Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3062/QĐ-UBND năm 2016 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình

Số hiệu: 3062/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Ngày ban hành: 04/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3062/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 04 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1148/SNV-VP ngày 14/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Cục KSTTHC - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TT TT-CB, NC.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày    tháng     năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

01

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo chuyên đề (cho tập thể, cá nhân)

3

02

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đột xuất

14

03

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đối ngoại

23

04

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tổng kết công tác năm

32

05

Thủ tục tặng thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”

39

06

Thủ tục tặng thưởng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”

53

07

Thủ tục tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho đơn vị dẫn đầu Cụm, Khối thi đua của tỉnh

62

08

Thủ tục tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho đơn vị dẫn đầu Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh; huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp

69

2. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

STT

Mã số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC

1

T-QBI-187968-TT, thủ tục số 01, Quyết định số: 3214/QĐ-UBND ngày 12/12/2011

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tổng kết công tác hàng năm

Quyết định số 40/2015/QĐ -UBND ngày 20/11/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình

2

T-QBI-188039-TT, thủ tục số 02, Quyết định số: 3214/QĐ-UBND ngày 12/12/2011

Thủ tục tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho đơn vị dẫn đầu khối thi đua của tỉnh

Quyết định số 40/2015/QĐ -UBND ngày 20/11/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình

3

T-QBI-188048-TT, thủ tục số 03, Quyết định số: 3214/QĐ-UBND ngày 12/12/2011

Thủ tục tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho đơn vị dẫn đầu Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh; huyện, thành phố

Quyết định số 40/2015/QĐ -UBND ngày 20/11/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình

4

T-QBI-188054-TT, thủ tục số 04, Quyết định số: 3214/QĐ-UBND ngày 12/12/2011

Thủ tục tặng thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”

Quyết định số 40/2015/QĐ -UBND ngày 20/11/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình

5

T-QBI-188063-TT, thủ tục số 05, Quyết định số: 3214/QĐ-UBND ngày 12/12/2011

Thủ tục tặng thưởng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

Quyết định số 40/2015/QĐ -UBND ngày 20/11/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình

6

T-QBI-188115-TT, thủ tục số 06, Quyết định số: 3214/QĐ-UBND ngày 12/12/2011

Thủ tục tặng thưởng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”

Quyết định số 40/2015/QĐ -UBND ngày 20/11/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình

7

T-QBI-188122-TT, thủ tục số 07, Quyết định số: 3214/QĐ-UBND ngày 12/12/2011

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo chuyên đề

Quyết định số 40/2015/QĐ -UBND ngày 20/11/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình

8

T-QBI-188129-TT, thủ tục số 08, Quyết định số: 3214/QĐ-UBND ngày 12/12/2011

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đột xuất

Quyết định số 40/2015/QĐ -UBND ngày 20/11/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình

9

T-QBI-188140-TT, thủ tục số 09, Quyết định số: 3214/QĐ-UBND ngày 12/12/2011

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đối ngoại

Quyết định số 40/2015/QĐ -UBND ngày 20/11/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình

10

T-QBI-045250-TT, thủ tục số 01, Quyết định số: 2979/QĐ-UBND ngày 03/12/2012

Thủ tục xác nhận, cấp đổi hiện vật khen thưởng thuộc thẩm quyền tỉnh

Quyết định số 40/2015/QĐ -UBND ngày 20/11/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3062/QĐ-UBND năm 2016 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


404

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.179.196