UBND tỉnh thành lập Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An; tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm sớm đi vào hoạt động có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ để triển khai thực hiện Đề án.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Thủ trưởng các ngành, các cấp có liên quan, Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Đình Trạc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 31/2007/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.284

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146