Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3037/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá Tác động Môi trường dự án nâng cấp Quốc lộ 50 đoạn Thị xã Gò Công - Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3037/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Ngô Thịnh Đức
Ngày ban hành: 08/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHÃI VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do-Hạnh Phúc
---------------

Số: 3037/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN NÂNG CẤP QUỐC LỘ 50 ĐOẠN THỊ XÃ GÒ CÔNG - THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Xét văn bản số 255/ĐHDA2 ngày 4 tháng 9 năm 2008 của Ban Quản lý Dự án 7, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị thẩm định Báo cáo đánh giá Tác Động môi trường dự án nâng cấp Quốc lộ 50 đoạn Thị xã Gò Công - Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá Tác động Môi trường dự án nâng cấp Quốc lộ 50 đoạn Thị xã Gò Công - Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang bao gồm các ông (bà) có tên sau đây:

TT

Họ tên

Học hàm, học vị

Nơi công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

Chu Mạnh Hùng

Tiến sỹ

Vụ trưởng Vụ Môi trường, Bộ GTVT

Chủ tịch Hội đồng

2

Lê Trình

Phó Giáo sư Tiến sỹ

Phó Viện trưởng, Viện Môi trường và Phát triển bền vững

Ủy viên phản biện

3

Phạm Văn Xuân

Thạc sỹ

Giám đốc Trung tâm Môi trường, Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế GTVT

Ủy viên phản biện

4

Nguyễn Hữu Nhật

Thạc sỹ

Trung tâm KHCN và Bảo vệ môi trường, Viện KHCN GTVT

Ủy viên

5

Bùi Xuân Trường

Thạc sỹ

Trưởng phòng KHCN& HTQT, Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT

Ủy viên

6

Phan Thanh Hiền

Cử nhân

Giám đốc Sở TN&MT Tiền Giang

Ủy viên

7

Trần Ánh Dương

Thạc sỹ

Chuyên viên chính Vụ Môi trường, Bộ GTVT

Ủy viên thư ký

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án nêu trên và gửi kết quả về Bộ Giao thông vận tải để làm căn cứ ra quyết định phê duyệt.

Các chi phí cho hoạt động của Hội đồng được lấy từ nguồn ngân sách sự nghiệp môi trường của Bộ Giao thông vận tải theo quy định của pháp luật.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: MT, TC; Tổng Giám đốc Ban quản lý Dự án 7 và các thành viên Hội đồng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Doãn Thọ;
- UBND Tỉnh Tiền Giang;
- Sở TN&MT Tiền Giang;
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3037/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá Tác động Môi trường dự án nâng cấp Quốc lộ 50 đoạn Thị xã Gò Công - Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.372
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.79.74