Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3039/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: đầu tư xây dựng cầu Hương An km964+781-QL1A tỉnh Quảng Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3039/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 08/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3039/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU HƯƠNG AN KM964+781-QL1A TỈNH QUẢNG NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 21/2008-NĐ-CP ngày 28/2/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Xét đề nghị tại Tờ trình số 13/TTr-CĐBVN ngày 09 tháng 9 năm 2008 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng cầu Hương An km964+781 QL1A tỉnh Quảng Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng cầu Hương An km964+781 QL1A tỉnh Quảng Nam bao gồm các ông (bà) có tên sau đây:

TT

Họ tên

Học hàm, học vị

Nơi công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

Ngô Kim Định

Tiến sỹ

Phó Vụ trưởng Vụ MT, Bộ GTVT

Chủ tịch Hội đồng

2

Trịnh Thị Thanh

PGS.TS

P.GĐ Trung tâm KHCN Môi trường và Phát triển

Ủy viên phản biện

3

Nguyễn Hữu Nhật

Thạc sỹ

Trung tâm Môi trường Viện KHCNGTVT

Ủy viên phản biện

4

Dương Thị Khuê Anh

Tiến sỹ

PVT Vụ KHCN, Bộ GTVT

ủy viên


5

Nguyễn Ngọc Dũng

Thạc sỹ

Phó Giám đốc sở TNMT Quảng Nam

Ủy viên

6

Trương Trọng Doanh

Thạc sỹ

Chuyên viên-Cục Đường sông VN.

Ủy viên

7

Nguyễn Thanh Chính

Cử nhân

Chuyên viên Vụ MT, Bộ GTVT

Ủy viên thư ký

 

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án nêu trên và gửi kết quả về Bộ Giao thông vận tải để làm căn cứ ra quyết định phê duyệt.

Các chi phí cho hoạt động của Hội đồng được lấy từ nguồn ngân sách sự nghiệp môi trường của Bộ Giao thông vận tải theo quy định của pháp luật.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: MT, TC, KHĐT; KHCN Cục trưởng Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam và các thành viên Hội đồng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam;
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3039/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: đầu tư xây dựng cầu Hương An km964+781-QL1A tỉnh Quảng Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.463
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112