Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3092/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 30/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3092/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THÀNH PHẦN HỒ SƠ, TÀI LIỆU CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ CẤP TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp;

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức;

Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 3070 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh căn cứ vào Danh mục này, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức và các quy định của pháp luật có liên quan để xây dựng ………. quản tài liệu của cơ quan.

Giao Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu …. và lựa chọn những hồ sơ, tài liệu có giá trị báo cáo vĩnh viễn giao nộp vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-
Cục VT và LT nhà nước;
-
CT, các PCT UBND tnh;
-
Chi cục Văn thư- Lưu trữ;
-
Lưu: VT, KNNV.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

DANH MỤC

THÀNH PHẦN HỒ SƠ, TÀI LIỆU CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ CẤP TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. HƯỚNG DẪN VẬN DỤNG BẢNG DANH MỤC

1. Mục đích, phạm vi, đối tượng áp dụng

1.1. Mục đích

Bản Danh mục này dùng làm căn cứ cho công tác thu thập, hệ thống hóa, phân loại tài liệu trong quá trình chỉnh lý, đồng thời làm cơ sở đánh giá và xác định giá trị, thành phần hồ sơ, tài liệu có giá trị vĩnh viễn để nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh theo quy định của pháp luật.

1.2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

a) Bản Danh mục này được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức thuộc ngun nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh.

b) Các cơ quan, tổ chức vận dụng bản danh mục này làm căn cứ để xem xét lựa chọn hồ sơ, tài liệu của cơ quan, tổ chức có giá trị vĩnh viễn để nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh.

2. Cấu to của bản danh mc

2.1. Thành phần tài liệu được thống kê trong Danh mục được chia thành 2 nhóm, gồm: Nhóm tài liệu chung và nhóm tài liệu chuyên môn, theo từng vấn đ, mặt hoạt động.

a) Nhóm tài liệu chung: Là nhóm tài liệu phổ biến ở tất cả các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh và được chia thành các nhóm sau:

- Nhóm 1: Tài liệu tổng hợp

- Nhóm 2: Tài liệu quy hoạch, kế hoạch, thống kê

- Nhóm 3: Tài liệu tổ chức nhân sự

- Nhóm 4: Tài liệu lao động tiền lương

- Nhóm 5: Tài liệu tài chính kế toán

- Nhóm 6: Tài liệu xây dựng cơ bản

- Nhóm 7: Tài liệu khoa học, công nghệ

- Nhóm 8: Tài liệu hợp tác quốc tế

- Nhóm 9: Tài liệu thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Nhóm 10: Tài liệu thi đua khen thưởng

- Nhóm 11: Tài liệu pháp chế

- Nhóm 12: Tài liệu về hành chính và quản trị công sở

- Nhóm 13: Tài liệu của tổ chức Đảng và các Đoàn thể cơ quan.

b) Nhóm tài liệu chuyên môn được chia theo từng lĩnh vực hoạt động của cơ quan, t chức

2.2. Trong quá trình xây dựng Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử, các cơ quan, tổ chức cần lưu ý một số điểm sau:

a) Việc phân nhóm tài liệu trong Danh mục này chỉ mang tính tương đối; các cơ quan, tổ chức cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu t chức và tình hình thực tế tài liệu của đơn vị để xây dựng cho phù hợp.

b) Khi xây dựng Danh mục, ngoài những hồ sơ, tài liệu đã được lập trong Danh mục này, quá trình triển khai thu thập, chỉnh lý sẽ phát hiện, phát sinh một số hồ sơ, tài liệu khác có giá trị lịch sử về các mặt hoạt động của địa phương, lưu trữ vĩnh viễn mà chưa được đề cập trong Danh mục, đề nghị cơ quan, tổ chức tiếp tục bổ sung và giao nộp vào Lưu trữ Lịch sử theo quy định.

II. DANH MỤC THÀNH PHẦN HỒ SƠ, TÀI LIỆU CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ CẤP TỈNH

STT

TÊN NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU

THBQ

I. NHÓM TÀI LIỆU CHUNG

 

I. Tài liệu tổng hợp

 

1

Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác năm, nhiều năm của cơ quan

Vĩnh viễn

2

Hội nghị tổng kết, hội nghị chuyên đề hằng năm, nhiều năm do cơ quan tổ chức

Vĩnh viễn

3

Hồ sơ, tài liệu về các Hội nghị (do cơ quan cấp trên triệu tập)

Vĩnh viễn

4

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị với cơ quan cấp trên

Vĩnh viễn

5

Tập văn bản Quy phạm pháp luật của địa phương

Vĩnh viễn

 

2. Tài liệu quy hoạch, kế hoạch, thống kê

 

6

Hồ sơ về việc xây dựng kế hoạch, báo cáo công tác quy hoạch, kế hoạch, thống kê dài hạn, hàng năm

Vĩnh viễn

 

2.1. Tài liệu quy hoạch

 

7

Hồ sơ xây dựng quy hoạch phát triển của cơ quan

Vĩnh viễn

8

Hồ sơ về xây dựng đề án, dự án, chương trình mục tiêu của cơ quan được phê duyệt

Vĩnh viễn

9

Hồ sơ quản lý, tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu của cơ quan

Vĩnh viễn

10

H sơ thm định, phê duyệt đề án chiến lược, đề án quy hoạch phát trin, đ án, dự án, chương trình mục tiêu của các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của cơ quan

Vĩnh viễn

11

Báo cáo đánh giá thực hiện các đề án chiến lược, đề án quy hoạch phát trin, đề án, chương trình, mục tiêu của các đối tượng thuộc phạm vi quản lý nhà nước

Vĩnh viễn

 

2.2. Tài liu kế hoch

 

12

Chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm do cơ quan ban hành và thực hiện

Vĩnh viễn

13

Hồ sơ xây dựng kế hoạch và báo cáo thực hiện kế hoạch hàng năm của cơ quan

Vĩnh viễn

14

Kế hoạch và báo cáo thực hiện kế hoạch của các đơn vị trực thuộc hàng năm

Vĩnh viễn

15

Kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch của các đối tượng thuộc phạm vi quản lý về kế hoạch

Vĩnh viễn

 

2.3. Tài liệu thống kê

 

16

Hồ sơ xây dựng, ban hành các văn bản chế độ, quy định, hướng dẫn về thống kê của cơ quan

Vĩnh viễn

17

Báo cáo thống kê tổng hợp, thống kê chuyên đề

Vĩnh viễn

18

Báo cáo tổng hợp điều tra cơ bản

Vĩnh viễn

19

Báo cáo phân tích và dự báo

Vĩnh viễn

 

3. Tài liu tổ chức, nhân s

 

20

Hồ sơ xây dựng, ban hành Điều lệ tổ chức, Quy chế làm việc, chế độ, quy định, hướng dẫn về tổ chức, cán bộ

Vĩnh viễn

21

Kế hoạch, báo cáo công tác tổ chức, cán bộ

Vĩnh viễn

22

Hồ sơ về việc thành lập, đổi tên, chia tách, sáp nhập, giải thể, hợp nht; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn; Quy chế hoạt động của cơ quan

Vĩnh viễn

23

Hồ sơ về thực hiện Đán tổ chức bộ máy, Đ án nhân sự của cơ quan

Vĩnh viễn

24

Hồ sơ, tài liệu về quản lý biên chế, lao động, tiền lương hằng năm của cơ quan

Vĩnh viễn

25

Kế hoạch, báo cáo công tác tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương hằng năm của cơ quan

Vĩnh viễn

26

Hồ sơ, tài liệu về việc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của cơ quan

Vĩnh viễn

27

Hồ sơ, tài liệu về quản lý công tác đào tạo tại các trường, cơ sở dạy nghề trực thuộc cơ quan

Vĩnh viễn

28

Hồ sơ về bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, kỷ luật công chức, viên chức lãnh đạo trong cơ quan

Vĩnh viễn

29

Hồ sơ về thực hiện công tác quốc phòng, an ninh của cơ quan

Vĩnh viễn

 

4. Tài liệu lao động, tiền lương

 

 

4.1. Tài liệu lao động

 

30

Hồ sơ xây dựng, ban hành định mức lao động và báo cáo thực hiện

Vĩnh viễn

31

Hồ sơ xây dựng chế độ bảo hộ, an toàn, vệ sinh lao động của cơ quan

Vĩnh viễn

32

Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động hàng năm của cơ quan

Vĩnh viễn

33

Hồ sơ các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng

Vĩnh viễn

 

4.2. Tài liệu tiền lương

 

34

Hồ sơ xây dựng, ban hành thang bảng lương của ngành và báo cáo thực hiện

Vĩnh viễn

35

Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ phụ cấp của ngành và báo cáo thực hiện

Vĩnh viễn

 

5. Tài liệu tài chính, kế toán

 

36

Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định về tài chính, kế toán

Vĩnh viễn

37

Kế hoạch, báo cáo công tác tài chính, kế toán dài hạn, hàng năm

Vĩnh viễn

38

Hồ sơ về ngân sách nhà nước hàng năm của cơ quan và các đơn vị trực thuộc

Vĩnh viễn

39

Kế hoạch, báo cáo tài chính và quyết toán

Vĩnh viễn

40

Hồ sơ xây dựng chế độ, quy định về giá

Vĩnh viễn

41

Hồ sơ, tài liệu về việc chuyển nhượng, bàn giao, thanh lý tài sản cố định

Vĩnh viễn

42

Hồ sơ kiểm tra, thanh tra tài chính tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc

Vĩnh viễn

43

Hồ sơ kiểm toán tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc

Vĩnh viễn

 

6. Tài liệu xây dựng cơ bản

 

44

Hồ sơ xây dựng văn bản chế độ, quy định, hướng dẫn về xây dựng cơ bản của ngành, cơ quan

Vĩnh viễn

45

Kế hoạch, báo cáo công tác đầu tư xây dựng cơ bản dài hạn, hàng năm

Vĩnh viễn

46

Hồ sơ công trình xây dựng cơ bản nhóm A, công trình áp dụng các giải pháp mới về kiến trúc, kết cấu, công nghệ, thiết bị, vật liệu mới; công trình xây dựng trong điều kiện địa chất, địa hình đặc biệt công trình được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa

Vĩnh viễn

 

7. Tài liệu khoa học công nghệ

 

47

Hồ sơ về việc xây dựng quy chế hoạt động khoa học công nghệ của cơ quan

Vĩnh viễn

48

Hồ sơ hội nghị, hội thảo khoa học do cơ quan tổ chức

Vĩnh viễn

49

Kế hoạch, báo cáo công tác khoa học, công nghệ dài hạn, hàng năm

Vĩnh viễn

50

Hồ sơ hoạt động của Hội đồng khoa học cơ quan

Vĩnh viễn

51

Hồ sơ chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, ngành

Vĩnh viễn

52

Hồ sơ sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quy trình công nghệ hoặc giải pháp hữu ích được công nhận cấp nhà nước, cấp bộ, ngành

Vĩnh viễn

53

Hồ sơ xây dựng các tiêu chuẩn ngành

Vĩnh viễn

54

Hồ sơ xây dựng, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ của cơ quan

Vĩnh viễn

55

Hồ sơ xây dựng và quản lý các cơ sở dữ liệu của cơ quan

 

 

8. Tài liệu hợp tác quốc tế

 

56

Hồ sơ hội nghị, hội thảo quyết tế do cơ quan chủ trì

Vĩnh viễn

57

Kế hoạch, báo cáo công tác hợp tác quốc tế dài hạn, hàng năm

Vĩnh viễn

58

Hồ sơ xây dựng chương tình, dự án hp tác quốc tế của cơ quan

Vĩnh viễn

59

Hồ sơ về việc thiết lập quan hệ hp tác với các cơ quan, t chức nước ngoài

Vĩnh viễn

60

Hồ sơ gia nhập thành viên các hiệp hội, tổ chức quốc tế

Vĩnh viễn

61

Hồ sơ về việc tham gia các hoạt động của hiệp hội, tổ chức quốc tế (hội nghị, hội thảo, điều tra, khảo sát, thống kê....)

Vĩnh viễn

62

Hồ sơ niên liễm, đóng góp các hiệp hội, tổ chức quốc tế

Vĩnh viễn

63

Hồ sơ đoàn ra ký kết hợp tác

Vĩnh viễn

64

Hồ sơ đoàn vào ký kết hp tác

Vĩnh viễn

65

Thư, điện, thiệp chúc mừng của các cơ quan, tổ chức nước ngoài quan trọng

Vĩnh viễn

 

9.Tài liệu thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

66

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế, quy định, hướng dẫn về thanh tra và giải quyết khiếu nại, t cáo

Vĩnh viễn

67

Kế hoạch, báo cáo công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo dài hạn, hàng năm

Vĩnh viễn

68

Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng

Vĩnh viễn

69

Hồ sơ thanh tra các vụ việc nghiêm trọng

Vĩnh viễn

70

Tài liệu về hoạt động của tổ chức Thanh tra nhân dân hàng năm

Vĩnh viễn

 

10. Tài liệu thi đua khen thưởng

 

71

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế, quy định, hướng dẫn về thi đua, khen thưởng

Vĩnh viễn

72

Hồ sơ hội nghị thi đua do cơ quan chủ trì tổ chức

Vĩnh viễn

73

Kế hoạch, báo cáo công tác thi đua, khen thưởng dài hạn, hàng năm

Vĩnh viễn

74

Hồ sơ khen thưởng của Chủ tịch Nước và Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân

Vĩnh viễn

75

Hồ sơ khen thưởng đối với người nước ngoài

Vĩnh viễn

 

11. Tài liệu pháp chế

 

76

Hồ sơ hội nghị công tác pháp chế, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật

Vĩnh viễn

77

Kế hoạch, báo cáo công tác pháp chế dài hạn, hàng năm

Vĩnh viễn

78

Hồ sơ thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

Vĩnh viễn

 

12. Tài liệu về hành chính và quản trị công sở

 

 

12.1. Tài liệu về hành chính, văn thư, lưu trữ

 

79

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn công tác hành chính, văn thư, lưu trữ

Vĩnh viễn

80

Kế hoạch, báo cáo công tác hành chính, văn thư, lưu trữ năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

81

Hồ sơ thực hiện cải cách hành chính

Vĩnh viễn

82

Hồ sơ về lập, ban hành Danh mục bí mật nhà nước của cơ quan

Vĩnh viễn

83

Tập lưu, sổ đăng ký văn bản đi, văn bản quy phạm pháp luật; Chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, hướng dẫn của cơ quan

Vĩnh viễn

 

12.2. Tài liệu quản trị công sở

 

84

Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về công tác quản trị công sở

Vĩnh viễn

 

13. Tài liệu tổ chức Đảng và các Đoàn thể cơ quan

 

 

13.1. Tài liệu của tổ chức Đảng

 

85

Hồ sơ Đại hội

Vĩnh viễn

86

Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác

Vĩnh viễn

87

Hồ sơ tổ chức thực hiện các cuộc vận động lớn, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và các cấp ủy Đảng

Vĩnh viễn

88

Hồ sơ về thành lập, sáp nhập, công nhận tổ chức Đảng

Vĩnh viễn

 

13.2. Hồ sơ Đi hội

 

89

Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác tổng kết năm, nhiệm kỳ

Vĩnh viễn

90

Hồ sơ tổ chức thực hiện các cuộc vận động lớn, thực hiện nghị quyết của tổ chức Công đoàn

Vĩnh viễn

91

Tài liệu về tổ chức, nhân sự và các hoạt động của tổ chức Công đoàn

Vĩnh viễn

 

13.3. Tài liu tổ chức Đoàn Thanh niên

 

92

Hồ sơ Đại hội

Vĩnh viễn

93

Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác tổng kết năm, nhiệm kỳ

Vĩnh viễn

94

Hồ sơ tổ chức thực hiện các cuộc vận động lớn, thực hiện nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Đoàn thanh niên

Vĩnh viễn

 

II. NHÓM TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN

 

 

1. Khi hành chính – Tng hợp

 

 

1.1. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

 

95

Chương trình hành động, kế hoạch hoạt động hằng năm

Vĩnh viễn

96

Hồ sơ về bầu cử đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp

Vĩnh viễn

97

Hồ sơ tiếp xúc các cử tri; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri

Vĩnh viễn

98

Hồ sơ, tài liệu giám sát; Hồ sơ khiếu nại, tố cáo

Vĩnh viễn

99

Hồ sơ về kinh phí bố trí cho hoạt động của Đoàn ĐBQH, chính sách, chế độ đối với đại biểu Quốc hội và HĐND

Vĩnh viễn

100

Hồ sơ đóng góp ý kiến về các dự thảo luật

Vĩnh viễn

101

Các báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực của Đoàn Đại biểu Quốc hội

Vĩnh viễn

102

Hồ sơ các kỳ họp HĐND

Vĩnh viễn

103

Hoạt động giữa các kỳ họp HĐND; Nghị quyết các kỳ họp HĐND; Các chương trình công tác của HĐND, chỉ tiêu kinh tế, kế hoạch

Vĩnh viễn

104

Báo cáo năm của thường trực HĐND, các Ban HĐND

Vĩnh viễn

105

Tập lưu nghị quyết, quyết định của HĐND

Vĩnh viễn

106

Tài liệu, phim ảnh, băng ghi âm, ghi hình những sự kiện quan trọng của HĐND

Vĩnh viễn

 

1.2. Văn phòng Ủy ban nhân dân

 

107

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác văn phòng, tham mưu, tổng hợp

Vĩnh viễn

108

Hồ sơ về thực hiện chủ trương về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh, huyện, thành phố

Vĩnh viễn

109

Chương trình, kế hoạch, báo cáo kinh tế - xã hội của UBND tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

110

Chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao cho tỉnh, huyện hằng năm

Vĩnh viễn

111

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hằng năm của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

112

Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

113

Tài liệu phối hợp tổ chức các hoạt động của UBND tỉnh, huyện với các đoàn thể trong tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

114

Chỉ tiêu kế hoạch của UBND tỉnh, huyện giao cho các đơn vị thực hiện

Vĩnh viễn

115

Hồ sơ các phiên họp của UBND tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

116

Bài phát biểu kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo cấp trên đối với công tác phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

117

Đề án, dự án, chương trình của UBND tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

118

Hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo

Vĩnh viễn

119

Hồ sơ phê duyệt, quyết toán năm của các cơ quan, đơn vị

Vĩnh viễn

120

Hồ sơ quyết toán, ngân sách của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

121

Hồ sơ, tài liệu của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

Vĩnh viễn

122

Tài liệu phim ảnh, băng ghi âm, ghi hình các sự kiện quan trọng của UBND tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

 

1.3. Ni v

 

 

a) Xây dựng chính quyền, bầu cử

 

123

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền và bầu cử ở tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

124

Hồ sơ về việc xây dựng mô hình chính quyền điển hình cấp huyện, cấp xã

Vĩnh viễn

125

Hồ sơ về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp ở tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

 

b) Tổ chức

 

126

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, sắp xếp về công tác tổ chức

Vĩnh viễn

127

Tài liệu quy hoạch, kế hoạch công tác tổ chức của UBND tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

128

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác tổ chức hằng năm, nhiều năm của UBND tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

129

Hồ sơ về việc thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, hp nhất, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của UBND tỉnh; các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

130

Hồ sơ, tài liệu thực hiện công tác bảo vệ nội bộ cơ quan của UBND tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

 

c) Cán bộ, công chức, viên chức

 

131

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác cán bộ

Vĩnh viễn

132

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác cán bộ hằng năm, nhiều năm của tnh, huyện

Vĩnh viễn

133

Hồ sơ cán bộ thuộc diện UBND tỉnh quản lý

Vĩnh viễn

134

Hồ sơ xây dựng chức danh và tiêu chuẩn chức danh công chức của UBND tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

135

Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch cán bộ của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

136

Hồ sơ, tài liệu về đánh giá cán bộ thuộc diện UBND tỉnh quản lý

Vĩnh viễn

137

Hồ sơ, tài liệu về chỉ tiêu biên chế và tình hình thực hiện biên chế hằng năm của UBND tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố

Vĩnh viễn

138

Báo cáo chuyên đề về công tác cán bộ như: thực hiện tiêu chuẩn chức danh, thi tuyển, nâng ngạch, định mức lao động; thống kê số lượng, chất lượng cán bộ (nam, nữ, dân tộc, trình độ...)

Vĩnh viễn

139

Văn bản của UBND tỉnh quy định, hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức viên chức

Vĩnh viễn

140

Hồ sơ xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo cán bộ của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

141

Kế hoạch và báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

142

Tài liệu về việc quản lý công tác đào tạo tại các cơ sở đào tạo, dạy nghề của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

143

Danh sách cán bộ lãnh đạo của UBND tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố

Vĩnh viễn

144

Sổ thống kê cán bộ của cơ quan UBND tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

 

d) Địa giới hành chính

 

145

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác địa giới hành chính

Vĩnh viễn

146

Chương trình, kế hoạch báo cáo về công tác địa giới hành chính hằng năm, nhiều năm của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

147

Đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh do UBND tỉnh lập

Vĩnh viễn

148

Hồ sơ, tài liệu về xây dựng đề án phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

Vĩnh viễn

149

Hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp tỉnh, huyện, xã

Vĩnh viễn

150

Hồ sơ, tài liệu về việc đặt tên, đổi tên phường, xã, đường phố, công trình công cộng

Vĩnh viễn

 

đ) Biên giới, hải đảo

 

151

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về công tác biên giới, hải đảo

Vĩnh viễn

152

Báo cáo về tình hình chính trị và trật tự đường biên hằng năm, nhiều năm của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

153

Hồ sơ, tài liệu về cắm mốc biên giới

Vĩnh viễn

154

Hồ sơ, tài liệu liên quan đến biên giới, hải đảo

Vĩnh viễn

155

Tài liệu về hoạt động liên quan đến đường biên

Vĩnh viễn

 

e) Cải cách hành chính

 

156

Tài liệu của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác hành chính của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

157

Chương trình, kế hoạch, báo cáo cải cách hành chính hằng năm, nhiều năm của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

158

Đề án cải cách hành chính của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

 

g) Thi đua - khen thưởng

 

159

Văn bản của cơ quan trung ương, của tình chỉ đạo trực tiếp về công tác thi đua, khen thưởng

Vĩnh viễn

160

Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác thi đua hằng năm, nhiều năm của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

161

Quy định, quy chế của UBND tỉnh, huyện về công tác thi đua, khen thưởng

Vĩnh viễn

162

Hồ sơ tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do tỉnh, huyện phát động

Vĩnh viễn

163

Hồ sơ khen thưởng các danh hiệu đối với tập thể, cá nhân ở cấp khen thưởng Nhà nước và UBND tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

164

Khen thưởng thành tích kháng chiến qua các thời kỳ (Bằng có công với nước, Huân chương, Huy chương, Kỷ niệm chương...)

Vĩnh viễn

165

Khen thưởng thành tích trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng (khen thường xuyên và khen đột xuất như: Huân chương, Huy chương, Bằng khen các cấp, Danh hiệu, Cờ thi đua...)

Vĩnh viễn

166

Các sổ vàng khen thưởng

Vĩnh viễn

 

h) Văn thư - Lưu trữ

 

167

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp về công tác văn thư, lưu trữ

Vĩnh viễn

168

Chương trình, kế hoạch báo cáo về công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh, huyện hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

169

Báo cáo thống kê tổng hợp của UBND tỉnh, huyện về công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

Vĩnh viễn

170

Hồ sơ về công tác kiểm tra, thanh tra công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh, huyện.

Vĩnh viễn

 

1.4. Tôn giáo

 

171

Tài liệu của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác tôn giáo

Vĩnh viễn

172

Chương trình, kế hoạch báo cáo công tác tôn giáo hằng năm, nhiều năm của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

173

Hồ sơ, tài liệu giải quyết các vụ việc về tôn giáo có tính chất nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

174

Báo cáo hằng năm và đột xuất của các giáo hội về tình hình hoạt động tôn giáo

Vĩnh viễn

175

Hồ sơ về việc lập hội, trường, lp của tôn giáo

Vĩnh viễn

 

1.5. Dân tc

 

176

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác dân tộc

Vĩnh viễn

177

Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác dân tộc của tỉnh, huyện hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

178

Hồ sơ các chương trình, dự án của tỉnh đối với các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và vùng có khó khăn đặc biệt

Vĩnh viễn

179

Hồ sơ, tài liệu giải quyết các vấn đề về dân tộc trên địa bàn tỉnh, huyện về vụ việc nghiêm trọng

Vĩnh viễn

 

1.6. Kế hoch và Đầu tư

 

 

a) Kế hoạch

 

180

Tài liệu của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về công tác kế hoạch của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

181

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác kế hoạch, đầu tư của tỉnh, huyện hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

182

Hồ sơ, tài liệu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

183

Chỉ tiêu kế hoạch tổng hợp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

184

Quyết định của Chính phủ giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước hằng năm cho tỉnh

Vĩnh viễn

185

Quyết định của UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước hằng năm cho các Sở, Ban, ngành, huyện, thành phố

Vĩnh viễn

186

Hồ sơ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của các ngành và các huyện, thành phố

Vĩnh viễn

187

Hồ sơ đánh giá vic thực hiện các đề án, dự án, chương trình, mục tiêu của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

 

b) Đầu tư

 

188

Tài liệu của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về lĩnh vực đầu tư ở địa phương

Vĩnh viễn

189

Dự toán ngân sách và báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư hằng năm, nhiều năm của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

190

Hồ sơ kêu gọi đầu tư và quản lý vốn đầu tư

Vĩnh viễn

191

Hồ sơ các dự án, đề án, chương trình mục tiêu của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

 

1.7. Khoa học và Công nghệ

 

192

Tài liệu của cơ quan trung ương, của tỉnh hướng dẫn trực tiếp

Vĩnh viễn

193

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về các hoạt động khoa học, công nghệ của tỉnh, huyện hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

194

Hồ sơ hội nghị khoa học do UBND tỉnh, huyện tổ chức hoặc được cơ quan cấp trên địa cho tỉnh, huyện tổ chức

Vĩnh viễn

195

Hồ sơ về việc chỉ đạo, hướng dẫn ứng dụng các quy trình công nghệ mới vào hoạt động sản xuất

Vĩnh viễn

196

Hồ sơ về việc xây dựng, chỉ đạo điểm các mô hình trình diễn giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ

Vĩnh viễn

197

Hồ sơ Đ án nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước do tỉnh, huyện thực hiện

Vĩnh viễn

198

Hồ sơ về các sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ của các tập thể, cá nhân trong tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

 

1.8. Ngoại Vụ

 

199

Văn bản của các cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về công tác đối ngoại, lễ tân, hoạt động kinh tế đối ngoại của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

200

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về hoạt động đối ngoại của tỉnh, huyện hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

201

Hồ sơ về các đoàn nước ngoài đến làm việc tại tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

202

Hồ sơ, tài liệu về các hoạt động kết nghĩa giữa UBND tỉnh với các tỉnh, nước bạn

Vĩnh viễn

203

Hồ sơ về công tác Việt Kiều và hoạt động đối ngoại của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

204

Tài liệu về việc đặt cơ quan đại diện thương mại nước ngoài tại tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

205

Hồ sơ về việc hợp tác kinh tế với nước ngoài

Vĩnh viễn

 

1.9. Thống kê

 

206

Tài liệu của cơ quan trung ương của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về công tác thống kê, điều tra trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

207

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác thống kê, điều tra của tỉnh, huyện hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

208

Hồ sơ, tài liệu thống kê, điều tra cơ bản trên địa bàn tỉnh (đời sống dân cư, nơi ăn ở, sinh hoạt, ngh nghiệp, tôn giáo...)

Vĩnh viễn

209

Hồ sơ, tài liệu về tổng điều tra dân số và lao động

Vĩnh viễn

210

Hồ sơ, tài liệu về điều tra đất đai, nhà ở

Vĩnh viễn

211

Hồ sơ, tài liệu về điều tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

212

Báo cáo phân tích và dự báo tình hình phát triển kinh tế xã hội hằng năm, nhiều năm của tỉnh, huyện, sở, ngành

Vĩnh viễn

213

Các loại biểu, báo cáo thống kê định kỳ hằng năm, nhiều năm hoặc đột xuất của UBND tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

 

2. Khối ni chính

 

 

2.1. Quân sự

 

214

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác quân sự, quốc phòng

Vĩnh viễn

215

Kế hoạch, báo cáo về công tác xây dựng và củng cố quốc phòng của tỉnh, huyện hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

216

Hồ sơ về tuyển quân hằng năm

Vĩnh viễn

217

Kế hoạch, báo cáo của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các Ban chỉ huy quân sự huyện, thành phố về công tác quân sự hằng năm (tuyển quân, huấn luyện, diễn tập, phòng thủ và phối hp tác chiến, bảo vệ chính quyền, chống bạo loạn, xây dựng lực lượng, dân quân tự vệ...)

Vĩnh viễn

218

Báo cáo của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về công tác quân sự, quốc phòng

Vĩnh viễn

219

Hồ sơ về việc thực hiện các chế độ đối với quân nhân và chính sách hậu phương, quân đội

Vĩnh viễn

 

2.2. Công an

 

220

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo, trực tiếp về công tác an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

221

Kế hoạch, báo cáo về công tác an ninh, chính trị, giữ gìn trật t, an toàn xã hội của tỉnh, huyện hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

222

Hồ sơ, tài liệu về an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

223

Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của tỉnh về bảo vệ bí mật nhà nước; công tác phòng cháy, chữa cháy

Vĩnh viễn

224

Danh mục bí mật Nhà nước của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

 

2.3. Thanh tra

 

225

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về hoạt động thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp dân

Vĩnh viễn

226

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp dân của tỉnh, huyện hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

227

Hồ sơ thanh tra các vụ việc nghiêm trọng

Vĩnh viễn

228

Báo cáo tổng hợp về công tác giải quyết, khiếu nại, tố cáo và tiếp dân hằng năm

Vĩnh viễn

 

2.4. Kiểm sát

 

229

Chương trình, kế hoạch, báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

230

Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, huyện về các vụ việc điển hình

Vĩnh viễn

 

2.5. Tòa án

 

231

Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác năm của Tòa án nhân dân tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

232

Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, huyện về các vụ việc điển hình

Vĩnh viễn

233

Hồ sơ về việc kiểm tra các bản án đã có hiệu lực

Vĩnh viễn

 

2.6. Tư pháp

 

234

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác tư pháp

Vĩnh viễn

235

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác tư pháp; xây dựng văn bản pháp luật hằng năm của UBND tỉnh, huyện hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

 

2.7. Phòng chống tham nhũng tỉnh

 

236

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác phòng chống tham nhũng.

Vĩnh viễn

237

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác tham nhũng của tỉnh, huyện hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

238

Hồ sơ về việc xử lý các vụ tham nhũng ở các cơ quan đơn vị

Vĩnh viễn

239

Hồ sơ về việc giải quyết đơn, thư tố giác liên quan đến tham nhũng

Vĩnh viễn

240

Hồ sơ về xây dựng Đề án, phương án phòng chống tham nhũng

Vĩnh viễn

 

3. Văn hóa - Xã hi

 

 

3.1. Văn hóa - Thể thao và Du lch

 

 

a) Văn hóa

 

241

Tập văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh quản lý, chỉ đạo trực tiếp về công tác văn hóa trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

242

Chương trình, kế hoạch và báo cáo về các hoạt động văn hóa của tỉnh, huyện hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

243

Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch và phát triển mạng lưới các nhà văn hóa trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

244

Hồ sơ giải quyết những vụ việc nghiêm trọng trong hoạt động của ngành văn hóa trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

245

Tập báo cáo chuyên đề về các hoạt động văn hóa

Vĩnh viễn

 

b) Thể thao

 

246

Tập văn bản của cơ quan trung ương của tỉnh quản lý, chỉ đạo trực tiếp về các hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

247

Chương trình, kế hoạch và báo cáo các hoạt động thể dục thể thao của tỉnh, huyện hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

 

c) Du lịch

 

248

Tập văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh quản lý, chỉ đạo trực tiếp về công tác du lịch

Vĩnh viễn

249

Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác du lịch của tỉnh, huyện hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

250

Chương trình, đề án quy hoạch xây dựng và phát triển ngành du lịch của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

251

Hồ sơ về các dự án đầu tư của các tổ chức trong và ngoài nước cho ngành du lịch của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

 

3.2. Giáo dc và Đào to

 

252

Tập văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh quản lý, chỉ đạo trực tiếp về công tác giáo dục

Vĩnh viễn

253

Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác giáo dục của tỉnh, huyện hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

254

Chương trình, đề án quy hoạch xây dựng và phát triển ngành giáo dục của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

255

Hồ sơ về các dự án đầu tư của các tổ chức trong và ngoài nước cho ngành giáo dục tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

256

Hồ sơ đề nghị khen thưởng và công nhận các danh hiệu đối với giáo viên và học sinh thuộc tỉnh, huyện quản lý

Vĩnh viễn

257

Các số liệu điều tra cơ bản về ngành giáo dục của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

 

3.3. Y tế

 

258

Tập văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh quản lý, chỉ đạo trực tiếp về các hoạt động trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

259

Chương trình, kế hoạch, báo cáo hoạt động y tế của tỉnh, huyện hng năm, nhiu năm

Vĩnh viễn

260

Chương trình, đề án quy hoạch xây dựng và phát triển ngành y tế trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

261

Các báo cáo chuyên đề về y tế trên địa bàn (công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyên truyền giáo dục y tế cộng đồng, kế hoạch hóa gia đình....)

Vĩnh viễn

262

Tập báo cáo về tình hình hoạt động của Bệnh viện đa khoa tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

 

3.4. Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

a) Lao động

 

263

Tập văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh quản lý, chỉ đạo trực tiếp về công tác lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

264

Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác lao động, thương binh và xã hội của tỉnh, huyện hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

265

Các báo cáo chuyên đề về công tác lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

266

Tài liệu, bản đồ về công tác quy tập mộ liệt sĩ trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

267

Hồ sơ, tài liệu về thực hiện các Quỹ do tỉnh, huyện quản lý như: quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học..)

Vĩnh viễn

268

Báo cáo hoạt động của các Trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm, Trung tâm bảo trợ xã hội....do UBND tỉnh quản lý

Vĩnh viễn

269

Số liệu thống kê, điều tra cơ bản của ngành lao động, thương binh và xã hội tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

 

b) Thương binh - Liệt sỹ

 

270

Hồ sơ, tài liệu về công tác quy tập mộ liệt sỹ

Vĩnh viễn

271

Hồ sơ về đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ, bia tưởng niệm

Vĩnh viễn

272

Hồ sơ liệt sỹ qua các thời kỳ

Vĩnh viễn

273

Hồ sơ giải quyết chế độ chính sách đối với thương binh, bệnh binh

Vĩnh viễn

274

Hồ sơ, tài liệu về thực hiện chủ trương, chế độ, chính sách hằng năm đối với người có công với nước

Vĩnh viễn

275

Hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo của các đối tượng làm giả, khai gian giấy tờ để đưc hưởng chế đ chính sách

Vĩnh viễn

 

c) Xã hội

 

276

Hồ sơ, tài liệu về các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội

Vĩnh viễn

277

Tài liệu chương trình mục tiêu, hành động bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Vĩnh viễn

278

Tài liệu về hoạt động phòng ngừa trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại nhân phẩm, bóc lột lao động sức khỏe

Vĩnh viễn

279

Thống kê điều tra, báo cáo kết quả hoạt động trẻ em hằng năm

Vĩnh viễn

280

Báo cáo về chế độ chính sách lao động, tiền lương hằng năm

Vĩnh viễn

 

3.5. Phát thanh - Truyền hình

 

281

Tập văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh quản lý chỉ đạo trực tiếp về công tác phát thanh, truyền hình

Vĩnh viễn

282

Chương trình, kế hoạch và báo cáo về công tác phát thanh, truyền hình của tỉnh, huyện hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

283

Hồ sơ giải quyết những vấn đề vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình

Vĩnh viễn

 

3.6. Thông tin và Truyền thông

 

284

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực công nghệ thông tin

Vĩnh viễn

285

Tài liệu về cơ sở hạ tầng mạng lưới bưu chính viễn thông của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

286

Chương trình thực hiện dự án phát triển công nghệ thông tin của UBND tỉnh, huyện và các sở, ngành

Vĩnh viễn

287

Hoạt động quản lý ngành viễn thông, các mạng viễn thông trong tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

288

Hồ sơ về việc triển khai hệ thống hạ tầng thông tin truyền thông trong tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

 

3.7. Bảo hiểm xã hội

 

289

Văn bản của tỉnh về việc thực hiện chế độ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

290

Tập Báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực bảo hiểm xã hội hoặc trong các vấn đề bảo hiểm

Vĩnh viễn

291

Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về những vấn đề lớn trong bảo hiểm có tính chất lâu dài, vĩnh viễn

Vĩnh viễn

 

4. Khối kinh tế ngành

Vĩnh viễn

 

4.1. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

a) Nông nghiệp

 

292

Văn bản của cơ quan cấp trên của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

293

Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình của tỉnh về những vấn đề nông nghiệp

Vĩnh viễn

294

Chương trình, kế hoạch và báo cáo về công tác nông nghiệp của UBND tỉnh, huyện hằng năm

Vĩnh viễn

295

Bản đồ quy hoạch và thực trạng phát triển các vùng trồng trọt, chăn nuôi các loại giống cây, giống con và sử dụng các loại cơ giới, vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

296

Sổ sách thống kê, theo dõi, số liệu điều tra tổng hợp về tình hình biến động, phát triển các vấn đề trong nông nghiệp của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

 

b) Chính sách phát triển nông thôn

 

297

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về các chính sách phát triển nông thôn trong tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

298

Chương trình, kế hoạch và báo cáo về thực hiện chế độ chính sách phát triển nông thôn của UBND tỉnh, huyện hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

299

Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về thực hiện các chính sách phát triển nông thôn tại các địa phương trong tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

300

Hồ sơ giải quyết những vấn đề quan trọng trong thực hiện các chính sách phát triển nông thôn ở tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

301

Bản đồ quy hoạch và thực trạng về tình hình thực hiện các chính sách phát triển nông thôn tại các địa phương trong tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

302

Hồ sơ, tài liệu về chương trình nước sạch tại các địa phương trong tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

303

Hồ sơ, tài liệu về thực hiện giãn dân, di dân đi vùng kinh tế mới

Vĩnh viễn

304

Hồ sơ, tài liệu về quản lý công tác định canh, định cư

Vĩnh viễn

305

Sổ sách thống kê, theo dõi, tổng hp về tình hình thực hiện các chính sách phát triển nông thôn trong tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

 

c) Thủy lợi

 

306

Tập văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh quản lý, chỉ đạo trực tiếp về các vấn đề thủy lợi trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

307

Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về những vấn đề thủy lợi trong tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

308

Báo cáo chuyên đề của tỉnh về các vấn đề về công tác thủy lợi

Vĩnh viễn

309

Tài liệu, bản đồ quy hoạch, thực trạng hệ thống đê điều, thủy lợi

Vĩnh viễn

310

Hồ sơ, tài liệu về công tác phòng chống bão lụt trên địa bàn tỉnh, huyện điển hình

Vĩnh viễn

311

Hồ sơ, tài liệu về công tác quản lý và bảo vệ hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

312

Hồ sơ về các vụ vi phạm việc bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh, huyện nghiêm trọng

Vĩnh viễn

313

Sổ sách thống kê, theo dõi số liệu điều tra về các vấn đề thủy lợi

Vĩnh viễn

 

d) Thú y

 

314

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực công tác thú y

Vĩnh viễn

315

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về thực hiện công tác phòng, chống các dịch bệnh gia súc, gia cầm và kiểm dịch động vật của tỉnh, huyện hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

316

Tài liệu về vắc xin thuốc phòng, chống các loại bệnh gia súc, gia cầm

Vĩnh viễn

317

Tài liệu điều tra số lượng, chất lượng các loại gia súc, gia cầm và giết mổ trái phép không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Vĩnh viễn

318

Hồ sơ xử lý các dịch bệnh, kiểm soát các ổ dịch gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

 

đ) Bảo vệ thực vật

 

319

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác bảo vệ thực vật

Vĩnh viễn

320

Chương trình, kế hoạch và báo cáo về thực hiện quản lý thuốc bảo vệ thực vật của tỉnh, huyện hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

321

Tài liệu về thanh tra, kiểm tra về dịch bệnh giống, cây trồng

Vĩnh viễn

322

Tài liệu về khuyến cáo và sử dụng an toàn thuốc bảo vệ thực vật

Vĩnh viễn

323

Hồ sơ xử lý các vụ việc vi phạm bán thuốc không đúng, kém chất lượng gây thiệt hại cho sản xuất

Vĩnh viễn

 

e) Lâm nghiệp

 

324

Tập văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh quản lý chỉ đạo trực tiếp về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

325

Chương trình, kế hoạch và báo cáo về công tác lâm nghiệp của UBND tỉnh, huyện hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

326

Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về quản lý trong lĩnh vực lâm nghiệp

Vĩnh viễn

327

Báo cáo chuyên đề nghiên cứu lĩnh vực lâm nghiệp

Vĩnh viễn

328

Bản đồ quy hoạch và bản đồ thực trạng phát triển rừng trên địa bàn

Vĩnh viễn

329

Hồ sơ, tài liệu quản lý việc sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

330

Hồ sơ, tài liệu cho thuê đất rừng gắn với phát triển kinh tế và phát triển rừng

Vĩnh viễn

331

Hồ sơ xử lý những vụ, việc vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp nghiêm trọng

Vĩnh viễn

 

g) Thủy sản

 

332

Tập văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh quản lý, chỉ đạo trực tiếp về các vấn đề thủy sản trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

333

Hồ sơ giải quyết những vấn đề vi phạm nghiêm trọng về lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

334

Hồ sơ chỉ đạo điểm xây dựng các mô hình nuôi trồng, chế biến, khai thác thủy sản....trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

335

Hồ sơ, tài liệu về xây dựng đề án quy hoạch và phát triển ngành thủy sản trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

336

Hồ sơ, tài liệu quản lý việc sử dụng đất để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

337

Sổ sách theo dõi, tổng hp số liệu về ngành thủy sản qua các năm

Vĩnh viễn

 

4.2. Công Thương

 

338

a) Công thương

Vĩnh viễn

339

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực công nghiệp

Vĩnh viễn

340

Chương trình, kế hoạch và báo cáo về thực hiện Công nghiệp của UBND tỉnh, huyện hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

341

Tài liệu về các chủ trương, biện pháp thực hiện công nghiệp hóa trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

342

Hồ sơ quản lý việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển công nghiệp, xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

343

Hồ sơ về các khu công nghiệp, dự án thành lập, đầu tư các khu công nghiệp

Vĩnh viễn

 

b) Tiểu - Thủ công nghiệp

 

344

Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch xây dựng và phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh (tổng thể, chi tiết)

Vĩnh viễn

345

Hồ sơ chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình làng nghề sản xuất, HTX sản xuất thủ công nghiệp

Vĩnh viễn

346

Hồ sơ, tài liệu về các thương hiệu sản phẩm hàng hóa của các HTX, các làng nghề tại tỉnh, huyện chế biến nông, lâm thổ sản; khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến lương thực thực phẩm; gia công cơ khí, hàng mc dân dng

Vĩnh viễn

 

c) Điện

 

347

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về công tác điện lực

Vĩnh viễn

348

Hồ sơ về quy hoạch và phát triển mạng lưới điện trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

349

Văn bản, chỉ đạo, báo cáo về công tác quản lý chất lượng điện và giá điện trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

 

d) Thương mại - Dịch vụ

 

350

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về hoạt động thương mại, dịch vụ

Vĩnh viễn

351

Tài liệu về quy chế, quy định về quản lý lĩnh vực thương mại, dịch vụ của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

352

Hồ sơ về quy hoạch phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh, huyện (tổ chức mạng lưới kinh doanh, HTX mua bán, chợ nông thôn, các cơ sở du lịch)

Vĩnh viễn

353

Hồ sơ tổ chức, quản lý các hội chợ, triển lãm thương mại của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

354

Hồ sơ quản lý các doanh nghiệp kinh doanh các loại dịch vụ

Vĩnh viễn

355

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về công tác xuất, nhập khẩu của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

356

Danh mục hàng hóa cấm xuất, nhập khẩu của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

 

đ) Quản lý thị trường

 

357

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp về công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

358

Hồ sơ xử lý, giải quyết các v việc nghiêm trọng liên quan đến lĩnh vực quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

 

4.3. Xây dựng

 

 

a) Quy hoạch

 

359

Tài liệu của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

360

Chương trình, kế hoạch và báo cáo về thực hiện công tác quy hoạch của UBND tỉnh, huyện hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

361

Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch tổng thể, chi tiết của tỉnh, của huyện

Vĩnh viễn

362

Hồ sơ xây dựng và phê duyệt đề án chiến lược, đề án quy hoạch phát triển địa phương (vùng, lãnh thổ, ngành...)

Vĩnh viễn

363

Hồ sơ thẩm định đề án chiến lược, đề án quy hoạch phát triển địa phương (vùng, lãnh thổ, ngành...)

Vĩnh viễn

364

Hồ sơ xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu của địa phương

Vĩnh viễn

365

Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch chi tiết các ngành (công nghiệp, thương mại, du lịch, các khu đô thị, vùng nông thôn....) trong tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

 

b) Xây dựng

 

366

Văn bản của cơ quan trung ương, ch đạo trực tiếp về công tác quản lý xây dựng cơ bản

Vĩnh viễn

367

Chương trình, kế hoạch và báo cáo về thực hiện công tác xây dựng của UBND tỉnh, huyện hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

368

Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch xây dựng trên địa bàn (tổng thể, chi tiết)

Vĩnh viễn

369

Hồ sơ xây dựng các công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư: (Công trình nhóm A, công trình áp dụng các giải pháp mới về kiến trúc, kết cấu, công nghệ, thiết bị, vật liệu mới; công trình xây dựng trong điều kiện địa chất, địa hình đặc biệt, công trình được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa)

Vĩnh viễn

 

c) Quản lý đô thị

 

370

Tài liệu của UBND tỉnh chỉ đạo về công tác quản lý đô thị (giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, môi trường, điện chiếu sáng đô thị, nước sạch...)

Vĩnh viễn

371

Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch và phát triển đô thị

Vĩnh viễn

372

Hồ sơ dự án đầu tư, xây dựng đô thị

Vĩnh viễn

373

Hồ sơ về các chương trình, dự án trong lĩnh vực cấp, thoát nước đô thị

Vĩnh viễn

 

d) Quản lý và sử dụng nhà ở

 

374

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về công tác quản lý và sử dụng nhà ở

Vĩnh viễn

375

Báo cáo về công tác quản lý và sử dụng nhà ở của tỉnh, huyện hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

376

Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch và phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

377

Hồ sơ, tài liệu quy định về chỉ giới xây dựng nhà ở

Vĩnh viễn

378

Hồ sơ, tài liệu về chuyển quyền sử dụng nhà ở

Vĩnh viễn

379

Hồ sơ, tài liệu quy định về bồi thường nhà ở

Vĩnh viễn

380

Tài liệu về việc thực hiện chính sách nhà ở

Vĩnh viễn

381

Quy định, hướng dẫn của UBND tỉnh về việc tổ chức, cá nhân thuê nhà của Nhà nước cho người nước ngoài thuê nhà

Vĩnh viễn

382

Hồ sơ về việc điều tra, kiểm tra về nhà cửa của các huyện, thành phố

Vĩnh viễn

 

4.4. Tài nguyên - Môi Trường

 

 

a) Quản lý và sử dụng đất ở

 

383

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về công tác quản lý và sử dụng đất ở

Vĩnh viễn

384

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác quản lý, sử dụng ruộng đất của tỉnh, huyện hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

385

Báo cáo về công tác quản lý và sử dụng đất ở của tỉnh, huyện hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

386

Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch và phát triển đất ở trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

387

Hồ sơ, tài liệu, quy định về bồi thường đất ở

Vĩnh viễn

388

Tài liệu về việc thực hiện chính sách đất ở

Vĩnh viễn

389

Quy định, hướng dẫn của UBND tỉnh về việc tổ chức, cá nhân thuê đất của Nhà nước cho người nước ngoài

Vĩnh viễn

390

Hồ sơ về việc điều tra, kiểm tra về đất của các huyện, thành phố

Vĩnh viễn

391

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh hướng dẫn trực tiếp về công tác quản lý, sử dụng ruộng đất trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

392

Hồ sơ, tài liệu về đo đạc lập bản đồ ruộng đất

Vĩnh viễn

393

Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Vĩnh viễn

394

Hồ sơ, tài liệu về cho thuê, chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn cho các t chức và cá nhân

Vĩnh viễn

395

Tài liệu về thống kê, kiểm kê đất đai

Vĩnh viễn

396

Hồ sơ về tình hình động đất ở các địa phương hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

397

Hồ sơ giải quyết những vấn đề nghiêm trọng về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

398

Hồ sơ thanh tra về vấn đề đất đai trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

399

b) Tài nguyên - Môi trường

 

400

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về hoạt động quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên, môi trường

Vĩnh viễn

401

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên, môi trường của tỉnh, huyện hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

402

Hồ sơ, tài liệu về tài nguyên, khoáng sản của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

403

Hồ sơ, tài liệu về phòng chống thảm họa

Vĩnh viễn

404

Hồ sơ về thực hiện Dự án về quản lý và bảo vệ môi trường

Vĩnh viễn

405

Hồ sơ xử lý các vụ việc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

406

Sổ đăng ký cấp giấy phép khai thác tài nguyên

Vĩnh viễn

407

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh hướng dẫn trực tiếp về khai thác, s dụng tài nguyên nước

Vĩnh viễn

408

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về quản lý, khai thác tài nguyên nước của tỉnh, huyện hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

409

Hồ sơ xử lý những vụ vi phạm nghiêm trọng về quản lý, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

 

c) Khí tượng thủy văn

 

410

Tập văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh quản lý, chỉ đạo trực tiếp về các vấn đề khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

411

Báo cáo công tác khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh, huyện hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

 

4.5. Giao thông vận tải

 

412

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh, chỉ đạo trực tiếp về lĩnh vực giao thông vận tải

Vĩnh viễn

413

Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác quản lý giao thông vận tải của tỉnh, huyện hng năm, nhiu năm

Vĩnh viễn

414

Hồ sơ về quy hoạch và phát triển mạng lưới giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh, huyện (tnh lộ, đường giao thông liên xã, liên xóm...)

Vĩnh viễn

415

Hồ sơ, tài liệu quy định về an toàn lộ gii

Vĩnh viễn

416

Hồ sơ, tài liệu về xây dựng các tuyến đường giao thông do tỉnh, huyện quản lý

Vĩnh viễn

417

Hồ sơ về đầu tư xây dựng cầu, đường trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

 

4.6. Các Ban Quản lý thuộc tỉnh, huyện

 

418

Chương trình, kế hoạch, báo cáo dự án đầu tư của các Ban Quản lý hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

419

Hồ sơ quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, đô thị mới.. ..thuộc tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

420

Hồ sơ về lập và quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư, xây dựng hạ tầng

Vĩnh viễn

421

Hồ sơ về xúc tiến, hỗ trợ, thu hút đầu tư

Vĩnh viễn

422

Hồ sơ về cấp giấy phép xây dựng công trình; cấp Giấy chứng nhận đầu tư; cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại; Giấy phép kinh doanh; các loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận khác

Vĩnh viễn

423

Hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư

Vĩnh viễn

424

Hồ sơ về hợp tác với các đối tác nước ngoài đầu tư vào các khu công nghip, khu chế xuất, cụm công nghiệp, đô thị mới

Vĩnh viễn

425

Hồ sơ về việc thu hồi đất, giao đất cho thuê đất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, đô thị mới....

Vĩnh viễn

426

Hồ sơ thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư

Vĩnh viễn

427

Tài liệu liên quan đến dự án đầu tư sau khi đã chấm dứt hoạt động

Vĩnh viễn

428

Hồ sơ quản lý lao động

Vĩnh viễn

 

5. Khối kinh tế

 

 

5.1. Tài chính

 

 

a) Ngân sách

 

429

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp về công tác tài chính, ngân hàng.

Vĩnh viễn

430

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác tài chính, ngân sách của tỉnh, huyện hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

431

Hồ sơ giao dự toán thu, chi ngân sách hằng năm

Vĩnh viễn

432

Báo cáo thực hiện dự toán ngân sách nhà nước của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

433

Hồ sơ, tài liệu điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

434

Báo cáo tài chính hằng năm của các Sở, Ban, ngành và các huyện, thành phố

Vĩnh viễn

435

Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách hằng năm

Vĩnh viễn

 

b) Vốn, kinh phí

 

436

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về quản lý vốn, kinh phí

Vĩnh viễn

437

Chương trình, kế hoạch, báo cáo thực hiện cấp phát vốn đầu tư của tỉnh, huyện hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

438

Báo cáo thực hiện vốn đầu tư hằng năm của các Sở, Ban, ngành, huyện, thành phố

Vĩnh viễn

439

Hồ sơ cấp vốn, quản lý vốn các công trình trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

440

Hồ sơ quyết toán các công trình hoàn thành

Vĩnh viễn

441

Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực kêu gọi đầu tư, hợp tác đầu tư và quản lý vốn đầu tư

Vĩnh viễn

 

c) Quản lý công sản

 

442

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp việc quản lý công sản trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

443

Báo cáo về công tác quản lý công sản hằng năm của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

444

Hồ sơ, tài liệu về quản lý công sản (khu công nghiệp; khu chế xuất, đất đai, trụ sở làm việc....) của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

445

Hồ sơ, tài liệu về thay đổi chủ sở hữu tài sản công

Vĩnh viễn

 

d) Kiểm toán

 

446

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp về công tác kim toán

Vĩnh viễn

447

Hồ sơ, tài liệu hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về kim toán

Vĩnh viễn

448

Báo cáo của các sở, ban, ngành, doanh nghiệp về công tác kiểm toán

Vĩnh viễn

449

Hồ sơ kiểm toán Nhà nước

Vĩnh viễn

 

đ) Giá cả

 

450

Văn bản của UBND tỉnh về quản lý giá cả, thị trường và quy định về khung giá trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

451

Báo cáo về tình hình giá cả, thị trường và công tác quản lý chỉ đạo, định hướng điều hành giá cả ở tỉnh, huyện hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

 

e) Dự trữ quốc gia

 

452

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp việc thực hiện công tác dự trữ quốc gia trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

453

Kế hoạch, báo cáo về công tác dự trữ hằng năm, nhiều năm của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

454

Tài liệu về việc lập quỹ dự trữ theo quy định

Vĩnh viễn

455

Hồ sơ thực hiện các nhiệm vụ dự trữ quốc gia

Vĩnh viễn

 

g) Tài chính doanh nghiệp

 

456

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp về công tác tài chính doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

457

Báo cáo đánh giá tài chính doanh nghiệp hằng năm của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

458

Tài liệu về việc thành lập, tổ chức lại doanh nghiệp, cấp, đổi giấy phép và sắp xếp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

459

Hồ sơ, tài liệu về giải thể, phá sản doanh nghiệp

Vĩnh viễn

460

Hồ sơ, tài liệu về việc cổ phần hóa doanh nghiệp

Vĩnh viễn

461

Hồ sơ quản lý doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

 

5.2. Thuế

 

462

Văn bản của cơ quan cấp trên, của tỉnh quy định các mức thuế, phí, lệ phí

Vĩnh viễn

463

Chỉ tiêu pháp lệnh và chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách Nhà nước hằng năm của tỉnh, huyện (chính thức, bổ sung, điều chỉnh)

Vĩnh viễn

464

Hồ sơ xây dựng và phê duyệt dự toán thu ngân sách Nhà nước hằng năm của ngành thuế

Vĩnh viễn

465

Báo cáo tổng hợp nguồn thu thuế hằng năm của ngành thuế

Vĩnh viễn

 

5.3. Ngân sách

 

466

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về công tác ngân hàng

Vĩnh viễn

467

Kế hoạch, báo cáo về tình hình hoạt động của các Ngân hàng tỉnh, huyện hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

468

Hồ sơ, tài liệu về xử lý những vụ vi phạm nghiêm trọng xảy ra trong lĩnh vực ngân hàng

Vĩnh viễn

469

Hồ sơ về công tác thu đổi tiền tệ

Vĩnh viễn

 

5.4. Kho bạc

 

470

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về công tác kho bạc ở tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

471

Kế hoạch, báo cáo tình hình hoạt động của Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

 

5.5. Hải quan

 

472

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp về công tác hải quan trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

473

Kế hoạch, báo cáo công tác hải quan của tỉnh, huyện hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

 

6. Hội, đoàn thể

 

474

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp về công tác của Hội, đoàn thể

Vĩnh viễn

475

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác của Hội, đoàn thể về lĩnh vực hoạt động hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

476

Phương án hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, tiêu chí hoạt động của Hội

Vĩnh viễn

477

Hoạt động cứu tế hỗ trợ nhân đạo, đồng bào thiên tai dịch họa

Vĩnh viễn

478

Tài liệu nghiên cứu đ tài phát trin kinh tế - xã hội

Vĩnh viễn

479

Báo cáo v công tác chăm sóc sức khỏe của người dân

Vĩnh viễn

480

H sơ các dự án tài trợ

Vĩnh viễn

481

H sơ kêu gọi đu tư, tài trợ của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

 

7. Khi doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp

 

482

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp v công tác hoạt động của Doanh nghiệp

Vĩnh viễn

483

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác của Doanh nghiệp về lĩnh vực hoạt động hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

484

Tài liệu về thanh tra, kiểm tra xử lý các vụ việc liên quan đến ngành, lĩnh vực hoạt động trên địa bàn tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

485

Hồ sơ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, xây mới các công trình do ngành quản lý thực hiện

Vĩnh viễn

486

Hồ sơ, tài liệu về các dự án, đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Vĩnh viễn

 

8. Các trường đại học, cao đẳng

 

487

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp về công tác hoạt động của trường

Vĩnh viễn

488

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác đào tạo hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

489

Đ tài nghiên cu áp dụng vào công tác giảng dạy tại các trường

Vĩnh viễn

490

Báo cáo công tác tuyển sinh, cấp văn bằng chứng chỉ

Vĩnh viễn

491

Hồ sơ hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng dạy và học

Vĩnh viễn

492

Hồ sơ thực hiện dự án xây mới, nâng cấp, mở rộng trường, lớp học, bố trí trang thiết bị dạy và học

Vĩnh viễn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3092/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 về Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.433

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.244.12