Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3054/QĐ-BNN-KTHT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hồ Xuân Hùng
Ngày ban hành: 12/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3054/QĐ-BNN-KTHT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁN BỘ CỦA VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, GIAI ĐOẠN 2010 - 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;
Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;
Căn cứ Quyết định số 2501/QĐ-BNN-TCCB ngày 17 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và văn bản cử người của các cơ quan, đơn vị;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn – Chánh văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách cán bộ của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 (gọi tắt là Văn phòng điều phối), gồm:

1. Danh sách cán bộ kiêm nhiệm:

- Ông Tăng Minh Lộc, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Phạm Quốc Doanh, Hàm Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành – Văn phòng Chính phủ;

- Ông Nguyễn Thanh Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế nông nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Đỗ Việt Đức, Phó vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước – Bộ Tài chính;

- Ông Nguyễn Bá Cần, Phó vụ trưởng Vụ cơ sở vật chất và thiết bị trường học – Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Ông Lê Anh Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư – Bộ Giao thông vận tải;

- Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch, tài chính – Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch;

- Ông Nguyễn Quang Minh, Phó vụ trưởng Vụ Kiến trúc quy hoạch xây dựng – Bộ Xây dựng;

- Ông Trần Đắc Phu, Phó cục trưởng Cục quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế

- Ông Nguyễn Quang Dũng, Giám đốc Trung tâm phát triển cộng đồng nông thôn, Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Ngô Sỹ Đạt, Cán bộ nghiên cứu của Trung tâm Phát triển nông nghiệp, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Trần Xuân Liêm, Phó trưởng ban Khoa học và Hợp tác quốc tế, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bà Hạ Thanh Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý nguồn nước và nước sạch nông thôn, Tổng cục Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Đào Hồng Đức, Phó Cục trưởng Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Tổng Cục Thủy sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Nguyễn Bình Minh, Phó Chánh văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Trần Văn Môn, Trưởng phòng Phát triển nông thôn, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bà Bùi Hồng Ngát, Chuyên viên Phòng Phát triển nông thôn, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Bùi Trường Minh, Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bà Tô Lan Phương, Chuyên viên Phòng kế hoạch Tài chính, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Trần Đình Dũng, Phó trưởng phòng Kinh tế hợp tác, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Tạ Nam Phong, Chuyên viên Phòng Quy hoạch và bố trí dân cư, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bà Hoàng Thị Bích Liên, Chuyên viên Văn phòng Cục, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Danh sách cán bộ chuyên trách:

- Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Cục trưởng, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Trần Nhật Lam, Phó trưởng phòng, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Vũ Việt Hà, Chuyên viên, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Mai Thanh Thảo, Chuyên viên, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Điều 2. Chánh văn phòng điều phối chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên có tên trên.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Chánh văn phòng điều phối, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Thường trực BCĐTW (để b/c);
- Thường trực Ban Chỉ đạo của Bộ;
- Lưu: VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Xuân Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3054/QĐ-BNN-KTHT ngày 12/11/2010 phê duyệt danh sách cán bộ của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.938

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!